پایان نامه حقوق گرایش عمومی: بررسی خاتمه قراردادکار در نظام حقوقی ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

     دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش عمومی

موضوع:

بررسی خاتمه قراردادکار در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد کاظم عماد زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………… 5

1-2- چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………. 5

1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-4- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5- سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 6

1-5-1- سوال اصلی………………………………………………………………………………………………… 6

1-5-2- سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- فرضیه تحقیق………………………………………………………………………. 6

1-6-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………. 6

1-6-2- فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مفاهیم و کلیات………………………………………………………………………………………………. 8

2-1-1- تاریخچه قراردادکار……………………………………………………………………………………… 8

2-1-1-1- تاریخچه تحول جهانی قرارداد کار……………………………………………………………….. 9

2-1-1-2- تاریخچه تحول قرارداد کار در ایران……………………………………………………………… 13

2-1-1-2-1- قبل از حکومت هخامنشی………………………………………………………………………. 13

2-1-1-2-2- دوران ماد و هخامنشی…………………………………………………………………………… 13

2-1-1-2-3- دوره ساسانیان……………………………………………………………………………………… 14

2-1-1-2-4- حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا مشروطه……………………………………………….. 15

2-1-1-2-5- حقوق کار در دوران قاجار……………………………………………………………………… 17

2-1-1-2-6- حقوق کار در زمان معاصر………………………………………………………………………. 17

2-1-2- تعریف قرارداد کار………………………………………………………………………………………. 23

2-1-3- ماهیت قرارداد کار……………………………………………………………………………………….. 24

2-1-4- ویژگی های قرارداد کار………………………………………………………………………………… 25

2-1-4-1- قرارداد کار قرارداد رضایی است………………………………………………………………….. 25

2-1-4-2- قراردادکار عقر مستمر است………………………………………………………………………… 25

2-1-4-3- قرارداد کار عقد معوض است……………………………………………………………………… 26

2-1-4-4- قرارداد کار عقد قائم به شخص است…………………………………………………………….. 26

2-1-4-5- قرارداد کار عقد لازم است………………………………………………………………………….. 26

2-1-4-6- قرارداد کار قرارداد الحاقی است………………………………………………………………….. 27

2-1-5- انواع قراردادکار…………………………………………………………………………………………… 27

2-1-5-1- قرارداد کار دوره آزمایشی………………………………………………………………………….. 28

2-1-5-2- قرارداد کار دائم (غیر موقت)………………………………………………………………………. 29

2-1-5-3- قرارداد کار موقت…………………………………………………………………………………….. 29

2-1-5-4- قرارداد کار برای کار معین………………………………………………………………………….. 29

2-1-6- شرایط قراردادکار………………………………………………………………………………………… 30

2-2- تعریف خاتمه یا انحلال قرارداد کار…………………………………………………………………….. 31

2-2-1- خاتمه قرارداد کار ناشی از اراده توامان طرفین…………………………………………………….. 32

2-2-1-1- خاتمه توافقی قرارداد کار…………………………………………………………………………… 32

2-2-1-2- انقضاء مدت قرارداد در قراردادهای کار برای مدت موقت………………………………….. 33

2-2-1-3- پایان کار(خاتمه قرارداد کار در قراردادهای کار معین)………………………………………. 33

2-2-2- فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جانبه کارگر………………………………………………….. 34

2-2-2-1- قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی……………………………………………………….. 34

2-2-2-2- استعفا……………………………………………………………………………………………………. 35

2-2-2-3- اعمال تبصره ماده 165 قانون کار………………………………………………………………….. 37

2-2-2-4- ترک کار………………………………………………………………………………………………… 37

2-2-2-5- غیبت کارگر……………………………………………………………………………………………. 38

2-2-3- فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جانبه کارفرما………………………………………………… 39

2-2-3-1- قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی……………………………………………………….. 39

2-2-3- 2- اخراج………………………………………………………………………………………………….. 40

2-2-4- خاتمه قرارداد کار ناشی از عوامل خارج از اراده طرفین…………………………………………… 44

2-2-4-1- فوت کارگر…………………………………………………………………………………………….. 44

2-2-4-2- بازنشستگی کارگر…………………………………………………………………………………….. 45

2-2-4-3- از کار افتادگی کلی کارگر…………………………………………………………………………… 45

2-2-4-4- بازداشت منجر به محکومیت کارگر……………………………………………………………….. 46

2-2-4-5- کاهش توانایی ها فکری و جسمی کارگر………………………………………………………… 46

2-2-5- شرایط دیگر خاتمه قراردادکار…………………………………………………………………………. 47

2-2-5-1- قصور کارگر و عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی کارگاه…………………………………. 47

2-2-5-2- عدم رعایت شرایط مورد توافق طرفین در قراردادکار…………………………………………… 49

2-2-5-2-1- شروط صحیح در قرارداد کار……………………………………………………………………. 49

2-2-5-2-1-1- شرط صفت……………………………………………………………………………………… 49

2-2-5-2-1- 2- شرط فعل……………………………………………………………………………………….. 50

2-2-5-2-1- 3- شرط فسخ………………………………………………………………………………………. 50

2-2-5-2-2- شروط غیر صحیح در قرارداد کار………………………………………………………………. 51

2-2-5-2-2-1- شروطی که قرارداد کار را باطل نمی کنند………………………………………………… 51

2-2-5-2-2-2- شروطی که قرارداد کار را باطل می کنند………………………………………………….. 52

2-2-5-2-3- نکات عمومی مربوط به شرط در قرارداد کار………………………………………………… 52

2-2-5-2-4- صرف نظر از عمل به شرط………………………………………………………………………. 52

2-3-آثار انحلال قرارداد کار………………………………………………………………………………………. 53

2-3-1- مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی………………………………………………………………… 53

2-3-2- مزایای پایان کار…………………………………………………………………………………………… 55

فصل سوم: تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار

3-1-تدابیر قانونی……………………………………………………………………………………………………. 58

3-1-1- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 25 آبان 1387…………… 58

3-1-1-1- بند “ز” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری…………………….. 59

3-1-1-2- بند “ح” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری و تطابق آن با ماده نه قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور ……………………………………………………………………….. 60

3-1-2- دستورالعمل شماره 17 معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی……………………… 66

3-1-3- لایحه اصلاحی برخی ار مفاد قانون کار مصوب 1391…………………………………………… 67

3-1-3-1- رویکرد تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاحی ارائه شده 1391 برخی از مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-1-3-2- نقد و بررسی پیش نویس لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار1391……. 68

فصل چهارم: مروری بر چند رأی صادره در شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری        81

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 97

5-1-1- لزوم توجه به کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………. 97

5-1-2- الگو برداری از قوانین موفق در کشورهای صنعتی و پیشرفته بر اساس آموزه های اسلامی   102

5-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 102

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………… 105

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 108

چکیده

قرارداد کار در زمره مهم‌ترین مباحث حقوق كار است و خاتمه این قرارداد از جمله اساسی‌ترین اصول مورد توجه مقنن بوده است. قانون‌گذار ایران طی ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یكی‌ از علل فوت‌ كارگر، بازنشستگی‌ كارگر، از كار افتادگی‌ كلی‌ كارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ كار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن، پایان‌ كار در قراردادهایی‌ كه‌ مربوط‌ به‌كار معین‌ است‌ و یا استعفای‌ كارگر در نظر گرفته است؛ که مشخصاً موارد احصاء شده، تنها می‌تواند نافع حقوق کارگران تلقی شود و عملاً برای کارفرمایان مفید ارزیابی نمی‌شود.

پژوهشگر تلاش خواهد نمود که به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با امعان نظر به شرایط اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در جهت توسعه اقتصادی با بررسی قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد.

مقدمه

در نظام حقوقی ایران، پیش از تصویب قانون كار، بر روابط كارگر و كارفرما حقوق مدنی به عنوان قانون مادر حکم فرما بود و رابطه کارگر و کارفرما به نوعی عقد اجاره اشخاص محسوب می‌شد.

پس از تصویب قانون كار مبحثی تحت عنوان قرارداد كار در نظام حقوقی ایران به وجود آمد؛ اصطلاحی که با وجود آن که در نظام حقوقی ایران تقریباً می‌توان جدیدالتأسیسش خواند اما سابقه‌ای طولانی‌تر در حقوق بین‌المللی کار و کشورهای صنعتی دارد.

قرارداد کار را باید یكی از اساسی‌ترین مباحث حقوقی در حقوق كار دانست، چرا كه تمامی ضوابط و شرایط كار و اختیار و اراده کارگر و کارفرما را با مد نظر قرار دادن قانون كار تبیین و تحدید می‌نماید.

یکی از مهم‌ترین ضوابط و شرایطی که مورد توجه قانون‌گذار بوده است خاتمه این قرارداد و در واقع اختتام رابطه کارگر و کارفرماست. به طور کلی می‌توان خاتمه قرارداد کار را به یکی از صور بیکاری، تغییر کارگاه و یا تغییر شغل احصاء نمود اما قانون‌گذار در صدد رعایت حقوق طرفین، وفق ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یكی‌ از علل فوت‌ كارگر، بازنشستگی‌ كارگر، از كار افتادگی‌ كلی‌ كارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ كار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن، پایان‌ كار در قراردادهایی‌ كه‌ مربوط‌ به ‌كار معین‌ است‌ و یا استعفای‌ كارگر در نظر گرفته است؛ بدیهی است که موارد احصاء شده، تنها حافظ حقوق کارگران است و در عمل به موقعیت و وضعیت کارفرما توجهی نشده است.

مشخص است که بر اساس این ماده درخواست کارفرما برای ترک شغل (اخراج) در زمره این موارد احصاء نگردیده است. به عبارت دیگر قانون‌گذار فسخ قرارداد کار از جانب کارگر را موجب اختتام رابطه دانسته است اما فسخ از جانب کارفرما را تحت این عنوان نیاورده است هر چند ماده بیست و هفتم این قانون به این مسأله پرداخته و شرایطی را برای اخراج کارگران مد نظر قرار داده است.

شاید همین مسأله بوده است که قانون‌گذار قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 25 آبان 1387 در ماده هشتم این قانون بند «ز» را به شرح: فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌ است، را به ماده بیست و یکم قانون کار ملحق نمود.

از دیگر موارد الحاقی ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، انضمام بند «ح» با شرح کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به ماده بیست و یکم قانون کار، بوده است.

در قانون کار، شاید به دلیل توجه ذهن قانون‌گذار به حقوق کارگران، برخی موارد با سکوت برگزار شده‌اند؛ از جمله این موارد می‌توان به ترک کار توسط کارگر اشاره نمود که طی سال‌های گذشته موجبات ضرر فراوان کارفرمایان را فراهم آورد و همین مسأله موجب شد که معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی در تاریخ 16/3/1390، اقدام به صدور دستورالعمل شماره 17 با مضمون «ترك كار عبارت است از فسخ یك جانبه قرارداد كار از طرف كارگر بدون مجوز قانونی، برای محقق شدن ترك كار كارگر می‌بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابراین در صورتی كه قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در كارگاه) ترك كار محسوب نمی‌شود»، و بدین وسیله شاید درصدد تبیین شرایط ترک کار بوده است؛ هرچند که کارایی این دستورالعمل چندان امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد.

انتقادات وارده به قانون کار فعلی و عدم تبیین حقوق مکفی برای کارفرما و کارگر و فقد قانونی که بتواند منشأ وجود شناخت تکالیف واقعی طرفین قرارداد کار باشد و از جانب دیگر حمایت یک جانبه قانون‌گذار از کارگران (در شرایطی که حتی این حمایت را نمی‌توان منشأ اثر دانست) موجب شد طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف شود لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقدیم کند و در این راستا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویسی ارائه و مذاکراتی نیز صورت گرفته که تاکنون منجر به نظر اجماعی نگردیده است. منتقدان این لایحه یکی از موارد انتقاد را افزودن تبصره حق اخراج دسته‌جمعی برای کارفرمایان به ماده بیست و یکم دانسته‌اند که در تناقض با موارد برشمرده شده در ماده بیست و یک است. هرچند که بدیهی است که با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه هرگونه تغییری بسیار سخت و بلند مدت به نظر می‌رسد.

پژوهشگر در این مجال بر آن است تا با استعانت از قادر متعال و یاری اساتید گران‌قدر، به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با مد نظر قرار دادن واقعیت‌های موجود اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در راستای توسعه اقتصادی با نگرشی بر قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 123

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: بررسی نقش و تأثیر کاربری املاک به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران Next Entries پایان نامه حقوق گرایش عمومی:بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه