پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر عملکرد مالی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(گرایش تحول)

موضوع :‌

رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر عملکرد مالی بانک صادارات

(مورد مطالعه: اداره امور شعب شمال تهران)

 

زمستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                                                      صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 4

اهداف جزئی ………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………….. 5

1-4- سؤال‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 5

1-5- مراحل اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………… 6

فرضیه‌های اصلی………………………………………………………………………………………………………….. 6

فرضیه فرعی……………………………………………………………………………………………………………. …..7

1-6 الگوی مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..7

1-7- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 9

1-8- نوع و روش انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………… 9

1-9- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق ………………………………………………………………… 10

1-10- روش جمع‌آوری اطلاعات و ابزار تحقیق ……………………………………………………………. 10

1-11- ابزار تحلیل داده ها و اطلاعات…………………..……………………………………………………………………10

1-12- تعریف اصطلاحات (واژه‌ها)………………………………………………………………………………. 11

 

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1- تعریف رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………….. 14

2-2- سیرتکوین مفهوم رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………….. 15

2-3- دیدگاه‌های صاحب نظران پیرامون رفتار شهروندی سازمانی……………………………………….. 17

2-3-1- دیدگاه اسمیت در رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………… 17

2-3-2- دیدگاه گراهام……………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-3- دیدگاه بورمن و موتوویدلو دیدگاه اسمیت در رفتار شهروندی سازمانی ………………….. 22

2-3-4- دیدگاه کوپمن……………………………………………………………………………………………… 21

2-3-5- دیدگاه چستر بارنارد………………………………………………………………………………………. 24

2-3-6- دیدگاه کاتزوکاهن در رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………… 26

2-2-7- دیدگاه اورگان………………………………………………………………………………………………. 27

2-2-8- دیدگاه پودساکف………………………………………………………………………………………….. 30

2-4-ابعاد رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………….. 33

2-5-عوامل مؤثر در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی…………………………………………………….. 38

2-6-پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………. 43

2-2-1- مفاهیم اثربخشی،کارآیی و عملکرد……………………………………………………………………. 48

2-8- اثربخشی سازمانی و معیارهای آن ………………………………………………………………………… 50

2-8-1- مدل‌های اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………… 50

2-8-2- مبنای عملکرد سازمان ……………………………………………………………………………………. 56

2-8-3- مدیریت مبنی بر عملکرد ………………………………………………………………………………… 57

2-8-4- فواید مدیریت مبتنی بر عملکرد ……………………………………………………………………….. 58

2-8-5-چگونگی استقرار برنامه مدیریت مبتنی بر عملکرد…………………………………………………. 59

2-8-6- سه کنش مدیریت عملکرد ……………………………………………………………………………… 60

2-8-7-رفتار شهروندی سازمانی و اثرات آن بر اثربخشی سازمان………………………………………. 60

2-8-8- مدل مدل‌های اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………. 64

2-8-9- رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات…………………………………………………………. 69

2-8-10- رفتار شهروندی سازمانی و مشتریان سازمان……………………………………………………………….71

2-8-11-رفتار شهروندی سازمانی و ارزیابی عملکرد……………………………………………………….. 73

2-8-12-ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………. 73

2-8-13-انواع روش‌های ارزیابی………………………………………………………………………………….. 75

2-8-14-شاخص‌های ارزیابی………………………………………………………………………………………. 77

2-8-15-مشکلات ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………. 78

2-8-16-تأثیرات ارزیابی عملکرد بر رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………… 81

2-8-17-دلایل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارزیابی عملکرد……………………………………….. 83

2-8-18- تحقیقات داخلی و خارجی ……………………………………………………………………………. 86

2-2-1-بانک صادرات در یک نگاه………………………………………………………………………………………..88

2-2-2- چارت سازمانی جامعه آماری موردپژوهش………………………………………………………………….90

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………….…….92

3-2- روش جمعآوری اطلاعات و مراحل آن.…………………………………………………………………………...92

3-2-1- مطالعه مقدماتی……………………………………………………………………………………………..93

3-2-2- استفاده از منابع کتابخانهای و اسناد و مدارک……………………………………………………..93

3-3- جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………….93

3-4- برآورد حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………..94

3-4-1- تهیه و تنظیم پرسشنامه………………………………………………………………………………………………94

3-5- بررسی پایائی و روایی آزمون ……………………………………………………………………………… 95

3-6- روش آمـاری…………………………………………………………………………………………………. ..96

3-6-1- ارائه جداول توزیع فراوانی و ترسیم نمودار………………………………………………………96

3-6-2- آزمون ………………………………………………………………………………………t97

3-6-3- آنالیز واریانس (آزمون F)..…………………………………………………………………………....97

3-6-4- آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………..98

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 99

4-1- بررسی ویژگی‌های جامعه آماری مورد مطالعه……………………………………………………….. 106

4-2- بررسی و تجزیه و تحلیل میانگین و انحراف‌ معیار نظرات جامعه آماری مورد مطالعه      .106

4-3- بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………109

4-3-1- بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول………………………………………………………………..109

4-3-2- بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………….111

4-3-3- بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه سوم………………………………………………………………………112

4-3-4- بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………..114

4-3-5- بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………….115

4-3-6- بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی ششم……………………………………………………………..117

4-3-7- بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی هفتم………………………………………………………………118

4-3-8- بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی……………………………………………………………………..119

 

4-4-تعیین اهمیت و اولویت سؤال‌های پرسشنامه از نقطه‌نظر جامعه آماری مورد…………….     120

4-5-تعیین‌اولویت‌فرضیه‌های‌فرعی تحقیق از دیدگاه‌جامعه آماری براساس آزمون‌فریدمن……….. 122

4-6- مقایسه میانگین نظرات گروه‌های جنسی نسبت به هر یک از فرضیه‌های‌تحقیق………………. 124

4-7- بررسی تأثیر عوامل سن،‌میزان تحصیلات، شغل و سابقه خدمت … ………………………….. 126

       4-7-1- بررسی تأثیرسن افراد بر پاسخ به فرضیههای فرعی تحقیق براساس آزمونF………………126

    4-7-2- بررسی تأثیر میزان تحصیلات افراد بر پاسخ به فرضیههای فرعی تحقیق براساس آزمونF……………………………………………………………………………………………………………………………..129

    4-7-3- بررسی تأثیر وضعیت شغلی افراد بر پاسخ به فرضیههای فرعی تحقیق براساس آزمونF..131

4-7-4- بررسی تأثیر سابقه خدمت افراد بر پاسخ به فرضیههای تحقیق براساس آزمونF……134

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 137

5-1- نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………….. …137

5-1-1- نتایج حاصل از مطالعه و بررسی ویژگیهای دموگرافیک اعضاء جامعه آماری………….. 138

5-1-2- نتایج حاصل از  بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیههای تحقیق…………………………………….139

5-1-3-محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………145

5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 146

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………. 150

منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………. 153

ضمائم

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. 155

داده‌پردازی……………………………………………………………………………………………………………… 158

فهرست جداول

جدول ‌1-2:  مدل‌های اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………… 67

جدول 1-4 – توزیع فراوانی و فراوانی درصد گروه‌های جنسی………………………………………….. 99

جدول 2-4- توزیع فراوانی و فراوانی درصد گروه‌های سنی……………………………………………. 101

جدول 3-4- توزیع فراوانی و فراوانی درصد از نظر میزان تحصیلات………………………………… 102

جدول 4-4- توزیع فراوانی و فراوانی درصد وضعیت شغلی افراد…………………………………….. 103

جدول 5-4- توزیع فراوانی و فراوانی درصد سابقه خدمت افراد………………………………………. 104

جدول 6-4 – میانگین و انحراف معیار پاسخ‌های ارائه شده به سؤال‌های پرسشنامه……………….. 106

جدول 7-4- بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول بر اساس آزمون t (تک نمونه ای)      110

جدول 8-4- بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم بر اساس آزمون t (تک نمونه‌ای)       111

جدول 9-4- بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم براساس آزمون t (تک نمونه‌ای)        113

جدول 10-4- بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم بر اساس آزمون t (تک نمونه‌ای)   114

جدول 11-4- بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی پنجم بر اساس آزمون t (تک نمونه‌ای)    115

جدول 12-4- بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی ششم بر اساس آزمون t (تک نمونه ای)   117

جدول 13-4- بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی هفتم بر اساس آزمون t (تک نمونه‌ای)     118

جدول 14-4- بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی بر اساس آزمون t (تک نمونه ای)……….. 120

جدول 15-4- تعیین اهمیت و اولویت سؤال‌های پرسشنامه بر اساس امتیاز کسب شده………….. 120

جدول 16-4- تعیین اولویت فرضیه‌های تحقیق بر اساس آزمون فریدمن…………………………….. 123

جدول 17-4- مقایسه میانگین نظرات گروه‌های جنسی نسبت به فرضیه‌های تحقیق……………….. 124

جدول 18-4- بررسی تأثیر سن افراد بر پاسخ به فرضیه‌های فرعی تحقیق بر اساس آزمونF      127

جدول 19-4- مقایسه میانگین نظرات اعضاء جامعه آماری با سنین مختلف  بر اساس آزمونF   128

جدول 20-4- بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر پاسخ به فرضیه‌های فرعی تحقیق بر اساس آزمونF 129

جدول 21-4- مقایسه میانگین نظرات اعضاء جامعه آماری با میزان تحصیلات مختلف …………. 130

جدول 22-4- بررسی تأثیر وضعیت شغلی افراد بر پاسخ به فرضیه‌های فرعی‌تحقیق براساس آزمونF 131

جدول 23-4-  مقایسه میانگین نظرات اعضاء جامعه آماری با مشاغل مختلف براساس آزمون … 132

جدول 24-4 : بررسی تأثیر سابقه خدمت افراد بر پاسخ به فرضیه‌های فرعی‌تحقیق براساس آزمونF 134

جدول 25-4 : مقایسه میانگین نظرات جامعه آماری با سوابق خدمت مختلف براساس آزمون  LSD 135

 

 

فهرست شکل‌ها و نمودارها

شکل 1-1 : شمای الگوی مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………… 8

شکل 1-2 : ارتباط بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با پیامدهای آن در سازمان …………………… 47

شکل 3-2:چارت سازمانی جامعه آماری موردنظرپژوهش ………………………………………………………..90

نمودار 1-4- توزیع فراوانی درصد گروه‌های جنسی ………………………………………………………. 100

نمودار 2-4- توزیع فراوانی درصد گروه‌های سنی………………………………………………………….. 101

نمودار3-4-توزیع فراوانی درصد میزان تحصیلات افراد………………………………………………….. 103

نمودار 4-4- توزیع فراوانی درصد افراد از نظر وضیت شغلی………………………………………….. 104

نمودار5-4- توزیع فراوانی درصد افراد از نظر سابقه خدمت……………………………………………. 106

 

چکیده

مطالعه و بررسی رفتار افراد در محیط کار به ویژه در یک دهه اخیر، توجه محققان را به خود جلب کرده است. آن چه امروزه در ادبیات مدیریت، بدیهی می‌نماید، آن است که سازمان‌ها به کارکنانی با تمایل به حرکت در فراسوی الزامات رسمی‌شغل، نیاز دارند. رفتارهای مثبت فراتر از نقش، تحت عنوان «رفتار شهروندی سازمانی» مورد توجه قرار گرفته و غفلت از آن‌ها در ارزیابی عملکرد کارکنان پذیرفتنی نیست چرا که سازمان‌ها به لزوم مشارکت داوطلبانه، خودآگاه و بلندمدت افراد در جهت دستیابی به اهداف سازمانی واقف شده‌اند. اهمیت کاربردی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی از این فرض منطقی ناشی شده که رفتارهای مذکور شامل پیگیری‌های فراتر از الزامات رسمی‌شغل بوده و فرض بر این است که چنانچه بسیاری از همکاری‌های داوطلبانه کارکنان در طول زمان تکرار شوند، میزان اثربخشی سازمان مضاعف خواهد شد. در این تحقیق ابتدا مفاهیم رفتار شهروندی ـ سازمانی و ابعاد مربوطه و سپس الگوهای موجود و منظور از عملکرد مالی مورد توجه قرار گرفته‌است. در ادامه نیز پیشینه و الگوی مفهومی‌تدوین گردیده است. تحقیق حاضر نیز در راستای ضرورت و ا نتایج حاصل از این تحقیق صرفاً متعلق به شعب  مورد بررسی بانک صادرات می‌باشد و صرفاً در حالتی قابل تعمیم با دیگر شعب یا دیگر سازمان‌‌هاست که شرایط سازمانی‌های مورد مقایسه کاملاً از هر نظر مشابه باشد. همیت موضوع با روش توصیفی ـ پیمایشی به بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر عملکرد مالی بانک صادرات (اداره امور شعب شمال تهران) پرداخته است. در واقع تأثیر متغییرهای «کمک‌کننده، جوانمردی، اطاعت‌سازمانی، وفاداری، ابتکار فردی، فضیلت مدنی و توسعه شخصی» بر عملکرد مالی بانک صادرات مورد بررسی قرار گرفته‌است. نتایج حاصل نیز بیانگر تأیید متغیرهای مذکور بر عملکرد مالی بانک مورد مطالعه می‌باشد.

کلید واژه‌ها: رفتار، رفتارشهروندی سازمانی، عملکرد

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1- بیان مسأله

در فضای آکنده از رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان، زمینه برای جذب و نگهداری افراد شایسته مهیا می‌گردد. در واقع از طریق مهیاسازی شرایط تحقق رفتار شهروندی سازمانی در محیط کار، می‌توان مطمئن بود که رضایت شغلی کارکنان بالا خواهد رفت. افزایش سطح رفتار شهروندی سازمانی در سازمان باعث می‌گردد تا سازمان به محیطی جذاب برای کار تبدیل گردد. به بیان دیگر سطح مطلوب رفتارهای شهروندی سازمانی بر ارتقاء عملکرد کارکنان و به طور کلی سازمان تأثیرگذار می‌باشد. بدیهی است عدم توجه به اشاعه این گونه رفتارها می‌تواند ضمن افزایش نارضایتی مراجعین، تمایل به جذب نیروهای متخصص و شایسته را نیز کاهش داده و به تدریج بر افول عملکرد سازمان و واحدهای آن تأثیر گذارد.

رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری است که براساس صلاحدید شخصی انجام می‌شود و جزو نیازمندی‌های شغلی کارکنان نمی‌باشد، رفتاری است که می‌تواند باعث افزایش اثربخشی سازمان در جهت ارضای منافع ذی‌نفعان ‌گردد. (رابینز، جاج، 2007) این رفتارها اگر چه ذاتی بوده و پاداش آن به طور مستقیم در مجموعه ساختار پاداش رسمی‌سازمان نمی‌گنجد لکن در ارتقاء ‌اثربخشی و کارکرد موفقیت آمیز سازمان‌ها از اهمیت وافری برخوردار می‌باشند. (کیم، 2006).

چگونگی جلب رضایت مشتریان و افزایش میزان وفاداری آنان و البته ارتقا عملکرد سازمان از جمله مواردی است که همه سازمان‌ها از بدو فعالیت خود همواره به عنوان یک موضوع اساسی و تأثیرگذار با آن روبرو بوده‌اند لکن در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که با توجه به جابجایی‌های ایجاد‌شده در سطح انتظارات مشتریان، شرایط و چگونگی انجام آن تغییر یافته است. یعنی سازمان‌ها برای افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان خود باید بتوانند ضمن بهره‌گیری از شیوه‌های کارآمدتر،  سطح بالاتری از خواسته‌ها و انتظارات آنان را برآورده سازند. به بیان دیگر، مدیران سازمان‌ها باید افزایش رضایتمندی مشتریان و ارتقاء‌ میزان وفاداری آنها و همچنین بهبود عملکرد سازمان تحت امر خود را در راهکارهای عملی‌تری همچون رفتارهای شهروندی سازمانی جستجو نمایند.

رفتارهای شهروندی سازمانی، مجموعه‌ای از رفتارهای سازنده و همکارانه‌ای است که نه تنها به وسیله شرح شغل، تصریح نشده بلکه به طور مستقیم و یا قراردادی نیز توسط سیستم رسمی‌سازمان، پاداش داده نمی‌شود. (الن و همکاران ، 2000)

این گونه رفتارها با تأثیر بر گروه‌های مجازی، تلطیف فضای حاکم بر سازمان، بهبود کیفیت خدمات و نحوه ارائه آن، اشاعه نوع دوستی، افزایش تعهد، نوآوری و ابتکار، ارتقاء سطح روابط و افزایش رضایت مشتریان، می‌تواند زمینه را برای کارآیی و اثربخشی سازمان‌ها مهیا ‌سازد. در واقع رفتارهای شهروندی سازمانی با تأثیر بر بهبود عوامل درون (جو سازمانی، بهبود روحیه، افزایش تعهد، کاهش غیبت و …. ) و برون‌سازمانی (کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان و ….)  و با تشویق اقدامات سازمانی کارا و اثربخش، عملکرد سازمان‌ها را ارتقاء می‌بخشند. این وضعیت برای تمامی‌سازمان‌ها و مؤسسات به ویژه نهادها و مؤسسات مالی همچون بانک‌ها که ارتباط تنگاتنگی با مشتریان خود دارند از اهمیت بالاتری برخوردار می‌باشد که طبعاً باید مورد توجه مدیران این گونه مؤسسات نیز قرار گیرد. البته در خصوص رفتارهای شهروندی سازمانی باید در نظر داشت که بروز و اشاعه این نوع رفتارها مستلزم صرف زمان، هزینه، فرهنگ‌سازی و تأمین ساختاری است که بتواند به نهادینه شدن این نوع رفتارها و شاخص‌های مربوط به آن همچون جوانمردی، کمک‌کردن، وفاداری، اطاعت، ابتکار و نوآوری، فضیلت مدنی و توسعه شخصی کمک نماید. انجام مطالعات و تحقیقات میدانی نیز می‌تواند در آسیب‌شناسی سازمان‌ها از نظر رفتارهای مذکور نقش مهمی‌ایفا نماید. بدون شک، بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر عملکرد بانک صادرات (اداره امور شعب شمال تهران) در همین راستا انجام خواهد شد.

1-2- اهداف تحقیق

          هدف کلی: بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بانک صادرات بر عملکرد مالی آن (اداره امور شعب شمال تهران).

اهداف جزئی:

  • ارائه راهکارهای کاربردی جهت اشاعه رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان مربوطه و ارتقاء عملکرد بانک مزبور.
  • تعیین اهمیت و اولویت هر یک از مؤلفه‌های مورد بررسی از دیدگاه اعضاء جامعه آماری مورد نظر.
  • بررسی رفتارهای کنونی کارکنان اداره امور شعب بانک صادرات براساس مؤلفه‌های مورد مطالعه.
  • شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر رفتارهای شهروندی سازمانی و بررسی تأثیر آنها بر ارتقاء عملکرد بانک مورد نظر.

 

 

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

رفتارهای شهروندی سازمانی با اثرگذاری درون‌سازمانی از قبیل؛ جوسازمانی، حفظ کارکنان شایسته، بهبود روحیه، افزایش تعهد سازمانی، رضایت شغلی، کاهش نیات ترک شغل، کاهش غیبت و کاهش رفتارهای سازمانی همچون رضایت مشتری، کیفیت خدمات وفاداری مشتریان موجب ارتقای کیفیت عملکرد کارکنان در سطح عالی‌تر خواهد شد. (کاسترو، 2004، 27).

در شرایط دنیای امروز، مدیران سازمان‌ها همواره تلاش می‌کنند تا با بهره‌گیری از منابع موجود و همچنین استفاده از شیوه‌های جدید عملکرد سازمان تحت اختیار خود را در حوزه‌های مختلف ارتقاء بخشند. یکی از مواردی که در سا‌ل‌های اخیر در راستای ارتقاء‌عملکرد سازمان‌ها توسط اندیشمندان حوزه سازمان و مدیریت مورد توجه قرار گرفته، تلاش فراتر از الزامات تعریف شده کارکنان است که تحت عنوان «رفتارهای شهروندی سازمانی» مطرح می‌باشد.

تعداد صفحه:163

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com