پایان نامه رابطه استفاده از رسانه با میزان آگاهی از حقوق شهروندی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم اجتماعی

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : جامعه شناسی

 

عنوان:

بررسی رابطه استفاده از رسانه (رادیو و تلویزیون)

با میزان آگاهی از حقوق شهروندی

زمستان 1391

 

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 2
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………… 3
اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 5
هدف‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 6
سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 7
فصل دوم: ادبیات تجربی و نظری پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
مفاهیم اساسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 9
شهروندی…………………………………………………………………………………………………………………………. 9
حقوق شهروندی……………………………………………………………………………………………………………….. 10
حقوق مدنی………………………………………………………………………………………………………………………. 11
حقوق سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………… 11
حقوق اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………. 11
حقوق جنسیتی………………………………………………………………………………………………………………….. 12
حقوق فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………….. 12
رسانه‌های ارتباط جمعی…………………………………………………………………………………………………….. 13
مفهوم ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………….. 15
دسته‌بندی مخاطبان …………………………………………………………………………………………………………… 16
نقش و وظایف وسایل ارتباط جمعی…………………………………………………………………………………… 17
ویژگی‌های رسانه آگاهی‌بخشی ………………………………………………………………………………………….. 22
تاریخچه رادیو و تلویزیون در جهان، ایران و استان لرستان……………………………………………………… 24
کارکردها و ویژگی‌های آن………………………………………………………………………………………………….. 27
شهروندی در جهان و ایران…………………………………………………………………………………………………. 29
پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 33
پژوهش‌های انجام گرفغته در داخل کشور…………………………………………………………………………….. 34
پژوهش‌های انجام گرفته در خارج از  کشور…………………………………………………………………………. 44
نقد و بررسی تحقیقات داخلی و خارجی……………………………………………………………………………… 51
مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 52
رهیافت‌های ارتباطات………………………………………………………………………………………………………… 53
نظریات ارتباطات………………………………………………………………………………………………………………. 55
الگوهای شهروندی……………………………………………………………………………………………………………. 61
گفتمان‌های شهروندی……………………………………………………………………………………………………….. 91
الگوی فردگرایی لیبرال……………………………………………………………………………………………………….. 91
الگوی شهروندی اجتماع‌گرا……………………………………………………………………………………………….. 92
الگوی شهروندی جمهوری‌گرایی………………………………………………………………………………………… 93
فمنیسم و شهروندی…………………………………………………………………………………………………………… 94
نظریات شهروندی…………………………………………………………………………………………………………….. 95
مارشال حقوق سه‌گانه شهروندی………………………………………………………………………………………… 96
دارندروف؛ شهروندی و مشارکت……………………………………………………………………………………….. 97
یورگن هابرماس و شهروندی……………………………………………………………………………………………… 99
پارسونز دوگانه عام‌گرایی و خاص‌گرایی………………………………………………………………………………. 100
دیدگاه‌ها و نظریه‌های پست مدرنیستی…………………………………………………………………………………. 101
آنتونی گیدنز و شهروندی…………………………………………………………………………………………………… 103
مدل شهروندی هیتر…………………………………………………………………………………………………………… 104
ترنر و شهروندی فرهنگی…………………………………………………………………………………………………… 106
نظریه یانگ و شهروندی (شهروندی متمایز) ………………………………………………………………………… 107
کیملیکا و شهروندی (شهروندی چند فرهنگی) …………………………………………………………………….. 10
فالکس و شهروندی عمیق پسامدرن…………………………………………………………………………………….. 110
چارچوب نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 112
فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………. 122
فصل سوم: روش پژوهش
روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 124
جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………… 124
حجم نمونه و روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………………………… 125
تکنیک جمع‌آوری داده‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 127
سنجش متغیرها و عملیای کردن پژوهش………………………………………………………………………………. 127
تعریف نظری یا مفهومی……………………………………………………………………………………………………… 127
ارتباط یا روایی …………………………………………………………………………………………………………………. 139
اعتماد یا پایایی………………………………………………………………………………………………………………….. 140
شیوه تحویل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………….. 140
فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………… 142
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 144
نتایج توصیف آماری………………………………………………………………………………………………………….. 145
بررسی و توصیف داده های مربوط به ویژگی‌های عمومی پاسخ‌دهندگان …………………………………. 158
آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….. 167
نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………….. 168
تحلیل یافته‌ها……………………………………………………………………………………………………………………. 168
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 195
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………… 206
محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 207
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………. 208
پیوست‌ها………………………………………………………………………………………………………………………….. 211
پرسشنامه (1) …………………………………………………………………………………………………………………… 211
پرسشنامه (2) …………………………………………………………………………………………………………………… 215

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 3-1: توزیع افراد برحسب محل سکونت…………………………………………………………………. 126
جدول 3-2: توزیع کارشناسان به تفکیک محل کار…………………………………………………………….. 126
جدول 3-3: ابعاد و شاخص‌های متغیر رسانه (رادیو) ………………………………………………………… 129
جدول 3-4: ابعاد و شاخص‌های متغیر رسانه (رادیو) ………………………………………………………… 129
جدول 3-5: ابعاد شاخص‌های متغیر رسانه (رادیو) ……………………………………………………………. 129
جدول 3-6: ابعاد و شاخص‌های متغیر رسانه (تلویزیون) …………………………………………………… 130
جدول 3-7: ابعاد و شاخص‌های متغیر رسانه (تلویزیون) …………………………………………………… 130
جدول 3-8: ابعاد شاخص‌های متغیر رسانه (تلویزیون) …………………………………………………….. 130
جدول 3-9: ابعاد و شاخص‌های متغیر میزان استفاده از رسانه……………………………………………… 131
جدول 3-10: ابعاد و شاخص‌های متغیر حقوق شهروندی…………………………………………………… 132
جدول 3-11: ابعاد و شاخص‌های متغیر حقوق شهروندی…………………………………………………… 133
جدول 3-12: ابعاد و شاخص‌های متغیر حقوق شهروندی………………………………………………….. 134
جدول 3-13: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه………………………………………………….. 135
جدول 3-14: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه………………………………………………….. 135
جدول 3-15: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه………………………………………………….. 136
جدول 3-16: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه………………………………………………….. 137
جدول 3-17: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه………………………………………………….. 137
جدول 3-18: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه………………………………………………….. 13
جدول 3-19: تعیین ضریب پایایی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………….. 140
جدول 4-1: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت………………………………………………………………. 145
جدول 4-2: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل……………………………………………………… 146
جدول 4-3: توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی…………………………………………………………… 147
جدول 4-4: توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلات…………………………………………………. 148
جدول 4-5: پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال…………………………………………………………….. 149
جدول 4-6: توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسکن………………………………………………………….. 150
جدول 4-7: پاسخگویان بر حسب میزان درآمد………………………………………………………………….. 151
جدول 4-8: آزمون t تک نمونه ای مربوط به متغیرهای تحقیق پرسشنامه مردم عادی……………… 152
جدول 4-9: آزمون t تک نمونه ای مربوط به متغیرهای تحقیق پرسشنامه………………………………. 154
جدول 4-10: میزان استفاده از رسانه‌ها در هفته………………………………………………………………….. 156
جدول4-11: میزان استفاده از رسانه‌ها در روز……………………………………………………………………. 157
جدول 4-12: توزیع پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت……………………………………………………….. 159
جدول 4-13: توزیع پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تاهل……………………………………………….. 160
جدول 4-14: توزیع  پاسخگویان بر حسب گروه سنی……………………………………………………….. 161
جدول 4-15: توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلات………………………………………………… 162
جدول 4-16: توزیع پاسخگویان  بر حسب وضعیت اشتغال………………………………………………… 163
جدول 4-17: آزمون t تک نمونه ای مربوط به متغیرهای تحقیق…………………………………………… 165
4-18: جدول نتایج آزمون رگرسیون………………………………………………………………………………… 168
جدول 4-19:  نتایج آزمون رگرسیون ضرایب استاندارد شده……………………………………………….. 169
4-20: جدول نتایج آزمون رگرسیون………………………………………………………………………………… 170
جدول 4-21: نتایج آزمون رگرسیون ضرایب استاندارد شده………………………………………………… 171
جدول 4-22: آزمون t دو  نمونه مستقل مربوط به فرضیه اول……………………………………………… 172
جدول 4-23:  ANOVA  سطح تحصیلات و آگاهی از حقوق شهروندی نزد شهروندان خرم‌آباد…………………………………………………………………………………………………………………………. 173
جدول 4-24: ANOVA سن پاسخگویان و آگاهی از حقوق شهروندی نزد شهروندان خرم‌آباد 174
جدول 4-25: نتایج آزمون کیزر مایر و بارتلت در تحلیل عاملی…………………………………………… 175
جدول 4-26: نتایج آزمون تحلیل عامل بر حسب عامل های تایید شده…………………………………. 176
جدول 4-27:  نتایج تحلیل مسیر……………………………………………………………………………………… 12
جدول 4-28: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون……………………………………………………….. 182
جدول 4-29: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون……………………………………………………….. 186
جدول 4-30: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون……………………………………………………….. 187
جدول 4-31: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون……………………………………………………….. 188
جدول 4-32: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون……………………………………………………….. 189
جدول 4-33: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون……………………………………………………….. 190
جدول 4-34: نتایج آزمون رگرسیون………………………………………………………………………………… 191
جدول 4-35: نتایج آزمون رگرسیون ضرایب استاندارد شده……………………………………………….. 192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان صفحه
نمودار 4-1: توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت……………………………………………………………….. 145
نمودار 4-2: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل……………………………………………………… 146
نمودار 4-3: توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی…………………………………………………………… 147
نمودار 4-4: توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلات………………………………………………….. 148
نمودار 4-5: پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال…………………………………………………………….. 149
نمودار 4-6: توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسکن………………………………………………………….. 150
نمودار 4-7: پاسخگویان بر حسب میزان درآمد………………………………………………………………….. 151
نمودار 4-8: میانگین شاخص‌های استفاده از رسانه……………………………………………………………… 153
نمودار 4-9: میانگینابعاد مختلف آگاهی از حقوق شهروندی………………………………………………… 155
نمودار 4-10: توزیع جنسیت پاسخگویان (برحسب جنسیت)……………………………………………… 159
نمودار 4-11: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل…………………………………………………….. 160
نمودار 4-12: توزیع پاسخگویان برحسب گروه سنی………………………………………………………….. 161
نمودار 4-13: توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلات…………………………………………………. 162
نمودار 4-14: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال………………………………………………….. 162
نمودار 4-15: میانگین شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه…………………………………………………. 166
نمودار4-16: نمودار پراکنش خط رگرسیون: میزان آگاهی از حقوق شهروندی از دیدگاه مردم…. 169
نمودار 4-17: نمودار سنگ ریزه بر اساس مقادیر ویژه………………………………………………………… 175
نمودار4-18: نمودار هیستوگرام خط رگرسیون متغیر وابسته: میزان آگاهی از حقوق شهروندی… 193
نمودار 4-19: نمودار پراکنش خط رگرسیون متغیر وابسته: میزان آگاهی از حقوق شهروندی……. 193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

رسانه‌ها با تحولاتی که در جنبه‌های مختلف از بعد فن‌آوری، حجم، محتوی و روش داشته‌اند، به عنوان حاملان و منتقل‌کنندگان پیام می‌توانند در ساخت آگاهی‌های عمومی مؤثر باشند. آنها بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی امکان حضور در همه نقاط را پیدا کرده‌اند. بنابراین کسانی که در بوجود آوردن آگاهی عمومی اثر بالاتری داشته‌ باشند می‌توانند در شکل‌دهی به آن موفق‌تر باشند.

بوجود آوردن آگاهی عمومی با استفاده از ابزارهایی است مطبوعات به عنوان یکی از این ابزارها و صدا و سیما به عنوان ابزار دیگر در این راستا مطرح است و چون نفوذ حضور، نحوه‌ی بیان و شکل‌ انتقال پیام در رسانه صدا و سیما به طرز ویژه‌ای است که مخاطب را می‌تواند با انواع و اقسام شگردها و روش‌هایی که در آن هست به خود جلب کند لذا این رسانه می‌تواند در نحوه ایجاد و دگرگونی در آگاهی عمومی پرنفوذترین و مؤثرترین عامل باشد.

از طرفی در عصر حاضر، شناسایی مؤلفه‌های شهروندی تعریف فرهنگ شهروندی و چگونگی انتقال این مفاهیم به مردم و اِعمال این ویژگی‌ها و خصوصیات در زندگی اجتماعی یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در هر کشور است. زیرا که رفاه و امنیت هر جامعه‌ای در گروه مشارکت و همکاری شهروندان آن است. اما زمانی مشارکت خواهند کرد که هر یک به عنوان شهروند یعنی افرادی آزاد و صاحب حق و حقوق و حوزه عمل شناسایی شوند و سپس به تکالیف خود یعنی رعایت قانون، ضوابط و مقررات به اختیار تن دهند و در چارچوب حقوق و تکالیف خود مشارکت ورزند و این مهم مستلزم آگاهی و شناخت کافی شهروندان از عناصر اصلی فرهنگ شهروندی و شهرنشینی و به ویژه حقوق و تکالیف شهروندی است (نوروزی، 1385، 28).

لذا در جهان امروز رادیو و تلویزیون به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباط جمعی، نقش محسوس و مؤثری در آگاهی افراد بر عهده دارند. چنانکه این وسایل با انتقال اطلاعات و پیام‌های مختلف و از طریق تبادل دو سویه اطلاعات و افکار با مخاطبان در شکل‌گیری آگاهی‌های افراد و جهت دادن به آن تأثیر بارزی دارند.

به گونه‌ای که در جوامع پیشرفته امروزی، افراد به عنوان مخاطبان پیام‌های رادیو و تلویزیونی می‌کوشند تا ضمن آشنایی با نقش اجتماعی خود از آزادی‌ها و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خود نیز آگاهی یابند. بنابراین استفاده از رسانه‌ها را می‌توان از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی هر جامعه قلمداد کرد که با کمک آنها ضمن آگاهی دادن به افراد جهت آشنایی با حقوق، نقش و مسئولیت‌های خود تسهیل اجرای حقوق، نقش‌ها و انجام مسئولیت‌ها افراد را در جامعه فراهم می‌آورند (برگر و دیگران، 1381، 75).

با توجه به جایگاه بارز رادیو و تلویزیون در جامعه ما و آگاهی‌هایی که افراد جامعه در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مدنی از طریق این رسانه‌ها بدست می‌آورند در این مطالعه ابتدا سعی خواهیم نمود که میزان استفاده افراد از این رسانه‌ها را بدست آورده و مقدار استفاده از رسانه‌ها تا چه اندازه می‌تواند در آگاهی افراد از حقوق شهروندی مؤثر باشد. سپس راه‌های تأثیرگذاری بیشتر رسانه‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. بنابراین تحقیق حاضر در این راستا تلاش می‌کند که به این اهداف برسد.

 

بیان مسئله

تحولات تاریخی رسانه‌ها بیانگر وابستگی شدید اعتلای تفکر و آگاهی انسان به ابزارهای ارتباطی است چنانکه گسترش آگاهی، معرفت و تفکر به توانمندی‌های متعددی در انسان منجر شده است که امروز شاهد آن هستیم. انسان در کسب و گسترش آگاهی و انتقال آن از راه پیام مدیون رسانه‌ها بود و هست در جامعه امروزه رسانه‌ها با تولید و توزیع مطلوب اطلاعات نقش زیادی در بالا بردن آگاهی‌های گوناگون و ضروری به عهده می‌گیرند و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می‌کنند.

در دنیای امروز، سیاست، حکومت و جوامع بیش از گذشته رسانه‌ای شده و حیات بشری به شکل شگفت‌آوری با رسانه‌ها عجین شده است (بسرا، 2007: 15-14).

بر این اساس است که مهدی‌زاده رسانه‌ها را فراگیرترین نهاد تولید، بازتولید و توزیع معرفت و آگاهی در جهان معرفی می‌کند به گونه‌ای که محتوای آنها را منبع قدرتمندی درباره آگاهی از جهان اجتماعی در نظر می‌گیرد (مهدی‌زاده، 1387: 10-9).

از طرفی در جوامع امروزی مفهوم شهروندی معنایش بیش از عضویت در یک جامعه پیدا کرده است. کسب مهارتهای شهروندی و یا به عبارت دیگر تبدیل شدن به یک شهروند مؤثر و کارآمد مستلزم آشنایی و آگاهی از حقوق و تکالیف است، نگرش‌های قوام یافته نسبت به ارزش‌های اجتماعی، حساسیت نسبت به فرهنگ و آداب و سنن احترام به شأن و منزلت انسانی و تلاش برای صلح و حفظ محیط زیست است و همچنین رفتارهایی مانند مشارکت اجتماعی، شرکت در فعالیتهای داوطلبانه و انسان دوستانه، شرکت در انتخابات و حفظ نظم اجتماعی، افراد را به شهروندان فعال و کارآمد یک جامعه تبدیل می‌کند. لذا فردی که خود را شهروند می‌داند و در هویت شهروند قرار می‌گیرد، دارای مجموعه‌ای به هم پیوسته از آگاهی‌ها، تصورات و انتظارات است که رابطه او با محیط اجتماعی‌اش را تعریف و تنظیم می‌کند (حسام، 13.83: 28).

بنابراین شهروند واقعی با آگاهی از توانایی ها و نیازهای خود و با توجه به شرایط اجتماعی جامعه اش درصد است تا بر محیط اجتماعی زندگی‌اش نظارت کند و در مواقع لزوم به تغییر شرایط و محیط پیرامونش بپردازد. لذا شهروند واقعی باید از حقوق خود مطلع باشد. این آگاهی باید تا حدی باشد که شهروند را به تحرک وادارد و به وی قدرت فعال شدن در محیط اجتماعی را بدهد (حسام، 1382: 12).

بدیهی است که در هر جامعه‌ای، نظام اجتماعی باید از طرق مختلف آگاهی‌های لازم را در زمینه‌ی حقوق شهروندی در افراد جامعه ایجاد کند. با وجود آنکه آموزش و پرورش رسمی ظرفیت‌های فراوانی برای آگاهی و آموزش مفهوم شهروندی و رفتارهای مدنی دارد به نظر می‌رسد که با توجه ماهیت به این مفهوم، نهادهای دیگر اجتماعی همانند رسانه‌ها، در ادامه این آگاهی‌ها و آموزش‌ها کارآمدتر و اثربخش‌تر عمل کنند. به ویژه در سالهای اخیر نقش رسانه‌های جمعی در آگاهی از حقوق شهروندی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

با مراجعه آمار درمورد گوش دادن به رادیو و بویژه تماشای تلویزیون در جامعه به اهمیت این رسانه‌ها پی می‌بریم و در شرایط کنونی در بعضی از روزها بیش از نود درصد مردم به طور متوسط به تماشای تلویزیون و گوش دادن به برنامه‌های رادیویی به لحاظ زمان و حجم مخاطبان افزوده شده است. زیرا با افزایش پوشش و علاقه مخاطبان به رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه ها و امکان استفاده از رادیو و تلویزیون افزوده و نقش وسایل ارتباطی در تحولات اجتماعی بیشتر شده است (آزاد ارمکی، 1387: 6).

لذا در جهان معاصر، در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه یکی از حوزه‌هایی که به شدت تحت تأثیر آگاهی‌ها و آموزش‌ها و بازنمایی‌های رسانه‌ای قرار دارد. گستره مهارت های شهروندی رفتارهای مدنی و مشارکت اجتماعی است (رضایی بایندر، 1382: 131).

پژوهشگران بسیاری نقش های مثبت و منفی رسانه‌ها را در این گستره مورد بررسی قرار داده‌اند. از جمله جرج گربنر که به بررسی محتوای برنامه‌های تلویزیونی و تأثیر آن بر ادراک و رفتار گروه‌های مختلف بینندگان داشت. استدلال می کند که برنامه‌های تلویزیونی آثار دراز مدت تدریجی و غیرمستقیم اما متراکم و با اهمیت دارد (وود، 2000). مطالعه دیگری که مک کامبز و شاو در مورد برجسته‌سازی بعضی موضوعات که در رسانه‌های گروهی به ویژه تلویزیون انجام داده‌اند. به این نتیجه رسیده‌اند که تأکید رسانه‌ها بر یک موضوع و درک مردم از آن موضوع به عنوان موضوع مهم 96 درصد بوده است. بررسی یافته‌ها حاکی از آن است که رسانه‌ها می‌توانند با ارائه آگاهی‌ها و الگوهای رفتاری، چارچوب‌های مرجع و اطلاعات مطلوب، به افزایش آگاهی‌ها، مهارت‌های شهروندی و شکل‌گیری رفتارهای مدنی کمک کنند.

همچنین براساس تحقیقی که در سطح استان لرستان توسط ملیحه شیانی در رابطه با وضعیت شهروندی در لرستان انجام گرفته میزان آگاهی شهروندان از حقوق خود و مشارکت آنها در مسائل مختلف در حد متوسط می‌باشد (شیانی، 1383).

بیانگر آن است که حقوق شهروندی در بین شهروندان از وضعیت مناسبی برخوردار نمی‌باشد. حال با توجه به بهره‌مندی تقریاً صد در صدی مردم شهرستان خرم‌آباد در دسترسی به برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ملی و محلی (استانی) و همچنین تخصیص بخشی از برنامه‌های رادیو و تلویزیونی ملی و محلی به حقوق شهروندی از جمله حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی این تحقیق به دنبال آن است که استفاده از رادیو و تلویزیون مرکز لرستان تا چه میزان می‌تواند آگاهی شهروندان را از حقوق شهروندی به دنبال داشته باشد و استفاده از مدل‌های ارتباطی تا چه حد می‌تواند آگاهی افراد را در زمینه حقوق شهروندی به همراه داشته باشد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

وسایل ارتباط جمعی به عنوان یکی از مهمترین وسایل ایجاد تغییرات در جوامع بشری، به جامعه و افراد آن کمک می کند تا در مسیر و خط مشی معین خود موفق‌تر و با آگاهی و اطلاعات بیشتری حرکت ورزند و در چگونگی تعامل متقابل شهروندان تأثیر گذاشته و کنش‌ها و واکنش‌ها را جهت‌دار و متناسب با دیگر ابعاد جامعه بسازد (اوبرین، 1984: 65-60).

از طرف دیگر گسترش وسایل ارتباط جمعی (اعم از رادیو، تلویزیون و…) جهت تأثیر این وسایل بر مخاطبان را از جنبه‌های مختلف نظیر آموزش، ایجاد سلیقه و علایق جدید، نوگرایی، ارتقای سطح آگاهی‌ها و دانش عمومی و … به طور جدی مطرح کرده است (بیابانگرد، 1387).

آگاه سازی و تربیت شهروندی زمینه را برای تربیت انسان، مهارت و فهم لازم برای داشتن یک نقش مؤثر در جامع در سطح محلی، ملی و بین‌المللی را فراهم می‌آورد و آنها را شهروندانی آگاه، متفکر و مسئول که مسئولیتهای خود را به خوبی می‌شناسد تبدیل می‌نماید.

لذا توسعه پایدار به عنوان مهمترین نتیجه آگاهی‌سازی و تربیت شهروندی متمدن جایگاه کلیدی در توسعه ملت‌ها دارد. بسیاری از صاحب نظران برای توسعه پایدار سه رکن متصور شده‌اند: پایداری زیست محیطی (اکولوژی)، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی (شریبیرگ 2000، نیلو 2001، دال 2000) که شهروند مطلوب، مفید و آگاه به حقوق و وظایف شهروندی خود را می‌توان هسته مرکزی سه رکن توسعه پایدار دانست (همان). در تحقیقی که در ارتباط با سنجش مؤلفه‌های فرهنگی- اجتماعی و نقش آن در توسعه استان، نتایج تجربی نشان می‌دهد که شهروندان لرستانی من‌جمله خرم‌آباد از وضعیت مناسبی در رابطه با این مؤلفه‌ها برخودار نمی‌باشند (گنجی، 1381). با توجه به اینکه رسانه‌ها نقش مهمی در آگاه‌سازی و ایجاد نگرش و عمل اجتماعی در بین افراد جامعه دارند می‌توانند با برنامه‌های خود نقش مهمی را در تحقق توسعه پایدار در ابعاد مختلف داشته باشد.

تعداد صفحه:229

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com