پایان نامه روانشناسی: آیا بین شیوه های تربیتی والدین و میزان شادکامی و عزت نفس دانش آموزان رابطه وجود دارد

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

عنوان:

آیا بین شیوه های تربیتی والدین و میزان شادکامی و عزت نفس دانش آموزان رابطه وجود دارد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: 1

مقدمه. 2

بیان مسأله. 2

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

سئوالات پژوهش…. 7

هدف پژوهش…. 8

اهداف کاربردی.. 8

فرضیه‏های تحقیق.. 8

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

تعاریف مفهومی.. 8

سبک تربیتی( شیوه فرزند پروری): 8

شادکامی.. 9

عزت نفس…. 9

تعاریف عملیاتی.. 9

سبک تربیتی( شیوه فرزند پروری): 9

شادکامی.. 9

عزت نفس…. 9

فصل دوم. 10

مقدمه. 11

شادکامی.. 11

احساس شادکامی و خوشبختی در زندگی.. 12

معنویات نقش مهمی در شادکامی دارند. 12

مذهب و شادکامی.. 12

عوامل موثر در شادکامی.. 14

شادکامی در پژوهش ها 14

چهار رویكرد كلی مربوط به شادكامی.. 15

مهمترین اصول شادکامی.. 15

جنسیت… 17

وضعیت تأهل.. 17

نظریه های شادمانی.. 18

رابطه هوش هیجانی با شادکامی.. 20

عزت نفس…. 21

عزت نفس و شادکامی.. 23

عزت نفس درقرآن مجید. 24

عزت نفس کلی.. 25

عزت نفس اجتماعی.. 25

عزت نفس تحصیلی.. 25

مولفه های اساسی عزت نفس…. 26

ماهیت عزت نفس…. 27

عزت نفس در دوره نوجوانی.. 27

نظریات مرتبط با  عزت نفس…. 31

نظریه ی جمیز. 31

نظریه ی مید. 32

نظریه ی کولی.. 32

نظریه ی سالیوان. 33

نظریه ی روزنبرگ…. 34

نظریه ی هورنای.. 34

نظریه ی آدلر. 35

نظریه راجرز. 36

شیوه های فرزند پروری.. 36

تاثیرات والدین.. 37

شخصیت… 38

ویژگی های شخصیتی  فرزندان. 40

سبك های فرزند پروری و خلاقیت… 42

سلطه جویی والدین.. 47

تنوع فرهنگی در رابطه با فرزند پروری.. 49

پیشینه تاریخی تحقیق: 50

فصل سوم. 56

روش پژوهش…. 57

جامعه پژوهش…. 57

روش تجزیه و تحلیل داده ها 57

ابزار پژوهش…. 58

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری دیاناباوم ریند. 58

فصل چهارم: 61

بخش اول: شاخصهای توصیفی.. 63

بخش دوم: فرضیه های پژوهش…. 65

فرضیه اول. 65

فرضیه دوم. 69

فرضیه سوم. 72

فرضیه چهارم: 73

فصل پنجم.. 75

مقدمه. 76

بحث و نتیجه گیری.. 77

جمع بندی.. 81

محدودیت ها 82

پیشنهادات کاربردی.. 82

پیشنهادات پژوهشی: 83

منابع  فارسی.. 84

منابع لاتین.. 84

 

فهرست جداول:

جدول (4-1) توزیع فراوانی متغیر جنسیت  والدین ………………………………………………………………………………………………….64

جدول (4-2) توزیع فراوانی متغیر جنسیت  دانش آموزان………………………………………………………………………………………..64

جدول شماره (4-3) نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه سبک های تربیتی با عزت نفس و شادکامی…..65

جدول شماره (4-4) لیست متغیر ها وارد شده در تحلیل رگرسیون با روش گام به گام……………………………………………..66

جدول (4-5) نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام شادکامی از طریق سبک تربیتی……………………………………………………..67

جدول شماره (4-6): ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بینی کننده در تحلیل رگرسیون  شادکامی…………………………..68

جدول شماره (4-7): متغیرهای حذف شده در تحلیل رگرسیون……………………………………………………………………………..69

جدول شماره (4-8) لیست متغیر ها وارد شده در تحلیل رگرسیون با روش گام به گام…………………………………………….70

جدول (4-9) نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام عزت نفس از طریق سبک تربیتی………………………………………………….71

جدول شماره (4-10): ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بینی کننده در تحلیل رگرسیون  عزت نفس……………………….72

جدول شماره (4-11): متغیرهای حذف شده در تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………..73

جدول شماره (4-12) نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه عزت نفس و شادکامی………………………………73

جدول (4-13) شاخص های توصیفی  و نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین عزت نفس و شادکامی…………………………74

جدول (5-1) نتایج فرضیات……………………………………………………………………………………………………..78

چکیده:
هدف: این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین شیوه های تربیتی والدین و میزان شادکامی و عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی در سال تحصیلی 92-1391 در شهرستان گناباد انجام پذیرفت. با توجه به هدف از نوع پژوهش کاربردی  و از نوع همبستگی می باشد که یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی) می باشد.

جامعه: جامعه آماری  عبارت بود از کلیه  دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان گناباد.

روش:  نمونه پژوهش 325 نفر از دانش آموزان  و والدین آن ها از بین جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار های پژوهش شامل پرسش نامه های فرزند پروری دیاناباوم ریند، پرسشنامه ی شادكامی آكسفورد وآزمون عزت نفس کوپر اسمیت.  برای بررسی داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیری، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل استفاده شد که با نرم افزار spss  تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: یافته ها  این بود که بین متغیر شادکامی با سبک اقتدارگرایانه پدر، سبک اقتدارگرایانه مادر و سبک استبدادی پدر رابطه خطی وجود دارد.و همچنین بین متغیر عزت نفس با سبک اقتدارگرایانه پدر، سبک اقتدارگرایانه مادر و سبک آزادمنشانه پدر رابطه خطی وجود دارد. بین عزت نفس و شادکامی دانش آموزان رابطه وجود دارد و شادکامی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر تفاوت ندارند.

نتیجه گیری: سبک تربیتی والدین مقندرانه می تواند نقش اساسی در  شادکامی و عزت نفس دانش آموزان  داشته باشد.
1-1 مقدمه:

رابطة والدین با فرزندان یا شیوه های فرزند پروری، در گذر از اعمالی است که اهداف گوناگونی را در بر دارد. تربیت اخلاقی و روانی، شناسائی، رشد و پیشرفت استعدادهای فرزندان، آموزش مهارت ها، آشنا کردن با قوانین و هنجارهای جامعه از دید والدین، از جملة این اهداف می باشند (اعزازی، 1376). بنابراین مسئله شیوه فرزند پروری یکی از مسائل مهم و شایان توجه در مبحث روانشناسی می باشد که باید توجه بیشتری به آن و متغیرهای تاثیرگذار بر آن مبذول گردد. در مواقعی که خانواده بتواند با روابط آموزشی صحیح، فرزند را به سمت خود جذب کند، تاثیر نیروهای دیگر حتی در صورتی که مخالف با فرهنگ رایج خانواده باشند، به حداقل خواهد رسید، و در صورت موافقت نیز تشدید خواهد شد. در صورتی که خانواده با روابط نا صحیح خود نقش دافعه را نسبت به فرزند داشته باشد، طبیعتا، منابعِ دیگر که رابطه ای بهتر و آموزشی تر از خانواده ایجاد کنند، می توانند بر روی چگونگی شخصیتِ روانی، اجتماعی و فرهنگی فرزندان اثر بسزایی داشته باشند. و از آن جا که شادكامی و سلامت ذهنی دربرگیرنده احساسات مثبتی مانند لذت، آرامش، حس جریان داشتن و شیفتگی در زندگی است و عزت نفس یکی از عواملی است که بر میزان شادمانی افراد تأثیر فراوانی دارد پس نیاز است با بررسی شیوه های فرزندپروری والدین  و  رابطه ای آن با  شادکامی  و عزت نفس فرزندان  نقاط قوت و ضعف آن مورد بررسی قرار بگیرد که در این پژوهش به این مهم پرداخته شد.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 102

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه روانشناسی تربیتی: بررسی آموزش خانواده به شیوه شناختی – رفتاری بر رضایتمندی زناشویی والدین دانش آموزان Next Entries پایان نامه روانشناسی: انتخاب مقصد، شخصیت و گونه شناسی گردشگران