پایان نامه دکتری:بررسی ارتباط کار شیفتی و عوامل دیگر با سندرم متابولیک در کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در سال 1394

متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته :پزشکی

گرایش :عمومی

عنوان : بررسی ارتباط کار شیفتی و عوامل دیگر با  سندرم متابولیک در کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در سال 1394

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دانشكده پزشكی

 

پایان نامه

جهت دریافت درجه دكتری حرفه ای پزشكی عمومی

 

 

عنوان

بررسی ارتباط کار شیفتی و عوامل دیگر با

سندرم متابولیک در کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در سال 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 

فصل 1. مقدمه ……………………………………………………………………………………… 1
1- 1. سندرم متابولیک ………………………………………………………………… 2
1- 1- 1. تاریخچه و تعریف ……………………………………………… 2
1- 1- 2. ویژگی های عمومی ………………………………………… 6
1- 1- 3. اپیدمیولوژی …………………………………………………… 7
1- 1- 4. اتیولوژی ………………………………………………………… 9
1- 2. کار شیفتی ……………………………………………………………………….. 11
1- 2- 1. زمینه   …………………………………………………………….. 11
1- 2- 2. مرگ و میر …………………………………………………….. 13
1- 2- 3. بیماری های دستگاه گوارش ……………………………. 14
1- 2- 4. بیماری قلب و عروق ……………………………………….. 15
1- 2- 5. دیابت و اختلالات متابولیک ……………………………. 16
1- 2- 6. سرطان ……………………………………………………….. 18
1- 2- 7. بارداری ………………………………………………………. 19
1- 2- 8. تشدید اختلالات موجود ………………………………….. 20
1- 2- 9. ساز و کار ……………………………………………………. 21
1- 3. دلایل انتخاب موضوع …………………………………………………….. 25
فصل 2. بررسی متون ……………………………………………………………………… 26
فصل 2. مواد و روش ها ………………………………………………………………….. 36
3- 1. هدف اصلی طرح ……………………………………………………… 37
3- 2. اهداف فرعی طرح ……………………………………………………. 37
3- 3. اهداف کاربردی طرح ……………………………………………….. 38
3- 4. فرضیات یا سؤالات پژوهش …………………………………………. 39
3- 5. نوع مطالعه ………………………………………………………………. 40
3- 6. جامعه مورد مطالعه ………………………………………………………. 40
3- 7. معیار های ورود به مطالعه ……………………………………………. 40
3- 8. معیارهای خروج از مطالعه ……………………………………………. 40
3- 9. مکان و زمان انجام مطالعه ……………………………………………. 40
3- 10. روش اجرای طرح ………………………………………………………. 41
3- 11. روش جمع آوری داده ها …………………………………………… 43
3- 12. قدرت مطالعه …………………………………………………………….. 43
3- 13. روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………… 45
3- 14. ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………….. 45
3- 15. محدودیت های اجرایی طرح و روش کاهش آن ها ……. 46
3- 16. جدول متغیر ها ………………………………………………………….. 47
فصل 4. یافته ها …………………………………………………………………………………… 50
فصل 5. بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………… 64
5- 1. بحث …………………………………………………………………………….. 65
5- 2. نتیجه گیری ………………………………………………………………….. 74
مراجع …………………………………………………………………………………………………… 75فهرست جداول

جدول 1. مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه ……………………………………………………… 50
جدول 2. مشخصات تن سنجی و فشار خون شرکت کنندگان در مطالعه ……………………………………. 51
جدول 3. مقادیر آزمایشگاهی شرکت کنندگان در مطالعه …………………………………………………………… 52
جدول 4. سابقه بیماریهای مزمن در شرکت کنندگان در مطالعه …………………………………………………. 53
جدول 5. مشخصات سبک زندگی شرکت کنندگان در مطالعه ……………………………………………………. 54
جدول 6. مشخصات شغلی شرکت کنندگان در مطالعه ……………………………………………………………….. 55
جدول 7. ارتباط بین سندرم متابولیک وضعیت شغلی در مدل لجستیک رگرسیون ……………………… 57
جدول 8. ارتباط بین افزایش فشار خون و وضعیت شغلی در مدل لجستیک رگرسیون ……………….. 58
جدول 9. ارتباط بین TG و وضعیت شغلی در مدل لجستیک رگرسیون ……………………………………… 59
جدول 10. ارتباط بین سطح پائین HDL-C و وضعیت شغلی کار در مدل لجستیک رگرسیون …… 61
جدول 11. ارتباط بین افزایش دور کمر و وضعیت شغلی در کار در مدل لجستیک رگرسیون …….. 62
جدول 12. ارتباط بین افزایش قند خون و وضعیت شغلی در مدل لجستیک رگرسیون ……………….. 63

 فهرست شکل ها

شکل 1. مکانیسم های بیماری در شیفت کاران ……………………………………………………………………………… 22
شکل 2. اندازه گیری دور کمر ……………………………………………………………………………………………………….. 42
شکل 3. نمودار آلتمن برای تعیین اندازه نمونه لازم یا محاسبه قدرت مطالعه ……………………………….. 44
شکل 4. نمودار دایره ای فراوانی نسبی سطح تحصیلات در کارکنان منطقه ویژه افتصادی پارس …… 51
شکل 5. نمودار دایره ای فراوانی نسبی سطح فعالیت فیزیکی در کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
شکل 6. نمودار میله ای فراوانی کار شیفتی برحسب وضعیت اقامت کارکنان ………………………………… 67
شکل 7. نمودار میله ای فراوانی سطوح مختلف فعالیت فیزیکی بر حسب نوع کار دفتری یا عملیاتی 68
شکل 8. نمودار میله ای توزیع وضعیت دور کمر برحسب جنسیت ……………………………………………….. 72
شکل 9. نمودار میله ای توزیع نوع کار (دفتری/عملیاتی) بر اساس مدرک تحصیلی کارکنان ………… 73

 
 
چکیده
زمینه و هدف: مطالعات انجام شده بر روی شیفت های کاری طولانی حاکی از عواقب مثبت و منفی بوده است. هدف این مطالعه شغلی بررسی همراهی بین کار شیفتی و متغیرهای دیگر مرتبط به وضعیت کاری با سندرم متابولیک بود.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی داده های حاصل از بررسی سالیانه تمامی کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (واقع در بندر عسلویه، ایران) در سال 1394 انجام شد. داده های حاصل از 1249 فرد شامل مرد و زن مورد مطالعه قرار گرفت. متغیرها عبارت بودند از شیفت کاری، نوع کار، وضعیت اقامت، سطح تحصیلات، فعالیت فیزیکی و مصرف سیگار. از مدل رگرسیون لجیستیک برای تخمین خطر سندرم متابولیک و اجزای آن مرتبط با متغیرهای مطالعه از قبیل کار شیفتی استفاده شد.
یافته ها: کارگران شیفت کار نسبت به کارگران روزکار خطر بالاتری برای سندرم متابولیک نداشتند. از میان متغیرهای مطالعه، شیوع سندرم متابولیک با افزایش سن بیشتر می شد (OR= 1.03؛ 95% فاصله اطمینان 1.1-21.05). در حالی که سایر متغیرهای مطالعه از قبیل جنس، نوع کار، سطح تحصیلات و مصرف سیگار با سندرم متابولیک مرتبط نبودند.
نتیجه گیری: یافته های حاصل از مطالعه ما نشان داد که برخلاف نتایج پیشین کار شیفتی با بروز سندرم متابولیک مرتبط نیست، که احتمالاً این تفاوت را می توان به برنامه شیفت کارکنان و محل اقامت آنان نسبت داد.
کلیدواژگان: سندرم متابولیک، عوامل خطر، کار شیفتی، مطالعه شغلی

فصل 1. مقدمه

1-1. سندرم متابولیک
1-1-1. تاریخچه و تعریف
سندرم متابولیک ترکیبی از اختلالات متابولیکی است که اولین بار در سال 1923 توسط Alberti و همکاران به صورت مجموعه ای از اختلالات همچون نقرس، افزایش فشار خون و قند خون بیان شد (1). در سال 1956، Avogaro و Crepaldi به فاکتورهایی مانند چاقی، افزایش فشار خون و قندخون بالا به عنوان اجزای سندرم متابولیک اشاره کردند (2). Reaven در سال 1988 اصطلاح سندرم X به همراه افزایش خطر دیابت نوع 2، بیماری های قلبی، مقاومت به انسولین، افزایش فشار خون، افزایش قند و چربی خون را به کار برد (3). چهاربخشی کشنده [1] و مقاومت به انسولین[2] از دیگر نام های این اختلال است (4, 5). امروزه واژه سندرم متابولیک بهترین معرف برای این اختلال متابولیک می باشد (1).
از آنجا که علائم سندروم متابولیک با هم رخ می دهد، بیماران مبتلا به یک یا فقط چند صفت به احتمال زیاد دارای صفات دیگر علاوه بر مقاومت به انسولین هستند (6). ارزشمند بودن ارزیابی مقاومت به انسولین اضافه بر صفاتی که به طور معمول اندازه گیری می شود، نامشخص است.
وجود چند تعریف سندرم متابولیک منجر به برخی از مشکلات در مقایسه داده ها از مطالعات با استفاده از معیارهای مختلف شده است (7-13). معیارهای تعریف شده توسط برنامه ملی آموزش کلسترول[3] (NCEP/ATP III) گسترده ترین معیار مورد استفاده است (14).

معیارهای ATP III کنونی سندرم متابولیک را با وجود سه مورد از پنج صفت زیر تعریف می کند:

  • چاقی شکمی، تعریف شده به صورت دور کمر در مردان ≥102 سانتی متر (40 اینچ) و در زنان ≥88 سانتی متر (35 اینچ).
  • سطح سرمی تری گلیسرید ≥150 mg / dL و (1.7 میلی مول / لیتر) و یا تحت درمان دارویی برای تری گلیسرید بالا.
  • کلسترول HDL سرم <40 میلی گرم / دسی لیتر (1 میلی مول / لیتر) در مردان و <50 میلی گرم / دسی لیتر (1.3 میلی مول / لیتر) در زنان و یا درمان های دارویی برای HDL-C پایین.
  • فشار خون ≥ 85/130 میلی متر جیوه یا درمان های دارویی برای فشار خون بالا.
  • قند خون ناشتا (FPG ≥100 mg / dL) و یا درمان های دارویی برای قند خون بالا.

فدراسیون بین المللی دیابت[4] با تقسیم جمعیت به سه گروه 10-6، 16-10 و بالای 16 سال، تعریفی برای سندرم متابولیک ارائه کرد که در هر سه گروه، چاقی شکمی جزء اصلی اختلال عنوان شد. بر اساس این تعریف، امکان تشخیص قطعی سندرم متابولیک در گروه کودکان زیر 10 سال وجود ندارد. در نوجوانان 10 تا 16 سال، علاوه بر چاقی شکمی حضور حداقل دو مورد از فاکتورهایی مانند تری گلیسرید بالای 150 میلی گرم در دسی لیتر، کلسترول HDL پایین تر از 40 میلی گرم در دسی لیتر، فشار خون بالای 85/130 میلی متر جیوه، گلوکز ناشتای بیشتر از 100 میلی گرم در دسی لیتر و دور کمر بیش از 90 سانتی متر در تشخیص سندرم متابولیک الزامی است (15).
فدراسیون بین المللی دیابت(IDF) معیارهای سندرم متابولیک را در سال 2006 (16) به روز کرد. چاقی مرکزی یک عنصر ضروری در این تعریف بوده و دارای آستانه های مختلف دور کمر برای گروه های مختلف نژادی-قومی است:

  • افزایش دور کمر، بر اساس آستانه خاص قومی دور کمر

به علاوه دو مورد از موارد زیر:

  • تری گلیسیرید> 150 میلی گرم / دسی لیتر و یا درمان تری گلیسیرید بالا.
  • کلسترول HDL <40 میلی گرم / دسی لیتر در مردان یا <50 میلی گرم / دسی لیتر در زنان، و یا درمان برای HDL پایین.
  • فشار سیستولیک خون> 130، فشار خون دیاستولیک> 85، و یا درمان برای فشار خون بالا
  • قند خون ناشتا> 100 میلی گرم / دسی لیتر و یا دیابت نوع 2 قبلا تشخیص داده ؛ تست تحمل گلوکز خوراکی برای بیماران با قند خون ناشتای بالا توصیه می شود، اما الزامی نیست.

[1] The Deadly Quartet
[2] Insulin Resistanse
[3] The National Cholesterol Education Program (NCEP/ATP III)
[4] International Diabetes Federation
تعداد صفحه : 97
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***