پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

 

عنوان پایان نامه:

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی با روش مدل سازی ساختاری تفسیری و فرایند تحلیل شبکه ای

مطالعه موردی (خوشه های صنعتی استان فارس )

 

 

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول کلیات تحقیق.. 2

1-1. بیان مسأله. 4

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-3. اهداف تحقیق.. 5

1-4. سؤالات تحقیق.. 6

1-5. قلمرو تحقیق.. 6

الف. قلمرو موضوعی تحقیق.. 6

ب. قلمرو مکانی تحقیق.. 6

ج. قلمرو زمانی تحقیق.. 6

1-6. تعریف واژگان. 6

1-7:جمع بندی.. 7

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق.. 8

مقدمه. 9

2-1- خوشه های صنعتی.. 9

2-1-2- مفهوم و تعریف خوشه: 11

2-1-3- زیرمجموعه های یک خوشه صنعتی.. 16

2-1-3-1- مواردی که خوشه نیستند. 16

2-1-3-2- دسته بندی ها و طبقه بندی خوشه های صنعتی.. 16

2-1-3-3- تفاوت بین خوشه خود جوش و خوشه ایجادی.. 17

2-1-3-4- اهمیت و تأثیر بزرگی و کوچکی خوشه بر موفقیت آن. 17

2-1-4- نقش و اهمیت خوشه های صنعتی.. 18

2-1-4-1- دلایل اهمیت یافتن خوشه های صنعتی.. 18

2-1-4-2- مزایای ایجاد خوشه های صنعتی.. 19

1- مزیت تولید انبوه 20

2- مزیت های هدف… 20

3- صرفه های حاصل از تجمیع (صرفه های هم مکانی) 20

5- صرفه های مقیاس… 20

6- صرفه ناشی از تنوع. 21

2-2. بررسی عوامل موثر بر توسعه و رشد خوشه های صنعتی.. 21

2-3- پیشینه تحقیق: 27

2-3-1. مطالعات محققان داخلی: 27

2-3-2. مطالعات محققان خارجی: 33

فصل سوم روش‌شناسی تحقیق.. 41

3-1. مقدمه. 42

3-2. روش شناسی.. 42

3-3. روش تحقیق.. 45

3-4. شیوهها و ابزارهای جمعآوری و تحلیل اطلاعات… 47

3-5. روایی و پایایی (اعتبار) پرسشنامه. 47

3-6. متغیرهای تحقیق.. 48

3-6-1. عوامل فضایی و مکانی.. 48

3-6-2. عوامل اجتماعی و فرهنگی.. 48

3-6-3. عوامل سیاست گزاری و نهادی.. 49

3-6-4. عوامل سازمانی.. 50

3-6-5. عوامل اقتصادی.. 51

3-7. جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 53

3-8. روش تحلیل داده‌ها 54

3-8-1. روش مدلسازی ساختاری تفسیری.. 54

3-8-2. فرایند تحلیل شبکه ای داده ها 58

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق.. 64

مقدمه. 65

4-1. عوامل شناسایی شده موثر بر توسعه و رشد خوشه های صنعتی.. 65

4-2. برآیند نظرخواهی از متخصصان در مورد ارتباط متغیرها 67

4-3. تشکیل ماتریس دستیابی.. 68

4-4. تشکیل ماتریس دسترسی نهایی.. 70

4-5. تعیین سطوح مدل. 71

4-6. ترسیم مدل نهایی سطوح علی عوامل موثر بر توسعه و رشد خوشه های صنعتی.. 76

4-8. تشریح ناحیه ها در نمودار. 78

4-8-1. ناحیه خودمختار. 78

4-8-2. ناحیه وابسته. 79

4-8-3. ناحیه پیوندی.. 79

4-8-4. ناحیه مستقل.. 79

4-9. فرایند تحلیل شبکه‌ای.. 80

4-9-1. تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و آزمون سازگاری.. 80

4-9-2. تشکیل ابر ماتریس ناموزون. 81

4-9-3. تشکیل ابر ماتریس موزون. 81

4-9-4. تشکیل ابر ماتریس محدود. 82

4-9-5. رتبه نهایی هر یک از عوامل.. 83

جمع بندی.. 84

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات… 85

5-1. مقدمه. 86

5-2. نتیجه گیری و خلاصه تحقیق.. 86

5-3. پیشنهادات کاربردی.. 90

5-3-1. پیشنهادات به مسئولان و تصمیم گیرندگان حوزه خوشه های صنعتی.. 90

5-3-2. پیشنهاد به محققان آتی.. 94

5-4. محدودیت های تحقیق.. 96

منابع. 97

پیوست ها 105

 

 

فهرست جدول ها

جدول 1. عوامل و زیرعوامل شناسایی شده مرتبط با رشد و توسعه خوشه های صنعتی.. 26

جدول 3-1. عوامل و زیرعوامل شناسایی شده مرتبط با رشد و توسعه خوشه های صنعتی.. 52

جدول 3-2. خوشه های صنعتی استان فارس: شامل 12 خوشه صنعتی و 3 خوشه غیر صنعتی.. 54

جدول 4-1. عوامل موثر بر توسعه و رشد خوشه های صنعتی.. 66

جدول 4-3. برایند نظرخواهی در مورد ارتباط عوامل.. 68

4-4. تشکیل ماتریس دستیابی.. 69

4-5. تشکیل ماتریس دسترسی نهایی.. 70

4-6. تعیین عوامل سطح 1. 71

4-7. تعیین عوامل سطح 2. 73

4-8. تعیین عوامل سطح 3. 75

4-9. تعیین عوامل سطح 4. 75

4-10. تعیین عوامل سطح 5. 76

4-11. تعیین عوامل سطح 6. 76

جدول 4-12. ابر ماتریس ناموزون.. 81

جدول 4-13. ابر ماتریس موزون.. 82

جدول 4-14. ابر ماتریس محدود. 83

جدول 4-15. رتبه نهایی عوامل سطح دوم مدل.. 83

جدول 5-1. رتبه نهایی عوامل سطح دوم مدل.. 90

 

فهرست شکل ها

شکل 2-1. مدل هیل و برنان (2000): 34

شکل 3-1. شکل عمومی یک ابرماتریس… 59

شکل 3-2. مقایسه ساختار سلسله­مراتبی و یک ساختار شبکه­­ای.. 60

شکل 3-3. نمایش گرافی سوپرماتریس… 61

شکل 4-1. مدل نهایی هفت سطحی عوامل موثر بر توسعه و رشد خوشه های صنعتی.. 77

شکل 5-2. مدل نهایی چهار سطحی عوامل موثر بر توسعه و رشد خوشه های صنعتی.. 89

 

فهرست نمودار ها

شکل4-2. نمودار MICMAC… 79

شکل5-1. نمودار MICMAC… 90

 

 

 

چکیده :

تأثیر گذار بودن خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی منطقه، موجب شده برنامه ریزی در مورد آن نیاز به توجه و صرف دقت مسئولان داشته باشد. هدف آرمانی این تحقیق ارائه الگویی جهت شناسایی، مدلسازی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر خوشه های صنعتی و در نتیجه رشد اقتصاد منطقه از طریق رشد خوشه های صنعتی است.

اهداف کلی از انجام این تحقیق عبارتند از:

  1. شناسایی عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی در استان فارس
  2. 2. رتبه بندی عوامل شناسایی و طبقه بندی شده با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای

روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی می¬باشد و در چارچوب تحقیقات کاربردی جای می گیرد.

با استفاده از مطالعات کتابخانه ای عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی شناسایی گردید. به منظور بررسی سطح اثرگذاری هر یک از عوامل از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد و به وسیله فرایند تحلیل شبکه ای اولویت هر یک از عوامل موجود در یک سطح تعیین گردید.

مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) ، یکی از مهمترین روش ها در تعیین سطوح اثرگذاری می باشد که از روش های نوین تحقیق در عملیات نرم است. در این روش با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان، روابط علی و اثرگذاری هر یک از متغیرها با یکدیگر مورد محاسبه قرار می گیرد. در پایان با استفاده از روشی که وارفیلد ارائه نموده است، مدل نهایی اثرگذاری و ماتریس اثرگذاری MICMAC ترسیم می گردد. با توجه به اینکه در یکی از سطوح تعداد عوامل شناسایی شده، نه عامل بود، از روش فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) استفاده نمودیم.با توجه به مدل ارائه شده در تحقیق مشخص می گردد حمایت های دولتی در مهمترین سطح اثرگذاری و بهره برداری از محیط زیست، انعطاف پذیری نیروی کار و سرمایه گذاران ریسک پذیر در آخرین سطح اثرگذاری بر توسعه و رشد خوشه های صنعتی قرار دارند. در سطح دوم مدل نه عامل دیده می شود که برای تعیین اهمیت و رتبه هر یک از این عوامل از روش فرایند تحلیل شبکه ای استفاده شده است.رتبه اول مربوط به وجود بازار رقابتی و رتبه دوم امکانات سرمایه گذاری است.

کلید واژه : خوشه های صنعتی ، مدل سازی ساختاری تفسیری ، فرایند تحلیل شبکه ای

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

مقدمه

در ادبیات اقتصاد صنعتی شکل بازار از دو منظر عرضه و تقاضا قابل تامل می باشد. اگر بررسی تقاضا را به فرصتی دیگر واگذاریم، ساختار یا نحوه سازماندهی عرضه و یا به بیان دیگر سازماندهی ارتباطات بین صنایع و بازار و فعالیت های مرتبط، یکی از فاکتورهای تعیین کننده، در کنار مقیاس مورد نیاز برای رقابت پذیر شدن در رشته های مختلف صنعتی در صحنه جهانی است. تئوری های اقتصادی پیرامون خوشه های صنعتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی منطقه به قرار زیر می باشد:اولین نظریات پیرامون خوشه های صنعتی را مربوط به مطالعات مارشال می دانند. مارشال(1895)[1] بیان کرده است که اقتصاد به مقیاس می تواند در مناطق گرداگرد کارخانه های همسان و تأمین کنندگان آنها رشد بیشتری داشته باشد. سولو[2] بر اهمیت تغییرات فنی در فرایند رشد اقتصاد در بلند مدت تأکید می نماید. رومر[3] عواملی مانند سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و خدمات اطلاعاتی دولت را در یک مدل رشد اقتصاد بومی در کنار یکدیگر آورد و تفکر خوشه ای را بسط داد. ایزارد و دیگران[4] معیارهایی را برای سنجش ادغام روابط خرید و فروش در مناطق مختلف از طریق تحلیل ورودی و خروجی لئونتیف، انجام دادند. با توجه به اهمیت اثرگذاری خوشه های صنعتی بر رشد و توسعه اقتصاد منطقه ای از یک سو و تاکید مقام معظم رهبری بر تولید ملی و حماسه اقتصادی از سوی دیگر در این تحقیق به شناسایی، مدلسازی و رتبه بندی عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی خواهیم پرداخت. بدون شک تقویت و توسعه اقتصاد بر مبنای تولید محصولات داخلی، تنها راه موفقیت بر برابر تحریم ها و فشارهای کشورهای دیگر است. از این رو عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی شناسایی و مدلی کاربردی در چند سطح اثرگذاری برای استفاده مسئولان و صاحب نظران خوشه های صنعتی در شرکت شهرک های صنعتی ارائه خواهد شد.

 

 

1-1. بیان مسأله

خوشه های صنعتی به عنوان یکی از مهمترین محرک های اقتصادی از دهه 70 میلادی، توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب نموده است، تا آنجا که برنامه ریزی برای راه اندازی و تقویت خوشه های صنعتی به یکی از راهکارهای مؤثر کشورهای مختلف جهت رشد اقتصادی مبدل گردیده است. از جمله این کشورها می توان به امریکا، ایتالیا، ژاپن و هند اشاره کرد. به منظور تقویت خوشه های صنعتی راهکارهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است که می توان به وضع قوانین از سوی دولت ها، افزایش تسهیلات و اعطای وام های کلان با سود کم و هدایت جریانات نقدینگی به سمت خوشه های صنعتی، اشاره کرد. بیش از یک دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر خوشه ها، به عنوان یک استراتژی نوین مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور عزیز ما ایران، قرار گرفته است. در حال حاضر 119 خوشه صنعتی در سرتاسر ایران شناسایی شده و بنابر آمارهای موجود، قرار است تا پایان برنامه چهارم توسعه، سالانه 5 هزار فرصت اشتغال در بنگاههای کوچک و واحدهای تولیدی خوشه های صنعتی فراهم شود. بدین ترتیب اهمیت خوشه های صنعتی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد.

با توجه به اهمیت خوشه های صنعتی در هر منطقه، توجه به عوامل موثر در رشد و توسعه خوشه ها می تواند گامی موثر در توسعه و رشد خوشه های صنعتی در شرکت شهرک های صنعتی و متولیان امر توسعه خوشه ها باشد. در این تحقیق تلاش می شود عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی از مقالات و مطالعات صورت گرفته در سرتاسر دنیا شناسایی گردد. سپس با توجه به نظرات کارشناسان و متخصصان، این عوامل با روش مدلسازی ساختاری تفسیری طبقه بندی می گردند. در ادامه به منظور برنامه ریزی بهتر و موثرتر، هر یک از عوامل در طبقه های شناسایی شده، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای وزن دهی و رتبه بندی می گردد.

امید است با استفاده از این مدل، تصمیم گیران و مسئولان امر بتوانند در پیشبرد اهداف والای خود که همان توسعه، رشد و شکوفایی کشور ایران است، موفق باشند.

 

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق

به عقیده اکثر اقتصاد دانان، مزیت رقابتی یک منطقه، بر پایه ی تأمین کنندگی بازار محصولات و کاهش هزینه های عوامل تولید محصولات مانند مکان، دستمزد، منابع طبیعی، تکنولوژی، دیدگاه ها نسبت به مقوله کارآفرینی و شایستگی های مدیریتی است.

در دنیای واقعی محصولات همگی از یک جنس نیستند و این محصولات هستند که داد و ستد می شوند نه عوامل تولید آن.

نکته مهمی که از مطلب بالا می توان برداشت نمود اختلاف بین محصولات و شکل گیری صنایع مختلف است. هر محصول عوامل تولید خود را دارد و صنایع و محصولات مختلف عوامل مخصوص به خود را دارند. بدین ترتیب پایه ایجاد خوشه های صنعتی بر اساس محصولات مختلف در مناطق مختلف شکل می گیرد.

خوشه های صنعتی به مجموعه ای از واحدهای کسب وکار اطلاق می شود که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر به تولید و عرضه تعدادی کالا و خدمات می پردازند و از چالش ها و فرصت های مشترک برخوردارند و از منابع مشترکی مانند تکنولوژی، نیروی انسانی و … استفاده می کنند، و این فعالیت ها منجر به رشد اقتصادی منطقه و افزایش بازدهی به مقیاس خواهد شد.

به علت تأثیر گذار بودن خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی منطقه، برنامه ریزی در مورد آن نیاز به توجه و صرف دقت مسئولان دارد. چنانچه ذکر آن نیز رفت، یکی از مهمترین عوامل رونق خوشه های صنعتی شناسایی و تمرکز بر عوامل موثر بر رشد و توسعه است. ممکن است این عوامل فرهنگی، اجتماعی و یا اقتصادی باشد. بنابراین برای رشد و توسعه خوشه های صنعتی در هر منطقه، باید فراخور عوامل موثر بر آن، برنامه ریزی دقیقی انجام داد.

 

1-3. اهداف تحقیق

هدف آرمانی این تحقیق ارائه الگویی جهت شناسایی، مدلسازی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر خوشه های صنعتی و در نتیجه رشد اقتصاد منطقه از طریق رشد خوشه های صنعتی است.

اهداف کلی از انجام این تحقیق عبارتند از:

  1. شناسایی عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی در استان فارس
  2. رتبه بندی عوامل شناسایی و طبقه بندی شده با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای

 

1-4. سؤالات تحقیق

1) چه عواملی بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی بیشترین تاثیر را می گذارند؟

2) چه رابطه ای از لحاظ اهمیت و تاثیرگذاری بین این عوامل وجود دارد؟

3) هر یک از این عوامل از لحاظ اهمیت چه وزن و رتبه ای دارند؟

[1] – Marshall

[2] – Solow

[3] – Romer

[4] – Isard et al

تعداد صفحه:112

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com