پایان نامه تکنولوژی معماری:طراحی مجتمع مسکونی کارگران شهرک صنعتی شهید سلیمی با رویکرد صنعتی سازی

دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی جلفا

گروه معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: معماری  

 گرایش: تکنولوژی معماری

عنوان:

طراحی مجتمع مسکونی کارگران شهرک صنعتی شهید سلیمی با رویکرد صنعتی سازی

 

استاد راهنما:

دکتر سعید ظروفچی

استاد مشاور:

دکتر سعید جواهرزاده

نگارش:

*

تابستان 93


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
بطور قطع مجتمع مسکونی، خاص قرن بیستم نبوده وپیشینه کهن تری را داراست منتهی عملکرد آن با توجه به تغییـــرات زمــانی دچار تغییــر و تحـول گشته اسـت. این تغییـرات در مجموعه های عظیـم و پرجمعیـت نه تنـها برای کشـورهای شـرقی که دارای بافت سنتـی بوده اند که برای سـاکنیـن غـرب نیـز غریب و همراه با مشکلات خاص بوده در نتیجه هدف طراحی مجتمع های مسکونی جدید کاستن از این حس غربت و مشکلات ناشی ازآن بوده است.به دلیل موجود نبودن تعریفی مشخص از مقیاس و اندازه این عملکرد در ایران این واژه به طور عام و وسیع به آپارتمان های چند واحدی تا شهرک های چندین هزار واحـدی ، نسبت داده شده ولی بهتریـن و منطقی ترین راه برای تمیز دادن و شناخت این عملکرد بررسی مجتمع های مسـکونی براسـاس تـاریـخ ساخت آن ها می باشد که روشنگر تغییرات و دگردیسـی های آرام آن بواسطه تغییـر نیـازها و خواستـه های مردم در طول زمان می باشد. شهــرهایـی چون برلین ، لندن ، پاریس نمونه های شاخصی در این بررسی محسوب می گردند.
کلمات کلیدی: شهر، عملکرد، مجموعه، آپارتمان، جمعیت، تراکم،صنعتی سازی

فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………… صفحه
فصل اول:  کلیات
1-1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………..
1-2- ضرورت و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………..
1-3 پیشینه طرحهای معماری مسکن کارگری…………………………………………………………………………………………………………………………..
1-4- اهداف کلی و جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………..
1-5- سوالات…………………………………………………………………………………………………………………………..
1-6- فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل دوم:  مبانی نظری
2-1-تعاریف عمومی مفهومی و عملییاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………..
2-2- نتیجه گیری مطالعات…………………………………………………………………………………………………………………………..
2-3-سیستم های صنعتی ساختمان سازی …………………………………………………………………………………………………………………………..
2-4- سقف های حبابی (bubble ceck)…………………………………………………………………………………………………………………………..
2-5- سقف حبابی به عنوان سقف پیش ساخته …………………………………………………………………………………………………………………………..
2-6- سیستم ساختمانی ترونکو …………………………………………………………………………………………………………………………..
2-7- دیوارهای سه بعدی (3D PANEL)   …………………………………………………………………………………………………………………………..
2-8- سیستم ساختمانی بتن مسلح با عایق ماندگار …………………………………………………………………………………………………………………………..
2-9- ICF در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………..
2-10- سیستم پیش ساخته بتنی …………………………………………………………………………………………………………………………..
2-11- سیستم سازه های سبک فلزی(lSF) ) (Lightweight  Steel  Frame  …………………………………………………………………………………………………………………………..
2-12-  بررسی ساختمان از نظر مصالح  …………………………………………………………………………………………………………………………..
2-13- سقف عرشه فولادی …………………………………………………………………………………………………………………………..
2-14- سازه عرشه فولادی  …………………………………………………………………………………………………………………………..
2-15- انواع مسکن…………………………………………………………………………………………………………………………..
2-16- تقسیم بندی فضاهای داخل خانه …………………………………………………………………………………………………………………………..
2-17- تعاریف و شاخص‌های برنامه ریزی همسایگی‌ها و محلات…………………………………………………………………………………………………………………………..
2-18- تراکم مسکونی…………………………………………………………………………………………………………………………..
2-19- معضلات مجتمع های مسکونی بزرگ…………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم:  نمونه های داخلی و خارجی
3-1- نمونه‌های اجرایی داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2- مجتمع مسکونی آلبیون…………………………………………………………………………………………………………………………..
3-3- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم:  ضوابط واستاندارد وبرنامه فیزیکی
4-1- اصول اولیه طراحی فضا های  مسکونی…………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل پنجم:  شناخت بستر منطقه طراحی
5-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..
5-2- مطالعات…………………………………………………………………………………………………………………………..
5-3- اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل ششم:  فرایند طراحی
6-1- عوامل تاثیر گذار بر روند طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………..
6-2- ورودی…………………………………………………………………………………………………………………………..
6-3- معیارهای عمومی طراحی بلوکها…………………………………………………………………………………………………………………………..
6-4- تناسب و عملکرد فضاها…………………………………………………………………………………………………………………………..
6-5- نما…………………………………………………………………………………………………………………………..
6-6- سیمای شهری …………………………………………………………………………………………………………………………..
6-7- ایده و کانسپت…………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست جدول ها
عنوان…………………………………………………………………… صفحه
جدول2-1…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول2-2…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول2-3…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول 2-4…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول 2-5…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول 2-6…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول 2-7…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول 2-8…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول 2-9…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول 3-1……………………………………………………………………………………………………………………………
جدول 4-1…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول 4-2…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول 4-3…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول 4-4…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول 4-5…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول 4-6 …………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست نمودار ها
عنوان…………………………………………………………………… صفحه
نمودار 2-1…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار 3-1…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار 5-1…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار 5-2…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار 5-3…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار 5-9…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار 5-8…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار 5-4…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار 5-5…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار 5-6…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار 5-7…………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست شکل ها
عنوان…………………………………………………………………… صفحه
شکل 2-1…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-2…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-3…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-4…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-5…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-6…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-7…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-8…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-9…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-10…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-11…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل2-12…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-13…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-14…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-15…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-16…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-17…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-18…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-19…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-20…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-21…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-22…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-23…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-24…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-25…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-26…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-27…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-28…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-29…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-30…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-31…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-32…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-33…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-34…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-35…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-36…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-37…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-38…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-39…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-40…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-41…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-42…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-43…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-44…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-45…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-46…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-47…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-48…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-49…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-50…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-51…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-52…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-53…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-54…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-55…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-56…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-57…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل2-58…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-59…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-60…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-61…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-62…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-63…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-64…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-65…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-66…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-67…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 3-1…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 3-2…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 3-3…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 3-4…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 3-5……………………………………………………………………………………………………………………………
شکل 3-6…………………………………………………………………………………………………………………………..


مقدمه
همزمان با صنعتی شدن جوامع بشری و شکل گیری صنایع و کارخانجات در شهرهای جهان تحولاتی بسیار مهم در جوامع صورت گرفته که چهره زندگی شهری را کاملاً دگرگون ساخته و این تاثیرات با سرعت بسیار فراوان در تمام جوانب زندگی بشر ریشه دوانده . معماری و مسکن نیز از جمله جوانب مهم زندگی انسان هستند که از این تاثیرات جان به در نبردند و دست خوش تغییرات بسیار زیادی در قالب تحول در شهرها و اوضاع اجتماعی و اقتصادی و …. شدند .
با رشد روزافزون صنایع و احداث کارخانجات فراوان جهت رفع نیازهای بشر ، روز به روز نیاز به کارگران جهت کار در امر صنایع افزایش یافت به طوری که جمعیت کارگری شهرها پاسخگوی این نیاز بنودند . از طرفی با صنعتی شدن شهرها شرایط زندگی در آنها بهبود یافت که این دو عامل باعث آغاز مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها شد .
مهاجرت روز افزون جویندگان کار به شهرها و مراکز صنعتی تمامی جوانب زندگی شهرهی انسانها را تحت تاثیر قرار داد که یکی از مهمترین آنها تامین مسکن برای مهاجران بود . امروزه تهیه مسکن در شهرهایی که دارای صنایع بزرگ می باشند و جمعیت مهاجر شاغل در این صنایع را در خود جای می ذهند یکی از مشکلات و مسائل مهم در این شهرهاست .به رغم این شرایط که در کشور ما نیز حاکم است و تاثیرات بسیار اساسی در ساختار شهرها و جوامع آن دیده می شود توجه چندانی به این امر نشده .

فصل اول:
کلیات

1-1- بیان مسئله
( مجتمع مسکونی کارگران شهرک صنعتی شهید سلیمی ) با توجه به موارد مذکور انتخاب شده است و در این پایان نامه سعی بر آن است که با توجه به اینکه یک مجتمع مسکونی برای قشری خاص با فرهنگ ، اقتصاد و سایر شرایط خاص خود طراحی می گردد .بتوان مطالعاتی جامع در راستای طرح یک مجتمع مسکونی برای کارگران به عنوان پشتیوانه طرح ارائه داد .
بطور قطع مجتمع مسکونی، خاص قرن بیستم نبوده وپیشینه کهن تری را داراست همزمان با صنعتی شدن جوامع بشری و شکل گیری صنایع و کارخانجات در شهرهای جهان، تحولاتی بسیار مهم در جوامع صورت گرفته که چهره زندگی شهری را کاملاً دگرگون کرد و این تاثیرات با سرعت بسیار فراوان در تمام جوانب زندگی بشر ریشه دواند،معماری و مسکن نیز از جمله جوانب مهم زندگی انسان هستند که از این تاثیرات جان به در نبردند و با توجه به تغییـــرات زمــانی دچار تغییــر و تحـول گشته اند.مهاجرت روز افزون جویندگان کاربه شهرها و مراکز صنعتی یکی از این مسائل می باشد که تمام جوانب زندگی شهری را تحت تاثیر قرار داده تهیه مسکن برای شهرهای دارای صنایع بزرگ و جمعیت مهاجر شاغل در این صنایع ،یکی از مسائل و مشکلات اساسی این شهرهاست این مسئله نه تنـها برای کشـورهای شـرقی که دارای بافت سنتـی بوده اند که برای سـاکنیـن غـرب نیـز غریب و همراه با مشکلات خاص بوده است. هدف طراحی مجتمع های مسکونی برای کارگران با رویکرد صنعتی سازی کاستن مشکلات ناشی ازتامین مسکن قشر کارگر به علاوه توسعه صنعتی سازی ساختمان و جایگزین کردن این روش به جای شیوه ساخت سنتی مسکن است. صنعتی‌سازی ساختمان به معنی مصنوعی‌سازی نیست بلکه صنعتی سازی مسکن یک ضرورت ملی در جهت اصلاح الگوی مصرف می باشد.در طراحی مجتمع مسکونی برای قشر کارگرسعی گردیده علاوه بر تسریع در ساخت و ساز به حفظ ایمنی و مقاوم سازی مجنمع در جهت تانین نیازهای قشر کارگر نیز توجه شود.(حسین پور،1387)
با طراحی و ایجاد چنین مجتمعی برای کارگران می توان از جایگاه صنعتی سازی در جامعه حمایت کرد وآن را ارتقاء داد؛ به علاوه در این روش ،ساختمان سازی سریع و ارزانتر بوده وتامین کننده نیاز این قشر آسیب پذیر خواهد بود .
با توجه به توضیحات ذکر شده هدف از طراحی این مجتمع:
افزایش روز افزون جمعیت و  مهاجران جویای کار به تقاضای شدید برای زندگی آسوده تر در محیطی امن و سالم را ایجاب میکند که با صنعتی سازی و تولید انبوه و ارزان می توان قسمی از این مسائل را حل کرد.
امروزه صنعتی سازی یكی از روشهای مرسوم درامر ساخت وساز می‌باشد. با بهره گیری از تكنولوژی روزو استاندارد كردن قطعات، در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه و پدیده های ناگوار طبیعی، ارزش بیش از پیش خود را آشكار می سازد.
با توجه به اینکه سهم صنعتی‌سازی در بخش مسکن هم اكنون۲ درصد است،با  طراحی وتولید این میزان واحد مسكونی برای قشر کارگر )که قشر بزرگی از جامعه را تشکیل می دهند(  نه تنهادر جهت نیل به سوی مسكن ارزان قیمت، مصرف بهینه انرژی… گامی برداشته می شود بلکه سبب معرفی  هرچه بیشتر این ساختمانها به سایر افراد جامعه جهت آگاهی و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨــﻪ ﻃﺮاحی و ساخت ﻣﺴـﻜﻦ نیز خواهد شد. چرا که فرهنگسازی عامل گسترش صنعتی سازی است
برای گسترش صنعتی سازی بهترین راه شروع از انبوه سازی ها است چرا که در این صورت شاهد کاهش هزینه ها و افزایش قابلیت اطمینان سازه ها هستیم.

با پیشرفت زمان و تکنولوژی باید گام‌ها را بلندتر برداشت تا عقب نمانیم. کشورمان و البته شهر تبریز خوشبختانه از لحاظ همپا بودن با پیشرفت تکنولوژی جایگاه مناسبی را دارد؛ اما در زمینه صنعت ساختمان این اتفاق نیفتاده یا کمتر به آن توجه شده است یا اگر توجهی شده در مقیاس محدودی بوده و عامه مردم طعم ساخت ساختمان به روش مدرن و صنعتی را نچشیده‌اند. بنابراین در یک جمع بندی کلی هدف از طراحی این مجتمع، حرکت به سوی صنعتی شدن ساختمان ها به ویژه مجموعه های مسکونی در راستای تامین نیاز مسکن به صورت انبوه برای کارگران شهرک سلیمی تبریز می باشد.(حاجی جباری،1390)
تحقیق در مورد طراحی “مجتمع مسکونی برای کارگران شهرک شهید سلیمی تبریز با رویکرد صنعتی سازی”  به روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی صورت می گیرد سپس با استناد به سوابق مطالعاتی(پایان نامه ها،کتاب ها،مقالات و سایت های علمی معتبر)و تجزیه و تحلیل اطلاعات  به دست آمده تدوین پایان نامه انجام خواهد گرفت
1-2- ضرورت و اهمیت موضوع
1-2-1- مطالعه و بررسی شرایط زندگی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، خانوادگی و … کارگران
آنان شاید بتوانند این بخش از مطالعات را به عنوان شناخت کاربران مجتمع مسکونی مهمتر از سایر بخشهای مطالعات دانست . چرا که در معماری اساسی ترین حامل مردمند . از این رو معنای هر اثر معماری بدین اصل وابسته است که این اثر معماری تا چه اندازه آسایش مردم را تامین می کند و در پاسخ به نیازهای ایشان کاراست و این امر مگر با شناخت دقیق کار برای آن میسر نخواهد بود . البته مردم نه تنها از نظر دموگرافی : تعداد ، جنس ، مساحت و نکاتی مانند آن در معماری اهمیت دارند بلکه نیازها ، خواستها ، عادات ، اعتقادات ، باورها و شیوه ی زندگی مردم در معماری اهمیت فوق العاده ای دارند ( سرج چرمایف ، 1376 ).


1-2-2- گذشته و حال در زندگی کارگری
از زمانهای بسیار قدیم تا عصر انقلاب صنعتی استاکاران و پیشه وران ، واحد اصلی فرایند کار بودند . در هر پیشه ای کارگران به مجموعه ای از دانش و مهارت فنی مسلط بود و اسلوب و روش کار را نیز می دانست و با شیوه های بخصوص تولید کاملاً آشنا بود و روش های انجام کار به تشخیص او واگذار می شد . به طوریکه کارگر جسماً و روحاً ترکیبی از مفهوم مهارت فیزیکی و تخصص بود و این در شرایطی بود که کار ، زندگی اجتماعی و زندگی خصوصی کارگر در هم تلفیق شده و آب و رنگ خاصی به زندگی او می داد .
اما تولید کارخانه ای پس از عصر انقلاب صنعتی در وضعیت اجتماعی همه کارگران تغییر اساسی بوجود آورد و برمهارتهای پیشه ای و روابط کار تاثیرات عمیقی گذاشت . بدین ترتیب نیروی کار در یک کارگاه یا کارخانه متمرکز شد اکنون کارگران بایستی از نظم و دستوری که کارفرما اعمال می کند پیروی کند و شرایط زندگی خود را با آن تطبیق دهد . و  اگر چه از نظر حقوقی افرادی آزاد هستند ولی از نظر اقتصادی و اجتماعی وابسته و تابع شرایط کاری و خاص کارفرمایان خود می باشند . ( غلام عباس توسلی ، 1385)
بدین ترتیب تمامی جوانب زندگی کارگران اعم از زندگی خصوصی ، اجتماعی ، اوقات فراغت ، تفریح و … کاملاً وابسته به اوقات فراغت و شرایط کاری آنها است .
آن چه در شرایط فعلی زندگی کارگران مشاهده می شود همان نارضایتی چند صد ساله کارگران از شرایط زندگی اجتماعی و خصوصی شان است چرا که کارگران افرادی هستند که حاصل دسترنج آنها یعنی تولیدات کارخانجات جهت رفاه و بهتر شدن زندگی افراد بشر و هم نوعان خودشان می باشند در حالی که خود از انها بهره مند نیستند و از طرفی اغلب انها جهت برخورداری از امکانات رفاهی شهری ، شهر و یا روستای محل زندگی خود را ترک نموده و به شهرهای بزرگتر آمده اند در حالی که در این شهرها تحت استثمار صنایع وایح شده اند و در حقیقت از چاله به چاه افتاده اند و این نارضایتی از شرایط زندگی ناشی از اینگونه مسائل می باشد و به همین دلیل این قشر از هر نظر آسیب پذیر می باشند و سعی فراوانی در این زمینه شده تا این شرایط بحران انگیز برطرف گردد که علی رغم اقدامات و مطالعات بسیار هنوز به نتیجه مطلوب خاصی نرسیده ایت . در کشور ما نیز فعالیتها و برنامه ریزیهایی در این زمینه اجرا شده و طرحهایی به مرحله اجرا درآمده که به آنها اشاره خواهد شد .
1-2-3- اسکان، مهمترین بخش زندگی کارگران
همان طور که در مباحث گذشته اشاره شد قسمت اعظم کارگران شاغل در صنایع مهاجرین جویای کار هستند که از اقسی نقاط کشورهای صنعتی به مراکز شهرهای صنعتی روی آورده اند که تعداد محدودی از آنها از شرایط اسکان مطلوب برخوردار بوده و هستند .
بنابراین اسکان مهمترین مسئله در بخش مطالعه شرایط زندگی کارگران می باشد .
اگر نگاهی به آمار موجود در کشور بیندازیم می توانیم به راحتی دریافت که چه تعداد کارگران شاغل در کارخانه جات محل سکونت خود را جهت یافتن شغل ترک نموده و به شهرهای صنعتی روی آورده اند .
علاوه بر سایر مشکلات اجتماعی و اقتصادی که به تبع این مهاجرتها به شهرهای بزرگ تحمیل می شود مشکل اسکان و تهیه مسکن برای این خیلی مهاجرات مساله بسیار حیاتی و حائز اهمیت برای مدیران و برنامه ریزان شهری است .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :  281
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***