پایان نامه ررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 – 89

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان پایان نامه

بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 89

تابستان 1391

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین چرخه عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. چرخه عمر صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت است، در راستای این هدف، اطلاعات کلیه ی شرکت های صنعت خودرویی در بازه ی زمانی 1380-1389 مورد بررسی قرار گرفته اند و در مجموع 17 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. در این پژوهش پس از تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه ی عمر آن ها شامل مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از مدل آنتونی رامش و متغییرهای سن شرکت، رشد فروش، بازده دارایی ها، مخارج سرمایه ای و نسبت پرداخت سود تقسیمی ، دو نظریه ی توازن ایستا و سلسله مراتبی که از نظریات بسیار مهم ساختار سرمایه به شمار می روند به همراه مدل ترکیبی آن ها مورد آزمون قرار گرفته اند. مدل داده های این تحقیق از نوع ترکیبی (مقطعی – زمانی) بوده و با بررسی 170 سال – شرکت انجام شده است. جهت انتخاب روش تخمین مدل رگرسیون از نوع پنل دیتا یا داده های تجمیعی(تلفیقی) از آزمون چاو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در طول چرخه عمر صنعت خودرویی و به تفکیک مراحل آن ، ساختار سرمایه ی صنعت خودرویی از مفروضات تئوری توازن ایستا پیروی می کند و بایستی برای تخمین مدل های آن ، از نوع رگرسیون تلفیقی (pooled) به جای پنل دیتا (panel) استفاده کرده کرد.

 

واژه های کلیدی: چرخه عمر، ساختار سرمایه، تئوری توازن ایستا، تئوری سلسله مراتبی

 

 

 

 

 

فهرست مطالب               

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه                          

 

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….23

 • 1 – مقدمه …………………………………………………………………………………………………………24

1- 2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………..24

1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………27

1- 4 –  اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….28

1-4-1- هدف اصلی…………………………………………………………………………………………..28

1-4-2-اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………….28

1- 5 – سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….29

1-5 – 1- سوال اصلی…………………………………………………………………………………………..29

1-5-2- سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………29

1-6 – تعریف واژگان عملیاتی…………………………………………………………………………………………30

1 -7 – قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….32

1-7-1- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………….32

1-7-2- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………32

1-7-3- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………..32

 • جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………..32

 

 • روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………..33

1-9-1- از نظر هدف…………………………………………………………………………………………..33

1-9-2- از نظر روش…………………………………………………………………………………………..33

 • ابزارهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………..34

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………….35

2- 1 – مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………….36

2-1-1- چرخه حیات ………………………………………………………………………………………….36

2-1-2- ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………………..37

2-1-3- مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری : …………………………………..38

2-1-4- هزینه سرمایه…………………………………………………………………………………………..39

2-1-5- ساختار سرمایه بهینه ………………………………………………………………………………….39

2-1-6- چرخه ی عمر رشدی شرکت………………………………………………………………………..40

2-1-7- درک مراحل تامین بودجه در طول چرخه ی حیات کسب و کار از دیدگاه کارآفرینی…………41

2-1-8-  پارامترهای استراتژی مالی در مراحل مختلف چرخه عمر…………………………………………42

2-1-9- مروری بر نظریه های اصلی ساختار سرمایه………………………………………………………….44

 • تئوری توازن ایستا……………………………………………………………………..44
 • تئوری سلسله مراتبی…………………………………………………………………..45

2-2- ادبیات علمی تحقیق……………………………………………………………………………………………..46

2-2-1- چرخه عمر…………………………………………………………………………………………….46

2-2-1- 1 – مراحل کلی چرخه عمر شرکت……………………………………………………….46

2-2-1-2- ویژگی های مالی مرحله عمر سازمانی………………………………………………….46

2-2-1-2-1- مشخصات مالی مرحله تولد…………………………………………….46

2-2-1-2-2-  مشخصات مالی مرحله ی رشد………………………………………..47

2-2-1-2-3-  مشخصات مالی مرحله بلوغ……………………………………………47

2-2-1-2-4-  مشخصات مالی مرحله افول……………………………………………47

2-2-2-  ساختار سرمایه………………………………………………………………………………………..48

2-2-2-1- هزینه سرمایه……………………………………………………………………………..49

2-2-2-2- منابع مالی بانک ها……………………………………………………………………….49

2-2-2-3- ساختار سرمایه بهینه………………………………………………………………………50

2-2-2-4- چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در شرکت ها……………………………….51

2-2-2-5- تئوری های ساختار سرمایه………………………………………………………………52

2-2-2-5-1- تئوری توازن ثابت یا پایدار…………………………………………….52

2-2-2-5-2- فرضیه عدم تقارن اطلاعات…………………………………………….54

2-2-2-5-3- تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی……………………………55

2-2-2-5-4- فرضیه جریان نقدی آزاد……………………………………………….58

2-2-2-6-  عوامل تعیین کننده نسبت بدهی بر اساس دو نظریه ی سلسله مراتبی و موازنه ایستا…59

2-2-2-6-1- اندازه شرکت……………………………………………………………59

2-2-2-6-2- قابلیت مشاهده دارایی ها……………………………………………….60

2-2-2-6-3- فرصت های رشد……………………………………………………….61

2-2-2-6-4- سودآوری……………………………………………………………….62

2-2-2-6-5- ریسک سود……………………………………………………………..63

2-2-2-6-6- صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی………………………………………63

2-2-2-6-7- سود تقسیمی…………………………………………………………….64

2-2-2-7-  فرضیات تئوری های ساختار سرمایه …………………………………………………..64

2-2-2-7-1- فرضیات تئوری ساختار سرمایه بر مبنای اشتراک دو نظریه سلسله مراتبی و موازنه ایستا ……………………………………………………………………………………………………………64

2-2-2-7- 2- فرضیات نظریه موازنه ایستا ……………………………………………65

2-2-2-7- 3- فرضیات نظریه سلسله مراتبی ………………………………………….65

 • تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله عمر سازمانی………………………………………………67

2-2-3-1- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله تولد…………………………………………….67

2-2-3-2- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی رشد…………………………………………67

2-2-3-3- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی بلوغ…………………………………………68

2-2-3-4- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی افول…………………………………………68

 • تئوری چرخه عمر ساختار سرمایه…………………………………………………………………68
 • جمع بندی کلی……………………………………………………………………………………..69
 • پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..70

2-3-1- پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………70

2-3-1-1-  تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با چرخه عمر………………………………….70

2-3-1-2-  تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه………………………………72

 • پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………..74

2-3-2-1- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با چرخه ی عمر ………………………………..74

2-3-2-2- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه ……………………………….75

فصل سوم: روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………..81

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..82

 • سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………..82
  • سوال اصلی………………………………………………………………………………………….82
  • سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………82
 • متغییر های تحقیق…………………………………………………………………………………………….83

 

 • متغییرهای تحقیق برای محاسبات چرخه عمر………………………………………………………83

 

 • متغییر های تحقیق برای محاسبات ساختار سرمایه…………………………………………………83

 

 • مدل مفهومی …………………………………………………………………………………………………85
 • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….86
  • از نظر هدف…………………………………………………………………………………………86
  • از نظر روش………………………………………………………………………………………….87

3-5-2-1- انواع روش رگرسیون……………………………………………………………………87

3-5-2-1-1-  رگرسیون سری زمانی…………………………………………………88

3-5-2-1-2-  رگرسیون مقطعی………………………………………………………89

3-5-2-1-3- رگرسیون میانگین(mean) …………………………………………..90

3-5-2-1-4- رگرسیون تجمعی(pooled) …………………………………………91

3-5-2-1-5- داده های تابلویی یا پنل دیتا (panel) …………………………….92

3-5-2-1-5-1- روشهای تخمین مدل …………………………..94

3-5-2-1-5-1-1- مدل اثرات ثابت  ………..95

3-5-2-1-5-1-2- مدل اثرات تصادفی ……. 96

3-5-2-1-5-2- آزمون هاسمن  …………………………………97

3-5-2-2- روش پژوهش  …………………………………………………………………………..98

 • جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………99
 • روش های گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………100
 • قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………..100

3-8-1-   قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………..100

3-8-2-  قلمرو زمانی  ……………………………………………………………………………………….100

3-8-3- قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………..100

 • روش آزمون سوالات تحقیق و تحلیل داده ها …………………………………………………………….101

3-9-1-    مدل تقسیم شرکت های صنعت خودرویی به مراحل سه گانه چرخه عمر ……………………101

3-9-2-    مدل های آزمون تئوری های ساختار سرمایه …………………………………………………..103

3-9-2-1-  آزمون مدل توازن ایستا ………………………………………………………………103

3-9-2-2 – آزمون مدل سلسله مراتبی ……………………………………………………………104

3-9-2-3- آزمون مدل ترکیبی……………………………………………………………………105

 • روش ها و آزمون های آماری به کار گرفته شده …………………………………………………………105

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق …………………………………………………………..108

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..109

4-2- جامعه آماری و شرکت های غیر واجد شرایط ………………………………………………………………109

4-3 –  چرخه عمر صنعت خودرو ………………………………………………………………………………….111

4-4- سوالات تحقیق و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………115

4-4- 1- سوال اصلی …………………………………………………………………………………………116

 • سوالات فرعی …………………………………………………………………………………….116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………….127

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..128

5-2- تحلیل نتایج چرخه عمر صنعت خودرو ………………………………………………………………………128

5-3- نتایج حاصل از بررسی ساختار سرمایه در طول چرخه عمر شرکت ها ……………………………………..129

5-3-1- نتایج حاصل از آزمون چاو ………………………………………………………………………..129

5-3-2- نتایج حاصل از تخمین مدل های ساختار سرمایه به روش تلفیق داده ها( pooled) ……………130

5-3-2-1- بررسی معنادار بودن ضرایب مدل های برآوردی در طول چرخه عمر ……………..130

5-3-2-2- بررسی توجیه پذیری مدل های برآوردی در طول چرخه عمر ……………………..132

5-3-2-3- بررسی ضرایب  مدل های ساختارسرمایه  در طول چرخه عمر ……………………133

5-3-3- نتیجه کلی تحقیق …………………………………………………………………………………..136

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………….138

فهرست منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول و نمودارها ……………………………………………………………………………………..19

جداول:

جدول 2- 1- مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری ……………………………………….38

جدول 2-2-کسب و کارهای تازه تاسیس (تولد) ……………………………………………………………………42

جدول 2-3 -کسب و کارهای در حال رشد ………………………………………………………………………….43

جدول 2-4-کسب و کارهای بالغ …………………………………………………………………………………….43

جدول 2-5-کسب و کارهای در حال افول ………………………………………………………………………….44

جدول 2-6- ( پیش بینی های تئوری های مختلف ساختار سرمایه در مورد متغیر های تاثیر گذار) ……………….65

جدول 2-7- (تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر) ………………………………………………………………71

جدول 3-1- متغییرهای تحقیق برای محاسبات چرخه عمر ………………………………………………………….83

جدول 3-2- متغییر های تحقیق برای محاسبات ساختار سرمایه ……………………………………………………..84

جدول 3-3- مدل تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر ……………………………………………………….102

 

جدول 4-1- شرکت های محذوف از جامعه آماری ………………………………………………………………110

جدول4-2- مراحل چرخه عمر صنعت خودرو …………………………………………………………………….113

جدول 4-3- تعداد شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر ……………………………………………………..114

جدول4-4- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال اصلی تحقیق …………………………………………..116

جدول 4-5- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال اصلی تحقیق ………………………………………….117

جدول4-6 – نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال اصلی تحقیق ……………………………………….117

جدول 4-7- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال اصلی تحقیق ……………………………………….117

جدول4-8-  نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال اصلی تحقیق ………………………………………………118

جدول 4-9 –  نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال اصلی تحقیق …………………………………………….118

جدول4-10-  نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد …………………………119

جدول 4-11- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد …………………………119

جدول4-12- نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ……………………….119

جدول 4-13- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ………………………120

جدول4-14- نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ………………………………120

جدول 4-15- نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ……………………………..120

جدول4-16- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ………………………….121

جدول 4-17- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ …………………………122

جدول4-18- نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ………………………..122

جدول 4-19- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ………………………122

جدول4-20- نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ………………………………123

جدول 4-21- نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ……………………………..123

جدول4-22- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ………………………….124

جدول 4-23- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول …………………………124

جدول4-24 – نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ……………………….125

جدول 4-25- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ………………………125

جدول4-26- نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ………………………………125

جدول 4-27 – نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول …………………………….126

جدول 5-1 نتایج آزمون چاو ………………………………………………………………………………………..129

جدول 5-2  مقادیر احتمال آزمون …………………………………………………………………………………..130

جدول 5-3  ضرایب تعیین مدل های ساختار سرمایه در طول چرخه عمر …………………………………………132

جدول 5-4  ضرایب مدل های ساختار سرمایه در طول چرخه عمر ……………………………………………….133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودارها:

نمودار3-1- مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………..85

نمودار 3-2- رگرسیون سری زمانی ………………………………………………………………………………….89

 

نمودار3-3- رگرسیون مقطعی ………………………………………………………………………………………..90

 

نمودار3-4- رگرسیون میانگین ……………………………………………………………………………………….91

نمودار3-5- رگرسیون تجمعی ………………………………………………………………………………………..92

 

نمودار4- 1- روند مراحل چرخه عمر صنعت خودرو ……………………………………………………………..115

نمودار5- 1- روند چرخه عمر صنعت خودرو ……………………………………………………………………..128

نمودار 5-2- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به سوال اصلی تحقیق …………………………….134

نمودار 5-3- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به مرحله رشد …………………………………….135

نمودار 5-4- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به مرحله بلوغ …………………………………….135

نمودار 5-5- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به مرحله افول …………………………………….136

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1 – مقدمه

امروزه در هر کشور و رشد تولیدات ، مستلزم برنامه های سرمایه گذاری کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت است. موسسات و بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت،  برای ادامه ی حیات و فعالیت های تولیدی خود و همچنین توسعه ی فعالیت ها،  به سرمایه های کلان نیاز دارند. همچنین این موسسات و بنگاه های اقتصادی برای تامین سرمایه ی مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند. نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه های لازم برای موسسات و شرکت ها است. پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات،  مستلزم برنامه های سرمایه گذاری کوتاه مدت،  میان مدت و بلند مدت است و از طریق آن پشتوانه ی عظیمی در اقتصاد هر کشور بدست می آید.

منابع این سرمایه گذاری ها از طریق سود انباشته،  فروش سهام جدید،  تسهیلات بانکی یا به وسیله ی ترکیبی از این منابع قابل تامین است.وظایف اصلی مدیریت مالی،  تصمیم گیری در ارتباط با تامین مالی، سرمایه گذاری و تقسیم سود است. هر یک از این تصمیمات در رابطه با هدف شرکت است و تصمیم گیری در زمینه ی ترکیب مطلوب این سه مورد، حداکثر کننده ی ارزش شرکت برای سهامداران است (ون هورن، 1371).

1-2- بیان مسئله

مساله ی ساختار سرمایه (تامین مالی ) از موضوعات بحث بر انگیز در حیطه ی مالیه شرکتی است. پژوهشگران مختلف با ارائه نظریات و تئوریهای گوناگون،  به دنبال یافتن راهی برای تعیین ساختار سرمایه بهینه ای هستند که هزینه ی سرمایه شرکت را حداقل و ارزش شرکت را حداکثر کند. در حقیقت در مورد رفتار تامین مالی شرکت ها دو نظریه  اصلی،  یعنی تئوری سلسله مراتبی و تئوری موازنه ی ایستا، در ادبیات مالی مطرح شده است.

تئوری سلسله مراتبی تامین مالی بیان می کند که شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود،  سلسله مراتب معینی را طی می نمایند. شکل گیری این سلسله مراتب،  نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی،  عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران، تامین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند. یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته ها تامین مالی می کنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت،  ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد،  دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند. (باقرزاده، 1382 ، ص 29)

تئوری توازن ثابت یا پایدار  بیان می کند که مزیت مالیاتی بدهی،  ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد. از سوی دیگر،  هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی،  ارزش شرکت بدهی دار را کاهش می دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می توان به منزله توازن بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی (ناشی از بدهی) تلقی کرد. از این رو،  این دو عامل خنثی کنده ی یکدیگر(توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی)،  به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می شود ( بریلی و مایرز، 1383).

مفروضات پیش بینی مشترک هر دو تئوری به صورت زیر است:

 • بین نوسان پذیری سود و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
 • بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
 • بین فرصت های رشد و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.

 

مفروضات پیش بینی نظریه موازنه ایستا:

 • بین سودآوری و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد.
 • بین فرصت های رشد و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
 • بین اندازه شرکت و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد.
 • بین قابلیت مشاهده دارایی ها و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد.
 • بین صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.

مفروضات پیش بینی تئوری سلسله مراتبی:

 • بین سودآوری و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
 • بین فرصت های رشد و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد.
 • بین اندازه شرکت و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
 • بین قابلیت مشاهده دارایی ها و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.

(کردستانی، نجفی عمران، 1387، ص 81)

تمامی موجودات زنده از جمله گیاهان، حیوانات و انسانها همگی از منحنی (دوره های) عمر  یا سیکل حیات پیروی می کنند. این گونه موجودات، متولد می شوند، رشد می کنند، به پیری می رسند و نهایتا می میرند. سازمان ها مانند موجودات زنده دارای منحنی (دوره های) عمر و یا سیکل حیات هستند. از یک طرف در این دوره ها با مشکلات خاص آن دوره مواجه هستند. (محمد سیروس، 1381، ص مقدمه)

سوال اصلی تحقیق این است که چه رابطه ای بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟ در حقیقت در این تحقیق چرخه ی عمر صنعت از سال 80 -89  با توجه به روش آنتونی و رامش (1992) برآورد می شود و رابطه ی مراحل چرخه ی عمر با ساختار سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

همگام با شکل گیری تئوریهای جدید و معرفی متغییر های تاثیر گذار در زمینه ساختار سرمایه و تاثیر مراحل عمر شرکت ها بروی رفتار تامین مالی آن ها، اهمیت پژوهشی را که رابطه ی بین ساختار سرمایه شرکت و روش های تامین مالی آن را با مراحل عمر شرکت ها بررسی می کند، دو چندان می نماید.

الف- فواید نظری:

از لحاظ نظری فواید این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

 • انجام پژوهش در زمینه ی ارتباط بین چرخه ی عمر صنایع ایرانی و ساختار سرمایه آن ها که تا بحال تحقیقی در این خصوص در ایران صورت نپذیرفته است.
 • انجام پژوهش در خصوص ساختار سرمایه بهینه ی شرکت های موجود در صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به تئوری سلسله مراتب تامین مالی و چرخه عمر در ایران
 • انجام پژوهش در خصوص ساختار سرمایه بهینه ی شرکت های موجود در صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به تئوری توازن پایدار تامین مالی و چرخه عمر در ایران

 

ب- فواید عملی:

از لحاظ عملی فواید این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

 • بررسی چرخه ی عمر شرکت های صنعت خودرو  به صورت مجزا
 • برآورد دقیق تر چرخه ی عمر شرکت ها با وارد نمودن متغییر جدید
 • ارائه ی رهنمودی عملی برای شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جهت ساختار بهینه ی سرمایه در هر مرحله از چرخه ی عمر آن ها و تلاش برای بهبود تامین مالی شرکتها
 • افزایش ارزش شرکت ها به کمک به کارگیری روش های تامین مالی مناسب در مراحل مختلف چرخه عمر و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران
 • بهبود تامین مالی شرکتها و موارد دیگری از این قبیل.

 

 • 4 اهداف تحقیق
 • 4- 1- هدف اصلی

شناسایی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 –  89

 • 4 2- اهداف فرعی
  • شناسایی چرخه ی عمر شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 80-89
 • شناسایی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تئوری سلسله مراتب تامین مالی از سال 80- 89
 • شناسایی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تئوری توازن پایدار تامین مالی از سال 80- 89
  • شناسایی رابطه ی بین هر یک از مراحل چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80- 89
 • 5 سوالات تحقیق
 • 5 1- سوال اصلی

آیا بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80-89 رابطه وجود دارد؟

 • 5 2- سوالات فرعی
 • آیا بین مرحله ی رشد با چگونگی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80-89 رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین مرحله ی بلوغ با چگونگی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80-89 رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین مرحله ی افول با چگونگی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80-89 رابطه وجود دارد؟

 

تعداد صفحه :148

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com