پایان نامه حقوق بین الملل و مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی M.A

گرایش حقوق بین الملل

عنوان

حقوق بین الملل و مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی

بهمن 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسئله 3
اهداف تحقیق 3
پرسش اصلی 4
فرضیه های تحقیق 4
روش کار 5
سوابق مربوط 5
فصل اول: حقوق بین الملل و سیاست 6
گفتار اول: تعریف حقوق بین الملل 7
بند اول: تابعان حقوق بین الملل 8
بند دوم: روابط بین الملل وحقوق بین الملل 9
بند سوم: انواع روابط بین الملل 9
گفتار دوم: سیاست و حقوق بین الملل 10
بند اول: سیاست 11
بند دوم: مصونیت سیاسی 11
گفتار سوم: قلمرو حقوق بین الملل 12
بند اول: خاستگاه نامگذاری حقوق بین الملل در دوران باستان 13
بند دوم: نامگذاری حقوق بین الملل در دوران معاصر 15
گفتار چهارم: حقوق بین الملل در دوران باستان 15
گفتار پنجم: ضمانت اجراهای حقوقی در حقوق بین الملل 17
گفتار ششم: ضمانت اجرای دیپلماتیک و یا کنسولی 17
گفتار هفتم: تعریف حقوق بین الملل از دیدگاه اسلام 17
بند اول: جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوق اسلام 18
بنددوم: حقوق دیپلماتیک و کنسولی در اسلام 19
بند سوم: اصول روابط دیپلماتیک در اسلام 19
بندچهارم: وظایف و نقش ماموران دیپلماتیک در اسلام 20
بندپنجم: مصونیتها و مزایای دیپلماتیک در اسلام 21
گفتار هشتم: منابع اصلی حقوق بین الملل 23
بند اول: عرف 23
بند دوم: معاهدات 23
فصل دوم: نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دیپلماسی 25
گفتار اول: تاریخچه دیپلماسی 26
بند اول: دیپلماسی 28
بند دوم: تعاریف دیگر دیپلماسی 28
بند سوم: وظایف اصلی دیپلماسی 29
بند چهارم: توسعه دیپلماسی 32
گفتار دوم: اصطلاح دیپلماتیک 33
بند اول: دیپلمات 34
بند دوم: زبان دیپلماتیک 34
بند سوم: برقراری روابط دیپلماتیک 36
بند چهارم: شرایط برقراری روابط دیپلماتیک 37
گفتار سوم: حقوق دیپلماتیک 37
بند اول: تاریخ مختصر حقوق دیپلماتیک 38
بند دوم: کشورها به عنوان طرفین روابط 39
بند سوم: شناسایی کشور و حکومت 39
بند چهارم: رضایت متقابل کشورها 40
گفتار چهارم: منابع حقوق دیپلماتیک 40
گفتار پنجم: معاهدات حقوق دیپلماتیک 45
بند اول: کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (1961) 45
بند دوم: کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (1963) 46
بند سوم: کنوانسیون وین درباره ماموریتهای ویژه (1969) 46
بند چهارم: کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمانهای بین المللی جهانی (1975) 47
بند پنجم: کنوانسیون مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها (2004) 47
گفتار ششم: ارکان روابط دیپلماتیک 48
بند اول: نمایندگان دولت 48
بند دوم: ماموران دیپلماتیک 49
گفتار هفتم: انواع ماموریت دیپلماتیک 51
بند اول: ماموریت دیپلماتیک دایمی 51
بند دوم: ماموریت مضاعف و سفیر آکردیته 52
بند سوم: ماموریت مشترک 52
بند چهارم: نقش و وظایف ماموران دیپلماتیک 52
بند پنجم: مامور متخلف یا عنصر نامطلوب 53
گفتار هشتم: خاتمه ماموریت دیپلماتیک 53
بند اول: قطع روابط دیپلماتیک 59
فصل سوم: مصونیت 63
گفتار اول: مصونیت 64
بند اول: تعریف لغوی مصونیت 64
بنددوم: فلسفه مصونیت 65
بند سوم: مفهوم مصونیت درحقوق بین الملل 66
بند چهارم: اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک 67
گفتار دوم: مبنای اعطای مصونیت به نمایندگان، کارکنان دیپلماتیک 68
بند اول: نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک 69
بند دوم: دولت 69
گفتارسوم: منطق مصونیت دیپلماتیک چیست؟ 72
بند اول: نظریه نمایندگی 73
بند دوم:  نظریه برون مرزی (خارج المملکتی) 74
بند سوم: نظریه مصلحت خدمت 75
بند چهارم: نظریه رفتار متقابل 75
گفتار چهارم: انواع مصونیت های دیپلماتیک 76
بند اول: مصونیت از تعرض 76
الف- مصونیت محل کار ماموریت دیپلماتیک 77
ب- مصونیت شخصی مامور دیپلماتیک 77
ج- مصونیت خانواده ماموران دیپلماتیک 78
بند دوم: مصونیت کیفری 79
گفتار پنجم: انواع مصونیت 80
بند اول: مصونیت مطلق و نسبی 80
بنددوم: مصونیت سیاسی و شغلی 81
گفتار ششم: مصونیت قضایی 82
الف- مصونیت اعضا دیپلماتیک از تعقیب قضایی و اجرای احکام 85
ب- مصونیت از تعقیب جزایی 85
ج- مصونیت از تعقیب مدنی 88
د- تعقیب قضایی ماموران دیپلماتیک 91
گفتار هفتم: مصونیت دیپلماتیک از منظر اسلام 92
بند اول: دیدگاه نوین 93
بند دوم: مبنای اعطای مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک در اسلام 93
بند سوم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان خارج از سرزمینهای اسلامی 95
بندچهارم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان در سرزمینهای اسلامی 95
بند پنجم: مصونیت شخصی فرستاده غیرمسلمان در سرزمین های اسلامی 96
گفتارهشتم: قواعد حاکم بر میزان وحدود مصونیت 100
بند اول: حدود مصونیت قضایی 100
بنددوم: قواعد حاکم بر میزان و حدود مصونیت 101
بند سوم: طریقه استناد به مصونیت 103
بند چهارم: صرفه نظر کردن و طریقه استفاده از مصونیت 104
گفتارنهم: مزایای دیپلماتیک 107
بند اول: مصونیتها و مزایا در کشور ثالث 108
بنددوم: مستثنیات مصونیت دیپلماتیک 109
نتیجه گیری 111
پیشنهادات 113
فهرست منابع و مآخذ 114
ضمائم 117

چکیده

مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی ازحقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان ماموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی درجهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. درنتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. درواقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یانمایندگان دیپلماتیک یاوزیر خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد.

در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی و سیاسی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مصونیت، نمایندگان دیپلماتیک، مصونیت قضایی مدنی، دیپلماسی، سیاست.

مقدمه

مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دولتها از دیرباز در عرف و رویه بین الملل پذیرفته شده است. درحقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک درکشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقدمات عالی رتبه سیاسی و کنسولی کشورها در کنوانسیون 1969 وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.

مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در یک تقسیم بندی عام به مصونیت ازتعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم میشوند تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قاعده آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان و کارکنان دولت ها بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آنرا مطلق فرض نمود از آنجاییکه مصونیت ها استثنایی بر یک اصل اساسی هستند خارج بودن از شمول حاکمیت دولت ها به موجب قوانین اساسی دولت های پذیرنده تنظیم می شوند. مثل مصونیت کلی و عمومی دولت ها در اغلب ممالک و مصونیت نسبی آنها در بعضی کشورها همچنین مصونیت هایی که برای روسای کشورها در نظرگرفته می شود که درچارچوب قوانین داخلی کشورها مورد توجه است.

بیان مسئله

در این تحقیق سعی بر آن است علاوه بر بازشناسی مفهوم، محتوا، مزایا و معایب مصونیت قضایی و مدنی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک از منظر حقوق بین الملل و تحولات این گونه مصونیت ها در کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961)، روابط کنسولی (1963) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (1969) و قواعد عرفی پرداخته و با تشریح آن، اساس پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک از سوی دولتها بیان می گردد.

موضوع مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی است که به قسمت حقوق دیپلماتیک اختصاص دارد هرچند از حیث عنوان: مصونیت ها و مزایا همیشه در یک فصل با هم هستند ولی از حیث طبیعت حقوقی کاملا متفاوتند.

مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت در امان است و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران مجری قانون نمی توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند و مقصود از مزایا آن است که امتیازی به کسی داده شود که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند.

تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می دهد که دولتها بطور کلی نسبت به قبول این مصونیت درباره دیپلمات های خارجی هیچوقت تمایل قبلی نداشته اند، و با وجود این عملا آنرا در تمام جنبه هایش پذیرفته و رعایت کرده اند زیرا که خود هم متقابلا مستفید بوده اند.

اهداف تحقیق

با تعیین و تشریح تحولات محتوایی و شکلی و جایگاه مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی احراز می گردد که دربسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی درمحل اقامت و یا ماموریت و بسیاری مواد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیازهای فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد. زیرا تاکنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

از طرفی امروزه وقایعی درصحنه بین المللی رخ می دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب می کند و این خود زمینه ساز و انگیزه اصلی و اساسی اقدامات جامعه بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل است.

پرسش اصلی

1- نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک چه کسانی هستند و شامل چه افرادی می شود؟

2- پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک برچه اساس و مبنایی می باشد؟

3- دولتها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پای بندند و چنانچه مصونیت نمایندگان دولتها با امنیت ملی کشور میزبان درتعارض افتد چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟

 فرضیه های تحقیق

1- نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک افراد حقیقی هستند که به نمایندگی از دولت درتمام ظرفیت های آن اقدام می کنند به طور کلی هر شخص که جهت انجام امورات یک کشور از طرف حکومت یا دولت آن کشور به کشور دیگری فرستاده می شود را شامل می شود.

2- کنوانسیونهای 1961 و 1963 و 1969 وین اساس پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان وکارکنان دیپلماتیک محسوب می شود که کشورهای عضو و حتی کشورهای غیرعضو را مجاب به رعایت آنها می نماید.

3- مصونیتهای دیپلماتیک کنونی به موجب عهدنامه بین المللی است که مقام صلاحیت دار دولتهای امضا کننده تصویب کرده اند و مانند یک قانون داخلی لازم الاجرا شده است. در مورد بعضی از مسایل در اختیار دولتها قرار داده شد که براساس نزاکت بین المللی رفتار کنند.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com