پایان نامه راهکارهای افزایش انگیزه معلمان و روش های نوین آموزشی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم تربیتی

دانشگاه آزاداسلامی

واحدگرمسار

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه مدیریت آموزشی

((M.A)) پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته مدیریت آموزشی گرایش علوم تربیتی

 

عنوان   

 بررسی راهکارهای افزایش انگیزه معلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی در مقطع راهنمایی شهرتهران سال تحصیلی 94-1393 

 

زمستان 1393

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده فارسی : …………………………………………………………………………………...…………………………….. 1

فصل اول:کلیات پژوهش    ……………………………………………………………………. 2

1-1مقدمه :……………………….…………………………………………………………. 3

1-2 بیان مسئله :………………………………………………………………………………. 5

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق :……………………………..…………………………………. 7

1-4 اهداف تحقیق :…………………………………….……………………………………… 9

1-5 سئوالهای تحقیق :…………………..……………..……………………….………………. 10

1-6 تعاریف اصطلاحات ومتغییرها وکلیدواژه ها :………………………….…………… .………. 11

1-6- 1   تعاریف نظری :……………………………………………………………………… 11

1-6-2     تعارف عملیاتی:……………………..……………………………………………… 13

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق:……………………………………………………………………………. ……………17

2-1مقدمه : ………………………………………………………………………..…..………………………………………….18

2-2  تعاریف مفهومی انگیزه. …………..……………..…………………………………………..19

2-2 -1    انواع انگیزه  ……………………………………………………………………………………………………….. 21

2-3 رویکردهای مختلف انگیزشی …………………………………………………………………………………………..22

2-4 مدل انگیزشی پیشرفت اتکینسون  ……………………………………………………………………………………. 23

2-5 انگیزه ونیاز  …………………………………………………………………………….…… 27

2-6 انواع طبقه بندی انگیزه ها ……….…………………….……………………………………28

2-6-1      انگیزه های گرایشی و اجتنابی.. ……….………………………………………………..28

 2-6-2     انگیزه های فیزیکی ، اجتماعی و روانی  ………………….…………….…………………… 29

 2-6-3     انگیزه های فیزیکی.. ……….………………………………………………………….29

2-6-4      انگیزه های اجتماعی.. ………….………………………………………………………29

 2-6-5     انگیزه روانی.. ………….……………………………………………………………..29

2-7 نظریه های انگیزش… ………….……………………………………………………………..30

2-8 نظریه های انگیزه و رفتار. …………..………………………………………………………..30

2-8-1       نظریهسلسه مراتب نیازها ……….…….……………………………………………….31

2-8-2       نظریه انتظار. ……….……………….……………………………………………….32

2-8-3       تئوری بهداشت – انگیزش…………………………………………………………………………….…………33 

 2-8-4       نظریه تعیین هدف ………………………………………………………………………………………………..33

2-8-5        نظریه تعادل یا موازنه ……………………………………………………………………………………………33

2-8-6         نظریه روابط انسانی …………………………………………………………………………………….. ……..34

 2-8-7        نظریه مک گرگور ……………………………………………………………………………….…..………….34

2-8-8        نظریه میدان نیرو …………………………………………………………………….35

2-9 انگیزه شناسی معلمان.. …………………………….……………………………………………35

2-10 ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………..………..37

2-11 سیستم پاداش …………………………………………………………………………………………………….…………..37

2-12 معلمان با انگیزه از دیدگاه اسلام. ……………………………………………………………..38

2-13 ویژگیهای معلمان با انگیزه: ……………………….………………………………………….39

 2-13-1      معلمان باانگیزه ،اطلاعات کیفی درباره یادگیرندگان دارند……………….……………….……………39

2-13-2        معلمان با انگیزه هدف دارند.. ….…………….…………………………………………39

2-13-3        معلمان با انگیزه منتظر موفقیت همه دانش آموزان هستند.. …..….…………………………40

2-13-4        معلمان با انگیزه می توانند با ابهام کنار بیایند.. …………………………………………….40

2-13-5        معلمان با انگیزه برای رسیدن به نیازهای بچه ها تغییرمی کنند و منطبق می شوند.. ……………40

2-13-6       معلمان با انگیزه متفکر هستند.. …….……………………………………………………41

2-13-7      معلمان با انگیزه از ندانستن ناراحت نمی شوند.. ……….………………………………….41

2-13-8       معلمان با انگیزه الگوهای نقشی خوب دار. ….…….……….…………………………….41

2-13-9       معلمان با انگیزه از کارشان و دانش آموزانشان لذت می بر. ….……..……………………..42

2-14 نقش ارتباطات درایجادانگیزش ……………………………………………………………………………..……….….42

2-15 ویژگی های نه گانه معلم درارتباط بانمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان: ………………………………42

2-16 برنامه های آموزش ضمن خدمت برای کمک به معلمان :………………………………………………………..43

2-17 انواع فعالیت ها آموزشی:…………………………………………………………………………………………………43

2-18 معلمان چگونه بایدفعالیت های آموزشی خودرابرنامه ریزی کنند؟ ………..……………………..45

2-19 مدیریت تنوع درکلاس درس ………………………………………………………………………………..…………46

2-20 روش های نوین آموزش:………………………………………………………………………………………………….46

2-20-1     تعریف روش تدریس : ……..….…………….….………………………………………46

2-20-2     تعریف تدریس : ……..….…………….……………………………………………….48

2-21 تعریف تدریس ازدید گاه مکاتب مختلف……………………………………………………………………………..48

2-22 اجرای فعالیت های آموزشی:………………………………………………………………………………….....……..49

2-23 انواع روش های نوین آموزش، تدریس… …….….….…………………………………………49

2-23-1    روش های تدریس مبتنی برتعامل…………………………………………………………………………………49  

2-23-1-1       آموزش به کمک یادگیری مشارکتی:…………………………………………………………….………49

 2-23-1-2     آموزش به کمک بحث گروهی:…………………………………………………………………………….50     

2-23-1-3      روش پرسش وپاسخ: ……………………………………………………………………………………………51

2-23-1-4      الگوی ایفای نقش :…………………………………………………………………………………....………..53

 2-23-1-5     روش بدیعه پردازی :……………………………………………………………………………………………53

2-23-1-6      روش پرژه ای:……………………………………………………………………………………………………54

2-23-2  روشهای تدریس مسئله محور :……………………………………………………………………………………….54

2-23-2-1   روش واحدمحور:…………………………………………………………………………………………………..54

2-23-2-2   روش حل مسئله :……………………………………………………………………………………………………55

2-23-2-3    یادگیری اکتشافی :………………………………………………………………………………………………..55

2-23-2-4    الگوی آموزش کاوش گری :…………………………………………………………………………………..56

2-23-2-5   شیوه گردش علمی : ………………………………………………………………………………………………57

2-23-2-6    الگوی آموزش آزمایشگاهی: …………………………………………………………………………………..58

2-23-2-7    الگوی تدریس غیرمستقیم : ……………………………………………………………………………………..58

2-23-2-8    روش کارگاهی : ………………………………………………………………………………………………….59

2-23-2-9     الگوی رشدعقلی : ……………………………………………………………………………………………….61

2-23-2-10   الگوی آگاهی یابی : ……………………………………………………………………………………………61

2-23-2-11   الگوی دیداردرکلاس درس: …………………………………………………………………………………61

 2- 23-2-12  الگوی آموزش برای رشدمفهوم ومهارت : ……………………………………………………………….62

2-23-3   روشهای تدریس مبتنی برانتقال مستقیم : ………………………………………………………………………..62

2-23-3-1    الگوی یادسپاری : …………………………………………………………………………………………………62

2-23-3-2   روش آموزش برای یادگیری درحدتسلط : …………………………………………………………………63

2-23-3-3    روش کنفرانس (گردهم آیی) : ……………………………………………………………………………….63

2-23-3-4    روش شاگرد – استادی : ………………………………………………………………………………………..63

2-23-3-5    روش چندحسی : ………………………………………………………………………………………………….64

2-23-3-6    شیوه بازگویی : ……………………………………………………………………………………………………64

2-23-3-7    شیوه تمرینی : ……………………………………………………………………………………………………..65

2-23-3-8    استفاده ازمنابع دیداری وشنیداری : ………………………………………………………………………..65

2-23-3-9    شیوه نمایشی : ……………………………………………………………………………………………………..65

2-23-3-10   الگوی دریافت مفهوم : …………………………………………………………………………………………65

2-23-3-11   الگوی تفکراسقرایی : ……………………………………………………………………………………………66

2- 23-3-12  الگوی پیش سازمان دهنده : ………………………………………………………………………………….66

2-23-4 روش آموزش مستقیم مستقل ازمعلم : ………………………………………………………………………………67

2-23-4-1    شیوه آموزش برنامه ای : ………………………………………………………………………………………..67

2-23-4-2    آموزش براساس کامپیوتر : ……………………………………………………………………………………..67

2-23-4-3   آموزش مجازی : …………………………………………………………………………………………………..67

2-23-5 روش های آموزش انفرادی :…………………………………………………………………………………………67

2-23-5-1   الگوی یادگیری منبع – مداری : ………………………………………………………………………………68

2-23-5-2  آموزش انفرادی تجویزشده : ……………………………………………………………………………………68

2-23-5-3    آموزش انفرادی هدایت شده : …………………………………………………..…….…………………….68

2-24 تکنولوژی آموزشی و روش های جدید تدریس……………………………………………………………….69

2-24-1       تعریف تکنولوژی آموزشی : ……………………………………………….…………..69

2-24-2       تکنولوژی تعلیم وتربیت و آموزش   : …………………………………………………..69

2-24-3      عوامل مؤثر در لزوم کاربرد تکنولوژی آموزشی : ………………………………………..69

2-24-4      عوامل انتخاب تکنولوژی : …………………………………………………………….70

2-24-5      اهداف و فواید تکنولوژی آموزشی : ……………………………………………………70

2-24-6       پیشنهاداتی در زمینه به کارگیری تکنولوژی آموزشی و روش های جدید تدریس :……….…70

2-24-7      تکنولوژی آموزشی در منظر بزرگان علم. ………,……………………………………….71

2-24-8      استفاده از ابزار و تکنولوژی جدید در امر آموزش و پرورش : …………….………………71

 2-25 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………74

2-25-1       پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………74

 2-25-2      پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………….………………81

2-26 جمع بندی وارائه چهارچوب مفهومی تحقیق  : ………………………………………………..83

2-27 مدل نهایی…………………………………………………………………………………………………………………….85

 

فصل سوم فرایند پژوهش: ………………………………………………………………………………………………………..86

3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….………..87

3-2نوع وروش تحقیق : …….…………………………………………………………………….87

3-3جامعه آماری : ……………………………….………………………………………………87

3-4حجم نمونه و روش نمونه گیری : ………………………………………………………………89

3-5 ابزار جمع آوری داده ها ومقیاس اندازه گیری : ……………………………………………….90

3-6  ابزاراندازه گیری  ……………………………………………………………………………………………………………90

3-7  قابلیت اعتبار (روایی) پرسشنامه : ………………………………………………………………90

3-8 قابلیت اعتماد(پایایی)پرسشنامه : ……………………………………………………………….91

3-9 روش جمع آوری اطلاعات : ………………………………………………………………….92

3-10 روش تحلیل داده های جمع آوری شده ……………………………………………………..92

 

فصل جهارم یافته های پژوهش :……………………………………………………………………………..……………..…..93

4-1مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………..94

4-2 توصیف ویژگی های نمونه آماری ……………………………………………………………………………………….94

4-2-1        توزیع نمونه بر حسب جنسیت و منطقه آموزشی ……………………………………………………………94

4-2-2        توزیع نمونه برحسب تحصیلات ………………………………………………………………………………….95

4-2-3        توزیع نمونه برحسب سن  …………………………………………………………………………………………96

4-2-4        توزیع نمونه برحسب سابقه کار  …………………………………………………………………………………97

4-3 تجزیه وتحلیل داده های سوال های پژوهش …………………………………………………………………………98  4-3-1   سوال اصلی ………………………………………………………………………………………………………….98   4-3-2        سوال های فرعی ……………………………………………………………………………………………………99

           

فصل پنجم نتیجه گیری : ………………………………………………………………………………………………………..111

5-1مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………112

5-2 خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………112

5-3 بحث ونتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………..113

5-4 محدویت ها ………………………………………………………………………………………………………………… 118

5-5 پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………………….. 119

5-6 پیشنهادهای پژوهشی  …………………………………………………………………………………………………….  120

 

فهرست ومنابع:……………………………………………………………………………………………………………………. 121

 

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 127

پرسشنامه:……………………………………………………………………………………………………………………………..128

جدول مورگان:…………………………………………………………………………………………………………………….130

چکیده انگلیسی:…………………………………………………………………………………………………………………….131

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول 3-1- جامعه آماری مناطق19گانه  معلمان دوره راهنمایی شهرتهران بر حسب منطقه و جنسیت……..87

 جدول 3-2- جامعه آماری خوشه ای مناطق 19گانه شهرتهران ……………………………………………………..  89

جدول 3-3- جامعه آماری پژوهشی معلمان رسمی و پیمانی دوره راهنمایی بر حسب منطقه و جنسیت……..89

جدول 3-4- نمونه آماری معلمان رسمی و پیمانی دوره راهنمایی بر حسب منطقه و جنسیت………………….90

جدول شماره 3-5. مقدار آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسشنامه ………………………………………………………….92

جدول 4-1- نمونه آماری معلمان رسمی و پیمانی دوره راهنمایی بر حسب منطقه و جنسیت ……………….. 94

جدول 4-2 توزیع فراوانی نمونه آماری برحسب جنسیت ……………………………………………………………….94

جدول 4-3 توزیع فراوانی ودرصد فراوانی نمونه برحسب تحصیلات …………………………………………………95

جدول 4-4 توزیع فراوانی نمونه برحسب سن ………………………………………………………………………………96

جدول 4-5توزیع فراوانی نمونه برحسب سابقه کار ………………………………………………………………………..97

جدول 4-6 نتیجه آزمون تحلیل واریانس فریدمن برای رتبه بندی عوامل افزایش انگیزه معلمان ……………98

جدول 4-7 معنی داری آزمون  فریدمن برای رتبه بندی عوامل افزایش انگیزه معلمان ………………………..98

جدول 4-8 نتیجه آزمون تعقیبی تحلیل واریانس فریدمن برای رتبه بندی عوامل افزایش  …………………….99

جدول شماره 4-9- فراوانی و درصد فراوانی عوامل سازمانی ………………………………………………………….99

جدول شماره 4-10 آزمون t  تک نمونه ای برای مقایسه میانگین نمونه و جامعه در بعد عوامل سازمانی…..101

جدول شماره 4-11 فراوانی و درصد فراوانی عوامل آموزشی ……………………………………………………….101

جدول شماره 4-12 آزمون t  تک نمونه ای برای مقایسه میانگین نمونه و جامعه در بعد عوامل آموزشی….103

جدول شماره 4-13- فراوانی و درصد فراوانی عوامل فرهنگی ……………………………………………………..103

جدول شماره 4-14 آزمون t  تک نمونه ای برای مقایسه میانگین نمونه و جامعه در بعد عوامل فرهنگی ….104

جدول شماره 4-15- فراوانی و درصد فراوانی عوامل مادی …………………………………………………………105

جدول شماره 4-16 آزمون t  تک نمونه ای برای مقایسه میانگین نمونه و جامعه در بعد عوامل مادی …….106

جدول شماره 4-17- فراوانی و درصد فراوانی عوامل ارتباطی…………………………………………………….  106

جدول شماره 4-18 آزمون t  تک نمونه ای برای مقایسه میانگین نمونه و جامعه در بعد عوامل ارتباطی  …107

جدول شماره 4-19: تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه سطوح تحصیلات ……………………………………108

جدول شماره 4-20: تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه سطوح سنی آزمودنی ها …………………………108

جدول شماره 4-21: نتایج آزمون توکی برای مقایسه رده های مختلف سنی در انگیزش معلمان …………..108

جدول4-22: آزمون t مستقل برای تفاوت دو گروه مردان و زنان از لحاظ ابعاد پرسشنامه  …………………..110

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار شماره 4-1 تفکیک نمونه ماری برحسب تحصیلات ……………………………………………………………….95

نمودار 4-2 توزیع فراوانی نمونه برحسب سن ………………………………………………………………………………96

نمودار 4-3توزیع فراوانی نمونه برحسب سابقه کار ………………………………………………………………………..97

 

چکیده

      پژوهش حاضر، باهدف بررسی راهکارهای افزایش انگیزه معلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی در مقطع راهنمایی شهرتهران انجام شده است.­این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و براساس هدف تحقیقی کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 8434 نفر از تمامی معلمان مدارس راهنمایی شهر تهران  می باشد که با توجه به جدول مورگان و نمونه گیری خوشه ای از بین معلمان مدارس راهنمایی شهر تهران تعداد 367 نفر ( 122 مرد 245 زن )  انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند و با تکمیل پرسشنامه­­ محقق ساخته راهکارهای افزایش انگیزه معلمان در این پژوهش شرکت نمودند روایی پرسشنامه مذکوربااستفاده ازروایی صوری( استفاده ازنظرات اساتید مجرب ) بدست آمده و آلفای کرنباخ جهت پایایی پژوهش 81/0 محاسبه شده است . داده های  حاصل از ابزار پژوهش از طریق شاخص های آماری مانند فراوانی ، میانگین ، میانه و انحراف از معیار و…. مورد ارزیابی قرار گرفته وبه منظور تایید تحلیل داده ها و تعمیم نتایج، از آزمون فریدمن، آزمون تی تک نمونه ای ، t مستقل ، تحلیل واریانس یک راهه وآزمون توکی استفاد شده است . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از نظر معلمان دوره راهنمایی شهر تهران به ترتیب اهمیت بعد سازمانی، بعد آموزشی، بعد فرهنگی، بعد ارتباطی و بعد مادی را عاملی موثر برافزایش انگیزه معلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی می داند. علاوه بر این، نتایج بیانگرآن است که از نظر معلمان دوره راهنمایی شهر تهران تمام عوامل سازمانی، آموزشی، فرهنگی، ارتباطی و مادی را عواملی موثر بر افزایش انگیزه  معلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی می باشد. همچنین نتایج نشان داد که درهمه ابعاد سازمانی، آموزشی، فرهنگی، ارتباطی به جز بعد مادی تفاوت معناداری بین زنان و مردان وجود دارد. براین اساس برای افزایش انگیزه  معلمان به استفاده از روش های نوین آموزشی، ابعاد سازمانی، آموزشی، فرهنگی، ارتباطی و مادی موردتوجه قرارگیرد.

 

واژگان کلیدی

 روش های نوین آموزشی، انگیزه معلمان ، مقطع راهنمایی ، عوامل سازمانی ، عوامل آموزشی ، عوامل فرهنگی ، عوامل مادی ، عوامل ارتباطی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

1-1مقدمه :

     نظام آموزشی هر کشوری دارای سیر تکاملی ویژه­ای است که تحت تأثیر عوامل تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی اجتماعی و مسائل خاص فرهنگی آن کشور قرار دارد. اگر چه برخی از رهبران آموزشی کشورها ممکن است تصور کنند دارای بهترین نظام آموزشی جهان هستند ،مقایسه نظام های آموزشی با یکدیگر بیانگر آن است که هر نظام آموزشی معایب ومحاسنی دارد که نظام های آموزشی دیگر فاقد آنند . با توجه به اینکه آموزش وپرورش از دو جنبه آموزش وپرورش تشکیل یافته است که از یکدیگر قابل تفکیک نیستند و در ارزیابی نظام های آموزشی باید هر دو جنبه را در نظر گرفت،می توان دریافت که کشورهای مختلف در این دو زمینه با مسائل ومشکلات متعدد و بسیارمتفاوتی مواجهند که مستلزم برخوردها وراه حل های گوناگونی است . بعضی از کشورها در زمینه های آموزشی با کمبود ها ومعضلات فراوانی روبرو هستند ، در حالی که برخی دیگر در مسائل پرورشی با مشکلات اخلاقی و اجتماعی بسیاری مواجهند.هم مسائل ومشکلات آموزشی وهم مسائل ومشکلات پرورشی ، بالقوه ممکن است در نظام های آموزشی تاثیرات منفی ومخربی داشته باشد؛از این رو ،به جرات می توان ادعا کرد که تاکنون  نظامی ((ایدئال)) برای آموزش وپرورش جوانان وحل مسائل ومشکلات آنان کشف یا ابداع نشده است ، اما رهبران آموزشی درصدد یافتن بهترین ،موثرترین وکارآمدترین روش ها وطرح ها به منظور پاسخگویی به مسائل ومشکلات روز افزون جوانان وجامعه خود ورفع نیاز های آنان هستند (نیکنامی 1391؛4).درجهان امروزتربیت نیروی انسانی یکی ازبرجسته ترین شاخص های تحول وپیشرفت جوامع محسوب می شود.تحول به بستر و فضایی اثربخش نیازمنداست که بتوانددردانش ،روش، منش ونگرش افرادتغییرایجادکند.ایجادچنین بستری به عوامل متعددی چون بافت فرهنگی ،وضعیت اقتصادی،شرایط اجتماعی-سیاسی،محیط های آموزشی متناسب بانیازها واهداف ،مجریان آگاه وبرنامه ریز ومعلمان توانمند وابسته است.درفرایندفعالیت های آموزشی ، معلمان ومدیران مدارس عناصراصلی وکلیدی تحول نیروی انسانی محسوب می شوند.بنابراین بایدازکارایی واثربخشی لازم برخودارباشند.معلمانی کارآمدواثربخش اندکه بانظریه ها،مبانی،اصول وروشهای تعلیم وترییت آشناباشند،وبابینشی هنرمندانه واقتضایی محیطی رافراهم سازندکه به جای انتقال اطلاعات وتحمیل اندیشه ،احساس امنیت ،شایستگی ،خودکنترلی ،وخودتحولی رادردانش آموزان تقویت کنندتاآنهابتوانند شخصاً معمارتعلیم وتربیت خودباشند (شعبانی،1390؛1).جامعه ی امروز، جامعه ی سازمانی است . کودکان در سازمانهایی به نام زایشگاه به دنیا می آیند ،بیشتر سالهای رشد و پرورش خود را در سازمانهایی به نام مدرسه می گذرانند(علاقه بند ،1390 ؛3).تحولات سریع آموزشی به طورچشمگیری نیاز به ظرفیت سازی گسترده ذهن معلمان و شناخت بیشتر پیچیدگی های تعلیم وتربیت را آشکارمی سازد و میل آنان را برای افزایش دانش حرفه ای خود برمی انگیزد ( بهرنگی ، 1384 ؛22 ) . معلمان آن گونه عمل می کنندکه فکرمی کنند. اگرآنهابرداشت صحیح وعلمی ازآنچه درمحیطهای آموزشی انجام می دهند نداشته باشندنمی توانندرخدادهای آموزشی رابه نحومطلوب هدایت کنندنظریه هاوروشهای یادگیری وتدریس دوعامل انفکاک ناپذیرازیکدیگرندکه بدون شناخت وکسب تجربه ازهریک،نمی توان بستری مناسب برای یادگیری وتحول موثردرشاگردان فراهم ساخت.معلمان بایدبانظریه های یادگیری ،الگوهاوروشهای آموزشی آشناباشندتادرموقعیتهای مختلف آموزشی بتوانند به درستی ازدانش و دانسته های خود درعمل استفاده کنند (شعبانی،1390؛6). اکثرصاحبنظران،شناخت عوامل ایجادکننده انگیزه درمعلمان راازعوامل مهم سازگاری معلم باشغل خودمی دانند و همچنین تأکید دارندکه چنانچه معلم باانگیزه کافی درشغل خودحاضرشود،میزان عملکردوکارایی اوافزایش می یابد و برطبق نظرمحقق دراین صورت ازروش های نوین آموزشی با انگیزه بیشتری استفاده می کند . نظام آموزش وپرورش ،گرچه دارای معلمان دلسوز زیادی است مع هذا تعلیم و تربیت مطلوبی ندارد . به عبارت دیگر شرایط و وضعیت حاضر، مؤید ومحرک فعالیت حرفه ای معلمان نیست ، درنتیجه نظام آموزش وپرورش به طورکلی دستخوش نابسامانی است که پیامدآن کاستی های متعدد ازجمله افت تحصیلی به عنوان نمونه بارزآن می باشد .تلاش برای اصلاح چنین وضعی بدون توجه به رشد حرفه ای معلمان وایجاد انگیزه جهت دستیابی و اجرای روشهای نوین تدریس کاری عبث و بیهوده است زیرا معلمان بیش ازهر عامل دیگری درپیشرفت فعالیت های تربیتی تأثیردارد . درگذشته که هدف های تعلیم وتربیت منحصرا معطوف بود به انتقال تجارب و معلومات پیشینیان به نسل های نو ، فرآیند تدریس به شیوه معلم محوری اجرامی گردید . اما با تحولاتی که به تدریج درقرون وسطی به بعد ونگرش نسبت به کودکان صورت گرفت دیدگاههای مربیان نسبت به فرآیند آموزش دگرگون شد واندیشه های معلم محوری جای خود را درتعلیم و تربیت به کودک محوری داد . ابدای روش های نوین تدریس و به کارگیری آنها درکنار روش های سنتی ، استفاده ناگزیر وگسترده از ابزارهای آموزشی و علمی شدن شیوه های ارزشیابی مهمترین پی آمدهای این تحولات ، تغییراتی است که در نظام های تعلیم و تربیت درسطح جهانی ایجادگردیده است . ارضاء نیازهای روانی اجتماعی همچون اعتبار، احساس تعلق، مسئولیت و مشارکت، ارضاء نیازهای شناختی مانند چالش ها، خلاقیت، وظایف متنوع،و در نهایت عامل مادی هم در گروه عوامل انگیزشی یا نیروی پیش برنده در حرفه و شغل قلمداد می شوند (هاگمن[1]،1992؛ترجمه گودرزی، 1380؛24).آموزش و پرورش ،از دیرباز،نقشی اساسی در تداوم وبقای جوامع بشری ایفا کرده است . آداب و رسوم ، اعتقادات و ارزشها ، نگرشها و رفتارها ، دانشها و مهارتهای جامعه از طریق فرایند های پرورش و آموزش قابل انتقال و دوام بوده اند . در جوامع ابتدایی ،عوامل اصلی آموزش و پرورش عبارت بوده از : زندگی خانوادگی ،کار گروهی و مراسم دینی.در جوامع امروز ،جریان پرورش کودکان در خانواده آغاز می شود ، ولی به زودی ، سازمانی اختصاصی ، یعنی مدرسه ،مسئولیت ایفای این وظیفه را رسماً برعهده می گیرد و ادامه امر آموزش و پرورش ویادگیری ، عمدتاً در شرایط و وضعیت های سازمان یافته ، طبق برنامه های مشخص و به منظور تحقق هدف های معینی صورت می پذیرد (علاقه بند 1390؛1). نیروی انسانی مهمترین رکن یک سازمان است و موفقیت یا عدم موفقیت سازمان، ارتباط تنگاتنگی با عملکرد کارکنان آن دارد. در سالهای اخیر سازمان ها سعی کرده اند از طریق ایجاد انگیزش در نیروی انسانی آنها را به مشارکت مفید و سازنده در طرح هایی که به وسیله سازمان رو به گسترش است وادارند (عسگریان،1378؛11).باتوجه به آنچه که بیان شد آموزش و پرورش ناگزیر است برای استفاده از ظرفیت دنیای مدرن و هماهنگی با جهانی جدیدکه در انتظار آن است تلاش کند وبا افزایش انگیزه درمعلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی ، به ترویج و توسعه ی تکنولوژی آموزشی متناسب با آموزش وپرورش مترقی توجهی آگاهانه و جدی داشته باشد .اگربه ویژگیها،خواسته ها،نیازها وباورهای معلمان ودانش آموزان درفرایندیاددهی-یادگیری توجه نشود،فعالیتهای آموزشی اثربخشی وکارایی خودراازدست خواهدداد .

 

1-2 بیان مسئله :

    یکی از اساسی ترین مولفه های تعلیم و تربیت، معلم است. انگیزش  دغدغه اصلی اکثر معلمان و همچنین مدیران است . مساله انگیزش تنها منحصر به بخش تعلیم و تربیت نیست، بلکه موضوع مهم عرصه های روان شناسی، مدیریت، سلامت و بخشهای دیگر اجتماعی  اقتصادی نیز میباشد. در حقیقت، جایگاه و نقش نظامهای تعلیم و تربیت در تربیت نیروی انسانی علاقه مند، مسئولیت پذیر، پژوهنده و کارآمد برای سازما نهای اجتماعی و پرورش شهروندانی شایسته برای جامعه اهمیت انگیزش را در آن نظام ها برجسته تر و بنیادی تر می نماید .(تلا[2]، 2007 ؛56).  .معلمان در نخستین تجربه های حرفه ای خود از فرصت کافی برای اندیشیدن درباره ملازمه های کلی و نظری حضور خویش در مدرسه بهره مند نیستند .در اکثر موارد ،تدریس بصورت مجموعه ای از وقایع شتابزده وغالباً دلسرد کننده در می آید که معلم در ضمن آنان نسبت به تقاضاهای فوری دانش آموزان ، والدین ، مدیران، همکاران و سازمان های اجتماعی و آموزشی واکنش نشان می دهد .هر معلمی می داند که آموزش و پرورش ابزار نیرومندی برای شکل بخشیدن به زندگانی فردی و نظام اجتماعی است .هنگامی که معلم درباره نقش خویش به تامل می پردازد ،دل مشغولی خود را نسبت به اموری که فوریت عملی دارند رها ساخته ، درباره نظریه ای که قوام و دوام عمل تربیت به آن وابسته است ،به تفکر می پردازد .از آن جا که تدریس فعالیتی اخلاقی است،مستلزم تلفیق دقیق نظریه و عمل است .نظریه بدون عمل ناکافی است وعملی که از هدایت نظریه بی بهره باشد راه به جایی نمی برد (گوتک،1388؛5).آموزش وپرورش چون یکی ازبنیادهای زندگانی اجتماعی ،همواره وحتی درجامعه های آغازین بگونه ای درکاربوده است.زیراانسان تنهاازراه آموزش است که می توانددانسته های خودرابه آیندگان بسپارد (نقیب زاده،1390؛26) . و با توجه به اینکه روش های سنتی و بدون انعطاف گذشته درافت تحصیلی دانش آموزان دخالت بسیاری دارد وهمچنین دراین راستا نقش معلم در پیشگیری ازاین افت ، حیاتی است و با عنایت به اینکه کسب علوم وفنون جدید درسایه بهره گیری از روشهای نوین آموزشی امکان پذیراست و معلم درجهت دستیابی به این هدف نقش اساسی را به عهده دارد لذا شناخت معلم وکشف نیازها وعوامل ایجادکننده انگیزه های وی می تواند در اثر بخشی فرایند تدریس نوین باعث پویایی و رشد نظام یادگیری وکارایی نظام آموزش و پرورش شود و همچنین باتوجه به ارتباط بین انگیزه معلمان با عملکرد دانش آموزان و اینکه معلم با انگیزه دانش آموز با انگیزه بارمی آورد این سئوال مطرح است که راهکارها و عوامل ایجادکننده انگیزه معلمان چیست ؟ به نقل از رضوی 1373 : « باتوجه به اینکه بررسی های مختلف نشان می دهدکه فردی که نسبت به شغل خود انگیزه کافی را ندارد و از آن احساس رضایت نمی کند ، همواره تا آخرین روزهای زندگی شغلی خود ، هم خود رنج می برد و هم دیگران ؛ به ویژه اگر معلم باشد موجب نابسامانی های رفتاری ، عاطفی وآموزشی دانش آموزان می شود » .به کلی هرفردی تحت تاثیرکسانی واقع می شودکه سعی دارندرفتاراورادرجهات معینی سوق دهند.مدام به بچه هاتوصیه می شودکه برخی ازاعمال راباید وبرخی دیگررانبایدانجام دهند (گوتک،1388؛9). .این پژوهش درصدداین است به این سوال اساسی پاسخ دهد،که راهکارهای افزایش انگیزه درمعلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی کدامند ؟ به عبارت دیگراین پژوهش به سوال های ذیل پاسخ خواهدداد:

1- آیا عوامل سازمانی بر  افزایش انگیزه  معلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی تاثیرگذار است؟

2- آیا  عوامل آموزشی بر افزایش انگیزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی  تاثیرگذار است؟

3- آیا  عوامل فرهنگی بر افزایش انگیزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی  تاثیرگذار است؟

4- آیا  عوامل مادی بر افزایش انگیزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی  تاثیرگذار است؟

 5- آیا عوامل ارتباطی بر افزایش انگیزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی  تاثیرگذار است؟

 6-  آیا بین عوامل افزایش انگیزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی براساس مولفه های جمعیت شناختی تفاوت معناداری وجود دارد؟   

 

 

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق :

     درجوامع عقب افتاده به علل گوناگون به تعلیم وتربیت کیفی مردم توجهی نمی شود.این امرممکن است به دلیل فقرفرهنگی ،فقراقتصادی،استعمارواستثمار،کمبودنیروی انسانی متخصص،یاعدم آگاهی معلمان آن جوامع ازاهمیت تعلیم وتربیت ونقش تعیین کننده آن درجامعه باشد.جوامع پیشرفته یادرحال رشدوتوسعه سریع دارای برنامه های مدون،بلندمدت،وآینده محوری هستندکه باتغییرات وتحولات ملی وجهانی همسویی دارد؛ازاین روپویایی وانعطاف پذیربودن برنامه هاازاصول پذیرفته شده دراین گونه جوامع محسوب می شود.درجوامع پیشرفته سعی می شودکه هرکس باتوجه به استعدادها وتواناییهای خویش ازآموزش وپرورش بهره مندگرددودراین گونه جوامع امکان آموزش عالی برای همگان وجوددارد.درجوامع دارای دموکراسی افرادفرصت رشدوبالندگی پیدامی کنندوامکان رشدوپرورش استعدادهای بالقوه آنان بیشتراست(نیکنامی ،1391؛40). ابدای روش های نوین تدریس و به کارگیری آنها درکنار روش های سنتی ، استفاده ناگزیر وگسترده از ابزارهای آموزشی و علمی شدن شیوه های ارزشیابی مهمترین پی آمدهای این تحولات ، تغییراتی است که در نظام های تعلیم و تربیت درسطح جهانی ایجادگردیده است . استفاده مؤثر از کارگاه های رایانه ای مستلزم آن است که معلمان و دانش آموزان نقش های جدیدی را در فرآیند یادگیری و تدریس بپذیرند . لازم است که معلمان و دانش آموزان جستجوگران اطلاعات باشند و قادر باشند در مورد ارزش اطلاعات وسیعی که در شبکه جهانی آموزش و پرورش مدرن ، برای آن ها موجود است به داوری و ارزشیابی بپردازند(لاولس[3]، 2002؛67).  بدین سان فزونی گرفتن نقش واهمیت آموزش وپرورش ،از یک سو ،نگاه بسیاری از مربیان را  از حوزه های محدود به افق های بازتر کشانده آنان را بر آن داشته است تا به جای پیروی از گذشته به بازرسی راه و رسم کار خود بپردازند ؛ واز سوی دیگر ، بسیاری از فیلسوفان را برآن داشته است تا به سنجش و روشنگری مفهوم های بنیادی آموزش وپرورش ، روشن کردن مقصد و بنیاد های حقیقی آن یعنی اصل هابرآیند؛از اصل های که بیشتر دستخوش شرایط زمان ومکان  وجامعه ها هستند گذشته به اصل های همگانی که از توجه به طبیعت انسان، حقیقت انسان و ارزش های انسانی پدید می آیند،رو کنند.یعنی کار آموزش وپرورش را در چشم اندازی گسترده وجهانی بنگرند (نقیب زاده1390 ؛21) .به علاوه با توجه به اینکه یکی ازمشکلات نظام های آموزش وپرورش درسراسرجهان افت تحصیلی است و جامعه ما هم دراین رهگذر سالانه میلیاردها ریال از سرمایه کشور و میلیاردها ساعت از عمرمفید قشرجوان که می بایست درمسیر زندگی و قطع وابستگی از کشورهای خارجی مصرف گردد ، به هدرمی رود . دراین راستا نقش معلم درپیشگیری از این افت ، حیاتی است . لذا شناخت معلم وکشف نیازها وعوامل ایجادکننده انگیزه وی می تواند در اثربخشی فرایند تدریس نوین ، مؤثر باشد . از سوی دیگر اگربخواهند در کشوری پایه های توسعه اقتصادی و اجتماعی را بسازند و درجهت توسعه آن برنامه ریزی نمایند . قبل از هراقدامی زمینه چنین برنامه ای را درآموزش وپرورش آن کشور ایجاد می کنند چراکه پیشرفت کشور به وجود نظام آموزش وپرورش پویا و درسطح عالی بستگی دارد از این روست که تمام جوامع به معلمان مجرب و باذوق و با انگیزه نیاز دارند تا بتوانند جوانان مملکت را درقالب سیستم آموزشی نوین تربیت نمایند وآنها را درجهت پیشبرد اهداف جامعه آماده سازند  ( نریمانی ، 1380 ؛ 12 ) .باتوجه به اینکه وظیفه معلمین درفرآیند آموزش ، تنها انتقال واقعیت های علمی نیست و معلمان باید موقعیت مطلوب یادگیری را فراهم کنند و چگونه اندیشیدن وچگونه آموختن را به شاگرد بیاموزند و با توجه به اینکه با سازماندهی درست محیط آموزش وتعیین روشن هدف های آموزشی زمینه ی مناسب تجارب و فعالیت های آموزشی فراهم می آیدکه این موجب می شود یادگیری خود به خود صورت گیرد . بدون شک در نظام تعلیم و تربیت معلمان از ارکان اساسی و مهم به حساب می آیند. افزایش انگیزه  معلمان برای استفاده ازروشهای نوین آموزشی وتدریس در تربیت انسان هایی فرهیخته برای آینده ی کشورها بسیار ضروری است.معلم اگربا اصول و مبانی هدف های آموزش وپرورش ، ویژگی های شاگردان و نیاز آنان روشها و فنون تدریس و سایر مهارت های آموزشی آشنایی نداشته باشدهرگز قادر نخواهد بود زمینه شکوفایی استعداد شاگردانش را فراهم کند  (رافقی ، 1380 ؛ 19).دراین صورت افزایش انگیزه در معلمان با ایجاد امکانات و منابع کافی و تهیه کتب مناسب با روشهای نوین تدریس و تشویق معلمان و ارزیابی از کارآنان براساس استفاده از روش های نوین آموزشی و دادن امکان به معلمین که بتوانند تجربیات عینی و عملی در زمینه ی تدریس خود پیدا نمایند ضروری می نماید . آگاهی و شناخت معلمان از اصول و روشهای تعلیم و تربیت عامل مهمی است که میتواند معلمان را درکار خود موفق سازد . امروزه کار معلمان همچون مشاغل دیگر به تخصصهای دیگری نیاز دارد . معلم امروز بدون آگاهی از روانشناسی ، فلسفه و اصول یادگیری، روشها و فنون تدریس ، هرگز قادر نخواهد بود وظیفه‌ی خطیر خود را به نحو شایسته انجام دهد . امروز  شناخت شاگردان و آگاهی از فرآیند تدریس ،نخستین نیازی است که هر معلم کار آمد باید احساس کند . معلم باید قادر باشد با شناخت شاگردانش محتوای آموزشی را تا حد امکان ، براساس نیازهای آنان انتخاب کند و با در نظرگرفتن توانائیهای ایشان به ایجاد وضعیت مطلوب آموزشی اهتمام ورزد ، او باید ضمن هماهنگی لازم بین ویژگی‌های فردی و فعالیتهای آموزشی ، آموزش و یادگیری را برای آنان به صورت تجربه‌ای شیرین و لذت بخش درآورد .اگر به ویژگیها ،خواسته ها ،نیاز هاوباورهای آنها در فرایند یاددهی-یادگیری توجه

نشود ،فعالیتهای آموزشی اثر بخشی و کارایی خود را از دست خواهد داد(شعبانی ،1390؛141).

[1] . Hagemann

[2] . Tella

[3] . Lovelace

تعداد صفحه:144

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com