پایان نامه دکترای :بررسی میزان شیوع آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در سبزیکاری های اطراف ساری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکترای حرفه ای دامپزشکی

عنوان : بررسی میزان شیوع آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در سبزیکاری های اطراف ساری 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه :

برای دریافت درجه دکتری حرفه ای دامپزشکی (D.V.M)

موضوع :

بررسی میزان شیوع آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در سبزیکاری های اطراف ساری 

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر شاهرخ رنجبر بهادری

استاد  گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر ویدا پیر زمانی

استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

استاد داور:

سرکار خانم دکتر طناز طباطبایی

 

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چكیده 1

مقدمه و هدف 2

فصل اول :‌كلیات

1-1- تاریخچه 6

2-1- تاریخچه تحقیقات در زمینه کریپتوسپوریدیوم در ایران. …9

1-2-1- در سبزیجات…………………………………………………………………….. 11

2-2-1- در حیوانات ……………………………………………………………………… 11

3-1- طبقه بندی 11

4-1- گونه های کریپتوسپوریدیوم ..12

1-4-1-  نشخوارکنندگان. …12

2-4-1- گوشتخواران. 12

3-4-1- پرندگان. 13

4-4-1- ماهیان 13

5-4-1- خزندگان 13

6-4-1- حیوانات آزمایشگاهی 14

7-4-1- پریمات ها و انسان 14

5-1- مورفولوژی. 16

6-1- چرخه زندگی. 16

7-1- اپیدمیولوژی 18

1-7-1- حیوانات اهلی. 18

2-7-1- نشخوارکنندگان. 19

3-7-1- انسان. 20

4-7-1- خوک.. 21

5-7-1- تک سمی. 22

6-7-1- حیوانات وحشی و شکاری. 23

7-7-1- سگ سانان. 23

8-7-1- گربه سانان. 25

8-1- راه های انتقال کریپتوسپوریدیوز. 27

1-8-1- انتقال زئونوتیک… 27

2-8-1- انتقال غیر زئونوتیک 28

3-8-1- منابع طبیعی. 29

9-1- ایمونوپاتوژنز. 30

1-9-1- ایمنی همورال…………………………………………………………………. 30

2-9-1- ایمنی با واسطه سلولی 31

10-1- نشانه های بالینی در انسان. 32

11-1- پیشگیری و درمان. 34

1-11-1- پیشگیری و درمان در انسان. 34

2-11-1- پیشگیری  و درمان در حیوانات.. 35

3-11-1- ضدعفونی. 36

فصل دوم: مواد و روش کار

1-2-هدف…………………………………………………………………………………….. 41

2-2- مواد و وسایل مورد نیاز……………………………………………………………….. 42

3-2- روش کار………………………………………………………………………………. 44

4-2- مراحل آزمایش…………………………………………………………………………. 44

فصل سوم: نتایج

نتایج. 46

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری. 53

پیشنهادات.. 56

فهرست منابع فارسی. 57

فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………. 60

چکیده  انگلیسی………………………………………………………………………………… 64

 

 

فهرست جداول

 جدول                                                                                                     صفحه  

1-1 . گونه های کریپتوسپوریدیوم………………………………………………………… ….15

2-1 .ویژگی های ریخت شناسی اووسیست های گونه های کریپتوسپوریدیوم……………….. 33

1-2  فراوانی تعداد نمونه ها در مناطق و سبزیجات…………………………………………… 47

1-3- فراوانی و درصد فراوانی آلودگی سبزی در مناطق مختلف اطراف ساری……………… 51

2-3- فراوانی و درصد فراوانی آلودگی سبزی در انواع مختلف سبزی……………………….. 51

3-3- فراوان  و درصد فراوانی آلودگی سبزی با توجه به نوع کود مصرفی………………….. 52

4-3- فراوانی  و درصد فراوانی آلودگی سبزی با توجه به نوع آب مصرفی…………………. 52

5-3- آزمون مجذور کای برای بررسی تفاوت میزان آلودگی سبزی در مناطق مختلف زیر کشت اطراف ساری                                                                                                                    53

6-3- آزمون مجذور کای برای بررسی تفاوت میزان آلودگی سبزی در انواع مختلف
سبزی…………………………………………………………………………………………….. 54

7-3- آزمون مجذور کای برای بررسی تفاوت میزان آلودگی سبزی با توجه به کود مصرفی… 55

8-3- آزمون مجذور کای برای بررسی تفاوت میزان آلودگی سبزی با توجه به نوع آب مصرفی 55

 

 

مقدمه و هدف :

كریپتوسیوریدیوم یكی از مهمترین عوامل روده ای در پستانداران بویژه حیوانات اهلی و انسان است. این تک یاخته یكی از عوامل مهم انگلی منتقله از طریق سبزیجات است. علاقه مردم به مصرف سبزی خام یا نیم پز به دلیل داشتن طعم طبیعی و نیز حفظ مواد مغذی حساس به حرارت، خطر انتقال آلودگی راافزایش می دهد. علاوه بر این، دو كفه ایها با ذخیره سازی و حفظ اووسیست های كریپتوسپوریدیوم، درانتقال آلودگی مؤثرند. كریپتوسپوریدیوم به عنوان یک انگل زئونوز، به چند دلیل از نظر همه گیر شناسی اهمیت قابل توجهی دارد: دارای طیف میزبانی گسترده است، تعداد كم اووسیست آن جهت ایجاد عفونت در انسان و دام و نیز برای آلودگی محیط كافی است ، اووسیست آن در برابر عوامل ضد عفونی كننده متداول آب مقاوم است، اندازه اُووسیت آن بسیار كوچك (7-4 میکرون) است .این تك یاخته با آلوده كردن طیف گسترده ای از حیوانات، انتشاری گسترده داشته و از عوامل مهم آلوده كننده محیط زیست تلقی می شود. اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم بسبب داشتن غشاء ضخیم خارجی نسبت به عوامل نامساعد محیط زیست بسیار مقاوم می باشند و در مناطق گرم و مرطوب برای ماهها زنده و فعال باقی می مانند.

برخی گونه های كریپتوسپوریدیوم برای میزبان اختصاصی است اما گونه پارووم برای تمام پستانداران عفونت زا می باشد. كریپتوسپوریدیوم به عنوان یكی از آلودگی های مهم منابع آب به شمار می رود و آلودگی به آن بسیار مورد توجه سازمان های آب می باشد. كریپتوسپوریدیوم پارووم به عنوان یكی از مهمترین عوامل جدید آلوده كننده آب آشامیدنی درآمریكا مطرح است.آب آشامیدنی و یا آبی كه در مراكز تفریحی وجود دارد به عنوان یک وسیله برای انتقال عمل می كند و همه گیری های متعددی ناشی از نوشیدن آب آلوده گزارش شده است.كریپتوسپوریدیوم یكی از عوامل اسهال مسافرین در انسا ن است

به دلیل زئونوتیک بودن، این انگل برای جوامع انسانی بسیارخطرناک می باشد. كریپتوسپوریدیوزیس بیماری انگلی است كه در اثر تک یاخته كریپتوسپوریدیوم ایجاد می شود و یک گاستروآنتریت حاد یا مزمن را ایجاد می كند.این انگل در پرزهای دیواره روده ساكن شده و موجب بروز علایم بالینی می شود. این علایم در افراد با ایمنی كامل با یک اسهال حاد خود محدود شونده شروع می شود و تا گاستروآنتریت شدید مزمن در افراد دچار ضعف سیستم ایمنی كه می تواند به مرگ منجر شود متغیر است. در آغاز دهه 1980 و با كشف بیماری ایدز این انگل اهمیت بیشتری پیدا كرد زیرا مشخص شد این ارگانیسم یكی از عوامل مهم مولد اسهال شدید، طولانی مدت تهدید كننده زندگی در این بیماران است . آلودگی به این انگل می تواند از طریق آب و غذای آلوده یا از طریق تماس فردی یا حیوان به انسان صورت گیرد. این انتقال در مكانهای با بهداشت پایین و درافرادی كه به صورت دسته جمعی زندگی می كنند بیشتر است. گرچه این تک یاخته محدود به روده كوچک، معده و كولون است، ولی می تواند اندام های دیگر را نیز درگیر کند. از دست دادن مایعات بدن در نتیجه اسهال واستفراغ می تواند در كودكان پیامد كشنده ای داشته باشد ، لذا شناسایی افراد آلوده یا دارای نقص ایمنی و درمان آنها اهمیت دارد.

ازآنچه دراین مقدمه آمده است، واضح است كه از دیدگاه اقتصادی وبهداشت عمومی،كریپتوسپوریدیوم بسیار پراهمیت است. با توجه به فراوانی زمین های سبزیکاری در اطراف ساری و تأمین بخش عمده سبزی مورد مصرف شهر ساری و اهمیت این بیماری انگلی در انسان، این پایان نامه در این زمینه انتخاب شده است.

 

 

تعداد صفحه :86

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***