پایان نامه رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با مدیریت نقدینگی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی ( M . A)

عنوان:

بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با مدیریت نقدینگی تحت شرایط محدودیت مالی در بین شرکت های     پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

 

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..5

1-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………6

1-5 فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6 مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-8-1 قلمرو موضوعی پژوهش……………………………………………………………………………………………8 1-8-2 قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………8

1-8-3 قلمرو مکانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………9

1-8 تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………….9

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2 مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-1 مدیریت نقدینگی………………………………………………………………………………………………………14

2-2-1-1 شاخص­های مدیریت نقدینگی……………………………………………………………………14

2-2-1-2 انگیزه نگهداری موجودی های نقدی، سطح بهینه نقدینگی، نقدینگی هدف………17

2-2-1-3 مروری بر عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکت ها………..19

2-2-2 مدیریت سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………21

2-2-2-1 اهمیت مدیریت سرمایه در گردش…………………………………………………………………………..24

2-2-2-2 ماهیت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………….25

2-2-2-3 منابع و مصارف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………..26

2-2-2-4 مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل……………………………………………………………….26

2-2-2-5 فروش و سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………….26

2-2-2-6 مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت: یک چرخه بهینه تبدیل وجه نقد………….29

2-2-2-7 مدیریت سرمایه در گردش، گردش نقدی عملیاتی و عملکرد شرکت…………………………..29

2-2-2-8 استراتژى سرمایه در گردش و ریسک و بازده……………………………………………………………31

2-2-2-8-1 استراتژى‌ دارائى‌هاى جارى…………………………………………………………………….31

2-2-2-8-1-1 استراتژى محافظه‌کارانه…………………………………………………………..31

2-2-2-8-1-2 استراتژى‌ جسورانه……………………………………………………………….32 2-2-9-2 استراتژى‌ بدهى‌هاى جارى …………………………………………………………….32

2-2-2-8-2-1 استراتژى محافظه‌کارانه…………………………………………………………..33

2-2-2-8-2-2 استراتژى جسورانه………………………………………………………………..34

2-2-2-9 سیاست های سرمایه در گردش…………………………………………………………………..35

2-2-2-10 شاخص های مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………36

2-2-2-11 شاخص های عملکرد………………………………………………………………………………37

2-2-2-12 عوامل مؤثر بر سرمایه در گردش………………………………………………………………38

2-2-2-12-1 مدیریت وجوه نقد…………………………………………………………………..38

2-2-2-12-2 نسبت بدهی……………………………………………………………………………39

2-2-2-12-3 جریان نقدی عملیاتی………………………………………………………………39

2-2-2-12-4 ابزارهای کنترل ریسک…………………………………………………………….40

2-2-2-13 تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملکرد مالی………………………………………..41

2-2-2-14 سیاست های سرمایه در گردش و عملکرد………………………………………………….41

2-2-2-15 شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد…………………………………….43

2-2-2-16 نقدینگی و شاخص های مدیریت سرمایه درگردش……………………………………..43

2-2-2-17 سودآوری و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش………………………………………………44

2-2-2-18 محدودیتهای مالی ………………………………………………………………………………………………45

2-2-2-18-1 معیارهای سنتی محدودیت مالی………………………………………………………………………..46

2-2-2-18-1-1 اندازه شرکت …………………………………………………………………………………………….47

2-2-2-18-1-2 عمر شرکت ………………………………………………………………………………………………47

2-2-2-18-1-3  نسبت سود تقسیمی……………………………………………………………………………………47

2-2-2-18-1-4 گروههای تجاری ……………………………………………………………………………………….48

2-2-2-18-2 ذخایر نقدی و محدودینهای مالی ……………………………………………………………………..48

2-2-2-18-2-1 جریان نقدی عملیاتی  ………………………………………………………………………………..49

2-2-2-18-2-2 میزان استفاده از بدهی …………………………………………………………………………………49

2-2-2-18-2-3 فرصت های سرمایه گذاری …………………………………………………………………………50

2-2-2-18-2-4 سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………..51

2-2-2-18-2-5 اندازه و عمر شرکت …………………………………………………………………………………..51

2-2-2-18-2-6 سود تقسیمی  ……………………………………………………………………………………………51

2-2-2-18-2-7  گروههای تجاری ……………………………………………………………………………………..52

2-3 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-3-1 تحقیقات داخل کشور………………………………………………………………………………………………..52

2-3-2 تحقیقات خارج کشور……………………………………………………………………………………………….54

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….57

3-2 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………57

3-3 جدول متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..58

3-4 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..58

3-5 نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………59

3-6 روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………….60

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………….61

3-7-1 داده­های پانل (داده­های تابلویی)………………………………………………………………………………….61

3-7-2 روش­های تخمین مدل­های ادغام شده………………………………………………………………………….62

3-7-3 آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………………………………65

3-7-4 آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………..66

3-7-5 مدل اثر ثابت (FEM)……………………………………………………………………………………………….67

3-7-6 مدل اثرات تصادفی (REM) یا مدل تصحیح خطا (ECM)………………………………………….69

3-7-7  آزمون ریشه واحد پانل……………………………………………………………………………………………..71

3-7-8 آزمون هم جمعی پانل دیتا………………………………………………………………………………………….74

3-7-9 آزمون هم جمعی پدرونی…………………………………………………………………………………………..75

3-7-10 آزمون جارک- برا……………………………………………………………………………………………………74

3-7-11 مفهوم سطح معنی­داری (P-value)…………………………………………………………………………..77

3-7-12 آزمون t ………………………………………………………………………………………………………………..78

3-7-13 آماره دوربین – واتسن  …………………………………………………………………………………………..78

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..81

4-2-آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………….81

4-3 آزمون ریشه واحد داده­های پانل………………………………………………………………………………………………..86

4-4 معرفی متغیرها و تصریح مدل…………………………………………………………………………………………………..89

4-5-نتایج برآورد مدل……………………………………………………………………………………………………………………91

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….96

5-2  نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….96

5-3 پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………..98

5-3-1 پیشنهادهای اجرایی(حاصل از پژوهش)………………………………………………………………………………….98

پیشنهادهایی برای پژوهش­­های آتی………………………………………………………………………………………………….100

5-4 محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..100

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………….101

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             شماره صفحه

جدول(3-1) جدول متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………….58

جدول(3-2) حذف سیستماتیک ( چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه ) ………………………………………..60

جدول(3-3) خلاصه ویژگیهای اصلی آزمون های ریشه واحد پانل ………………………………………………………74

جدول(4-1) تحلیل توصیفی متغیرهای مدل……………………………………………………………………………………….84

جدول(4-2) تحلیل توصیفی متغیرهای مدل……………………………………………………………………………………….85

جدول(4-3) نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مستقل (آزمون مانایی )………………………………………………..88

جدول(4-4) نتایج آزمونF لیمر  وآزمون هاسمن……………………………………………………………………………….91

جدول(4-5) نتایج مدل اثرات ثابت (مدل 1)……………………………………………………………………………………..92

جدول(4-13)خلاصه نتایج تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته……………………………………….. 94

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                             شماره صفحه

نمودار 1-1 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….8

 

 

چکیده:

معمولا شرکت­ها مبالغ قابل توجهی از پرداخت­های کوتاه­مدت را به عنوان یک منبع تامین مالی در اختیار دارند. مدیران شرکت­ها انتظار دارند که با مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر با اهمیتی بر سودآوری شرکت بگذارند. بنابراین، برای بسیاری از شرکت­ها، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم مدیریت مالی می­باشد و مدیران می­توانند با نگهداری سطحی بهینه از سرمایه در گردش ارزش شرکت­شان را افزایش دهند. معمولا بخش قابل توجهی از منابع شرکت­ها در سرمایه در گردش سرمایه­گذاری می­شود. که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می­افزاید. هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با مدیریت نقدینگی تحت شرایط محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته می­باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 5 فرضیه می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی می­باشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش مقطعی و از نظر نحوه­ی اجرای پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشند. روش نمونه‌گیری این پژوهش روش حذف سیستماتیک(جدول فیلترینگ) می­باشد. تعداد 90 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده­ها از طریق نرم­افزار ره­آورد نوین جمع­آوری شدند و برای تجریه و تحلیل داده­ها از نرم­افزارهای SPSS، EVIEWS 8 و Excel استفاد شده است. نتایج پژوهش حاکی حسابهای پرداختنی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر روی مدیریت نقدینگی بوده است ولی حسابهای دریافتنی و دوره تبدیل به وجه نقد بر مدیریت نقدینگی تأثیر منفی و معناداری داشته­اند. همچنین رابطه بین مدیریت موجودی و نسبت جاری با مدیریت نقدینگی در بین شرکت­های با محدویت مالی در بورس اوراق بهادار مورد تأیید قرار نگرفت.

کلمات کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت نقدینگی، محدودیت مالی

 

 

 

1-1 مقدمه

سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلندمدت متمرکز است و پژوهش گران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند (گارسیا و دیگران[1]، 2007). اما باید توجه داشت سرمایه گذاری که شرکتها بر روی دارایی های کوتاه مدت انجام می دهند و منابعی که با سر رسید کمتر از یک سال به کاربرده می شود، قسمت عمده اقلام ترازنامه شرکت را تشکیل می دهد و در این فضای اقتصاد چالشی که سازمان های بین المللی راه های جدیدی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو می کنند، سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می آید(گانداولی[2]، 2006).

 

1-2 بیان مسأله

معمولا شرکتها مبالغ قابل توجهی از پرداخت های کوتاه مدت را به عنوان یک منبع تامین مالی در اختیار دارند. مدیران شرکت ها انتظار دارند که با مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر با اهمیتی بر سودآوری شرکت بگذارند. بنابراین، برای بسیاری از شرکت ها، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم مدیریت مالی   می باشد و مدیران می توانند با نگهداری سطحی بهینه از سرمایه در گردش ارزش شرکتشان را افزایش دهند. معمولا بخش قابل توجهی از منابع شرکت ها در سرمایه در گردش سرمایه گذاری می شود. که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می افزاید(دلاف[3]، 2003). در شرکت­های بسیار بزرگ، تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که تمام وقت و انرژی خود را منحصرا صرف اداره ی سرمایه در گردش می کنند. اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند. با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفط نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد(شیو و چنگ[4]، 2005).

مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفط نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد(هاووتیس[5]، 2003). فیلبک و همکاران[6](2007) نیز، با اشاره به کاهش در قیمت سهام شرکت آمازون دات کام در اواسط سال ۲۰۰۰، مدیریت سرمایه در گردش کارا را کلیدی برای رسیدن به جریان نقدی سالم می دانند و بر این عقیده اند شرکت هایی که دارای استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش ضعیف هستند به مرور زمان مزایای رقابتی و انعطاف پذیری خود را از دست می­دهند(فیلبک و همکاران[7]، 2007).

اسمیت[8](2001) معتقد است مدیریت سرمایه در گردش به خاطر تاثیری که بر روی ریسک و سودآوری شرکت و در نتیجه در ارزش شرکت دارد از اهمیت به سزایی برخوردار است. چرا که سرمایه گذاری در سرمایه در گردش مبادله بین سودآوری و رسیک را شامل می شود و تصمیماتی که به افزایش سودآوری گرایش دارد منجر به افزایش ریسک نیز می شود و برعکس، تصمیماتی که بر روی کاهش ریسک متمرکز است به کاهش سودآوری بالقوه منجر می شود (اسمیت، 2001). از این رو هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و مدیریت نقدینگی تحت شرایط محدودیت مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی زمانی 1388 تا 1392 می­باشد.

1-3 اهمیت و ضروت پژوهش

دلیل عدم موفقیت بخش عمدهای از شرکتهای ورشکسته، وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است، حال آن که این شرکتها در بلندمدت وضعیت مالی خوبی دارند، اما به دلیل عدم کفایت سرمایه در گردش، توانایی رقابت خود را از دست داده و از دور خارج میگردند. واحدهای تجاری با بکارگیری سیاست های گوناگون در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش میتوانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. این راهبردها می تواند بر میزان خطر و بازده آن ها اثر گذار باشد. مدیریت نقدینگی شامل پیش‌بینی خالص وجوه مورد نیاز با توجه به عوامل روندی، فصلی، چرخه‌ای و رشد کلان شرکت می‌باشد. این دوره برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر، و شامل تناوب‌های ماهانه می‌شود. با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفط نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد.

یکی از ضروریترین عوامل برای ادامه فعالیت های جاری هر شرکت، میزان نقدینگی آن است. بانک ها و سایر اعتباردهندگان نیز برای اعطای تسهیلات به شرکت­ها، نسبت های نقدینگی آنها و توان بازپرداخت بدهی­های جاری را مدنظر قرار می­دهند. بنابراین وجود یک مدیریت قوی در زمینه سرمایه در گردش و کنترل میزان نقدینگی شرکت بسیار ضروری به نظر می رسد. اهمیت تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر میزان نقدینگی در شرکت­ها، که یکی از مهم­ترین منابع تأمین مالی در جهت بقا و رقابت­پذیری می­باشد، ضرورت می­یابد که به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با مدیریت نقدینگی تحت شرایط محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بپردازیم.

[1] – Garsia & et al

[2] -Gandaveli

[3] – Deelaf

[4] -Shio & Cheng

[5] -Havtis

[6]- Filbek & et al

[7] – Filbek & et al

[8] – Smit

تعداد صفحه:133

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com