پایان نامه رشته زبان انگلیسی:کاربرد راهبردهای انگیزشی در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زبان انگلیسی

عنوان : پایان نامه رشته زبان انگلیسی:کاربرد راهبردهای انگیزشی در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دانشکده علوم انسانی

کاربرد راهبردهای انگیزشی در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

 

استاد راهنما: دکتر مریم مشکوة

استاد مشاور: دکتر رضا  نجاتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته آموزش زبان انگلیسی

 

مهر 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

انگیزش یکی از عوامل کلیدی است که تعیین کننده­ی موفقیت یا شکست زبان­آموزان در محیط­های  EFLیا  ESL می­باشد. بنابراین مسئولیت سنگینی بر دوش پژوهشگرهای حوزه­ی انگیزش قرار دارد تا معلمان را در جهت ایجاد انگیزش در زبان­آموزان، بالا بردن، و حفظ آن یاری کنند. تحقیق دورنیه و سیزر (1998) در کشور مجارستان اولین مطالعه­ی مهم روی راهبردهای انگیزشی بود. بعد از آنها مطالعات اندکی در این حوزه انجام شد. در این تحقیق 250 نفر معلم ایرانی شرکت کرده­اند و از آنها خواسته شده است که دو نوع پرسشنامه شامل 48 راهبرد انگیزشی را به این شرح کامل کنند: (1) نگرش آنها درباره­ی میزان اهمیت راهبردهای انگیزشی (پرسشنا مه­ی میزان اهمیت) و (2) نگرش آنها درباره­ی میزان استفاده از راهبردهای انگیزشی در کلاس درس (پرسشنامه ی میزان استفاده)، در ضمن نسخه­ی فارسی پرسشنامه­ها به معلمان تحویل داده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل آماری پرسشنامه­ها  مشخص کرد که : راهبردهای انگیزشی ” نمایش رفتار مناسب از طرف معلمان” و “ آشنا کردن زبان آموزان با ارزش­های مربوط به زبان انگلیسی” در هر دو پرسشنامه به ترتیب در رتبه­های اول و دهم ( آخرین رتبه ) قرار گرفته­اند. در میان 10 ماکرو راهبرد انگیزشی استخراج شده از هر دو پرسشنامه، راهبردهای اشاره شده در بالا وابسته به فرهنگ خاصی نیستند و در اکثر فرهنگ­های کشورهای مختلف به میزان مشابهی قابل رویت هستند، ولی تکنیک­های انگیزشی از قبیل: “بوجود آوردن محیطی شاداب در کلاس درس” به نظر می­رسد وابسته به فرهنگ خاص کشورها هستند و میزان اهمیت و کاربرد آنها برای فرهنگ­های کشور های مختلف، متفاوت است. علاوه بر این، مقایسه­ی نتایج پرسشنامه­های “میزان اهمیت” و  “میزان استفاده” مشخص کرد که نگرش معلمان نسبت به اهمیت راهبردهای انگیزشی هیچ رابطه­ای با نگرش آنها نسبت به میزان کاربرد واقعی این راهبردها در کلاس درس ندارد.

Abstract

Motivation is one of the key factors that determine language learners’ success/ failure in ESL/EFL situation. Thus, it is a major challenge for language motivation researchers to help teachers elicit, enhance, and sustain students’ motivation. Dörnyei and Csizér’s (1998) research in Hungary was the first important study on motivational strategies. Following Dörnyei and Csizér (1998), a few similar studies have been carried out in this realm. 250 Iranian EFL teachers participated in this study and they were asked to rate a list of comprehensive 48 motivational strategies in terms of (1) how much importance, Importance Questionnaire, they attached to these and (2) how often, Frequency Questionnaire, they implemented them in their real teaching practice. The Persian version of the questionnaires was used in this study. The results provide evidence that some strategies like “displaying appropriate teacher behaviors” and “familiarising learners with L2-related values” were ranked first and tenth respectively in both questionnaires. Among ten macro-strategies derived from both questionnaires, some scales like two aforementioned ones are culture specific and can transfer across cultures but some other scales like “Creating a pleasant classroom climate” are culture dependent and vary from culture to culture. Also, comparing the results of two questionnaires revealed that teachers’ attitudes to the Importance of motivational strategies have no relationship with their answers to their actual Frequency of use in real EFL classes.

 

 

 

 

Table of Contents

CHAPTER ONE- INTRODUCTION   1

1.1.       Overview   2

1.2.Statement of the Problem   3

1.3.Significance of the Study  5

1.4.Research Questions  6

1.5.Definition of Key Terms  7

1.6. Limitations of the study  8

CHAPTER TWO- REVIEW OF RELATED LITERATURE   10

2.1.Overview   11

2.2.Conceptualizations of Motivation  11

2.3.The Influential Theories of L2 Motivation  13

2.3.1. The Social-Psychological Period (1959-1990) 14

2.3.1.1. Gardner’s Social-Psychological Theory  14

2.3.1.2. Keller’s (1983) Motivational-Design Model 20

2.3.2. The Cognitive-Situated Period (1990-2000) 21

2.3.2.1.Dörnyei’s (1994) Framework of L2 Motivation  22

2.3.2.2. Williams and Burden’s (1997) Model of L2 Motivation  25

2.3.2.3. Task Motivation  27

2.3.2.4. L2 Motivation Expectancy-Value Theories  28

2.3.2.4.1. The Concepts of Self-Confidence and Linguistic Self-Confidence  29

2.3.2.4.2. Language Anxiety  31

2.3.2.4.3. Attribution Theory of L2 Learning  32

2.3.2.5. Achievement Motivation Theory  33

2.3.2.6. Self-Determination Theory (SDT) 34

2.3.3. The Process-Oriented Period (2000 Onwards) 36

2.3.3.1.Dörnyei and Ottó’s (1998) Process Model of L2 Motivation  36

2.4. Significance of Motivation/ L2 Motivation  39

2.5. Types of Motivation and their Role in SL/FL Acquisition  40

2.5.1. Integrative Motivation  40

2.5.2. Instrumental Motivation  42

2.5.3. Intrinsic Motivation  43

2.5.3.1. The Intrinsic Needs of Students  44

2.5.3.1.1. The Need for Autonomy and Self-Determination  45

2.5.3.1.2. The Need for Competence  45

2.5.3.1.3. The Need for Belonging and Relatedness  46

2.5.3.1.4. The Need for Self-Esteem    46

2.5.3.1.5. The Need for Involvement and Enjoyment 46

2.5.3.2. Achieving Intrinsic Motivation in L2 Learning  47

2.5.3.3. The Role of Intrinsic Motivation in L2 Learning  47

2.5.4. Extrinsic Motivation  48

2.6. The L2 Motivational Self System   51

2.7. Motivational Strategies  53

2.7.1. Creating Basic Motivational Conditions  59

2.7.1.1. Demonstrating Proper Teacher Behaviour 59

2.7.1.1.1. Teacher’s Enthusiasm    59

2.7.1.1.2. Teacher’s Commitment 62

2.7.1.1.3. Teacher’s Care and Acceptance  63

2.7.1.1.4. Teacher’s Immediacy  65

2.7.1.2. Creating a Pleasant Classroom Atmosphere  66

2.7.1.3. Promoting Group Cohesiveness and Setting Group Norms  67

2.7.2.Generating Initial Motivation  70

2.7.2.1. Familiarising Learners with L2 Culture and L2 Related Values  70

2.7.2.2. Increasing Learners’ Expectancy of Success  71

2.7.2.3. Promoting Learners’ Positive Goals (Goal-Orientedness) and Realistic Beliefs  74

2.7.2.4. Relating Language Learning to Learners’ Needs and Goals  77

2.7.3. Maintaining and Protecting Motivation  78

2.7.3.1. Making Learning Stimulating and Enjoyable  78

2.7.3.2. Diminishing Learners’ Anxiety and Building up Their Self-Confidence  79

2.7.3.3. Promoting Learners’ Autonomy  82

2.7.4. Encouraging Positive Self-Evaluation  83

2.7.4.1. Promoting Learners’ Motivational Attributions  83

2.7.4.2. Providing Learners with Motivational Feedback  85

2.7.4.3. Increasing Learners’ Satisfaction  86

2.8. Current Status of English in Iran  90

CHAPTER THREE- METHOD   92

3.1. Overview   93

3.2. Participants  93

3.3. Instruments  94

3.4. Design  95

3.5.Procedure  95

3.5.1.Piloting  95

3.5.2.Data collection  96

3.6. Data Analysis  97

CHAPTER FOUR- RESULTS AND DISCUSSION   101

4.1. Overview   102

4.2. Research Question 1  102

4.2.1. Results  102

4.2.2. Discussions  109

4.3. Research Question 2  110

4.3.1. Results  110

4.3.2. Discussions  111

4.4. Research Question 3  112

4.4.1. Results  112

4.4.2. Discussions  114

4.5. Research Question 4  115

4.5.1. Results  115

4.5.2. Discussions  117

CHAPTER FIVE-CONCLUSION, PEDAGOGICAL IMPLICATIONS AND SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH   118

5.1. Overview   119

5.2. Conclusion  119

5.3.Pedagogical Implications  121

5.4.Suggestions for Further research  126

References 137

 

 

 

 

List of Appendixes

Appendix 1: English version of Frequency Questionnaires  127

Appendix 2: English version of Importance Questionnaires  130

Appendix 3: Farsi version of Frequency Questionnaires  133

Appendix 4: Farsi version of Importance Questionnaires  135

 

 

 

 

List of Tables

Table 3.1. Gender of Participants  93

Table 3.2. EFL Teaching Experience of Participants  93

Table 3.3. Importance and Frequency Survey Results: Descriptive Statistics and Rankings of Ten Macro-strategies and Related Strategies  99

Table 4.1. Importance Questionnaires Results:  Descriptive Statistics and Rankings of Ten Macro-strategies and Related Strategies  103

Table 4.2. Comparison of the Final Rank Order of the Macro-strategies/scales Obtained in This Study and in Hungary (1998), Taiwan (2007) 110

Table 4.3.  Frequency Questionnaires Results:  Descriptive Statistics and Rankings of Ten Macro-strategies and Related Strategies  112

Table 4.4. Pearson Correlation Results between Overall Means of Motivational   Strategies of the Importance and Frequency Questionnaires  115

Table 4.5.  Pearson Correlation Results between Macro and Micro-strategies of the Importance and Frequency Questionnaires  116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List of Figures

Figure 2.1. Gardner’s (1985) Socio-Educational Model of Second Language Acquisition (Gardner, 1985, p.199) 15

Figure 2.2. Components of Gardner’s Attitude/Motivation Test Battery (AMTB) (Gardner, 1985, 144) 17

Figure 2.3. Tremblay and Gardner’s (1995) Model of L2 Motivation (cited in Dörnyei& Ushioda, 2011, p.48  19

Figure 2.4. Dörnyei’s (1994) Model of L2 Motivation (Dörnyei, 1994a, p.280) 24

Figure 2.5. Williams and Burden’s (1997) Framework of L2 Motivation (cited in Dörnyei & Ushioda, 2011, p.54) 26

Figure 2.6. Schematic Representation of the Three Mechanisms Making up the Motivational Task- Processing System (cited in Dörnyei & Ushioda, 2011, p.96) 28

Figure 2.7. Dörnyei and Ottó’s (1998) Process Model of L2 Motivation (Dörnyei and Ottó, 1998, p.48) 38

Figure 2.8. Gardner’s Conceptualisation of the Integrative Motivation (Gardner, 1986, p.87) 41

Figure 2.9. Dörnyei’s L2 Motivational Self System (cited in Dörnyei & Usioda, 2011, p. 52) 52

Figure 2.10. The Components of Motivational L2 Teaching Practice (cited in Dörnyei & Ushioda, 2011, p.108) 58

Figure 2.11. Knight’s (2006) Model of Teacher’s Credibility (Dörnyei & Ushioda, 2011, p.108) 61

 

 

 

List of Abbreviations

TEFL: Teaching English as a Foreign Language

ESL: English as a Second Language

EFL: English as a Foreign Language

SL: Second Language

FL: Foreign Language

L2: Second Language

SDT: Self-Determination Theory

AMTB: Attitude/Motivation Test Battery

ARCS: Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction

CET: Cognitive Evaluation Theory

ESOL: English for Speakers of Other Languages

MOLT: Motivation Orientation of Language Teaching

COLT: Communication Orientation of Language Teaching

LSP: Language for Specific Purposes

NO: Number

M: Mean

SD: Standard Deviation

Diff: Difference

Corr.: Correlation

Sig.: Significance

 

 

 

CHAPTER ONE- INTRODUCTION

 

 

1.1.  Overview

In the field of second or foreign language (L2) teaching and learning, motivation is a significant factor that leads to the language learners’ success or failure. Motivation is the most used concept for explaining the failure or success of a learner. Dörnyei (1998) claimed that motivation is a key to learning. It is an inner source, desire, emotion, reason, need, impulse or purpose that moves a person to a particular action. Motivation has been regarded as one of the main factors that influence the speed and amount of success of foreign language learners. This issue seems to be highly related to the educational context of Iran where it is seen that many Iranian learners of English as a Foreign Language (EFL) fail to reach at least an average level of proficiency in English. As Dörnyei (2001b) claims, motivation is not a concrete concept; it is an abstract and hypothetical concept that is used to explain why people think and behave in certain situations as they do.

Students’ lack of motivation in language leaning contexts is a major problem for language teachers. According to Dörnyei (as cited in Marie-Jose´ Guilloteaux, 2013), a lot of researchers have tried to help teachers find ways of motivating language learners. In spite of the studies which have been done in this regard, the cultural and ethno-linguistic differences in various contexts were one of the important motives of doing this research.

Accordingly, the aim of this research is to evaluate (a) the extent to which a list of motivational strategies derived from Western educational contexts are perceived as relevant by Iranian EFL teachers and (b) the cross-cultural validity of those motivational strategies. To this effect, the present study builds on Dörnyei and Csizér ’s (1998) initial investigation in Hungary and on its modified replication conducted in Taiwan(Cheng and Dörnyei, 2007) and strives to find out how the same concept functions in Iran.

1.2.  Statement of the Problem

Regarding the complex nature of motivation and its remarkable influence in second and foreign (L2) language learning, there are a growing number of studies focusing on motivation and motivational strategies in language teaching and learning settings. Dörnyei (as cited in Marie-Jose´ Guilloteaux, 2013) believes that until the early 1990s, most of the researchers studied motivation from a social psychological perspective. Much of the research in this period has been initiated and inspired by two Canadian psychologists, Robert Gardner and Wallace Lambert, who, together with their colleagues and students, grounded motivation research in a social psychological framework. Gardner and his associates also established scientific research procedures and introduced standardized assessment techniques and instruments, thus setting high research standards and bringing L2 motivation research to development (Ellis, 2008). Although Gardner’s motivation construct did not go unchallenged over the years, it was not until the early 1990s that a marked shift in thought appeared in papers on L2 motivation as researchers tried to reopen the research agenda in order to shed new light on the subject. The main problem with Gardner’s social psychological approach appeared to be, ironically, that it was too influential. While acknowledging unanimously the fundamental importance of the Gardnerian social psychological model, researchers were also calling for a more pragmatic, education-centered approach to motivation research, which would be consistent with the perceptions of practicing teachers and which would also be in line with the current results of mainstream educational psychological research. It must be noted that Gardner’s motivation theory does include an educational dimension and that the motivation test he and his associates developed, the Attitude/Motivation Test Battery (AMTB), contains several items focusing on the learner’s evaluation of the classroom learning situation. However, the main emphasis in Gardner’s model and the way it has been typically understood is on general motivational components grounded in the social milieu rather than in the foreign language classroom. For example, the AMTB contains a section in which students’ attitudes toward the language teacher and the course are tested. This may be appropriate for measurement purposes, but the data from this section does not provide a detailed enough description of the classroom dimension to be helpful in generating practical guidelines. Finally, Gardner’s motivation construct does not include details on cognitive aspects of motivation to learn, whereas this is the direction in which educational psychological research on motivation has been moving during the last fifteen years.

Gardner’s social psychological approach has never clearly approached the classroom implications of motivation theory and it did not help language teachers in promoting their teaching practice. However around the 1990s, second and foreign language motivation research has seen an explosion of interest and the researchers have studied motivation from a more education-based perspective. In this period the authors’ attention were shifted to cognitive-situated view of motivation and situation-specific factors like learning and teaching situation were given more attention (Ellis, 2008). Authors like Dörnyei (2001a) gave prominence to more process-oriented view of motivation with an emphasis on dynamic nature of motivation and its temporal variation. Recently, some nearly similar studies on motivational strategies have been carried out by some authors like Dörnyei and Csizér ’s (1998) in Hungary, Cheng and Dörnyei (2007) in Taiwan, Hsu (2008) in Taiwan, Kassing (2011) in Indonesia, Gilloteaux and Dörnyei (2010) in South Korea, and Alrabai (2011) in Saudi-Arabia. Thus, the similarities and differences in the use of motivational strategies by English teachers in different educational contexts have been identified. Similar to the aforementioned studies, in the present study, it has been attempted to identify the top 10 strategies that Iranian EFL teachers perceive as the most important for promoting students’ L2 motivation in the language classroom. By comparing the results of this study with others conducted in different educational setting in different countries, we can recognize the motivational strategies which are culture dependent or vise-versa.  In addition, we want to design practical techniques for educators and teachers of English in Iran that can be used to effectively implement motivational strategies in the L2 classroom. And again this study wants to identify the proportion with which Iranian English teachers perceive the list of motivational strategies important for language classes or the proportion with which they use these strategies in their actual language teaching situations. By making a complete list of motivational strategies that are more useful and practical in EFL context of Iran, the English teachers can make use of them for finding ways of eliciting, enhancing, and sustaining students’ motivation.

As mentioned earlier, Dörnyei and Cheng (2007) carried out a research to identify the use of motivational strategies among Taiwanese English teachers. They explored the frequency and the importance of the strategies used by Taiwanese English teachers. They compared these results with the findings of the nearly identical study conducted by Dörnyei and Csizér (1998) in Hungry. Similar to the aforementioned studies in Hungary and Taiwan, the current study is based on Dörnyei’s (2001b) framework of motivational teaching practice in the L2 classroom, which was based on the process-oriented model by Dörnyei and Otto (1998). Therefore, the frequency and the importance of the use of motivational strategies among Iranian EFL teachers will be studied to reveal the similarities and differences between Iranian teachers’ ratings of motivational scales and the other countries’. Whether unique cultures of different countries can influence the teachers’ ratings or strategy use or not? Which strategies are culture-specific or culture-dependent?

تعداد صفحه : 163

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***