پایان نامه رشته زبان فرانسه:بررسی تأثیر موسیقی در آموزش و یادگیری زبان فرانسه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان فرانسه

عنوان : پایان نامه رشته زبان فرانسه:بررسی تأثیر موسیقی در آموزش و یادگیری زبان فرانسه

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مركزی

دانشكده زبانهای خارجی

پایان نامه دانش آموختگی كارشناسی ارشد آموزش زبان فرانسه

 

بررسی تأثیر موسیقی در آموزش و یادگیری زبان فرانسه

استاد راهنما :

دكتر مهدی حیدری

استاد مشاور :

دكتر حمیدرضا شعیری

دیماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

از آنجا که امروزه تأثیر مثبت استفاده از موسیقی برای کمک به پیشرفت در کلیه امور و زمینه ها به لحاظ علمی به اثبات رسیده و با توجه به وجود عوامل مشترک در موسیقی و زبان از جمله صدا و سکوت ، نت ( به عنوان الفبای موسیقی) و الفبای زبان  ،  قواعد لازم جهت ایجاد موسیقی و زبان و… و این نکته که برای بسیاری از زبان آموزان استفاده از حافظه شنیداری همانند یادگیری زبان مادری که در آن زبان آموز خود را با ساختمان فعال ناخودآگاه اصول لازم برای درک اطلاعات دریافت شده توسط حس شنوایی به نظر معقول و منطقی مطابق می کند  تأثیر  بیشتری از حافظه دیداری (دیدن کلمات و جملات) داشته که به طور مستقیم می تواند عامل مهمی بر بهبود کیفیت تلفظ و کاربرد  بهینه کلمات ، عبارات و اصطلاحات داشته باشد  ، همچنین با توجه به اینکه موسیقی به عنوان سیستمی نظام مند می تواند به نظام بخشیدن و سامان یافتن آموزه های مختلف به خصوص آموزه های زبانی و کلامی كمك نماید ،  به نظر می رسد میتوان از موسیقی به عنوان ابزاری موثر در فرآیند یادگیری و آموزش زبان خصوصاً زبان دوم استفاده نمود . از آنجا که موسیقی و زبان هر دو در زمان نمود پیدا  کرده و ایجاد می شوند ، یعنی زمان در هر دو آنها به عنوان مولفه ای اساسی مطرح می شود و نیزتداوم و تناوب آموزش زبان به وسیله موسیقی منجر به جایگزین شدن یک روش  جدید و منظم به جای استفاده از سایر روشهای مرسوم میشود و با توجه به اینکه موسیقی می تواند باعث انگیزش بیشتر زبان آموزان در فرآیند آموزش زبان باشد در این تحقیق تصمیم به بررسی استفاده از موسیقی به عنوان ابزاری جهت بهبود کیفیت آموزش زبان(فرانسه ) گرفته شده است .

در این تحقیق به بررسی عواملی چون سن و جنس و نوع موسیقی و تأثیر آنها در بالابردن میزان تمركز ، تقویت حافظه ، بالابردن فضای امنیت ذهنی برای یادگیری ، بالابردن میزان انرژی زبان آموزان برای یادگیری و همچنین رابطه حس مورد استفاده با میزان تأثیر موسیقی در بالابردن فضای امنیت ذهنی برای یادگیری زبان فرانسه در كارمندان شركت نفت فلات قاره ایران پرداخته شد و نتایج جالب و موثری بدست آمد .

Table des matières

Contents

Introduction. 2

Chapitre I : 13

Pédagogie , Principes pédagogiques , Histoire de l’enseignement des langues étrangères. 13

La pédagogie. 14

Description des principes pédagogiques. 15

Facteurs relatifs à la société: rôle de l’infrastructure nationale et régionale. 16

Facteurs relatifs à la société: implication des parents. 17

Facteurs relatifs à l’école: continuité. 17

Facteurs scolaires: facteur temps. 18

Facteurs relatifs aux enseignants: maîtrise de la langue et connaissance. 20

d’approches didactiques. 20

Facteurs relatifs aux élèves : capacités et origine. 21

Facteurs relatifs aux élèves : l’âge d’apprentissage optimal 22

Principes pédagogiques: un concept profond. 23

Le contexte actuel de la politique linguistique de l’UE.. 23

Explication du concept 25

Confusion entre principes et objectifs. 26

Principes pédagogiques et changements en cours. 28

Comment harmoniser les principes pédagogiques avec les apprenants. 29

Principes pédagogiques et enseignants. 30

L’ambition scientifique de la didactique des langues. 31

Définition de l’apprentissage. 35

Apprentissage, acquis et inné. 36

Apprentissage, pédagogie et neuroscience. 37

Les théories de l’apprentissage. 38

Distinguer les théories de l’apprentissage. 38

Tableau des théories d’apprentissage. 38

Méthodes d’apprentissage. 40

Apprentissage par imitation. 40

Apprentissage par induction. 41

Apprentissage par association. 41

Apprentissage par essais et erreurs. 41

Apprentissage par explication. 43

Apprentissage par répétition. 43

Apprentissage combiné. 43

Apprentissage par immersion. 43

Enquête sur les acquis fondamentaux. 44

Recherches, applications et usages. 44

Autres dimensions de l’apprentissage. 45

Besoin d’enseignement des langues. 46

Histoire de l’enseignement des langues étrangères. 46

Antiquité à la période médiévale. 46

18ème siècle. 47

19ème au 20ème siècle. 47

Chapitre II : 51

Education Artistique ; 51

Créativité  et Sécurité linguistique. 51

Éducation scientifique. 52

Éducation artistique. 52

Éducation musicale. 52

Approches artistiques de l’art de parler français. 56

L’art d’enseigner le français. 57

Un art d’agrément 57

Un art musical explicite. 58

Un art musical implicite. 59

Derrière “prononciation”… 60

Pratiques de pédagogie musicale. 61

Musique et langage. 61

Interaction hémisphérique. 62

Existe-t-il un « cerveau musicien » ?. 63

Prendre conscience des réalités sonores de la langue. 64

Éducation de l’oreille aux réalités phonologiques  et accentuelles. 65

Recherche de la perfection : la vive voix du maître. 66

Le rôle de la musique. 67

La Créativité Musicale dans les Nouveaux Curriculums Francophones. 71

Créativité et prise de risque linguistique. 72

Aires spécialisées ou jeu de l’esprit ?. 74

Sécurité de l’espace mental pour l’apprentissage. 75

L’enseignement devrait se produire dans un climat favorisant la démarche intellectuelle : 76

Chapitre III : 77

l’ouïe , l’acoustique musical mathématiques de l’oreille , les systèmes musicaux d’éducation  77

de l’oreille. 77

Perception auditive et développement précoce du cerveau. 77

le cerveau, un organe complexe mais flexible. 79

Cerveau, siège de l’intelligence. 79

La théorie de la phrénologie et le rôle des hémisphères. 80

Deux hémisphères en marche pour une musique ?. 83

Sens. 85

L’ouïe. 85

Anatomie de l’oreille. 86

La perception de la langue. 89

Sensibiliser à la phonétique. 90

musique. 91

Histoire de la musique. 92

Approches définitoires. 93

Intrinsèque et extrinsèque. 93

Anthropocentrisme. 93

Art du temps. 94

Composantes. 95

Dimensions sonores et son. 95

Acoustique musicale : qu’est-ce qu’une note ?. 97

Le son. 97

Qu’est-ce qu’une note ? Ses quatre caractéristiques. 98

Les séries de Fourier théorisent le timbre. 100

Mathématiques de l’oreille. 101

Perception différentielle ou logarithmique. 102

Etrange…… 102

Les systèmes musicaux, ou : arithmétique et musique. 103

Le cadre universel de l’échelle : l’octave. 104

Un intervalle fondamental : la quinte et son homologue, la quarte. 105

Tierce et sixte. 107

L’échelle de Zarlino ou échelle harmonique. 107

Vers le tempérament égal 111

En conclusion : « l’Harmonie des sphères » et les nombres entiers. 115

Chapitre IV.. 117

L’étude statistique des éléments effectifs sur l’enseignement de la langue (française). 117

Conclusion. 155

 

 

 

 

Liste des tableaux

 

Table 1 – Évaluation de l’effet de la musique sur l’augmentation de l’énergie  pour apprendre le français selon l’âge des sujets à l’aide de chi-carré …………….…..……154

Table 2 – Évaluation de l’effet de la musique sur l’augmentation de l’énergie  pour apprendre le français selon le sexe des sujets à l’aide du chi-carré ……………….……155

Table 3 – Évaluation de l’effet de la musique sur l’augmentation de l’énergie  pour apprendre le français selon le sexe des sujets à l’aide de chi-carré ……………………156

Table 4 – Évaluation de la relation de la musique pour se concentrer et  l’augmentation du niveau de l’éducation à l’aide du chi-carré ………………………………………….…160

Table 5 – Évaluation de la relation de la musique pour le renforcement de la mémoire  et  l’âge des sujets à l’aide du chi-carré ….…………………………………….………….164

Table 6 – Évaluation de la relation de la musique pour le renforcement de la mémoire  et le sexe des sujets à l’aide du chi-carré …………………………………….……………165

Table 7 – Évaluation de la relation de la musique pour le renforcement de la mémoire  et  l’éducation des sujets à l’aide du chi-carré …………………………………………….166

Table 8 – Évaluation de la relation entre la musique pour le renforcement de la mémoire  le genre de la musique à l’aide du chi-carré ……………………………………………167

Table 9 – Évaluation de la relation entre la musique pour la sécurité de l’enseignement et l’âge des sujets  à l’aide du chi-carré …………………………………………………..168

 

 

Liste des Diagrammes

 

Diagramme 1 –  le sens utilisé dans l’apprentissage selon l’âge et le sexe des personnes……………………………………………………………………………..…135

Diagramme 2 – sens utilisé pour enseignement chez les femmes………………………136

Diagramme 3 – sens utilisé pour enseignement chez les hommes…………………….137

Diagramme 4 –  Expérience d’entendre la musique en apprenant selon l’âge et le sexe des personnes………………………………………………………………………………..138

Diagramme 5 – l’expérience d’entendre la musique en apprenant la langue française chez les femmes   ……………………………………………………………………………139

Diagramme 6 – l’expérience d’entendre la musique en apprenant la langue française chez les hommes…………..………………………………………………………………….139

Diagramme  7 :  Le temps préféré pour entendre la musique selon  l’âge et le genre des personnes………………………………………………………………………………..140

Diagramme 8 – temps préféré d’écouter la musique chez les femmes …………………141

Diagramme 9 – temps préféré d’écouter la musique chez les hommes……………….142

Diagramme  10 –  préférence  d’utiliser la musique en fond en apprenant selon l’âge et le genre des personnes……………………………………………………………………..143

Diagramme 11 –préférer écouter la musique en enseignant la langue chez les femmes…………………………………………………………………………….……144

Diagramme 12 –préférer écouter la musique en enseignant la langue chez les hommes………………………………………………………………………………….144

Diagramme 13 : Background musique préférée pour écouter dans les classes selon l’âge et le sexe……………………………………………………..…………………………….145

Diagramme 14 – le genre de la musique préférée – chez les hommes……………………………………………………………………..….……….146

Diagramme 15 – le genre de la musique préférée – chez les hommes…………………147

Diagramme 16 :  L’augmentation du niveau d’énergie de l’apprentissage selon l’âge et le sexe…………………………………………………………………………………….148

Diagramme 17 –  la quantité d’énergie pour apprendre écoutant de la  musique chez les hommes……………………………………………………………………………….149

Diagramme 18 –  la quantité d’énergie pour apprendre écoutant de la  musique chez les femmes…………………………………………………………………………………150

Diagramme 19 : le rapport du temps d’écouter la musique et augmentation des niveaux d’énergie………………………………………………………………………………..151

Diagramme 20 –  la quantité d’énergie pour apprendre écoutant de la  musique avant les cours……………………………………………………………………………………152

Diagramme 21 –  la quantité d’énergie pour apprendre écoutant de la  musique après les cours…………………………………………………………………………………..152

Diagramme 22 –  la quantité d’énergie pour apprendre écoutant de la  musique avant et après les cours …..……………………………………………………………………..153

Diagramme 23 : L’effet de la musique en augmentant la concentration selon l’âge
et le sexe……………..…………………….……………………………………………157

Diagramme 24 –  la quantité de concentration de mémoire en écoutant de la musique chez les femmes…………………………………………………………………………158

Diagramme 25 –  la quantité de concentration de mémoire en écoutant de la musique chez les hommes……………………………………………………………………….159

Diagramme 26 : le renforcement de mémoire en écoutant la musique selon l’âge et le sexe  des sujets…………..…………………………………………………………………..161

Diagramme 27 –  renforcement de la mémoire écoutant de la musique chez les femmes…………………………………………………………………………………..162

Diagramme 28 –  renforcement de la mémoire écoutant de la musique chez les femmes………………………………………………………………………………….163

 

 

 

 

 

 

 

Introduction

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art et l’apprentissage

 

 

L’art dramatique est une forme de langage et un genre littéraire qui se sert des gestes et des paroles de personnages pour raconter une histoire. C’est un outil puissant qui peut stimuler la créativité et le sens critique, et développer les habiletés dans les domaines de la langue, de la lecture et de l’écriture. Il permet aux enfants de s’exprimer et de réagir aux histoires lorsqu’ils lisent, parlent et écoutent, et qu’ils écrivent au sujet de leurs expériences. Trois formes différentes sont décrites dans la présente section : Les élèves lisent tout haut à partir de scénarios (achetés dans le commerce ou se présentant sous la forme d’adaptations de toutes sortes de livres) sans costumes, décors, accessoires ni musique. Ils peuvent faire ce genre de théâtre à n’importe quel âge, avec toute la classe, en petits groupes ou par deux. Les élèves jouent ou « mettent en scène » une situation ou un problème. Pour le jeu de rôles, l’accent est généralement mis sur la prise de décisions et les conséquences qui en découlent. Les élèves le font souvent par deux ou en petits groupes et la classe entière participe à la discussion. Les élèves présentent une pièce ou une saynète à un auditoire à l’aide de marionnettes qui parlent. Les marionnettes sont de formes différentes (assiettes en carton, sacs en papier, boîtes, chaussettes, cylindres, doigts, ballons, baguettes ou marionnettes actionnées par des fils). Les élèves fabriquent les marionnettes et, en petits groupes, présentent un spectacle(Un-groupe-d’auteurs, 2005).

 

Le rapport entre la musique et les langues

 

Selon Langer, pour un être humain, l´espace initial de la réalité est verbal. Sans mots, l´imaginaire est incapable de retenir les objets et leurs relations. La transformation de l’expérience humaine constitue la force motrice principale de la langue (Langer, 2000 : 114). Á côté de la recherche sur l´apparition du discours, les scientifiques arrivent à une conclusion intéressante: à savoir que, probablement, la chanson en tant que formalisation de jeu vocal, a précédé le discours même (Schopenhauer, 2002: 100). De même, E. Kurt affirmait qu´avec un haut degré de probabilité, le discours et la chanson provenaient de la même source (Kurt, 1931: 48). On pourrait donc dire de façon synthétique que, dans l´histoire, il y a eu des moments où chaque discours était une chanson ou, plus précisément, que ces deux actions n’étaient pas encore différenciées. Nicolas Cook tire des parallèles entre la structure de la musique et celle des langues et conclut qu’elles sont plus ou moins de même nature. Par exemple, la théorie de la musique baroque a été en grande partie une adaptation de la théorie rhétorique qui se concentrait sur l’expression du sens des textes (Cook, 2005).  Durant ces dernières décennies, le concept de l’analogie avec la langue a entre autres été renforcée par un linguiste de grande influence, A. N. Chomsky (1977), et un scientifique de la musique H. Schenker (1988). Ils ont étudié non pas le comportement linguistique et musical, mais plus particulièrement la structure de la langue et de la musique. L’œuvre musicale et l’œuvre textuelle sont composées à partir d’éléments cohérents (locutions) qui, eux-mêmes, sont rassemblés pour former les unités du nouveau sous-ensemble (phrases), jusqu’à ce que l’œuvre puisse être considérée comme un ensemble cohérent. Deux penseurs créatifs, tout en s’investissant dans leur propre domaine, ont abouti indépendamment et en même temps à une conclusion similaire: le musicien et le linguiste ont ainsi créé ensemble une théorie complexe sur la perception de la musique, basée sur l’application de modèles linguistiques. La langue et la musique ont d’autres éléments similaires en plus de leur structure:

  1. La langue et la musique semblent être des qualités universelles caractéristiques de l’humanité. Ceci laisse supposer que, généralement, l’homme est capable d’acquérir une compétence tant linguistique que musicale.

تعداد صفحه : 180

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***