پایان نامه رابطه بین مولفه های هوش هیجانی با تعهد سازمانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد فیروزکوه

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل

 

عنوان

بررسی رابطه بین مولفه های  هوش هیجانی با تعهد سازمانی کارکنان

(مطالعه موردی : شهرداری منطقه 5 تهران)

 

 

سال تحصیلی 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

شرح                                                                                                                                   صفحه

چکیده                                                                                                          ع

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه                                                                                                                                 2

1-2 بیان مسئله                                                                                                                            3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                                          5

1-4 اهداف تحقیق                                                                                                                        5

1-4-1 هدف اصلی                                                                                                                       5

1-4-2 اهداف فرعی                                                                                                                     5

1-5 مدل مفهومی تحقیق                                                                                                                6

1-6 فرضیه های تحقیق                                                                                                                  6

1-7 قلمرو تحقیق                                                                                                                         7

1-8 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر‌ها                                                                                              7

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1مقدمه                                                                                                                                11

2-2 تعهد سازمانی                                                                                                                      12

2-2-1 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی                                                                                             12

2-2-2 اهمیت توجه به تعهد سازمانی                                                                                               14

2-2-3 تعهد سازمانی کارکنان                                                                                                        15

2-2-4 انواع تعهد                                                                                                                       15

2-2-5 مفهوم تعهد                                                                                                                     17

2-2-6 ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی                                                                                               18

2-2-6-1 وابستگی عاطفی                                                                                                            18

2-2-6-2 درک هزینه ها                                                                                                               18

2-2-6-3 فعالیت های مستمر                                                                                                        19

2-2-6-4 سرمایه گذاری ها                                                                                                           19

2-2-6-5 تکلیفی                                                                                                                       19

2-2-7 عوامل موثر بر تعهد سازمانی                                                                                                20

2-2-8 دو دیدگاه در تعهد سازمانی                                                                                                 23

2-2-9 پیامدهای تعهد سازمانی                                                                                                      25

2-2-10 عوامل موثر بر تعهد سازمانی                                                                                              27

2-3 هوش هیجانی                                                                                                                      30

2-3-1 مفاهیم هوش هیجانی                                                                                                         30

2-3-2 تاریخچه نظریه هوش عاطفی                                                                                                 32

2-3-3 مولفه های هوش هیجانی                                                                                                     33

2-3-4 هوش هیجانی، رهبری، فضا و عملکرد سازمانی                                                                         35

2-3-5 نقش هوش هیجانی در محیط کار                                                                                           36

2-3-6 نمودهای هوش عاطفی در محیط کارکنان                                                                                 38

2-3-7 هوش هیجانی و عملکرد اثربخش                                                                                          39

2-3-8 کاربرد مرتبط با هوش هیجانی                                                                                              40

2-3-9 مدل های هوش هیجانی                                                                                                      40

2-4 توسعه مدل مفهومی                                                                                                              44

2-5 پیشینه تحقیق                                                                                                                       45

2-5-1 پیشینه داخلی                                                                                                                   45

2-5-2 پیشینه خارجی                                                                                                                 47

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه                                                                                                                               49

3-2 روش تحقیق                                                                                                                        50

3-3 تعریف عملیاتی متغیر ها                                                                                                         50

3-4 جامعه و نمونۀ آماری                                                                                                             55

3-4-1 جامعۀ آماری                                                                                                                   55

3-4-2 نمونه آماری و روش نمونه گیری                                                                                           55

3-4-3 روش های گرد آوری داده ها                                                                                                56

3-4-4 مطالعات کتابخانه ای                                                                                                          56

3-4-5 مطالعات میدانی                                                                                                               56

3-4-6  مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه                                                                                    57

3-5 روائی و پایائی ابزار                                                                                                               57

3-5-1 روایی                                                                                                                            58

3-5-2 پایایی پرسشنامه                                                                                                                58

3-6 روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات                                                                                  60

 

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

4-1مقدمه                                                                                                                                62

4-2 آمار توصیفی پاسخگویان                                                                                                         62

4-2-1 ویژگی توصیفی جامعه از لحاظ جنسیت                                                                                   63

4-2-2 ویژگی توصیفی جامعه از لحاظ وضعیت تحصیلی                                                                       64

4-2-3 ویژگی توصیفی جامعه از لحاظ سن پاسخ گویان                                                                         65

4-2-4 ویژگی توصیفی جامعه از لحاظ سابقه خدمت                                                                            66

4-3 آمار استنباطی                                                                                                                      67

4-3-1 تعیین  نوع توزیع داده های متغیر های پژوهش                                                                           67

4-3-2 تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش                                                                                    70

4-3-3 نیکویی برازش مدل                                                                                                           70

4-3-4  تحلیل عاملی متغیر مستقل یا برونزا                                                                                       75

4-3-5 تحلیل عاملی تائیدی متغیر های وابسته یا درونزا                                                                         75

4-3-6 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی                                                                                                 78

4-3-7 تجزیه وتحلیل فرضیه های فرعی                                                                                            79

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه                                                                                                                               83

5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش                                                                                   84

5-3 مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات                                                                                          86

5-4 ارائه پیشنهادات محقق بر مبنای نتایج حاصل شده از یافته های تحقیق                                                  87

5-5 محدودیت های تحقیق                                                                                                            89

5-6 پیشنهادات به سایر محققین                                                                                                     88

منابع

فهرست منابع فارسی                                                                                                                   91

فهرست منابع انگلیسی                                                                                                                 93

پیوست‌ها                                                                                                                                  94

فهرست جداول                                                                                                                          95

 

 

فهرست جداول

شرح                                                                                                                                 صفحه

جدول 2-1 ) قابلیت فردی هوش هیجانی                                                                                          34

جدول  2-2) قابلیت اجتماعی هوش هیجانی                                                                                      34

جدول  2-3) مدل های هوش هیجانی                                                                                               41

جدول 3-1) تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق                                                                                    51

جدول 3-2) ضرایب آلفای کرونباخ                                                                                                  60

جدول 4-1) توزیع فراوانی وضعیت جنسیتی پاسخگویان                                                                        63

جدول 4-2) توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی پاسخگویان                                                                       64

جدول 4-3) توزیع فراوانی وضعیت سنی پاسخگویان                                                                            65

جدول 4-4) توزیع فراوانی وضعیت سابقه خدمت                                                                                66

جدول 4-5) نوع توزیع داده ها                                                                                                       68

جدول 4-6) آزمون اسپیرمن رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و تعهد سازمانی                                          78

جدول 4-7) آزمون اسپیرمن رابطه بین هوش هیجانی و تعهد نگرشی                                                        79

جدول4-8) آزمون اسپیرمن رابطه بین هوش هیجانی و تعهد رفتاری                                                          80

جدول4-9) آزمون اسپیرمن رابطه بین هوش هیجانی و تعهد هنجاری                                                        81

جدول 5-1) رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی                                                                                84

جدول 5-2) رابطه هوش هیجانی و تعهد نگرشی                                                                                 85

جدول 5-3) رابطه هوش هیجانی و تعهد رفتاری                                                                                  85

جدول 5-5) رابطه هوش هیجانی و تعهد هنجاری                                                                                86

 

 

فهرست نمودارها

شرح                                                                                                                                 صفحه

نمودار 3-1 ) مراحل انجام تحقیق                                                                                                   49

نمودار 4-1) نمودار دایره ای مربوط به جنسیت پاسخگویان                                                                    63

نمودار 4-2) نمودار مستطیلی مربوط به وضعیت تحصیلی پاسخگویان                                                        64

نمودار 4-3) نمودار مستطیلی مربوط به وضعیت سنی پاسخگویان                                                            65

نمودار 4-4) نمودار مستطیلی مربوط به وضعیت سابقه خدمت                                                                66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                صفحه

شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

شکل  2-1) ) مدل سه بخشی تعهد سازمانی مایر و همکاران……………………………………………………………………………. 20

شکل 2-2) عوامل سه گانه اثر گذار بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………. 21

شکل 2-3) پیش شرط­های تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………….. 23

شکل 2-4) مبانی اساسی دیدگاه نگرشی………………………………………………………………………………………………………… 24

شکل  2-5) مبانی اساسی دیدگاه رفتاری………………………………………………………………………………………………………… 24

شکل 2-6)مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 44

شکل 4-1) مدل اندازه گیری متغیرهای برون زا در حالت تخمین استاندارد………………………………………………………. 73

شکل 4-2) مدل اندازه گیری متغیرهای برون زا در حالت معنی داری………………………………………………………………. 74

شکل 4-3) مدل اندازه گیری متغیر های درون زا(وابسته) در حالت تخمین استاندارد………………………………………… 76

شکل 4-4) مدل اندازه گیری متغیرهای درون زا در حالت معنی داری……………………………………………………………… 77

 

چکیده

تعهد سازمانی، عامل موثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمان هاست و هیچ سازمانی نمی تواند موفق شود مگر اینکه اعضا و کارکنان سازمان نسبت به آن، نوعی تعهد داشته و تلاش نسبی داشته باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مولفه های  هوش هیجانی با تعهد سازمانی کارکنان می باشد. تحقیق حاضر از حیث روش توصیفی – پیمایشی می باشد همچنین جامعه آماری تحقیق کارکنان شهرداری منطقه 5 تهران می باشد که تعداد آنها 1128 نفر است. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. به این صورت که از روی فهرست اسامی کارکنان، به شیوه تصادفی ساده نمونه287 نفری انتخاب شدند.  از اندازه گیری متغیرهای تحقیق پرسشنامه ، دارای روایی و اعتبار تایید شده می باشد .  برای آزمون فرضیه های از روش ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است . نتایج تحقیق حکایت از تایید رابطه بین مولفه های (هوش هیجانی ) با تعهد نگرشی رفتاری و هنجاری کارکنان می باشد .

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

 

1-1 مقدمه:

تعهد سازمانی، عامل موثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمان هاست(استرون،1377،73) و هیچ سازمانی نمی تواند موفق شود مگر اینکه اعضا و کارکنان سازمان نسبت به آن، نوعی تعهد داشته و تلاش نسبی داشته باشند(اسنوتر و فریمن،972،1375). امروزه مدیران دریافته اند که پروش نیروی کارامد و توسعه منابع انسانی راهی است میانبر که که می تواند سازمان ها را در جهت تحقق هر چه بهتر اهداف یاری کند. در این برهه از زمان مزیتی که سازمان ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند، تنها در بکارگیری فناوری جدید نیست بلکه در بالا بردن اعتماد به نفس و میزان تعهد و وابستگی کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. یکی از راه هایی که مدیران سازمان ها می توانند برای رسیدن به تعهد کارکنان از آن بهره گیرند هوش هیجانی است. گلمن(1995) بیان کرد که در محیط کار، هوش هیجانی نقش بارزتری در داشتن عملکرد مطلوب نسبت به سایر قابلیت ها از قبیل هوش شناختی یا مهارت های فنی ایفا می کند، بنابراین با پرورش و رشد هوش عاطفی و قابلیت های آن، هم سازمان و هم کارکنان از مزایای آن بهره مند می شوند. در این راستا در این پژوهش به بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی کارکنان می پردازیم.

دراین فصل با ارائه مطالب کلی به یک توصیف اجمالی در رابطه با پژوهش حاضر می پردازیم. در ابتدا بیان مسئله را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس به اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق می پردازیم. اهداف تحقیق ، مدل مفهومی و فرضیه های اصلی تحقیق را تعیین کرده و قلمروی پژوهش و روش تحقیق را مشخص می کنیم و در پایان به بیان اصطلاحات و تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر هایی که در این تحقیق از آنها استفاده کرده ایم و آنها را مورد بررسی قرار داده ایم، می پردازیم.

 

 

1-2 بیان مسئله:

نگرش های متعددی در رابطه با فعالیت های شغلی وجود دارد که از مهمترین آنها میتوان به خشنودی شغلی، متعدد سازی و دلبستگی شغلی اشاره کرد. تحقیقات بسیاری به عوامل اثر گذار بر تعهد سازمانی کارکنان پرداخته است. از جمله متغیر های موثر بر نگرش های شغلی می توان از خصوصیات شخصی همچون  سن، جنسیت ، وضعیت تاهل ، تحصیلات ، سابقه استخدام ، سطح مهارت و ویژگی های شغلی مانند تنوع مهارت، هویت وظیفه ، استقلال وظیفه و … خصوصیات سازمانی مانند اندازه سازمانی و بسیاری از متغیر های دیگر نام برد. تعاریف زیادی از تعهد وجود دارد که تعهد را می توان نوعی الزام دانست که آزادی عمل را محدود می سازد. دلایل زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان بایستی تعهدات سازمانی فرا اجتماعی، و عملکرد شغلی رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل، رابطه منفی دارد. سازمان ها در پی عملکرد بالا و استراتژی های منابع انسانی برای افزایش تعهد کارکنان هستند .

انواع تعهدات سازمانی عبارتند از :

تعهد نگرشی :

از همانند سازی  و دلبستگی نسبتا بالای یک فرد با یک سازمان خاص بدست می آید.

که به سه عامل می تواند مربوط باشد :

  • اعتقاد قوی به پذیرش اهداف و ارزش های سازمان
  • تمایل به انجام تلاش های قابل ملاحظه ای برای سازمان
  • تمایل به ادامه عضویت در سازمان

تعهد رفتاری : به عنوان پدیده ای ساختاری که نتیجه معامله زد و سازمان و دگرگونی در مزایای جانبی و سرمایه گذاری هایی که برای فرد در طول زمان به وجود می آید، تعریف شده است.

تعهد هنجاری :این تعهد فرایندی است که به موجب آن کنش های سازمانی همچون گزینش ها و روشهای اجتماعی شدن و ویژگی های درونی فرد همچون وفاداری تعمیم یافته ، ارزشهای مورد توافق سازمان مشخص و نگرش های وظیفه باعث ایجاد تعهد سازمانی می شود(واینر و واردی 1980).

در ذیل هوش هیجانی و ابعاد آن را شرح می دهیم:

تعریف هوش هیجانی نیز همانند هوش شناختی شناور است. این اصطلاح از زمان انتشار کتاب معروف گلمن (1999) به گونه‌ای گسترده به صورت بخشی از زبان روزمره درآمد و بحث‌های بسیاری را برانگیخت. گلمن طی مصاحبه‌ای با جان انیل (1996) هوش هیجانی را چنین تعریف می‌کند: «هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است. این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب در زندگی است. توانایی اداره مطلوب خلق و خوی و وضع روانی و کنترل تکانش‌هاست. عاملی است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف، در شخص ایجاد انگیزه و امید می‌کند. هم‌حسی یعنی آگاهی از احساسات افراد پیرامون شماست. مهارت اجتماعی یعنی خوب تا کردن با مردم و کنترل هیجان‌های خویش در رابطه با دیگران و توانایی تشویق و هدایت آنان است». گلمن در همین مصاحبه ضمن مهم شمردن هوش شناختی و هیجانی می‌گوید: هوش بهر (IQ) در بهترین حالت خود فقط عامل 20 درصد از موفقیت‌های زندگی است. 80 درصد موفقیت‌ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موارد در گرو مهارت‌هایی است که هوش هیجانی را تشکیل می‌دهند.

هوش غیرشناختی یا هیجانی، ابعاد شخصی، عاطفی، اجتماعی و حیاتی هوش را که اغلب بیشتر از جنبه‌های شناختی آن در عملکردهای روزانه موثرند؛ مخاطب قرار می‌دهد. هوش هیجانی با توانایی درک خود و دیگران (خودشناسی و دیگرشناسی)، ارتباط با مردم و سازگاری فرد با محیط پیرامون خویش پیوند دارد. به عبارت دیگر، «هوش غیرشناختی پیش‌بینی موفقیت‌های فرد را میسر می‌کند و سنجش و اندازه‌گیری آن به منزله اندازه‌گیری و سنجش توانایی‌های شخص برای سازگاری با شرایط زندگی و ادامه حیات در جهان است».

مسئله اصلی این است که آیا کارکنان با هوش هیجانی بالا ،دارای تعهد سازمانی بیشتری می باشند؟ رفع ابهام در رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان در شهرداریمنطقه 5 تهران، انگیزه انجام پژوهش حاضر است.

 

 

 

 

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:

لوتانز اظهار می دارد که در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عوامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مثل جابه جایی و غیبت اثر می گذارند. همچنین تعهد می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. از طرفی دیگر سازمانها با صرف هزینه و وقت بسیاری به جذب و آموزش کارکنان خود می پردازند، اما اگر در جهت بالا بردن تعهد کارکنان و شناسایی عوامل موثر بر تعهد سازمانی و در نتیجه حفظ کارکنان تلاش ننمایند، باعث می‌گردد آن افراد به‌ویژه افراد خبره به راحتی سازمان مزبور را ترک کرده و جذب سازمان‌های دیگر شوند ویا اینکه در مجموعه سازمان سلامت اداری را به مخاطره بیاندازند، در نتیجه زحمات، تلاش‌ها و هزینه‌های مربوط به استخدام، تربیت و تجهیز نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری روی افراد به هدر می‌رود. با توجه به جایگاه ارزنده تعهد سازمانی و نقش آن در اثر بخشى سازمانها، شناسایى عوامل موثر بر آن با اهمیت است. در جامعه آماری مورد نظر، شهرداری منطقه 5 تهران تحقیقی در رابطه با موضوع حاضر انجام نشده است، بنابراین انجام تحقیق در مورد رابطه بین مولفه های هوش هیجانی کارکنان با تعهد سازمانی آنها ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر، در صورت تائید رابطه ذکر شده، برنامه ریزی منابع انسانی سازمان در جذب کارکنان می تواند مولفه هوش هیجانی را بعنوان یکی از متغییرهای با اهمیت در نظر بگیرد.

 

1-4 اهداف تحقیق :

1-4-1 هدف اصلی:

بررسی رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان

1-4-2 اهداف فرعی :

  • بررسی رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و تعهد نگرشی کارکنان
  • بررسی رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و تعهد رفتاری کارکنان
  • بررسی رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و تعهد هنجاری کارکنان

 

1-5 مدل مفهومی تحقیق:

مدل تحقیق برگرفته از شاخص های تعهد سازمانی واینر و واردی(1980 ) شامل تعهد نگرشی، رفتاری و هنجاری و شاخص های هوش هیجانی دانیل گلمن(1999) شامل خودآگاهی، خود کنترلی، خود انگیزشی، هوشیاری اجتماعی و مهارت اجتماعی می باشد.

تعداد صفحه:131

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com