پایان نامه رابطه یادگیری سازمانی، استراتژی رقابتی و عملکرد صادراتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی­ارشد مدیریت بازرگانی (M.A)

گرایش بین الملل

عنوان :

بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی، استراتژی رقابتی و عملکرد صادراتی

مطالعه موردی (شرکت ایران خودرو)

 

 

تابستان – 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده: 1

مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….  4

1-1 مقدمه: 5

1-2 بیان مسئله: 5

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق: 7

1-4 اهداف تحقیق: 8

1-5 سؤالات تحقیق: 9

1-6 فرضیات تحقیق: 9

1-7 متغیرهای تحقیق: 9

1-7-1 مفهوم یادگیری در سازمان: 10

1-7-2 استراتژی رقابتی: 12

1-7-3 عملکرد صادراتی: 13

1-8 مدل های مفهومی تحقیق: 14

1-9 رابطه یادگیری سازمانی و عملکرد سازمان: 15

1-10 جنبه نوآوری تحقیق: 16

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 17

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-1 پیشینۀ تحقیق: 19

2-2 یادگیری سازمانی: 19

2-2-1پس زمینه های یادگیری سازمانی: 20

2-2-2 سازمان یادگیرنده: 23

2-2-2-1 عوامل تسهیل کنندۀ یادگیری سازمانی: 24

2-2-3 نقش اعتماد در یادگیری: 25

2-2-4 مزیت رقابتی و یادگیری سازمانی: 26

2-3 عملکرد سازمانی: 26

2-3-1 یادگیری سازمانی و عملکرد سازمان: 27

2-4 استراتژی رقابتی: 29

2-4-1 انواع استراتژی رقابتی: 29

2-4-1-1 استراتژی تمایز: 32

2-4-1-2 ابزارهای تمایز رقابتی: 33

2-4-1-3 رسوخ در بازار Market-penetration: 34

2-4-1-4 توسعه بازار Market Development: 34

2-4-2 استراتژی های رهبری در هزینه ها: 35

2-4-3 متغیر های استراتژی رقابتی: 36

2-4-3-1 زیر گروه های متغیر استراتژی تمایز: 36

2-4-3-2 زیر گروه های متغیر استراتژی تمرکز شامل: 36

2-4-3-3 زیر گروه های متغیر استراتژی رهبری در هزینه شامل: 36

2-5 عملکرد صادراتی: 37

2-5-1 شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی: 37

2-5-2 عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی: 38

2-5-4 ویژگی های عینی عملکرد صادراتی: 40

2-5-5 متغیرهای ادارکی مرتبط با صادرات: 41

2-5-6 استراتژی بازاریابی صادراتی: 42

2-5-6-1 استراتژی انطباق محصول: 42

2-5-6-2 استراتژی انطباق قیمت گذاری: 43

2-5-7 کانال صادرات مستقیم: 43

2-6-1 بررسی رابطه عملکرد مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی: 44

2-6-2 مزیت رقابتی و منشأ آن: 45

2-6-3 ابعاد مزیت رقابتی: 48

2-6-4 تاثیر مزیت رقابتی بر عملکرد صادراتی: 48

2-6-5 استراتژی رقابتی بازاریابی: 50

2-7 رفتار رقابتی چیست: 51

2-7-1 توسعه استراتژی های رقابتی: 52

2-7-2 مزیت رقابتی پایدار: 58

2-7-3 مفهوم مزیت رقابتی: 58

2-7-4 انواع مزیت رقابتی: 59

2-7-5 منابع مزیت رقابتی: 63

2-8-1 هوشمندی رقابتی: 65

2-8-2 فرآیند هوشمندی رقابتی: 67

2-8-3 انواع هوشمندی رقابتی: 68

2-8-4 تأثیرات هوشمندی رقابتی بر تصمیم گیری استراتژیک: 73

2-8-5 فرآیند تصمیم گیری استراتژیک: 75

2-9 ارتباط قابلیت ها با مزیت های رقابتی و عملکرد صادراتی: 79

2-10-1 قابلیت های یادگیری، نوآوری و مزیت رقابتی پایدار: 83

2-10-2 قابلیت بازاریابی و ارتباط با نوآوری سازمانی: 89

2-11 خلاصه ارتباط و بررسی مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی: 91

2-12 پژوهش های داخلی: 92

2-13 پژوهش های خارجی: 100

2-14 استنباط از مرور پژوهش های انجام شده: 106

2-14-1 مرور پژوهش های داخلی: 106

2-14-2 مرور پژوهش خارجی: 106

 

 

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش …………………………………………………………………………………………… 108

3-1- مقدمه: 109

3-2- روش پژوهش: 111

3-3- فرضیه های تحقیق: 112

3-4- جامعه و نمونه ی آماری: 113

3-5- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری: 113

3-6- روش گردآوری اطلاعات: 114

3-6-1- روش کتابخانه ای: 114

3-6-2- روش میدانی: 114

3-7- ابزارگردآوری اطلاعات: 115

3-8- روایی پرسشنامه: 116

3-9- پایایی پرسشنامه: 117

3-10- روش تجزیه و تحلیل دادهها: 119

3-10-1- نرم افزار SPSS: 119

3- 12- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیرهای تحقیق: 119

3-13- تاریخچه شرکت ایران خودرو: 120

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………. 121

4-1- مقدمه: 122

4-2- آمار توصیفی: 124

4-2-1- سن : 124

4-2-2- جنسیت: 125

4-2-3- سطح تحصیلات: 126

4-2-4- سابقه خدمت: 127

4-3- آمار استنباطی: 128

4-3-1- آزمون همبستگی: 129

4-3-2- نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف تک نمونه ای : 129

4-3-3- نتایج آزمون t تک متغیره: 130

4-4- بررسی همبستگی متغیرهای پژوهش: 131

4-4-1- فرضیه اول پژوهش : 131

4-4-2- فرضیه دوم پژوهش : 132

4-4-3- فرضیه سوم پژوهش: 132

4-5- نتایج آزمون فریدمن: 133

4-6- بررسی اثر متغیرهای جمعیت شناختی بر روی متغیرهای اصلی پژوهش: 133

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………………………………………….. 136

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 137

5-2- نتایج بررسی فرضیه ها با استفاده از آزمون های آماری: 138

5-2-1- فرضیه اول: 138

5-2-2- فرضیه دوم: 138

5-2-3- فرضیه سوم: 139

5-3- سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین: 139

5-4- پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش: 139

5-4-1- جهت تقویت بعد یادگیری سازمانی: 140

5-4-2- جهت تقویت بعد مزیت رقابتی: 140

5-4-3- جهت تقویت بعد عملکرد صادراتی: 141

5-5- پیشنهاد به محقق های آینده: 141

5-6- محدودیت های پژوهش: 142

پیوست 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 145

پیوست 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 147

پیوست 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 150

پیوست 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 152

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………. 165

منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………… 169

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………. 165

Abstract …………………………………………………………………………………………………………………………… 177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان شکل                                                                                                   صفحه

شکل 1-1: پنج عامل مهم.    …………………………………………………………………………………………………………      12

شکل 1-2 : مدل مفومی یادگیری سازمانی هابر (1991). ……………………………………………………………………       14

شکل 1-3 : مدل مفهومی استراتژی رقابتی. ……………………………………………………………………………………..       14

شکل 1-4 : مدل مفهومی توسعه بازار صادراتی و عملکرد صادراتی. …………………………………………………..       15

نمودار 2-1: ماتریس مشاوران گروه بوستون (منبع: کاتلر). …………………………………………………………………       33

نمودار 2-2: مدل انواع استراتژی. ………………………………………………………………………………………………….       35

شکل 2-1: مثلث استراتژیک. ………………………………………………………………………………………………………..       51

شکل 2-2: استراتژیهای تهاجمی. ………………………………………………………………………………………………….        53

شکل 2-3: استراتژیهای دفاعی. …………………………………………………………………………………………………….        55

شکل 2-4: دریافت داده ها از محیط تا تأثیر بر رقابت پذیری. …………………………………………………………..         67

شکل 2-5: فرآیند تصمیم گیری استراتژیک. …………………………………………………………………………………..          75

نمودار 2-3: مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق. ……………………………………………………………………………..          90

شکل3-1: گام­های تحلیل مسئله. ………………………………………………………………………..          111

شکل 4-1 : چارچوب کلی فصل. ………………………………………………………………………………………………..          123

نمودار 4-1 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن. ……………………………..………….          125

نمودار 4-2 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت. ………………………….………..          126

نمودار 4-3 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات. ……………………….………           127

نمودار 4-4 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار. ……………………….………            128

شکل 5-1: حلقه پژوهش های علوم رفتاری(سرمد و همکاران، 1388، 314). …………………………………….           137

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                      صفحه

جدول 2-1: مراحل یادگیری سازمانی از منظر صاحب نظران این رشته. ……………………………………………….    22

جدول شماره 2-2: تعریف استراتژی های گوناگون (منبع: دیوید). ………………………………………………………    31

جدول شماره 2-3: عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی. …………………………………………………………………     39

جدول شماره 2-4: مدل ارتباطی عملکرد صادراتی. ………………………………………………………………………….    42

جدول 2-5: اهداف محدود استراتژی رقابتی. …………………………………………………………………………………..    56

جدول 2-6: اهداف مبتنی بر وضعیت موجود در استراتژی رقابتی. ………………………………………………………    57

جدول 2-7: کناره گیری استراتژیک. ………………………………………………………………………………………………    57

جدول 2-8: سرفصل های اطلاعاتی و جزئیات شرح دهنده. ………………………………………………………………    72

جدول 2-9: تأثیر هوشمندی رقابتی بر تصمیم گیری استراتژیک در موردهای مختلف. ……………………………    73

جدول 2-10: متغیرهای مزیت های رقابتی. ……………………………………………………………………………………..    80

جدول 2-11: متغیرهای منابع. ……………………………………………………………………………………………………….    81

جدول 2-12: متغیرهای قابلیت ها. …………………………………………………………………………………………………    82

جدول 2-13: متغیرهای عملکرد صادراتی. ………………………………………………………………………………………    82

جدول 3-1: مقادیر توزیع نرمال فرمول جامعه نمونه. ………………………………………………………….………..    114

جدول3-2: طیف لیکرت. ……………………………………………………………………………………….…………….    116

جدول 3-3: شماره سوالات پرسشنامه در مورد متغیرهای مستقل. ……………………………………………………    116

جدول 3-4: آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه ها. …………………………………………………………………….    118

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن. ……………………………………….     124

جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت. ……………………………….…     125

جدول 4-3 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات. ……………………………..     126

جدول 4-4 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار. ……………………………...     127

جدول4-5 : شاخص های تمرکز و پراکندگی متغیرهای اصلی فرضیه های پژوهش. …………………………..     129

جدول 4-6 : نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنف تک نمونه ای. ……………………………….…………………     130

جدول 4-7 : نتایج آزمون t تک متغیره برای متغیر یادگیری سازمانی. ………………………………………….…     130

جدول 4-8 : نتایج آزمون t تک متغیره برای متغیر مزیت رقابتی. …………………………………………………      130

جدول 4-9 : نتایج آزمون t تک متغیره برای متغیر عملکرد صادراتی. …………………………………………..      131

جدول 4-10 : نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای یادگیری سازمانی و مزیت رقابتی. ……………     131

جدول 4-11 : نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای یادگیری سازمانی و عملکرد صادراتی. ………     132

جدول 4-12 : نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای عملکرد صادراتی و مزیت رقابتی. ……………..    132

جدول 4-13: نتایج آزمون فریدمن. ………………………………………………………………………………………………     133

جدول 4-14: رتبه بندی متغیرها. ………………………………………………………………………………………………….     133

جدول 4-15 : نتایج آزمون F (بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق). ……………………..     133

جدول 4-16:  نتایج آزمون F (بررسی اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق)……………….    134

جدول 4-17: نتایج آزمون F (بررسی اثر سابقه پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق). ……………………..    134

جدول 4-18 : نتایج آزمون t با دو نمونه مستقل(بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان روی متغیرهای تحقیق)…   135

 

 

 

 

 

 

چکیده:

با رشد جهانی، سازمان ها باید دانش جدید را کسب کرده و توانایی های خود را در پاسخگویی به نیازهای بازار که به سرعت در حال تغییر است، افزایش دهند. در بازار های جهانی بسیار ضروری است که سازمان دانش را هم از منابع درونی و بیرونی جمع آوری کند. هرچند که، مطالعات فراوانی انجام شده است، این موضوع را به صورت جزء به جزء بررسی می کنند. این مطالعه تئوری یادگیری سازمانی و استراتژی رقابتی را برای تنظیم یک مدل یادگیری سازمانی و استراتژی عملکرد، با توجه به شرکت هایی، که در قسمت صادرات فعالیت می کنند به کار گرفته است. این تحقیق نقش واسطه ای استراتژی های رقابتی در ارتباط با یادگیری سازمانی و عملکرد صادرات را مورد بررسی قرار می دهد.

جامعه آماری این پژوهش، 65 نفر از مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو تشکیل می­دهند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، یک تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می­باشد. همسو با فرضیه­های پژوهش، نتایج ضرایب همبستگی نشان می­دهد، که یادگیری سازمانی با عملکرد صادرات رابطه معنادار ندارد. همچنین مزیت رقابتی، با بعد عملکرد صادرات معنا نداشته، اما یادگیری سازمانی ارتباط معناداری با مزیت رقابتی دارد. برای بررسی ارتباط بین این سه بعد از نرم افزار SPSS جهت بررسی آزمون های پیرسون، فریدمن، کمولوگروف اسمیرنوف، آزمونT  تک متغیره استفاده شده است.

واژگان کلیدی پژوهش: مزیت رقابتی، عملکرد صادرات، یادگیری سازمانی، ایران خودرو.

 

 

مقدمه:

تحقیق حاضر درباره سه متغیر یادگیری سازمانی، استراتژی رقابتی و عملکرد صادراتی است، که هرکدام از آنها به صورت خلاصه در مقدمه، توضیح داده خواهند شد.

هدف از یادگیری سازمانی به عنوان یکی از مهمترین ارکان شرکت ها، بالا بردن دانش کارکنان و افزایش درآمد و بهره وری بیشتر سازمان ها است. امروزه سازمان ها با بکارگیری دانش موثر و تکنیک های موفق و استاندارد و همچنین فناوری های پیشرفته، سعی در جذب مشتریان شرکت های رقیب را دارند. بر این اساس مدیران به دنبال عوامل تسهیل کننده سازمانی، در یک پروسه یا فرآیند سازمانی می باشند و هدف اول ما از این پژوهش، بررسی تاثیر توانایی یادگیری سازمانی بر حجم صادرات است.

در مرحله بعد در استراتژی رقابتی، لازم است که شرکت ها از نقاط قوت و ضعف خودشان، نیاز مشتریان و نقاط قوت و ضعف رقیب آگاه باشند. امروزه شرکت ها، برای پیمودن مسیر خود، استراتژی های مختلفی را انتخاب می کنند. به عنوان نمونه، بعضی شرکت ها برای تمایز با شرکت های رقیب، اقدام به سود کمتری در فروش کالاهای خود کرده اند. بعضی دیگر، با درست کردن کالاهای با کیفیت و با دوام، اقدام به مشهور شدن نشان تجاری[1] خود کرده اند. اما شرکت های خاصی هستند، که با بهره گیری از ساختن کالاهای لوکس و گران قیمت، خود را از بقیه شرکت های رقیب، متمایز می باشند. این شرکت ها، بیشتر به دنبال حفظ جایگاه و ارزش خود، در بازار جهانی هستند و روی استراتژی های خود، تمرکز می کنند. پس      می توان گفت که چهار عنصر کیفیت، کارایی، نوآوری و پاسخ گویی به مشتری می تواند، برای هر شرکت و یا کشوری باعث برتری و پیشرفت محسوب شود. در این صورت، دارای صادرات بهتری می باشد.

در مرحله بعد، یک سازمان و یا شرکت باید بتواند، که کانال های پخش و ارتباط با کشورهای توسعه یافته را پیدا کند، تا بتواند در بازارهای جهانی نفوذ کند. ما باید راه های تسهیل صادرات را سریعا بیاموزیم و با استفاده از مهارت های مدیریتی و عملکرد اقتصادی خوب، صادرات جامعه مان را را افزایش دهیم. پس  می توان گفت، که صادرات به سرعت در حال تبدیل شدن به عاملی بسیار مهم، در عملکرد شرکت ها و بقای آنها و در نتیجه فرضیه تکامل محیط رقابتی است. صادرات نقش اساسی در استراتژی شرکت ها ایفا کرده و انتظار می رود، که روز به روز در بازارهای جهانی، جای خود را ثابت و محکمتر کند.

در مجموع رابطه مناسب و هماهنگی بهتر بین این سه متغیر، باعث بهبود عملکرد و پیشرفت شرکت ها و سازمان های مختلف، در عرصه داخلی و خارجی می شود. برای انجام این پژوهش، از جامعه آماری شرکت ایران خودرو، که همگان با آن سر و کار دارند، استفاده کرده ایم.

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

1-1 مقدمه:

اهمیت سه مؤلفه مورد تحقیق حاضر یعنی (یادگیری سازمانی، استراتژی رقابتی و عملکرد صادراتی) از چند جنبه مورد توجه است. یکی از پایه های استقرار مدیریت دانش در سازمانها، یادگیری سازمانی معرفی شده است و در حال حاضر حدود نیم قرن از عمر این عنصر مهم و در حال رشد در جوامع امروزی در صنعت می گذرد. در رابطه با ارتباط استراتژی رقابتی در مدیریت استراتژیک باید گفت که یادگیری سازمانی یکی از منابع حیاتی برای کسب مزیت رقابتی در مدیریت استراتژیک است و باید به دانش سازمانی به عنوان یک دارای استراتژیک توجه ویژه شود تا مدیریت را در زمینه عملکرد سازمان مربوطه بهبود بخشد و موجبات رقابت سازمان را فراهم کند.

نتیجه برآیند مناسب دو مؤلفه یادگیری سازمانی و استراتژی رقابتی، بهبود کیفیت تولید، محصولات و عملکرد اعضای سازمان به منظور رضایت مشتریان داخلی و خارجی شده و زمینه رشد و پیشرفت برای توسعه شغلی، جذب نیروی بیشتر و کارآمدتر و در نتیجه باعث بهبود عملکرد و صادرات می شود. بنابراین بهبود عملکرد و صادرات باعث افزایش درآمدهای سازمانی و ارتقای محصولات در سطح ملی و افزایش اعتماد مشتریان و شناخته شدن شرکت یا سازمان مربوطه در عرصه جهانی می شود.

در تحقیق حاضر سه جنبه از موارد مهم گفته شده برای بهبود وضعیت و عملکرد شرکت ایران خودرو در زمینۀ داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفته است که در پایان تحقیق موارد مربوطه بصورت نظر سنجی در قالب نمودارها و جداول بصورت علمی مورد بررسی قرارگرفته و گزارش خواهد شد.

 

1-2 بیان مسئله:

در این بخش به تشریح ابعاد، حدود مسئله، معرفی دقیق مسئله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق می پردازیم.

از آنجایی که صادرات هر کشور توسط شرکت های فعال در صنایع آن کشور صورت می گیرد، برخورداری شرکت های صادر کننده از مزیت رقابتی یکی از اصلی ترین دلایل موفقیت صادرات آن کشور به شمار    می آید. ابعاد چهارگانه مزیت رقابتی شامل (کیفیت، کارایی، نوآوری و پاسخگویی به مشتریان) مطرح شده است و باعث پیشرفت عملکرد صادرات در هر کشوری می باشد. افزایش روز افزون شرکت رقابت میان سازمانها در قرن کنونی باعث شده آنها همواره به دنبال راههایی برای کسب مزیت رقابتی و پیروزی در میدان رقابت باشد. یادگیری سازمانی یکی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی برای مدیران سازمانهای کنونی به شمار می آید. این مقاله به دنبال بررسی رابطه یادگیری سازمانی با عملکرد سازمان و نهایتا صادرات کشورهاست. چهار مؤلفه کسب دانش، توزیع دانش، تفسیر دانش و حافظه برگرفته شده از مدل هابر (1992) به عنوان شاخص اندازه گیری میزان حاکمیت سازمانی انتخاب و شاخص عملکرد سازمانی نیز قدرت رقابت و نوآوری سازمان و نتایج مالی اقتصادی در نظر گرفته شده است. واحد نیرو محرکه ایران خودرو به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است در این واحد 50 تن از مدیران میانی و ارشد به عنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده اند و داده ها با پرسشنامه استاندارد جمع آوری و نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که یادگیری سازمانی رابطه معناداری با عملکرد سازمان دارد. ایران ناسیونال یا همان ایران خودرو که ما آن را به عنوان پیکان در چهل سال اخیر می شناختیم با سرمایه ای در حدود 10 میلیون تومان و با هدف مونتاژ و تولید انواع خودرو در خیابان اکباتان تهران تأسیس شده و از 25 اسفند ماه 1342 با تولید اتوبوس شروع به کار کرد. اینک با گذشت بیش از 40 سال از زمان تأسیس آن همچنان در زمینه طراحی و تولید خودروهای سواری، اتوبوس و مینی بوس به عنوان بزرگترین تولید کننده خودرو در کشور در راستای تأمین نیازهای جامعه ورود به بازارهای جهانی، تعمیق ساخت داخلی کردن قطعات و در نهایت تحقق اهداف ایران به فعالیت خود ادامه می دهد.

شرکت ایران خودرو بزرگترین شرکت خودرو سازی کشور می باشد که به طور متوسط 65 تا 70 درصد تولید خودرو داخل کشور را به طور دایم به خود اختصاص داده است. روند مونتاژ خودرو در ایران خودرو به همین ترتیب تا سال 1364 ادامه یافت و تا این سال کماکان قطعات اصلی از خارج وارد و شرکت ایران خودرو آن را مونتاژ می کرد. و در کنار آن قسمتهایی چون بدنه، رادیاتور و کمک فنر عقب و جلو در ایران ساخته می شد. در سال 1368 مدیران آن زمان ایران خودرو تصمیم گرفتند تا خطوط دست دوم شرکت تالبوت را خریداری کرده و با تقسیم آن در تولید کنندگان قطعات خودرو و بازسازی بخشی از خطوط تولید ایران خودرو سعی می کردند پیکان را از ورطه نیستی نجات دهند اما بعد از نصب خطوط ایران خودرو با خطوط ناقص، دست دوم و مستهلک شده روبرو بودند که کاستی های فراوانی داشت. در سال 1370 صنعت خودروی ایران با جان داری نیمه مرده شبیه بود رکود اقتصادی و صنعتی بعد از جنگ و حدود 7 سال خواب زمستانی، ایران خودرو را در آستانه نابودی قرارداده بود. تعمیر راحت، ارزان بودن تعمیر، تعمیر در همه جا، هزینه کم و انس مردم ایران با ایران خودرو همچنان این خودرو را تا سال 1380 به عنوان پر مشتری ترین خودرو مطرح می کرد. سرمایه شرکت ایران خودرو در پایان سال مالی 1381، 2404687500000 ریال بوده است. شرکت ایران خودرو با تولید 111111 دستگاه خودرو سواری و وانت در سال 1376 رکود تولید 30 ساله خود را شکست و علاوه بر آن موفق شد به میزان قابل توجهی کمیت و کیفیت محصولات خود را افزایش دهد.

در سال 1384 آمار تولید سالیانه محصولات ایران خودرو به 500 هزار دستگاه رسید. همچنان در راستای نظام استاندارد موفق به دریافت گواهی نامه ایزو 9001 از مؤسسه RWTUV آلمان و بسیاری از گواهی نامه ها در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست شامل ایزو 14001 و 18001 OHSAS شد.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:

طبق نظریه کارشناسان اقتصادی و مدیریتی صادرات و بین المللی شدن برای بقای بسیاری از کسب و کارهای کوچک لازم است، زیرا بازارهای خارجی توان بالقوه زیادی در ارتقای رشد فروش، افزایش کارایی و بهبود کیفیت تولید را دارا می باشند.

در صادرات کالاها به عنوان مثال خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو شرکت اصلی تولید کننده ایران است و برای کسب مزیت رقابتی در عرصه جهانی نیاز به افزایش کیفیت و صادرات محصول با استاندارد بالا به بازارهای خارجی دارد. بنابراین لازمه دست یافتن به این هدف، شناخت فضای نوین اقتصاد جهانی و استفاده از دانش روز می باشد، که این دانش نوین از طریق یادگیری سازمانی حاصل می شود. زیرا امروزه با گسترش بازارها و اهیمت رقابت پذیری در تجارت بین الملل کشورهای جهان نیازمند درک صحیح از جایگاه نسبی خود در مقایسه با سایر کشورها هستند تا از طریق آن بتوانند سیاست های اقتصادی و به ویژه صنعتی خود را منطبق با موقعیت نسبی خود و بر اساس رویکردهای نوین اقتصاد جهانی تضمین نمایند. به عنوان نمونه کمپانی هیوندای، (BMW) به دلیل ارزش بالای کیفیت محصولات از طریق اینترنت و بصورت آنلاین خریداری می شوند و مشتریان، بیشترین اطمینان را به محصولات این کمپانی ها دارند و کوچکترین تردیدی در زمینۀ نقص قطعات و خدمات پس از فروش به دل راه نمی دهند.

1-4 اهداف تحقیق:

این بخش شامل اهداف علمی 1، کاربردی 2 و ضرورت های 3 خاص انجام تحقیق می باشد.

هدف اول: تأثیر یادگیری هدف دار و سازمانی بر افزایش بهره وری در تولید

هدف دوم: تأثیر اجرای قوانین مناسب و استانداردها بر کیفیت محصولات و رضایت مشتریان

هدف سوم: تأثیر آینده نگری و بررسی محصولات سایر کشورها در ایجاد بستر مناسب برای رقابت و افزایش صادرات

[1]  – Brand.

تعداد صفحه:192

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com