پایان نامه رابطه بین خود ارزیابی سازمانی و اتخاذ نوآوری مدیریتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش : تشکیلات و روش ها

عنوان:

بررسی رابطه بین خود ارزیابی سازمانی و اتخاذ نوآوریهای مدیریتی و عملکرد سازمانی

  

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2 بیان مساله. 3

1-3- چارچوب نظری تحقیق.. 4

1-4 -مدل مفهومی تحقیق.. 6

1-5- اهمیت تحقیق.. 7

1-6-اهداف تحیقیق.. 7

1-6-1هدف اصلی تحقیق.. 7

1-6-2 -اهداف ویژه تحقیق.. 7

1-7- فرضیه های تحقیق.. 7

1-8- تعریف واژگان کلیدی تحقیق.. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 11

2-2-خود ارزیابی سازمانی.. 13

2-2-1-دیدگاه های سنتی و نوین در باب خودارزیابی سازمان. 22

2-2-2-مقایسه ی جایزه های کیفیت ملی مهم. 23

2-2-2-1-چارچوب جایزه کیفیت مالکوم بالدریج 1997. 24

2-2-2-2-جایزه ی کیفیت اروپایی.. 24

2-2-2-3-جایزه کیفیت سنگاپور. 24

2-2-3-ابزارهای خود – ارزیابی.. 25

2-2-4-فرایند خودارزیابی.. 26

2-2-5-مدل ها و الگوهای خودارزیابی.. 27

2-2-5-1-الگو فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 28

2-2-5-2-نظام مدیریت کیفیت ایزوISO.. 28

2-2-5-3-هرم عملکرد. 29

2-2-5-4-نظام کارت امتیازی متوازن. 30

2-2-5-5-فرایند کسب و کار. 31

2-2-5-6-چارچوب مدوری و استیپل 32

2-2-5-7-روش تحلیل ذی نفعان. 33

2-2-5-8- نظام مدیریت بر مبنای هدف 34

2-2-5-9- نظام مدیریت کیفیت جامع. 34

2-2-5-10-روش مالکوم بالدریج.. 35

2-2-5-11-مدل تعالی سازمان. 35

2-2-6-نوآوری سازمانی و خودارزیابی.. 36

2-3-نوآوری.. 36

2-3-1-انواع نوآوری.. 40

2-3-2-عوامل موثر بر شکل گیری فرایندهای نوآوری.. 42

2-3-3-نوآوری سازمانی و عملکرد. 43

2-3-4-نوآوری مدیریتی.. 44

2-3-5-ارزش های مدیریتی.. 48

2-4-عملکرد سازمانی.. 48

2-4-1-ضرورت اندازه گیری و ارزیابی عملکرد. 51

2-4-2-شاخص های متوازن عملکرد. 56

2-4-3-ابعاد مثلث عملکرد سازمانی.. 56

2-4-4-مفهوم معیارهای سنجش عملکرد. 56

2-5-تحقیقات انجام شده 57

2-5-1- تحقیقات انجام شده داخلی.. 57

2-5-2- تحقیقات انجام شده خارجی.. 58

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

3-1مقدمه. 61

3-2-روش تحقیق.. 61

3-3  روش های گردآوری اطلاعات… 62

3-4  ابزار گردآوری اطلاعات… 63

3-5-  بررسی پایایی پرسشنامه. 63

3-6  بررسی روایی پرسشنامه. 65

3-7-جامعه آماری.. 66

3-8-  تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 67

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 67

3-9-1-  همبستگی.. 68

3-9-2-آزمون همبستگی پیرسون. 68

3-9-3-آزمون همبستگی اسپیرمن.. 69

3-9-4- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (k-s) 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه‏. 72

4-2  توصیف داده های جمعیت شناختی.. 72

4-2-1 بررسی وضعیت جنسی پاسخ دهندگان. 73

4-2-2 بررسی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 74

4-2-3 بررسی وضعیت تأهل پاسخ دهندگان. 75

4-2-4 بررسی وضعیت سنی پاسخ دهندگان. 76

4-2-5 بررسی وضعیت سابقه کاری پاسخ دهندگان. 77

4-3 بررسی پاسخ های ارائه شده 78

4-4 تحلیل واریانس… 79

4-4-1 تحلیل واریانس بر اساس جنسیت پاسخ دهندگان. 79

4-4-2 تحلیل واریانس بر اساس تاهل پاسخ دهندگان. 81

4-4-3 تحلیل واریانس بر اساس سن پاسخ دهندگان. 82

4-4-3 تحلیل واریانس بر اساس سابقه کاری پاسخ دهندگان. 84

4-4-4 تحلیل واریانس بر اساس سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 88

4-5 آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف (KS) 91

4-6 آزمون فرضیه های تحقیق.. 92

4-6-1  آزمون فرضیه اول. 94

4-6-2  آزمون فرضیه دوم. 95

4-6-3  آزمون فرضیه سوم. 96

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 98

5-2 نتیجه گیری بر اساس فرضیه های تحقیق.. 98

5-2-1  نتیجه فرضیه اول. 99

5-2-2  نتیجه فرضیه دوم. 100

5-2-3  نتیجه فرضیه سوم. 100

5-3 پیشنهادات مبتنی بر تحقیق.. 101

5-4 پیشنهاد به محققین آتی.. 101

5-5 محدودیت های تحقیق.. 102

پیوست ها

فهرست منابع: 126

چکیده انگلییس: 130

 

 

جدول 3-1: ترکیب پرسشنامه تحقیق.. 63

جدول 3-2: بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ.. 65

جدول4-1: وضعیت جنسی.. 73

جدول4-2:سطح تحصیلات… 74

جدول4-3: وضعیت تاهل.. 75

جدول 4-4: وضعیت سنی.. 76

جدول4-5: سابقه کاری.. 77

جدول 4-6: نحوه ارائه پاسخ ها برای سوالات مربوط به متغیر خودارزیابی سازمانی.. 78

جدول 4-7: نحوه ارائه پاسخ ها برای سوالات مربوط به متغیر نوآوری مدیریتی.. 78

جدول 4-8: نحوه ارائه پاسخ ها برای سوالات مربوط به متغیر عملکرد سازمانی.. 79

جدول 4-9 : نتایج آزمون t بر اساس جنسیت پاسخ دهندگان. 80

جدول 4-10 : نتایج آزمون t بر اساس تاهل پاسخ دهندگان. 81

جدول 4-11 : نتایج آزمون ANOVA خودارزیابی سازمانی و سن.. 82

جدول 4-12 : مقایسه چندگانه بر اساس خودارزیابی سازمانی و سن.. 82

جدول 4-13 : نتایج آزمون ANOVA نوآوری مدیریتی و سن.. 83

جدول 4-14 : مقایسه چندگانه بر اساس نوآوری مدیریتی و سن.. 83

جدول 4-15 : نتایج آزمون ANOVA عملکرد سازمانی و سن.. 84

جدول 4-16 : مقایسه چندگانه بر اساس عملکرد سازمانی و سن.. 84

جدول 4-17 : نتایج آزمون ANOVA خودارزیابی سازمانی و سابقه کاری.. 85

جدول 4-18 : مقایسه چندگانه بر اساس خودارزیابی سازمانی و سابقه کاری.. 85

جدول 4-19 : نتایج آزمون ANOVA نوآوری مدیریتی و سابقه کاری.. 86

جدول 4-20 : مقایسه چندگانه بر اساس نوآوری مدیریتی و سابقه کاری.. 86

جدول 4-21 : نتایج آزمون ANOVA عملکرد سازمانی و سابقه کاری.. 87

جدول 4-22 : مقایسه چندگانه بر اساس عملکرد سازمانی و سابقه کاری.. 87

جدول 4-23 : نتایج آزمون ANOVA خودارزیابی سازمانی و سطح تحصیلات… 88

جدول 4-24 : مقایسه چندگانه بر اساس خودارزیابی سازمانی و سطح تحصیلات… 88

جدول 4-25 : نتایج آزمون ANOVA نوآوری مدیریتی و سطح تحصیلات… 89

جدول 4-26 : مقایسه چندگانه بر اساس نوآوری مدیریتی و سطح تحصیلات… 89

جدول 4-27 : نتایج آزمون ANOVA عملکرد سازمانی و سطح تحصیلات… 90

جدول 4-28 : مقایسه چندگانه بر اساس عملکرد سازمانی و سطح تحصیلات… 91

جدول 4-29: نتایج آزمون KS برای بررسی نرمال توزیع بودن داده ها 92

جدول 4-30: نتایج مربوط به فرضیه اول. 94

جدول 4-31: نتایج مربوط به فرضیه دوم. 95

جدول 4-32: نتایج مربوط به فرضیه سوم. 96

جدول 5-1: خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق.. 99

 

 

نمودار 4-1: وضعیت جنسی.. 73

نمودار4-2: سطح تحصیلات… 74

نمودار 4-3: وضعیت تاهل.. 75

نمودار 4-4: وضعیت سنی.. 76

نمودار 4-5: سابقه کاری.. 77

 

چکیده:

هدف این پایان­نامه بررسی رابطه بین خود ارزیابی سازمانی و اتخاذ نوآوری­های مدیریتی و عملکرد سازمانی در شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه مرکزی(اراک) بوده است .

مواد و روش­ها:این پژوهش کاربردی وازدسته نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان خطوط لوله نفت منطقه مرکزی اراک می­باشد که محقق در نظر دارد تا داده های مورد نیاز خود را در بخش میدانی تحقیق از این جامعه جمع آوری نماید. که برای سنجش وضعیت موجود از پرسشنامه‌ استفاده شد که پس از تأیید روایی و پایایی جهت جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش با توجه به محدود بودن جامعه مورد بررسی (200 نفر) از نمونه گیری استفاده نشده و پرسشنامه بین تمامی اعضای جامعه توزیع شده است که پس از مرحله توزیع پرسشنامه نهایتا تعداد 176 پرسشنامه جمع آوری شده است در مطالعه وارد شدند و نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد.

یافته‌ها­: حاکی از آن است که نوآوری مدیریتی و خود ارزیابی سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه معناداری دارد. و همچنین خود ارزیابی سازمانی با نوآوری­های مدیریتی رابطه معناداری دارد.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

در این فصل پس از بیان مسأله تحقیق.چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال در موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها  اصطلاحات  نیز اشاره شده است

 

1-2 بیان مسأله

ارزیابی سازمان­ها در حرکت جامعه به سمت ایجاد و توسعه رقابت سالم در بازار و شناسایی سازمان­های موفق برای الگو قراردادن آنها بسیار مؤثر است. ارزیابی سازمان به مدیریت این امکان را  می­دهد که ضمن ارزیابی سازمان تحت مدیریت خود بتواند آن را با دیگر سازمان­های مشابه مقایسه کند. سازمان ها به طور فزاینده ای با چالش تغییرات عمده مورد نیاز برای تثبیت عملکرد بهبود نوآوری مواجه هستند. اغلب نوآوری ها شامل مجموعه ای از نوآوری های سطح پایین و یک نوآوری عمده است که می تواند با و یا به عنوان مراحل اولیه، تشخیص خود ارزیابی امور عادی . روزمره سازمان باشد که می تواند تحت عنوان نوآوری­های سطح پایین تر با پیچیدگی کمتر طبقه بندی شود. مدیران می توانند این امور عادی را برای بررسی جنبه­های عمده ای از جمله مزایا و هزینه های پیش بینی شده و آمادگی  سازمان برای اتخاذ نوآوری اصلی بکار برند.  در این تحقیق نحوه عملکرد مدیران در خود ارزیابی این امور عادی قبل از اتخاذ نوآوری های مدیریتی، که اغلب نوآوری های سازمانی لقب گرفته است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نوآوری های مدیریتی، مثل مدیریت کیفیت جامع (TQM) یا سیستم فقط در زمان (JIT)، نوآوری هایی هستند که ساختار سازمان­ها و فرایندها را به جای قراردادن در دارایی های سرمایه­ای بزرگ در فرایندهای تولید تحت تأثیر قرار می دهند. اتخاذ نوآوری های عمده مدیریتی مانند TQM و JIT در حال حاضر از اهمیت خاصی برخودار است و به عنوان یک موضوع برجسته برای مدیران در حال توسعه است. در این تحقیق از یک نمونه موردی استفاده خواهد شد تا  نشان داده شود که مدیران چگونه در زمان خود ارزیابی بیشتر به  پیش بینی نکات اجرای نوآوری مهم مدیریتی به جای اندازه گیری عملکرد مالی آینده علاقه مند هستند.

این تحقیق  با خود ارزیابی امور عادی و روزمره برای کمک به سازمان هایی که اتخاذ یک نوآوری بزرگ مدیریتی را در نظر گرفته اند تمرکز کرده است. در این تحقیق خود ارزیابی امور عادی یک نوآوری های سطح پایین است، در حالی که در این تحقیق بیشتر بر نوآوری های عمده سطح بالا تمرکز خواهد کرد چرا که شرایط کنونی سازمان ها به شدت تحت تأثیر توسعه اقتصادی کشورها است. سازمان­های کشورهای توسعه یافته برای به دست آوردن مزیت نسبی در تولید محصولات خود نسبت به سازمان های کشور های در حال توسعه به دنبال تخصصی کردن فعالیت­های خود هستند.این استراتژی باعث تشویق سازمان ها برای بهبود عملکرد در فرآیندهای کلیدی خود می­شود.

بر این اساس، هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین خود ارزیابی سازمانی و اتخاذ نوآوری های مدیریتی است در این راستا محقق درصدد بررسی سه سؤال اصلی تحقیق است:

آیا رابطه معناداری بین خود ارزیابی سازمانی با نوآوری های مدیریتی وجود دارد؟

آیا رابطه معناداری بین خودارزیابی سازمانی با عملکرد سازمانی وجود دارد؟

آیا رابطه معناداری بین نوآوری های مدیریتی با عملکرد سازمانی وجود دارد؟

 

1-3- چارچوب نظری تحقیق

در نظریه های تکامل اقتصادی، نزدیک به یک قرن است که نوآوری نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است. در سال های اخیر با ظهور اقتصاد دانش محور، نوآوری نقش حیاتی تری در تحول ساختارهای اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است، به طوری که در بعضی از مقالات از اقتصادهای پیشرفته امروزی به عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می شود (نصرالهی و همکاران،1388).

بعضی از محققان مانند وان دی ون (1986) آن را به عنوان فعالیتی برای توسعه ایده، اجرا، واکنش و تغییر آن در صورت لزوم تعریف کرده اند. از نظر وی فرایند نوآوری بیش از ایجاد و یا ابداع ایده جدید است که شامل فعالیت های درگیر در توسعه و اجرا است در واقع، فرایند نوآوری به عنوان توسعه و اجرا ایده های جدید توسط افرادی که در طول زمان در تبادل با دیگران تغییر زمینه های نهادی و سازمانی مشارکت می­کنند، می باشد.

راجرز(1995) درباره نوآوری می گوید، نوآوری یک ایده، عمل یا شیء است که به عنوان یک چیز جدید پذیرفته می شود.فریمن (1994) در خصوص نوآوری اشاره می­کندکه اختلاف بسیار کمی در میان اقتصاددانان در مورد اهمیت نوآوری برای رشد اقتصادی بلند مدت وجود دارد.

لاوسون (2001) بر این عقیده است که نوآوری مکانیزمی است که سازمانها به واسطهی آن محصولات، فرایندها و سیستمهای جدید مورد نیاز را برای رویارویی یا سازگاری با تغییرات بازارها، فناوریها و روشهای رقابت تولید می کنند.

از دیدگاه پورتر و کتلز (2003) خلق و تجاری سازی دانشهای جدید یک هدف و به عنوان منبع حیاتی بهبودهای پویا در بهرهوری است؛ در  این راه  نوآوری اهرمی است که دنیا را به سرحد دانش سوق می دهد. همچنین نوآوری به معنای معرفی روشهای جدید انجام دادن کار که در طی آن افراد و سازمانها دست به تغییر خود و محیط می زنند.

جانز (1996) بیان کرده است که ارزیابی تکنولوژی عبارتی است که برای بیش از 30 مورد در ارتباط با ارزیابی تأثیر گسترده ای تکنولوژی خاصی برای اطلاع رسانی به  سیاست های عمومی تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته است. در همین رابطه گارسیا و کالانتون (2002) بر این عقیده هستند که استفاده از خود ارزیابی، ارزیابی انجام شده توسط اشخاص ثالث در حمایت از پرسنل سازمانی را پوشش      می­دهد .

 

به عنوان مثال، مشاورانی که برای  انجام یک ممیزی مطابق  مدل EFQM. استفاده می شوند.

اتیله (2000) بیان کرده است که خود ارزیابی یک بازنگری منظم، سیستماتیک و جامع از فعالیتهای سازمان و نتایج آن براساس یک مدل تعالی سازمانی است.خودارزیابی به سازمان اجازه می‌دهد بطور شفاف نقاط قوت و  زمینه‌های قابل بهبود خود را شناسایی کند و برنامه‌هایی جهت بهبود ابعاد مختلف خود تدوین نماید.

تعداد صفحه:144

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com