پایان نامه رتبه بندی عوامل اثرگذار بر شکل گیری هویت سازمانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش :

مدیریت دولتی

عنوان :

شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر شکل گیری هویت سازمانی در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی شهرستان دلیجان

 

سال  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه. 17

۲-۱-بیان مسئله. 17

۳-۱-ضرورت تحقیق. 19

4-۱-اهداف تحقیق. 20

5-1. مدل مفهومی.. 20

۶-۱-فرضیه های تحقیق. 21

7-1.قلمروزمانی تحقیق. 23

8-1. قلمرومکانی تحقیق. 23

9-1. قلمروموضوعی تحقیق. 23

10-1.  تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 233

 

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۱-۲-مقدمه. 25

۲-۲-مفهوم هویت ا زلحاظ لغوی.. 26

۳-۲-شکل‌گیری هویت.. 31

۱-۳-۲-مفهوم هویت فردی و سازمانی.. 31

۴-۲-ابعاد هویت سازمانی.. 32

۵-۲-جنبه های هویت سازمانی( ازدیدگاه فرانزینی ) 32

۶-۲-رویکردهای هویت سازمانی.. 32

۷-۲-انواع هویتهای سازمانی.. 33

۸-۲-نقش طراحان در روند خلق هویت سازمانی.. 44

۱-۸-۲-هویت سازمانی.. 45

۲-۸-۲-هویت شرکت.. 46

۳-۸-۲-نشان شرکت.. 47

۹-۲-بیان هویت یک سازمان. 49

۱-۹-۲-ساختارهای هویت.. 49

۱۰-2-ارتباطات.. 50

2-11.بررسی عوامل موثر بر هویت سازمانی.. 51

۱-۱۲-۲-تعریف علم اقتصاد. 52

۲-۱۲-۲-مشخصه سازمانی.. 53

۲-۲-۱۲-۲- محصول. 55

۳-۲-۱۲-۲- محل توزیع. 56

۴-۲-۱۲-۲- تشویق وترغیب.. 56

۱۳-۲-قلمرو وسطوح هویت سازمانی.. 65

۱۴-۲-شکل گیری هویت.. 69

۱-۱۴-۲-عوامل خارجی.. 71

۲-۱۴-۲-عوامل داخلی.. 76

۱۵-۲-هویت سازمان و رفتارهای شهروندی سازمانی.. 83

۱۶-۲-هویت سازمان وتعهد سازمانی.. 85

۱۷-۲-تغییردرهویت سازمانی.. 88

۱۸-۲-تغییرهویت به واسطه تحولات مدیریتی درسازمان. 90

۱-۱۸-۲-تغییرهویت به واسطه ادغام دو سازمان. 91

۱۹-۲-هویت سازمانی و سایرمتغیرهای سازمانی: 94

۱-۱۹-۲-هویت سازمانی واعتماد. 95

فصل سوم: روش تحقیق

3- 1. مقدمه. 108

3- 2. نوع تحقیق. 108

3-3. روشها و ابزارگردآوری اطلاعات.. 108

3-3-1. روش بررسی اسناد ومدارک… 108

3-3-2.روش میدانی.. 109

3-6.طرح تحقیق. 109

3-6-1. هدف مطالعه. 110

3-6-2. نوع مطالعه. 110

3-6-3.میزان دخالت محقق  در پژوهش… 110

3-6-4. مکان بررسی: طبیعی وساختگی.. Error! Bookmark not defined.

3-6-5. واحدتجزیه وتحلیل:‌افراد،زوجها،گروهها،سازمانها Error! Bookmark not defined.

3-6-6. افق زمانی: بررسی مقطعی دربرابر بررسی دوره‌ای.. Error! Bookmark not defined.

2-6-7.جامعه ونمونه آماری مورد پژوهش… 111

3-6-8. حجم نمونه آماری.. 111

3- 6- 10. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 113

3- 6- 11. روش ها وفنون آماری مورداستفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات.. 113

3-7. پایایی (Reliability) 113

3- 7- 1. ثبات سنجه‌ ها 113

3-7 -2 . سازگاری درونی سنجه ها 114

3-8 .  روایی ( Validity) 115

3- 8- 2. روائی وابسته به معیار : 116

3- 8- 3. روائی سازه ( مفهومی‌)  : 116

3-10- آزمون فرض نرمال بودن متغیرها: 117

3-11- روش تجزیه وتحلیل داده ها : Error! Bookmark not defined.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

4-1-مقدمه. 120

4-2- بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 120

4-2-1 – جنسیت.. 120

4-2-2- تاهل. 122

4-2-3 -سن. 123

4-2-4 -تحصیلات.. 125

4-3-1- فرضیه فرعی اول. 126

4-3-2- فرضیه فرعی دوم. 127

4-3-3- فرضیه فرعی سوم. 128

4-3-4- فرضیه فرعی چهارم. 129

4-3-5- آزمون فرضیه اصلی پژوهش… 130

4-3-6- فرضیه فرعی اول. 132

4-3-7- فرضیه فرعی دوم. 132

4-3-8- فرضیه فرعی سوم. 133

4-3-9- فرضیه فرعی چهارم 133

4-3-10- فرضیه فرعی پنجم. 135

4-3-11- آزمون فرضیه اصلی.. 1374

4-3-12 فرضیه اصلی 3. 138

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. Error! Bookmark not defined.

5-2- نتایج حاصل ازآزمون فرضیات تحقیق. 141

5-2-1- نتایج حاصل ازآزمون فرضیات اصلی.. 141

5-2-2-نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی اول: 144

5-2-4- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی سوم: 148

5-2-5- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی چهارم: 148

5-2-6- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی اول: 149

5-2-7-نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی دوم: 150

5-2-8- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی سوم: 151

5-2-9-  نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی چهارم: 151

5-2-10-  نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی پنجم: 151

5-3- پیشنهادات تحقیق. 141

منابع و ماخذ. 158

منابع فارسی.. 158

منابع لاتین. 158

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 3-1. جامعه آماری تحقیق. 111

جدول3-2: مقدارضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه هویت سازمانی.. 115

جدول3-3: بررسی توزیع نرمال متغیرهای هویت سازمانی ( آزمون کلوموگروف اسمیرنوف) 117

جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان. 121

جدول 4-2: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان. 122

جدول 4-3: توزیع فراوانی سن پاسخگویان. 124

جدول 4-4: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 125

جدول4-5: آزمون  رگرسیون سوال فرعی اول تحقیق. 127

جدول4-6: آزمون رگرسیون سوال فرعی دوم تحقیق. 128

جدول4-7: آزمون رگرسیون سوال فرعی سوم تحقیق. 129

جدول4-8: آزمون رگرسیون سوال فرعی چهارم تحقیق. 130

جدول4-9: آزمون رگرسیون فرضیه اصلی تحقیق. 131

جدول4-10: آزمون رگرسیون سوال فرعی ا ول تحقیق. 132

جدول4-11: آزمون رگرسیون سوال فرعی دوم تحقیق. 133

جدول4-12: آزمون رگرسیون سوال فرعی سوم تحقیق. 134

جدول4-13: آزمون رگرسیون سوال فرعی چهارم تحقیق. 135

جدول4-14: آزمون رگرسیون سوال فرعی چهارم تحقیق. 136

جدول4-15: آزمون رگرسیون فرضیه اصلی تحقیق. 137

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                صفحه

شکل2-1:مدل مفهومی طرح- عوامل درون سازمانی وبرون سازمانی موثر برشکل گیری هویت سازمان 20

شکل 2-۲:عوامل درون سازمانی وبرون سازمانی موثربرشکل گیری هویت سازمان(Dhalla,2007:249) 71

شکل (۳-۲) :رابطه بین هویت سازمانی واعتماد(Puusa&Tolvanen,2006:31) 96

شکل 4-1: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت.. 121

شکل 4-2: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل. 123

شکل 4-4: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات.. 126

 

 

چکیده:

 

هویت و هویت یابی سازمانی تاثیر عمده ای بر بسیاری از رفتارهای سازمانی و در نتیجه دستیابی به عملکرد و اهداف سازمان داشته اند. تحقیق حاضر باتوجه به اهمیت و تاثیر هویت سازمانی برعملکرد سازمان در تلاش بوده تا عوامل اثرگذار بر شکل گیری هویت سازمانی در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالیشهرستان دلیجان را شناسایی نماید. این پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردی است .جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان و دانشجویان دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی دلیجان به تعداد 2930 نفر بوده اند که بر اساس قرمول کوکران 184 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به عنوان نمونه اماری انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه هویت سازمانی(محقق ساخته) بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل درون سازمانی شامل  هیئت مدیره، تیم مدیران عالی، فعالیتهای مدیریت منابع انسانی، عملیات سازمان و ارتباطات داخلی و عوامل برون سازمانی شامل توجه مثبت رسانه ها، شناسایی و وجهه بیرونی، رتبه بندی های صنعت و ارتباطات خارجی  بر شکل گیری هویت سازمانی اثرگذار است .

 

واژه های کلیدی: هویت سازمانی،عوامل درون سازمانی،عوامل برون سازمانی

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

۱-۱-مقدمه

هویت[1] به عنوان یک پدیده، برای سالهای متمادی مورد علاقه فلاسفه و متفکران روانشناسی و جامعه شناسی بوده است. از این دیدگاه هویت را باید یک مقوله تاریخی دانست که ریشه های آن را می توان در مطالعه هویت در سطح فردی جستجو کرد.بکارگیری واژه هویت از دهه 1950 رایج شده و در دو حوزه نظری روانشناسی و جامعه شناسی مورد بحث قرار گرفته است. نظریه های حوزه روانشناسی با کارهای فروید آغاز شده و بر هسته درونی و ذهنی یک ساختار روانی و فیزیکی تاکید دارد، در حالیکه در حوزه جامعه شناسی، نظریه های هویت با مفهوم”خود” در مکتب کنش متقابل نمادین، گره خورده است.

باشکل گیری جوامع امروزی و نقشی که سازمانها در این جوامع بازی می کنند، اهمیت سازمانها نیز روزبه روز افزایش می یابد. دراین میان هویت سازمانی به عنوان تصویری که در ذهن افراد جامعه ایجاد می نماید، یکی از مسائل پیش روی سازمانهاست.

تحقیق حاضر باتوجه به نقش و اهمیتی که سازمانهای آموزش عالی در جامعه دارند، به بررسی عوامل موثر برایجاد هویت این سازمانها می پردازد.

۲-۱-بیان مسئله

در حوزه مطالعات سازمان و مدیریت، مفهوم هویت سازمانی در سال 1985 توسط آلبرت و وتن معرفی شد. بر اساس نظرات حاصل از تحقیقات تجربی،  آنها چنین تعریفی از هویت سازمانی ارائه نمودند: ((هویت سازمانی شامل خصیصه هایی از یک سازمان است که اعضا،آن خصیصه ها را به عنوان ویژگیهای اساسی، منحصر به فرد و مستمر (ادامه دار) سازمان درک کرده اند (به شرطی که گذشته، حال و آینده در نظر گرفته شود)(Puusa,2006:24) )).

هویت و هویت یابی سازمانی تاثیر عمده ای بر بسیاری از رفتارهای سازمانی و در نتیجه دستیابی به عملکرد و اهداف سازمان داشته اند. آلبرت و وتن(1985)معتقدند که هویت سازمانی، الف)آن چیزی است که توسط افراد سازمان به عنوان ویژگی اصلی سازمان پذیرفته شده است، ب)که موجب می گردد سازمان از دید کارکنان نسبت به سازمانهای دیگر متمایز و منحصر به فردباشد و ج)توسط افراد سازمان ادراک شده باشد که بدون توجه به تغییرات هدف در محیط های سازمانی پایدار و ثابت باشند.

ضرورت تحقیق

زمینه اصلی این تحقیق به مفهوم هویت سازمانی باز می گردد. در این باره متون به زبان فارسی بسیار اندک است بنا براین با توجه به اهمیت فراوان این موضوع در حوزه مدیریت دولتی تهیه مطالب علمی به زبان فارسی جهت استفاده دانشجویان، محققان، مدیران و سایر علاقه مندان ضروری به نظر می رسد،کما اینکه به عنوان  مثال  در بخش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پایان نامه مرتبط با این موضوع وجود نداشت.

از سوی دیگر در بسیاری از سازمانهای کشور بخصوص آن دسته از سازمانهایی که اعضای آنها در مقایسه با سایر سازمانها ،سازمان خود را در سطح پایین تری ارزیابی می کنند، نسبت به هویت یابی و شناسایی از طریق سازمان خود تمایلی نداشته و طبیعتاً پایبندی زیادی به تحقق اهداف سامانی که در عضویت آن هستند از خود نشان نمی دهند،که این امر برای سازمانها مسئله  ساز بوده و سازمان  را در تحقق اهدافش با مشکل مواجه خواهد کرد.

نکته دیگر این که اکثر تحقیقات درباره متغیرهای این تحقیق حول این محور بوده‌اند که به تعیین اثرات تغییر هویت سازمان بر کارکنان و یا مشکلات مربوط به تعیین هویت سازمانی کارکنان به هنگام ادغام با سایر سازمانها و یا بررسی رابطه آن با سایر متغیرهای سازمانی بپردازند و تحقیقات بسیار کمی در خصوص عوامل موثر بر شگل گیری هویت سازمانی انجام شده است.

4-1.اهداف تحقیق

هدف از پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر شکل گیری هویت سازمانی در دانشگاه ها که موسسه های آموزش عالی شهرستان دلیجان(براساس مدل هویت سازمانی دالا) به عنوان مورد مطالعه این پژوهش انتخاب و داده های مورد نیاز برای سنجش فرضیات و تامین اهداف پژوهش از بخش تهیه میگردد.

– بررسی مفهوم هویت سازمانی و عوامل شکل دهنده آن و نیز تدوین شاخص سنجش مبتنی بر فرهنگ کشورمان

– بررسی اثرات هویت سازمانی قوی در تقویت  رضایت شغلی کارکنان

 

[1]Identity

تعداد صفحه:171

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com