پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلی

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی درشرکت فراورده های نسوز ایران با استفاده از تکنیک تاپسیس خاکستری

 

زمستان 1393

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی در شرکت فراورده های نسوز ایران پرداخته شد. این مطالعه از دید روش از نوع پژوهش های توصیفی، از منظر هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی و به طور مشخص مبتنی بر روش های آمار استنباطی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه پرسنل ستادی شرکت فراورده های نسوز ایران که شامل 182 نفر می باشد،است.از این تعداد 124 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در بین آنها توزیع شده و با جمع آوری پرسشنامه ها و تحلیل آنها عواملی که در شرکت فراورده های نسوز ایران بر بازاریابی اینترنتی موثرند شناسایی شدند. به طور کلی عوامل تایید شده شامل: عوامل مرتبط داخلی (فرهنگ داخلی سازمان، برنامه های آموزشی سازمان)، عوامل مرتبط خارجی(امنیت، روابط موفق سازمان)، عوامل مرتبط با استراتژی (تعهد و حمایت مدیران عالی، تعیین اهداف استراتژیک، ادغام اینترنت با استراتژی بازاریابی، همکاری مناسب با همکاران استراتژیک، مشتریان و مخاطبین بالقوه)، عوامل مرتبط با وب سایت شرکت (اثربخشی بازاریابی سایت)، عوامل بین المللی (درک محیط بازارهای خارجی، محدودیت های فرهنگی، سیستم تحویل بین المللی) می باشند. پس از شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی عوامل تایید شده رتبه بندی شدند. جهت رتبه بندی عوامل، پرسشنامه استاندارد تاپسیس بین مدیران شرکت فراورده های نسوز ایران توزیع شده و پس از جمع آوری پرسشنامه ها با روش تاپسیس خاکستری،عوامل موثر رتبه بندی شدند که رتبه به دست آمده عوامل به ترتیب:1- عوامل مرتبط با وب سایت شرکت؛ 2- عوامل مرتبط با محیط سازمان؛ 3- عوامل درون سازمانی؛4 – عوامل مرتبط با راهبرد بازاریابی؛ 5- عوامل مرتبط با بعد جهانی شرکت به دست آمد.

 

واژگان کلیدی: بازاریابی اینترنتی، تاپسیس خاکستری، شرکت فراورده های نسوز ایران.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات، مفاهیم و تعاریف تحقیق…………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..4

1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4- سوالات یا فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………5

1-5- تعاریف نظریاتی و عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم؛ مبانی نظری و ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………10

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

2-1- بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………………………..11

2-1-1- کانال بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………….16

2-1-1-1- سطوح کانال……………………………………………………………………………………………………………………….17

2-1-2- فرایند بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………….17

2-1-3- سیر تحول بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………..19

2-1-4- بازاریابی الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………………..21

2-2- بازاریابی اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………………22

2-2-1- نقش اینترنت در بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………23

2-2-1-1- بازاریابی مبتنی بر وب ……………………………………………………………………………………………………….31

2-2-2- کانال های آنلاین …………………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-3- استراتژی بازاریابی اینترنتی …………………………………………………………………………………………………….35

2-2-3-1- استراتژی بازاریابی اینترنتی یکپارچه ………………………………………………………………………………….37

2-2-4- ‌مدل های ‌بازاریابی‌الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………38

2-2-4-1- مدل 7c بازاریابی اینترنتی………………………………………………………………………………………………… 38

2-2-4-2-مدل7s بازاریابی اینترنتی……………………………………………………………………………………………………..40

2-2-4-3- مدل 5s………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-2-4-4- مدل آمیخته بازاریابی (4s) ………………………………………………………………………………………………..43

2-2-4-5- مدل آمیخته ی بازاریابی الکترونیکی ………………………………………………………………………………….46

2-2-5- اهداف بازاریابی اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………51

2-2-6- کاربرد بازاریابی اینترنتی ………………………………………………………………………………………………………..53

2-2-7- مزایای بازاریابی اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………54

2-2-8- چالش های بازاریابی اینترنتی………………………………………………………………………………………………….59

2-3- بازاریابی سنتی در مقابل بازاریابی اینترنتی ………………………………………………………………………………….63

2-4- اثربخشی بازاریابی اینترنتی………………………………………………………………………………………………………….65

2-5- ابعاد مولفه های شناسایی شده …………………………………………………………………………………………..75

2-6-  پژوهش های مرتبط…………………………………………………………………………………………………………………..76

2-6-1- پیشینه پژوهش در جهان…………………………………………………………………………………………………………76

2-6- 2- پیشینه پژوهش در ایران……………………………………………………………………………………………………….77

2-7- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………….79

فصل سوم؛ روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..80

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………81

3-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….81

3-2- جامعه آماری و نمونه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….82

3-3- روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….84

3-4- پایایی داده‏های جمع‏آوری شده…………………………………………………………………………………………………..85

3-5- ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات………………………………………………………………………………………………85

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………..90

3-6-1- آزمون t………………………………………………………………………………………………………………………………….91

3-6-2-روش تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………………………92

3-6-2-1- مراحل  روش تاپسیس خاکستری………………………………………………………………………………………..92

فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………..96

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………97

4-1-متغیرهای توصیفی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….97

4-1-1- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت……………………………………………………………97

4-1-2-مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات………………………………………………..98

4-1-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تجربه کاری……………………………………………………..99

4-1-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تجربه کاری……………………………………………………100

4-2-پرسش های تحقیق و نتایج حاصل ازپاسخ به آن ها……………………………………………………………………100

4-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………..101

4-3-1- آزمون اعتبار یابی ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………….102

4-3-2-انجام آزمون تعیین توزیع داده ها(تبعیت داده ها از توزیع نرمال)……………………………………..103

4-3-3- آزمون فرضیه های مرتبط با تایید عوامل مورد بررسی…………………………………………………………..105

4-4- تاپسیس خاکستری جهت تعیین اهمیت نسبی عوامل شناسایی شده……………………………………………131

فصل پنجم؛ نتیجه گیری، پیشنهادها و بیان محدودیت ها…………………………………………………………………………137

5-1- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………..138

5-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………138

5-3- نتیجه گیری و یافته ها ……………………………………………………………………………………………………………..140

5-4- محدودیت­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….142

5-5- پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..143

5-5-1- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………………143

5-5-2- پیشنهادات پژوهشی برای پژوهش های آینده………………………………………………………………………..144

فهرست منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….146

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………147

پیوست ها

پیوست شماره 1: پرسشنامه شماره 1……………………………………………………………………………………………………151

پیوست شماره 2: پرسشنامه شماره 2……………………………………………………………………………………………………153

پیوست شماره 3: محاسبه پایایی…………………………………………………………………………………………………………..155

پیوست شماره 4: محاسبات تاپسیس……………………………………………………………………………………………………157

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….173

 

فهرست جداول

جدول 2-1: مراحل تکوین و تبدیل فلسفه بازاریابی……………………………………………………………………….21

جدول 2-2: جنبه های مدل 7s……………………………………………………………………………………………………40

جدول 2-3: مزایای بازاریابی اینترنتی از دیدگاه کینگ و چی……………………………………………………………58

جدول 2-4: بازاریابی سنتی در مقابل بازاریابی اینترنتی……………………………………………………………………64

جدول 3-1- نتایج آزمون پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ…………………………………………………..85

جدول 3-2 جزئیات سؤالات جمعیت شناختی……………………………………………………………………………….87

جدول 3-3 – مدل تحلیلی پژوهش (گویه های اصل پرسشنامه) برای «عوامل موثر بر بازار یابی اینترنتی»…………………………………………………………………………………………………………………………………….87

جدول 3-4 – طیف امتیازدهی به عوامل در پرسشنامه اول……………………………………………………………….89

جدول 3-5- طیف امتیازدهی وزن معیارها…………………………………………………………………………………….89

جدول 3-6 – طیف امتیازدهی رتبه عوامل……………………………………………………………………………………..90

جدول 4-1- ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق……………………………………………………………………103

جدول 4-2: ماتریس فردی مقایسه عوامل……………………………………………………………………………………132

جدول 4-3: ماتریس فاصله از بهترین و بدترین گزینه به ازای هر تصمیم گیرنده……………………………..134

جدول 4-4: نسبت نزدیکی به راه حل ایده آل مثبت به ازای هر تصمیم گیرنده………………………………..135

جدول 4-5: متوسط هندسی نسبت نزدیکی کلیه تصمیم گیرندگان………………………………………………….136

جدول 4-6: رتبه هر یک از عوامل بر اساس نسبت نزدیکی کل …………………………………………………….136

جدول 5-1: رتبه هر یک از عوامل برآمده از تاپسیس خاکستری…………………………………………………….140

 

 

فهرست نمودارها

شکل 2-1) مدل آمیخته بازاریابی الکترونیکی…………………………………………………………………………….46

شکل 4-1) توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت……………………………………………………………….97

شکل 4-2) توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تحصیلات……………………………………………………………98

شکل 4-3) توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تجربه کاری………………………………………………………….99

شکل 4-4) توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر رده سازمانی………………………………………………………..100

شکل 4-5) فلوچارت استخراج مدل ساختاری تحقیق……………………………………………………………….101

شکل 4-6) سلسله مراتب تعیین اهمیت نسبی عوامل تأثیرگذار ………………………………………………..132

 

 

فصل اول

کلیات، مفاهیم و تعاریف تحقیق

 

مقدمه

در این فصل از تحقیق به بیان مبانی بنیادی تحقیق، یعنی بیان مسئله تحقیق، بیان ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، تعاریف مربوط به متغیرهای تحقیق پرداخته شده و در فصول بعد ادبیات تحقیق، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل داده‌ها و نهایتاً گزارش نتایج بدست آمده از تحقیق بیان    می شود.

1-1- بیان مسأله

رقابت در صحنه بازارهای بین المللی، شرکت ها را وادار می سازد تا برای پاسخگویی به نیاز مشتریان و بازارها، بهبود کیفیت محصولات خود به فناوری پیشرفته و موثر دانش بازار روی آورند و اینترنت به عنوان ابزاری برای افزایش کارایی تجاری مورد پذیرش همگان در بازارهای جهانی قرار گرفته است.(سامی[1]، 1998: 418)

در بسیاری از شرکت ها این تفکر رو به رشد است که اینترنت برای همیشه پارادایم بازاریابی سنتی که متکی بر بازاریابی انبوه و ارتباط از راه دور با مشتریان است را به چالش کشیده است. اینترنت این امکان را فراهم ساخته که شرکت ها بتوانند بر بازاریابی رابطه مدار که فراتر از بازاریابی مشتری گرا است تاکید کنند. در بازاریابی رابطه مدار این امکان توسط شرکت ها فراهم می شود که از طریق اینترنت با مشتریان ارتباط مستقیم و شخصی برقرار نموده واز خواسته های آنها آگاه و به موقع در محصول و خدمات خود تغییر ایجاد کنند.(کلارک[2]، 217:2005)

با افزایش رقابت جهانی دسترسی به بازارهای جهانی نیز مشکل تر شده است و نیاز به ابزارها و روش های نوین جهانی دارد که در این راستا بازاریابی اینترنتی می تواند کمک بزرگی باشد. با توجه به اهمیت روزافزون اینترنت در تجارت، این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی در سطح عوامل مرتبط با استراتژی، وب سایت، عوامل داخلی، عوامل خارجی و عوامل بین المللی می پردازد که این عوامل فرصت های جدیدی در تجارت و به طور خاص برای تجارت الکترونیک بنگاه بوجود آورده است. بطوریکه حتی شرکت های کوچک نیز می توانند از این طریق جهانی متولد شده و از همان ابتدا در سطح بازارهای بین المللی فعالیت نمایند. (لووری[3]، 2002) استفاده از اینترنت راهی است کم هزینه جهت ورود به بازارهای جهانی برای شرکت هایی که قصد دارند به حیطه صادرات وارد شوند و یا در سطح وسیع داخلی با هزینه های کمی فعالیت نمایند. در بازاریابی صادراتی اینترنت به عنوان یک وسیله ارتباطی باعث می شود که صادر کننده از طریق اقداماتی مانند روابط عمومی و تبلیغات اینترنتی شرکت خود را بیشتر و بهتر معرفی نماید. همچنین اینترنت می تواند از طریق خدمت به مشتری، پشتیبانی فناوری و فروش برخط، فرصت های جدیدی برای صادر کنندگان به وجود بیاورد. در شرایط فعلی دیگر نگرش سنتی بازاریابی پاسخگو نخواهد بود و شرکت ها باید برای پاسخگویی مناسب به خواسته های مشتریان و عدم تحمیل هزینه به همکاری با شرکای تجاری خود توجه ویژه داشته باشند و بازاریابی باید بتواند استراتژی شرکت را به سوی اقتصاد دیجیتالی هدایت نماید.(ایونز و کینگ[4]، 1999 )در این راستا شناسایی، تبیین و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی می تواند نقش مهمی در جهت موفقیت شرکت در بازاریابی و در نتیجه در کسب و کار خود را ایفا نماید.

بر اساس جمع بندی موارد مذکور می توان اینگونه بیان نمود که مساله اصلی تحقیق حاضر نامعلوم بودن عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی و رتبه هر یک از این عوامل در شرکت فراورده های نسوز ایران می باشد. که طی تحقیق حاضر تلاش خواهد شد تا ضمن شفاف­سازی و تبیین علمی موارد مذکور، پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه بازاریابی مفهوم گسترده‌ای یافته است و علاوه بر تبلیغات و ارائه کالا و خدمات، کلیه فرآیندهای مؤثر در جلب توجه و انگیزش مشتریان و افزایش سهم بازار را شامل می‌شود. به طور کلی هدف از بازاریابی، افزایش خرید و فروش کالا و خدمات برای شرکت‌ها، مؤسسات مالی و تجاری است تا در نهایت باعث افزایش سود گردد. اما بازاریابی فقط به معنای تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات نمی‌باشد، بازاریابی رویکردی جهت برآورده سازی نیازهای مشتریان و یک فرآیند گسترده اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن مؤسسات تجاری می‌توانند با شناخت نیازها و علائق مشتریان و از طریق ارائه کالا و خدمات، قیمت‌گذاری مناسب و نیز با ترویج و تبلیغ محصولاتشان باعث گسترش نفوذ خود در بازارهای هدف شوند. در همین راستا اینترنت از راههای مختلفی بر بازاریابی تاثیر گذاشته است، برخی از شرکت ها راه های موثری را برای تبلیغات ، بازاریابی و توزیع محصولات و خدمات خود از طریق اینترنت پیدا کرده اند.(هربیگ و هال ، 1997، 23)

[1] Samiee

[2] Clarke

1Lowery et al 2002

2 Evans and king 1999

تعداد صفحه:183

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com