پایان نامه دکترا : ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دكترای دندانپزشکی

عنوان : ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته

دانشكده دندانپزشکی

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پایان نامه جهت دریافت درجه دكترای دندانپزشکی

 

عنوان:

ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته

 

اساتید راهنما:

دکتر رضا شاه اکبری

دکتر مجیدرضا مختاری

 

استادمشاور:

دکتر مجید عشق پور

 

 

                                         سال تحصیلی: 93-1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مندرجات

چکیده. 1

فصل اول:کلیات و مروری بر متون و مقالات

(۱-۱)مقدمه: 4

(٢-۱)کلیات: 6

(۱-٢-۱)تعریف پریودنتیت: 6

(٢-٢-۱) نحوه پراکندگی بیماری: 7

(۳-٢-۱)انواع پریودنتیت: 9

(۴-٢-۱)عوامل خطرساز بیماری: 10

(۵-٢-۱)تشخیص پریودنتیت: 12

(۶-٢-۱)عوامل مرتبط بانقص پریودنتال در دیستال مولردوم: 13

(۷-٢-۱)اصول طراحی فلپ: 14

(۸-٢-۱)مروری بر آناتومی ماگزیلا: 16

(۹-٢-۱)سطح خلفی یا سطح زیرگیجگاهی ماگزیلا: 17

(۱۰-٢-۱)مواد پیوند استخوانی: 19

(۱۱-٢-۱)تهیه استخوان از منابع داخل دهانی: 25

(۳-۱)مروری برمطالعات انجام شده: 28

(۴-۱)بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق: 37

(۵-۱)اهداف و فرضیات: 41

فصل دوم: مواد وروش ها

(۱-٢)جمعیت مورد مطالعه: 44

(٢-٢)روش نمونه گیری: 44

(۳-٢)حجم نمونه: 44

(۴-٢)روش اجرای طرح: 44

(۵-٢)معیارهای ورود و خروج مطالعه: 45

(۶-٢)شیوه و ابزار گردآوری اطلاعات: 45

(۷-٢)شاخص پلاک ایندکس Silness & Leo (PI): 46

(۸-٢)شاخص ضریب لثه ای (GI): 47

(۹-٢) شاخص عمق پاکت (PD): 47

(۱۰-٢)شاخص ازدست دادن چسبندگی لثه (AL): 48

(۱۱-٢)شاخص خونریزی هنگام پروب کردن (BOP): 48

(۱٢-٢)عملیات جراحی: 49

(۱۳-٢)اندازه گیری های پس از جراحی: 53

(۱۴-٢)جدول متغیرها: 54

(۱۵-٢)روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری: 55

 

فصل سوم: یافته ها و نتایج

(۱-۳)عمق پاکت: 56

(٢-۳)شاخص پلاک: 59

(۳-۳)ازدست دادن چسبندگی لثه: 61

(۴-۳)شاخص لثه: 63

(۵-۳)شاخص خونریزی: 65

فصل چهارم: بحث

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

(۱-۵)نتیجه گیری: 78

(٢-۵)نقاط قوت ومحدودیت های مطالعه: 78

(۳-۵)پیشنهادات: 80

فصل ششم: منابع

Reference. 75

چکیده انگلیسی.. 80

ضمائم   ……………………………………  I-II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول(۱-۳). مقایسه میانگین عمق پاکت در دو زمان قبل و شش ماه بعد عمل.. 57

جدول(2-۳).میانگین،انحراف معیار،میانه،کمترین و بیشترین.. 59

جدول(3-۳). میانگین،انحراف معیار،میانه،کمترین و بیشترین مقدار شاخص از دست دادن چسبندگی لثه در دو زمان اندازه گیری شده  61

جدول(4-۳). میانگین،انحراف معیار،میانه،کمترین و بیشترین مقدار شاخص لثه در دو زمان اندازه گیری شده. 63

جدول (5-۳). فراوانی خونریزی مشاهده شده در دو زمان اندازه گیری شده. 65

 

 

 

 

فهرست نمودار ها

نمودار (1-3). توزیع نمرات عمق پاکت در دو زمان اندازه گیری شده. 58

نمودار(2-3).میانگین شاخص پلاک در قبل و شش ماه بعد عمل.. 60

نمودار(3-3).میانگین چسبندگی لثه در قبل و شش ماه بعد عمل.. 62

نمودار(4-3).میانگین شاخص لثه در قبل و شش ماه بعد عمل.. 64

 

 

 

فهرست تصاویر

(۱-۱)آناتومی سطح خارجی استخوان ماگزیلاری.. 17

(٢-۱)آناتومی سطح داخلی استخوان ماگزیلاری.. 18

(۳-۱)نمایی از اعصاب ناحیه ی استخوان ماگزیلاری.. 19

(۴-۱)نوعیBlock graft 21

(۵-۱)پیوند اتوژن برداشته شده از استخوان کورتیکال مندیبل.. 21

(۶-۱)مناطق قابل استفاده جهت تهیه بلوک اتوژن از استخوان مندیبل.. 22

(٧-۱)پارتیکل های استخوانی آلوژن. 23

(۸-۱)نمای شماتیک قراردادن گرفت استخوانی به همراه ممبران در یک ساکت دندانی جهت حفظ استخوان. 38

(۹-۱)نمای شماتیک قراردادن پیوند استخوان در مجاورت ایمپلنت در یک ریج آتروفیک…. 39

(۱-٢)بررسی میزان استخوان موجود در دیستال مولر دوم براساس رادیوگرافی PA.. 50

(٢-٢) فرز Trephine به قطر mm  ۵. 50

(۳-٢)محل برداشت پیوند استخوان در ناحیه ی توبروزیته. 51

(۴-٢)گرفت برداشته شده از ناحیه ی توبروزیته. 52

چکیده

مقدمه:یکی از بهترین روش ها برای بازسازی نواقص استخوانی در ناحیه دهان ودندان بیماران٬استفاده از پیوند اتوژن است که هنوز به عنوان استاندارد طلایی جهت آگمنتاسیون نواحی دچار کمبود استخوان٬در نظر گرفته می شود.مناطق داخل دهانی متعددی برای برداشت این گرفت استخوانی وجود دارد که توبروزیته ماگزیلا به دلیل دسترسی راحت تر و عوارض جراحی کمتر٬محل مناسبی جهت برداشت مقادیر محدود استخوان می باشد.

هدف از انجام این مطالعه٬ارزیابی مشکلات پریودنتال مولر دوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیوند استخوان از ناحیه توبروزیته می باشد.

مواد وروش ها:۱۵ بیمار مراجعه کننده به بخش جراحی و ایمپلنت دانشکده دندانپزشکی مشهد٬با محدوده سنی ۲۰ تا ۴۰ سال٬پس از بررسی شرایط ورود و خروج٬وارد مطالعه شدند.

برای هر بیمار شاخص های عمق پاکت٬از دست دادن چسبندگی لثه٬شاخص پلاک٬شاخص لثه و خونریزی بعد از پروب کردن٬در سه ناحیه شامل میددیستال٬دیستو باکال و دیستولینگوال از هر دندان٬در دو زمان قبل و ۶ ماه بعد از جراحی٬اندازه گیری و ثبت شدند.

نتایج:طبق نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین عمق پاکت در دیستال مولر دوم ماگزیلا٬در دو زمان قبل و ۶ ماه بعد از عمل٬مشاهده می گردد که این شاخص به میزان ۴/۱۵٪ کاهش یافته است که این میزان کاهش٬معنی دار بوده است.( ۰۰۲/۰P=)

سه شاخص پلاک ٬از دست دادن چسبندگی لثه و شاخص لثه به صورت رتبه ای ارزیابی شدند که هر سه با گذشت زمان به طور معنی داری کاهش یافته اند.(شاخص پلاک۰۰٢/۰=P)(از دست دادن چسبندگی لثه۰۲۵/۰=P) (شاخص لثه۰۷۷/۰=P)

میزان خونریزی مشاهده شده در ۶ ماه پس از جراحی ۴/٢۱٪کاهش داشته است اما این میزان کاهش معنی دار نبوده است.(۲۵۰/۰ P=)

نتیجه گیری:برداشتن گرفت استخوانی از ناحیه توبروزیته٬منجر به ایجاد مشکلات پریودنتال برای مولر دوم ماگزیلاری مجاور این ناحیه٬نخواهد شد و استخوان ساپورت کننده در دیستال آن٬چنانچه در طی جراحی دچار صدمه شده باشد٬دوباره بازسازی شده به طوری که عمق پاکت و عرض بیولوژیک نرمالی خواهیم داشت.

واژگان کلیدی:توبروزیته ی ماگزیلا-مولر دوم فک بالا-پریودنتیت-پیوند استخوان

(۱-۱)مقدمه:

عواملی مانندپریودنتیت مزمن٬تروما٬مالفورماسیون و نئوپلازی ها می توانند منجر به آتروفی٬ بدشکلی و حتی کاهش عملکرد ریج آلوئولار شوند که بدین ترتیب در زیبایی٬جویدن و یا قرار دادن ایمپلنت جهت تجدید فانکشن جویدن٬اختلال ایجاد می کنند)۱(بنابراین ترمیم این نواحی با افزایش ریج به کمک استفاده از گرفت های استخوانی٬روشی معمول در جراحی های فک و صورت در نظر گرفته می شود.

در این میان با وجود برخی پیشنهادات اخیر درمورد تکنولوژی تعویض استخوان٬گرفت استخوانی اتوژن به دلیل خاصیت استئواینداکتیو٬استئوکنداکتیو و قابل قبول بودن برای سیستم ایمنی٬همچنان بیشترین پذیرش را در جراحی های نوسازی فک و صورت دارند.(۳۰)این نوع پیوند های استخوانی را می توان از مناطق داخل دهانی و نیز خارج دهانی تهیه نمود.(٢۶٬۳۰٬۱)

در بین منابع داخل دهانی٬سمفیز و راموس مندیبل جهت تهیه ی بلوک استخوانی و توبروزیته ی ماگزیلا برای تهیه ی پارتیکل ها به کار می روند.با وجود اهمیت این گرفت های استخوانی در بازسازی ریج٬نمی توان مشکلات و عوارض حاصل از برداشت آن را برای بافت های مجاور نواحی دهنده٬نادیده گرفت.

یکی از عوارض احتمالی قابل مطرح برای این نوع جراحی ها٬بروز مشکلات پریودنتال برای دندان های مجاور ناحیه ی جراحی است.از دست رفتن چسبندگی لثه و بافت های پریودنشیوم و به دنبال آن ایجاد پاکت در دیستال این دندان ها و بروز پریودنتیت٬نتیجه ی قابل پیش بینی به عنوان عارضه برای این نوع جراحی ها٬درنظر گرفته می شود.

مطالعات و اطلاعات مربوط به جراحی های ناحیه ی توبروزیته ی ماگزیلا بسیار محدود است.بیشتر مطالعات به بررسی مشکلات پریودنتال به وجودآمده در جراحی های مولر سوم پرداخته اند.(۳٢و۳۱ و ٢۹-٢۷ و ٢۴-٢٢)

بنابراین هدف از انجام این مطالعه٬ارزیابی تأثیر برداشت پیوند استخوانی از ناحیه ی توبروزیته ی ماگزیلا بر پلاک ایندکس٬ایندکس خونریزی٬ایندکس لثه ای٬عمق پاکت و میزان از دست دادن چسبندگی لثه٬قبل و ۶ ماه بعد از انجام جراحی می باشد

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***