پایان نامه حقوق: فساد اداری

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

فساد اداری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

   مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تبین مفهومی فساد اداری—-   ————–5

گفتار اول: تعریف فساد اداری——-5

بند اول: تعریف فساد———-5

                        الف: تعریف لغوی فساد—–5

                 ب: تعریف مفهومی فساد—5

             بند دوم: تعاریفی که کارشناسان از فساد اداری ارائه داده اندبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-6

الف: تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی جامعه—6

1-فساد اداری سیاه——–6

2-فساد اداری سفید——-7

3-فساد اداری خاکستری–7

                     ب: تعریف فساد اداری ازدیدگاه منافع عمومی—7

ج: تعریف فساد اداری بر اساس نقش وابستگی های خانوادگی در تصمیمات کارکنا—–8

بند سوم: تقسیم بندی انواع فساد اداری———–8

                        الف: از جهت چگونگی شکل گیری فساد اداری—8

1: فساد تصادفی(اتفاقی)–8

2: فساد نظام مند (حاد)–8

                              ب: از نظرابعاد فساد اداری—9

1: فساد کلان———-9

2: فساد خرد———–9

                                ج: از جهت آثار فساد اداری در میزان گسترش فساد در جامعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-9

1: فساد در درون دولت—9

2: فساد در روابط دولت و شهروندان——–9

                        د: از جهت نحوه انجام فساد اداری———–10

1:فساد بدون دزدی–10

2: فساد همراه با دزدی—————-10

                  بند چهارم: رویکردهای تشریح کننده فساد اداری–10

                 الف: رویکرد هزینه –فایده —————10

                                 ب: رویکرد محرومیت نسبی—————11

                                ج: رویکرد رانت جویی—11

                                  د: رویکرد کارفرما -غیره کارگزار———–12

                                  ی: رویکرد حامی- پیرو–14

ه : رویکرد اخلاقی——-14

گفتار دوم: پیشینه فساد اداری—-15

مبحث دوم: بررسی آثار ناشی از فساد اداری————17

گفتار اول: علل بروز فساد اداری—17

                          الف-علل اصلی (ریشه ها)-17

1: ریشه های فرهنگی و اجتماعی———17

2: ریشه های اقتصادی-17

                          ب: عوامل تسهیل کنند–18

1: عوامل سیاسی——18

2: عوامل اداری و مدیریتی————–18

                                  ج: عوامل حقوقی و قضائی—————-18

1-عوامل حقوقی——-19

2-عوامل قضایی ——19

                                 1-2تعدد قوانین و مقررات ———-19

2-2-دشواری کنترل قوانین در مرحله تطبیق بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–19

گفتار دوم: پیامدهای فساد اداری–19

                    بند اول: آثار منفی فساد —-20

بند دوم: آثار به ظاهر مثبت فساد اداری———22

گفتار سوم: قوانین و مقرارت پیشگیری و مبارزه با فساد اداری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———23

بنداول: قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری از فسادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————24

بند دوم: قوانین و مقررات خاص سایر دستگاه ها در مبارزه با فسادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–29

بند سوم: قوانین و مقررات مبارزه با فساد اداری بعد از تحقق فسادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—30

بند چهارم: قوانین و مقرراتی که سازمانها و نهادهای خاص اجرا می کنند————-32

مبحث سوم: جایگاه نظارت در پیشگیری از فساد ——34

       گفتار اول: تبین مفهومی نظارت—34

                         بند اول: مفهوم نظارت —–34

الف: معنای لغوی نظارت—————-34

                         ب: معنای مفهومی نظارت  ————-34

ج: معنا و مفهوم نظارت عمومی ———-35

د: معنا و مفهوم نظارت خاص ————35

                         ی: نظارت درحقوق عمومی و اساسی ——36

بند دوم: واژه های مترادف و مشابه به نظارت—-37

            گفتار دوم : انواع نظارت———37

بررسی انواع نظارت به صورت کلی-37

الف: نظارت رسمی—–38

ب:نظارت اجتماعی  —38

                         ج:خود نظارتی یا خود کنترلی————38

             بررسی انواع نظارت به صورت کاربردی———–39

                         بند اول: از حیث شکل و صورت نظارت ———39

الف: از حیث حدود اختیارات ناظر ——–39

1: نظارت استصوابی -39

2: نظارت استطلاعی —————-39

3: نظارت تاسیسی (سیاسی)———–39

ب: نظارت ازحیث مراجع نظارت کننده  —40

1: نظارت بیرونی —40

2: نظارت درونی—-40

ج: نظارت از نظر زمان -41

1: نظارت قبلا از انجام فعالیت———42

2: نظارت در حین انجام فعالیت(حین اجرا)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————42

3: نظارت بعد از انجام فعالیت———-43

                        بند دوم: نظارت از حیث ماهیت    ———–43

1.نهادهای غیر حکومتی—————43

2.نهادهای حکومتی –43

الف: نظارت سیاسی قوه مقننه ——-43

ب: نظارت اداری قوه مجریه ——–44

ج: نظارت قضایی قوه قضائیه———44

بند سوم: حکمرانی نوین و تاثیر آن بر کاهش فساد اداریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———44

الف: نظارت در دولت های نوین——44

ب:ضرورت تصویب قوانین عام اداری—48

مبحث چهارم: جایگاه بازرسی در پیشگیری از فساد ——–49

گفتار اول: معانی بازرسی ——-49

الف: معانی لغوی   —————-49

ب:معنای مفهومی —————-50

                                               ج-مفهوم اصطلاحی—————50

                                               د: معنای عام —-50

                                              ه: معنای خاص –50

گفتار دوم : ضرورت بازرسی —–50

                           بند اول : دلایل برون سازمانی بازرسی ——–50

                                                 الف: ضرورت بازرسی به حکم عقل—50

ب:ضرورت بازرسی به حکم شرع——51

بند دوم:دلایل درون سازمانی بازرسی ———51

                                               الف: ساختار اداری کشور و ضرورت بازرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————51

ب:تقویت کارایی و مدیریت و ضرورت بازرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–52

                                            ج: حسن جریان امور و ضرورت بازرسی-52

گفتار سوم : تاریخچه نظارت و بازرسی————-53

الف : قبل ازمشروطیت————–53

                                             ب: بعد از مشروطیت ————–54

گفتار چهارم: انواع بازرسی ——55

بنداول: انواع بازرسی به اعتبار مراجع بازرسی شونده بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————55              

                                               الف: بازرسی و نظارت بر افراد (اشخاص حقیقی)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–55

روش اول: استفاده از سیستم تامینیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————55

روش دوم: اجرای سیستم تعقیبی   بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-56

                                           ب: بازرسی و نظارت بر اشخاص حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————57

1-اشخاص حقوقی حقوق خصوصیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————57

2-اشخاص حقوقی حقوق عمومی–57

دولت—-57

1-موسسات دولتی———58

2-شرکتهای دولتی———58

3- موسسات عمومی غیر دولتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–58

4-اشخاص محلی حقوق عمومیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–59

5-سازمانهای حرفه ای ——-59

   گفتار پنجم: مبانی دینی و قانونی بازرسی و نظارت بر تشکیلات اداریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———60

بند اول: در دین ———-60

بند دوم: در قوانین ——–60

الف: در قانون اساسی –60

ب: در قوانین عادی —61

                                      ج: در بخش نامه ها و تصویب نامه ها —–62

فصل دوم: راهکارهای مبارزه با فساد اداری

     مبحث اول:کنترل حکومتی——–68

   گفتار اول:کنترل اداری—————68

بند اول:کنترل درونی اداره—————-68

                                      الف: رئیس جمهور—-69

ب: وزیران ———-70

ج:سایر مراجع داخلی–71

بند دوم:کنترل بیرونی اداره—————-74

الف: نهادهای ناظر یا مقررات گذار مستقل–74

ب: روش های فراقضایی-75

                                              1-نظارت از طریق آمبودزمان———75

1-1: آمبودزمان و نهادهای مشابه آن در ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–77

2-1: صلاحیت کمیسون اصل 90 و تفاوت آن با نهاد آمبودزمان———77

2- هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-78

3- داوری——–79

گفتار دوم: کنترلی که توسط مجلس شورای اسلامی انجام می گیرد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————80

الف:کنترل سیاسی که توسط نمایندگان مجلس صورت می گیرد—————80

ب:نظارتهای که مربوط به کلیت مجلس شورای اسلامی استبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 82

گفتار سوم: کنترل قضایی————85

بند اول: رسیدگی ترافعی–86

بند دوم: رسیدگی غیر ترافعی————–89

مبحث دوم:کنترل غیر حکومتی——-91

گفتار اول:کنترل اخلاقی————-91

گفتار دوم :کنترل مردمی————91

بند اول: احزاب و انجمن ها—————-92

بند دوم: اجتماعات و راهپیمایی ها———-96

                             بند سوم: رسانه ها——-96

بند چهارم: حق دسترسی به اطلاعات—– 101

فصل سوم: انواع اختیارات سازمان بازرسی کل کشوردر نظارت و بازرسی طبق اصل 174قانون اساسی

مبحث اول

گفتار اول: صلاحیتهای بازرسی و نظارتی سازمان بازرسی–105

 

بند اول:صلاحیتهای بازرسی سازمان بازرسی-105

الف: انواع بازرسی —-105

1-بازرسی مستمر-105

2-بازرسی فوق العاده—————105

3-بازرسی بنابر شکایات و اعلامات از سوی مردمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–106

                                     ب: رویکردهای متفاوت بازرسی———-106

1-دولت در حقوق اساسی————106

2-مفهوم دولت درحقوق اداری ——-107

1-2-حصرمصادیق دستگاه های اداری به واحد های قوه مجریه   ——–107

2-2-گسترش مصادیق دستگاه های اداری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–108

                               بند دوم: صلاحیتهای نظارتی سازمان بازرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————108

                             الف:انواع نظارتی که توسط سازمان بازرسی می تواند صورت گیرد.————-108

                                 1-نظارت اصلاح گر—————-109

2-نظارت مثبت نگر—————-109

3-نظارت پیش نگر—————-110

4-کنترل زمان وقوع ————–110

5 -نظارت عینیت گرا————–111

6-نظارت سازمان گرا————–111

7-نظارت واقع گرا—————-111

8-نظارت کارا و غایت گرا———-112

9-نظارت کل گرا—————-112

10-نظارت مشتری گرا————–112

11-نظارت نامتمرکز—————-113

12-نظارت فرهنگ مدار————-114

مبحث دوم: راهکارهای سازمان بازرسی برای مبارزه با فسادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————115

     گفتار اول: نقش سازمان بازرسی در بازرسی و نظارت بر طبق اصل174 به منظور جلوگیری از فساد اداری

بند اول: عوامل فرهنگی اجتماعی———-115

بند دوم: عوامل اقتصادی-118

                      بند سوم:عوامل سیاسی–125

                      بند چهارم: عوامل اداری مدیریتی———-128

بند پنجم: عوامل حقوقی،قضائیُ————130

                                    الف: عوامل حقوقی-130

                                        ب: عوامل قضایی—131

گفتار دوم: مشکلات نظام نظارتی و بازرسی-144

نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–147

پیشنهادها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-149

منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-151

کتب-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–152

مقالات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————153

جزوات درسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-155

 

چکیده

فساد اداری مجموعه ای از عوامل و رفتارهای ناشی از فعالیتهای افراد یا قواعد بروکراتیک است که در اجرا موجبات نارضایتی مردم، و حق کشی، و ظلم به افراد، عدم رسیدگی و تکریم ارباب رجوع را باعث می شود.

سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد، علاوه بر نظارت بر اجرای دقیق قوانین در دستگاه های اداری کشور، ضعفهایی را که در اجرای قوانین در سیستم اجرای وجود دارد مشخص کند و آن را به مقامات و مسئولین منعکس کند، تا بهترین راه حل را برای آن ارائه دهند. همچنین این سازمان باید به وسیله عوامل فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری، مدیریتی، وحقوقی، قضایی، راهکارهای متناسب با موضوع تخلف را به سازمانها و نهادهای اجرای ارائه دهد.

در این نوشتار علل به وجود آمدن فساد، و نقش بازرسی و نظارتی سازمان بازرسی مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه

فساد و تقلب پدیده ای است که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند. اما میزان و گستردگی آن با توجه به عوامل اداری و مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی اقتصادی متفاوت است. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عامه و اکثریت، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است.

فساد از جمله مقولاتی است که عمری به درازی عمر بشر دارد تلاش برای مقابله با این پدیده نیز همانند خود فساد تاریخی طولانی وپرسابقه دارد هیچ حاکم و فرمانروا و یا دولتی را در تاریخ نمی‌توان یافت که خود را فاسد بداند همگان سعی دارند،دامن خود را به دور از فساد بدانند امروز شعار مبارزه با فساد حتی توسط فاسدترین دولت ها نیز داده می‌شود. برخی نظام ها از مرحله شعار و تبلیغ و نمایش ژست های ضد فساد فراتر رفته و با انجام و تمهید ساز و کارهای نهادی و غیرنهادی گام‌هایی درمقابله با این پدیده برداشته اند.

در خصوص فساد اداری اصولا تعریف قابل قبول و همگانی وجود ندارد و معمولا به صورت متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد می شود برخی فساد اداری را سوئ استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد شخصی دانسته اند. گروه دیگر رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نامگذاری کرده اند، و عده ای نیز هر گونه ارتباط ورد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیره قانونی در سازمانها را فساد اداری تعریف کرده اند و آنچه در تمام این تعاریف مشترک است نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجارها ی اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است.

از آنجایکه انسان موجودی اجتماعی است و مایحتاج او از مردم جامعه، مشارکت عمومی، تبادل اندیشه و افکار و رفتارهای سیاسی و اجتماعی در جامعه تامین می شود، و این احتیاجات خواه اقتصادی باشد خواه سیاسی یا فرهنگی و علمی یا غیره از اینها باشد، بر سرنوشت و شکل گرفتن شخصیت فردی و اجتماعی افرادتاثیر می گذارد و بر این اساس است که حکومت اسلامی باید برای کنترل و نظارت بر تمام اعمال و افعال در جامعه با یک نظام مدیریتی قوی و نظارتی و مبتنی بر قانون بر عملکرد دستگاه های اداری نظارت و کنترل کامل داشته باشد تا در سایه اجرای عدالت و حسن نظارت و عمل به قانون، کنترل و امنیت و سلامت جامعه را در تمام ساختارهای اجتماعی تامین کند.

اگر در یک نظام حکومتی مردم بخواهند خود سرانه عمل کنند و سازمانی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه اداری و اجرایی نباشد، اداره جامعه و امور اجتماعی مردم در ساختارهای جامعه در عمل دچار تضاد می شود و کاملا فعالیت های انجام شده در کشور مختل می شود. از آنجایکه جامعه برای گسترش امنیت عدل و داد، گسترش خدمات رفاهی و اجتماعی نیازمند تشکیل حکومت است تمامی افراد جامعه مسئولند برای عملی کردن اهداف و نظام سیاسی حکومت، سیستمی را سازمان دهی کنند که در آن نظام بتوانند بر عملکرد دستگاه اداری و کارکنان دولت نظارت داشته باشد.

بازرسی در اصطلاح حقوق عمومی به مفهوم نظارتی است، که از سوی دولت برعملکرد ماموران دولتی و ادارات اعمال می شود. بازرسی از ارکان اساسی اداره کشور ها است. و دارا ی سابقه ای چندین ساله است و طی این مدت دچار تغیرات و تحولات زیادی شده است و از این رو نظارت نقش عمده ای در اصلاح حکومتها دارد. بنابراین لازم است که حکومتها گستره کیفیت و اثر بخشی نظارت و بازرسی را افزایش بدهند.

بدیهی است که تدوین قوانین و مقررات نظارت و بازرسی که قابلیت رفع نیازها در بعد ملی را داشته باشد موجب تثبت موقعیت کشور در سطح بین المللی خواهد بود .

حوزه قلمرو سازمان بازرسی دستگاه اداری کشور است و نظارت سازمان بازرسی بر هر سه قوه است.اما چون عمده دستگاه اجرای کشور در قوه مجریه است مخاطب عمده این سازمان قوه مجریه است.

طبق اصل 174قانون اساسی: سازمان بازرسی کل کشور اولا مراقبت می کند تا در دستگاه های اداری کشور حسن جریان امور وجود داشته باشد، دوم اینکه قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود، و به تایید شورای نگهبان می رسد و به صورت قانون در می آید درست اجرا شود. تمام تلاش سازمان بازرسی براین امر است که قوانین درست اجرا شود چون هیچ نظامی بدون حاکمیت قانون نمی تواند به اهدافش برسد و یکی از شاخصه های مدیریت اجرای قانون است.

همچنین سازمان بازرسی در کنار دستگاه های اجرای به عنوان یک مشاوره کمک کننده و مکمل مطرح است. در واقع با نظارت خودش به مدیران کشور و دستگاه ها کمک می کند تا به اهدافشان دست یابند. در تمام نظامهای حکومتی دنیا نظارت وجود دارد و قوی ترین مدیران کسانی هستند.که نظارت را در سیستم خودشان نهادینه وتقویت کنند و موفقیت مدیران در گرو بها دادن به نظارت است.

کار سازمان بازرسی کل کشور انعکاس واقعیات با هدف اصلاح امور است. این که برخی گمان می کنند کار سازمان بازرسی رفتن به دنبال نقاط ضعفها و عیبها است تفکری بیهوده است. سازمان بازرسی کل کشور واقعیات جامعه و آنچه که هست منعکس می کند تا برای رفع آن معظلات و مشکلات تصمیم گیری شود.

تعامل با دستگاه ها و مدیران کشور از سیاستهای سازمان بازرسی است و دستگاه های اجرایی و نظارتی بدون تعامل با یکدیگر نمی توانند موفق باشند و در این زمینه باید سازمانهای نظارتی و سازمانهای اجرای به یکدیگر اعتماد داشته باشند.

چیزی که در نظام اداری کنونی واقعت دارد این است که واحد های اداری معمولا با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیره واقعی یا غیره ضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه اداری و استاندردهای جاری امکان هر گونه تصمیم و اقدامات خود سرانه را به کارگزاران آن می دهند به علاوه اینکه فرایندهای پیچیده و چند لایه نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند و از طرفی پایین بودن حقوق کارکنان هم دلیل کاهش تدریجی قدرت مقاومت و هم عادت بعدی برای قبول این پیشنهاد است.

گام بعدی پس از شناخت عوامل بروز فساد اداری پیگیری مجدانه و راهکارهای   پیشگیرانه و باز دانده و بهبود بخش در چارچوب برنامه های میان مدت و بلند مدت می باشد که باید در قالب راهکارهای کلان و خرد مطرح شود.

نظارت و بازرسی هدفدار و مبارزه اصولی با فساد و رانت جوی سودآور خصوصا در بخش دولتی امکانات و استعدادهای کشور را به سوی بهره وری و پیشرفت سوق داده و از حیف ومیل منابع عمومی جلو گیری می نمایید و در این رهگذر شکو فایی و بهبود سیستم ها در بخش رفاه عمومی و اجتماعی را برای جامعه به ارمغان می آورد.

در بعد عملی سیاستگذاران چندان رغبتی به حل مسئله نشان نمی دهند، شاید دلیل عمده این امر شبکه ای بودن باندهای فساد اداری است که حمایت گسترده که برای این باندها به حساب می آید در نتیجه هم شناسایی و هم حذف آنها را با مشکل مواجه می سازد .

زمانی که مشخصه سلامت اداری در یک سازمان به وضوح دیده می شود، پیامدها و نکات بی شماری را می توان مشاهده کرد که هر کدام از آنها نقش بسزایی در موفقیت سازمان دارند. یکی از پیامدهای سلامت اداری بروز رفتارهای مطلوب شغلی از سوی کارکنان سازمان است، سلامت اداری بدون پشتوانه و به صورت تصادفی تحقق نمی یابد. زیرا پایداری هر نوع رفتاری در سطح سازمان نیازمند دلایل و ریشه های خاص مرتبط با جامعه و سازمان و فرد است. در این میان یک سری از عوامل نظیر عوامل خارجی تاثیر گذار بر رفتار شغلی در کنترل سازمان نیستند. همچنین شاخصه های مرتبط با عوامل فردی گهگاه ریشه های عمیقی دارند که در نهاد فرد توسعه یافته و تغییر آن بسیار مشکل است اما نهادها و شاخصهای سازمانی را به عنوان عوامل داخلی تاثیر گذار بر رفتار شغلی در کنترل سازمان نیستند، همچنین شاخصهای مرتبط با عوامل فردی گهگاه ریشه های عمیقی دارند که در نهاد افراد توسعه یافته و تغییر آن بسیار مشکل است اما نهادها و شاخصهای سازمانی را به عنوان عوامل داخلی تاثیر گذار بر رفتار شغلی می توان تا حدودی تحت کنترل درآورد این عوامل را در سه معنای فرهنگ سازمانی اخلاق کار و رفتار شغلی می توان مورد بررسی قرار داد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 166

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه حقوق: ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع Next Entries پایان نامه حقوق: ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه