پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جرم و جزاشناسی

عنوان:

عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم  قاچاق سوخت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه   8

1. بیان مسئله   8

2 . سوالات تحقیق   9

3 . فرضیه های تحقیق   9

4 – سوابق مربوطه   10

5 – اهداف تحقیق   10

6- روش شناسی   11

7 – تعریف مفاهیم و واژ گان اختصاصی طرح   11

8 – مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق   12

9- ساماندهی تحقیق   12

فصل اول : بررسی حقوقی قاچاق سوخت   13

مبحث اول: قوانین و مقررات موجود در حوزه قاچاق کالا وسوخت   14

مبحث دوم: بررسی لایحه ی جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز   16

مبحث سوم: تعریف قاچاق   18

گفتار اول- تعریف قاچاق در قوانین موضوعه   18

گفتار دوم: تعریف قاچاق سوخت در دستورالعمل پیشگیری از قاچاق وعرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی یارانه ای و شیوه های مبارزه با آن   20

مبحث چهارم: انواع کالا های موضوع جرم قاچاق کالا   21

گفتار اول: اموال موضوع عایدات دولت   21

گفتار دوم: کالاهای ممنوع الورود و ممنوع الصدور   23

گفتار سوم: کالاهای انحصاری   24

مبحث پنجم-عناصر متشکله جرم قاچاق کالا   24

گفتار اول: عنصر قانونی   24

گفتار دوم: عنصر مادی   26

بنداول: عنصر مادی جرم قاچاق در اماکن گمرکی. 27

بنددوم: عنصر مادی جرم قاچاق خارج از اماکن گمرکی   41

بند سوم: عنصر مادی جرم قاچاق در قانون جدید گمرکی 22/8/90   46

بندچهارم: عنصر مادی قاچاق سوخت در دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه ی خارج از شبکه فراورده های نفتی یارانه ای و شیوه های مبارزه با آن.   48

گفتارسوم: عنصر روانی   50

مبحث ششم: مجازات های مرتکبین جرم قاچاق   53

گفتار اول: مجازات های اصلی:   54

بند اول: ضبط کالا وارز قاچاق مکشوفه به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ویادر صورت نبودن عین مال رد بهای آن.. 54

بنددوم: جزای نقدی:. 56

بندسوم: حبس:. 61

بند چهارم: شلاق. 63

بند پنجم: انفصال از خدمات دولتی. 64

بند ششم: اعدام. 64

گفتار دوم : مجازات های تبعی:   65

گفتار سوم: مجازات های تکمیلی   66

گفتار چهارم: مجازات های تعیین شده در دستور العمل پیشگیری از قاچاق وعرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی یارانه ای و شیوه های مبارزه با آن   66

مبحث هفتم: آیین دادرسی   74

گفتاراول: سازمان های شاکی:   74

گفتاردوم: مراجع صالح به رسیدگی جرم قاچاق:   75

بنداول: مراجع قضایی دادگستری   77

بنددوم: مراجع غیردادگستری:   79

گفتارسوم: قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره درخصوص جرم قاچاق:   82

گفتارچهارم: تأمین کیفری مرتکبان بزه قاچاق   85

فصل دوم: بررسی جرم شناختی قاچاق سوخت در استان خوزستان   87

مبحث اول: علل و ریشه های وقوع پدیده قاچاق سوخت در استان خوزستان   88

گفتاراول: عوامل اقتصادی   88

بنداول: تفاوت قیمت. 88

بنددوم: پایین بودن ریسک تجارت پنهان. 89

بندسوم: اقتصادرانتیر (مربوط به کشور های تولید کننده نفت)   90

بندچهارم: وجودانحصاردرزمینه واردات و صادرات برخی ازکالاها   91

گفتاردوم: عوامل اجتماعی، فرهنگی و محیطی   92

بند اول: مصرف گرایی. 92

بنددوم: موقعیت جغرافیایی. 92

بندسوم: بیکاری. 94

بندچهارم: ضعف عوامل امنیتی. 95

بند پنجم: بروکراسی وتشریفات اداری. 96

بندششم: فسادمالی واداری. 96

بند هفتم: ضعف قوانین و مقررات. 97

بندهشتم: سیستم های سنتی وقابل جعل وتقلب. 98

مبحث دوم: تأثیر عامل جغرافیایی و بازارچه های مرزی بر پدیده قاچاق سوخت در استان خوزستان   98

گفتاراول: بررسی عامل جغرافیایی برپدیده ی قاچاق سوخت در استان خوزستان   98

گفتار دوم: نقش بازارچه های مرزی در کاهش پدیده قاچاق سوخت در استان خوزستان   102

بنداول: توجیه دلائل نیاز به ایجاد بازارچه های مشترک مرزی   105

بنددوم: اهداف ایجاد بازارچه های مرزی. 107

بندسوم: تأثیرات ایجادبازارچه های مشترک مرزی برمتغیرهای کلان   108

سقف واردات بازارچه های مشترک مرزی درسال1390. 111

مبحث سوم: تأثیرهدفمندسازی یارانه حامل های انرژی برقاچاق سوخت   120

گفتاراول: یارانه انرژی   121

گفتاردوم: شواهدآماری ازنظام یارانه ها   123

گفتارسوم: مشکلات نظام فعلی پرداخت یارانه   127

بنداول: پرداخت همگانی وکاهش اثربخشی یارانه ها. 127

بنددوم: افزایش بی رویه مصرف وفشاربرمنابع عمومی بودجه دولت   130

گفتارچهارم: اثرات پرداخت یارانه انرژی به صورت مستقیم   131

بنداول: تأثیریارانه برمصرف انرژی. 131

بنددوم: تأثیریارانه برقاچاق سوخت. 131

نتیجه گیری   133

راهکارها وپیشنهادات برای پیشگیری ازقاچاق سوخت   135

فهرست منابع:   139

مقالات   141

پایان نامه ها ورساله ها   142

قوانین و مقررات   143

سایت های اینترنتی   144

ضمائم   145

فهرست جداول
جدول شماره 1: طول مرزهای ایران با همسایه.. 99

جدول 2: فهرست بازارچه های مرزی.. 102

جدول شماره (4) : عملکرد بازارچه های مرزی در شش ماهه اول سال 1388و1387 (ارقام به هزار ریال).. 116

جدول (5) : سهم یارانه های مستقیم وحامل های انرژی از تولیدناخالص داخلی (درصد).. 123

جدول (6) : سهم بخش های مختلف اقتصاد از یارانه انرژی (1384)   125

جدول (4) : سهم مصرف (غیرمستقیم) خانوارهای روستایی از حامل های انرژی بر اساس جدول داده- ستاده سال 1384.. 128

جدول (6) : اطلاعات مصرف، شاخص قیمت و یارانه حامل های انرژی طی دوره 85-1380.. 129

فهرست اشکال

شکل (1) : نسبت یارانه حامل های انرژی به بودجه جاری دولت.. 122

شکل (2) : مقایسه قیمت انرژی در داخل و خارج کشور (لیتر- ریال).. 124

 

مقدمه

یکی از مهمترین معضلات و چالش های کشورهای در حال توسعه، فساد مالی ناشی از اقتصاد زیر زمینی و مصداق بارز آن قاچاق می باشد. کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، اخیراً با نوع جدیدی از قاچاق کالا در حوزه ی فراورده های سوختی مواجه گشته که خطرات ناشی از قاچاق بی رویه فراورده های نفتی، ضمن تهدید اقتصاد ملی و ایجاد بحران در نظامهای اجتماعی، مالی و… زمینه بروز خطرات امنیتی را فراهم نموده است. اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت در ایران با آن سوی مرزها که ناشی از پرداخت یارانه های ملی به فراورده های نفتی می باشد و بحران سوخت در کشورهای همسایه، موجب شد قاچاق سوخت، بیشترین آمار کالاهای قاچاق از داخل به خارج از کشور را به خود اختصاص می دهد. بر اساس آمارهای غیر رسمی، روزانه بیش از 5 میلیون لیتر سوخت از کشور به صورت غیر قانونی قاچاق و بخش اعظمی ازنیاز کشور های عراق، افغانستان وپاکستان از مرزهای خوزستان،کردستان، سیستان بلوچستان و… تأمین می شود. [1]

افزایش فراینده ی قاچاق سوخت از مرزهای کشوری معلول تفاوت فاحش قیمت سوخت در ایران با کشورهای همجوار است، علاوه بر ضربات شدیدی که قاچاق این مواد سوختنی بر پیکره ی اقتصاد و منطقه و کشور وارد می سازد، زمینه ساز ایجاد یک بحران وخطرات ناشی از آن است.

در این میان استان خوزستان، به عنوان یکی از استآنهای غربی کشور، از جمله استان هایی است که قاچاق سوخت، موجب هدر رفتن توان اقتصادی و کندی توسعه استان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی گردیده است؛ به گونه ای که بر مبنای اعلام اداره کل گمرکات استان خوزستان، بیش از 4 میلیون و155هزار لیتر انواع فراورده های نفتی در سال 90 از طریق مرزهای این استان به خارج از کشور قاچاق شده است. [2] برخورداری از توجیه اقتصادی و وجود زمینه های اجتماعی باعث شده که همچنان قاچاق انواع فراورده های نفتی در مناطق مرزی این استان به حیات خود ادامه دهند. بر اساس گزارش های موجود، 95 درصد سوخت قاچاق از مرزهای خوزستان به خارج از کشور را گازوئیل تشکیل می دهد که بیشترین آنها از مرزهای آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی بوده است.

تمامی این مسائل نشان می دهد که قاچاق سوخت در استان تبدیل به یک معضل اجتماعی وسیاسی گردیده است که تحقیق وبررسی در باره ی این موضوع و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه را لازم و ضروری می نماید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 186

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن در سال 94 1393 Next Entries پایان نامه ارشد حقوق: مصونیت بانک­های مرکزی در حقوق بین ­الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا