پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش بین الملل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه  1

فهرست مطالب… 2

فصل اول.. 5

کلیات پژوهش…. 5

1-1- مقدمه. 6

1-2- خط لوله نابوکو. 7

1-3- وضعیت گزینه‌های تأمین کننده 12

1-3-1- عراق.. 12

1-3-2- آذربایجان.. 17

1-3-3- ترکمنستان.. 20

1-3-4- ایران.. 22

1-4- پیشینه نظری و تجربی موضوع. 24

1-4-1- ارزش شپلی.. 24

1-4-2- روش نوکلئولوس…. 25

1-4-3- مطالعات داخلی.. 26

1-4-2- مطالعات خارجی.. 29

4-4- اهمیت و ضرورت موضوع. 32

4-5- پرسش های پژوهش: 33

ب : پرسش های فرعی: 33

الف: فرضیه‌های اصلی: 33

ب : فرضیه‌های فرعی: 34

4-8 – استفاده کنندگان از نتیجه رساله ( اعم از مؤسسات آموزشی ، پژوهشی ، دستگاه‌های اجرایی و غیره ): 34

4-9- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش : 35

1-5. خلاصه و جمع بندی.. 36

فصل دوم. 37

پیشینه موضوع و مبانی نظری.. 37

2-1- مقدمه. 38

2-2- پیشینه موضوع. 38

2-2-1- مطالعات داخلی.. 38

2-2-2- مطالعات خارجی.. 42

2-3- مبانی نظری.. 46

2-3-2- ارزش شپلی.. 53

2-3-3- ارزش نوکلئولوس…. 57

فصل سوم. 61

بازار جهانی گاز طبیعی، خط لوله نابوکو و وضعیت انرژی بازیگران.. 61

3-1- مقدمه. 62

3-2- چشم‌انداز بازار جهانی انرژی.. 62

3-2-1- چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر آژانس بین المللی انرژی (IEA) در افق 2035: 62

3-2-2- چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر اداره اطلاعات انرژی آمریكا (EIA) در افق 2040: 65

3-2-3-چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر BP در افق 2035 : 67

3-3- چشم‌انداز بازار جهانی گاز طبیعی.. 69

3-3-1- چشم انداز بازار جهانی گاز طبیعی از منظر آژانس بین المللی انرژی (IEA): 70

3-3-2- چشم انداز بازار جهانی گاز طبیعی از منظر  بریتیش پترولیوم (BP) در افق 2035: 73

3-3-3- محدودیت‌ها و موانع رشد شیل گاز و گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) 76

3-4- تقاضای گاز اروپا 82

3-5- خط لوله نابوکو. 87

3-6- گزینه‌های تأمین گاز پروژه خط لوله نابوکو. 90

3-6-1- ایران.. 91

3-6-2- آذربایجان.. 94

3-6-3- ترکمنستان.. 96

3-6-4- عراق.. 102

3-7- خلاصه و جمع بندی.. 113

فصل چهارم. 114

تعریف بازی و نتایج محاسبات… 114

4-1- مقدمه. 115

4-2- تعیین بازی.. 115

4-2-1- بازیگران.. 115

4-2-2- تعریف توابع مشخصه. 116

4-2-3- فروض کمی.. 116

4-3- نتایج محاسبات تحقیق.. 117

4-3-1- وضعیت فعلی.. 117

4-3-2- سناریوهای آتی.. 120

4-3-2-1- حضور ایران، آذربایجان و ترکمنستان.. 120

4-3-2-1- 1- اجرای پروژه جدید ایران.. 121

4-3-2-1- 2- اجرای پروژه جدید آذربایجان.. 123

4-3-2-1- 3- اجرای پروژه ترانس کاسپین.. 126

4-3-2-1- 4- اجرای پروژه جدید ایران و آذربایجان به طور توأمان.. 128

4-3-2-1- 5- اجرای پروژه جدید ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان  131

4-3-2-1- 6- اجرای پروژه جدید ایران، ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان  133

4-3-2-2- افزوده شده عراق به کشورهای ایران،  آذربایجان و ترکمنستان.. 136

4-3-2-2-1-  اجرای پروژه جدید عراق.. 136

4-3-2-2-2-  اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران.. 140

4-3-2-2-3-  اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران و آذربایجان.. 144

4-3-2-2-4-  اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران و آذربایجان و ترانس کاسپین  148

فصل پنجم.. 153

تحلیل یافته‌ها، نتیجه گیری و پیشنهادها 153

5-1- مقدمه. 154

5-2- خلاصه تحقیق.. 154

5-2- یافته‌های تحقیق.. 155

5-3- بررسی فرضیه‌های تحقیق.. 158

5-4- پیشنهادها 159

5-5- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش…. 162

منابع و مآخذ: 165

پیوست 1: محاسبات مربوط به خالص ارزش حال صادرات گاز 175

 

مقدمه
مصرف ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮزﻳﻊ آن در ﺟﻬﺎن، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج، ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﺣﺮارﺗﻲ آن، اﻳﺠﺎد آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ[1]. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺮژی، ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻧﺮژی ﺑﺮﺗﺮ در ﻗﺮن 21 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از آن در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺑﺎ ارزش و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن GTL و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﻴﻞﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻲ، اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎك در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺎرف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژی، ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺧﺎم، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، از ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮاﻧﺮژی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو، ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.

اروپا یکی از مناطق مهمی است که مصرف گاز طبیعی قابل ملاحظه‌ای دارد و روند مصرف آن نیز در حال افزایش است.  طبق آخرین آمار منتشر شده مصرف گاز طبیعی اروپا نزدیک به 32 درصد مصرف کل دنیا می‌باشد[2]. حوزه کشورهای اتحادیه اروپا بیش از 64 درصد از گاز مورد نیاز خود را وارد می‌کنند[3]. این در حالی است که در سال 2000سهم واردات در تأمین گاز مورد نیاز این منطقه، 48 درصد بود. در حقیقت، مصرف گاز طبیعی اروپا در سال‌های گذشته، رشدی بیش از تولید داشته و لذا وابستگی این منطقه به واردات بیشتر شده است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (2013)، تولید گاز طبیعی اروپا در سال 2040 به 213 میلیارد مترمکعب و مصرف گاز طبیعی این منطقه در این سال به 667 میلیارد متر مکعب برسد که به منزله وابستگی 81 درصدی این منطقه به واردات گاز طبیعی می‌باشد. لذا مشاهده می‌شود که حفظ و ثبات امنیت عرضه گاز طبیعی برای اروپا بسیار مهم می‌باشد. در مقابل، این مسأله می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشورهای دارنده منابع گازی را در حوزه کشورهای مصرف کننده گاز طبیعی در اروپا، بالا ببرد و این فرصت تاریخی را برای کشورهای دارنده منابع نفت و گاز به وجود خواهد آورد تا با ارزیابی وضعیت بازارهای بزرگ مصرف کننده گاز طبیعی، بتوانند در شرایط مناسب‌تری با توجه به ویژگی های خاص هر کشور، گاز طبیعی مورد تقاضای این کشورها را تأمین کنند

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 180

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: داوری در تجارت الكترونیك در ایران و حقوق بین الملل Next Entries پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: آیا سازمانهای بین المللی دیگر می توانند با تفسیر منشور و یا حتی خارج از آن دامنه شمول قواعد بین المللی را تغییر دهند