پایان نامه تصمیمات ساختار سرمایه مدیران شرکتهای فعال در بورس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدیزد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی    M.A

عنوان   :

بررسی رابطه تصمیمات ساختار سرمایه مدیران شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران با تئوری های مربوط

ا

سال تحصیلی 94-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

چکیده ———————————————————- 1

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1-مقدمه——————————————————- 3

1-2-تشریح وبیان مساله———————————————- 3

1-3-ضرورت انجام تحقیق ——————————————- 4

1-4- اهداف اساسی تحقیق——————————————- 5

1-5-فرضیه های تحقیق———————————————- 5

1-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ————————————- 5

1-7-تعریف نظری و عملیاتی واژه ها ———————————– 5

1-8  خلاصه تحقیق ———————————————— 7

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1مقدمه——————————————————– 9

2-2بازار سرمایه  ————————————————– 9

2-3 اهداف بازار سرمایه ——————————————– 10

2-4 ساختار سرمایه ———————————————— 11

2-5 نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه —————————— 12

2-6 تئوری سنتی ساختار سرمایه ————————————– 12

2-7 مدل‌های مودیلیانی و میلر—————————————- 15

2-7-1الگوی میلر– مودیلیانی بدون مالیات —————————— 16

2-7-2الگوی میلر–مودیلیانی بااثرمالیات  ——————————- 19

2-7-3 الگوی میلر ———————————————– 21

2-7-4انتقادهایی برالگوی میلرو الگوی مودیلیانی  ومیلر ——————– 22

2-7-5 مالیات و هزینه‌های ورشکستکی ——————————– 23

2-8 هزینه‌های نمایندگی——————————————— 24

2-9مالیات شرکت‌ها بعلاوه مالیات شخصی —————————— 26

2-10هزینه‌های بحران مالی —————————————— 28

2-11تئوری مصالحه ———————————————– 31

2-12تئوری ترجیهی———————————————— 33

2-13تئوری محیط قانونی——————————————– 34

2-14-عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه———————————35

2-14-1عوامل برونی ——————————————— 35

2-14-1-1سطح عمومی فعالیت تجاری ——————————– 36

2-14-1-2سطح نرخ بهره —————————————— 36

2-14-1-3سطح قیمت سهام —————————————- 36

2-14-1-4وجوه در دسترس بازار ———————————— 36

2-14-1-5سیاست مالیاتی برروی بهره و سودسهام————————- 36

2-14-2 عوامل درونی —————— ————————— 37

2-14-2-1 گروه صنعت ——————————————- 37

2-14-2-2 اندازه شرکت —————————————— 38

2-14-2-3 سودآوری ——————————————— 38

2-14-2-4 دارائی‌های وثیقه‌ای ————————————– 39

2-14-2-5 فرصت‌های رشد—————————————- 41

2-14-2-6انحصار ———————————————– 42

2-14-2-7 سپر مالیاتی بدون بدهی ———————————– 42

2-14-2-8ثبات جریانات نقدی ————————————– 43

2-14-2-9نرخ رشد فروش —————————————- 43

2-15نگرش‌های مدیریت ——————————————– 43

2-16ریسک تجاری ———————————————– 44

2-17 ساختار بهینه سرمایه در تئوری و در عمل- ————————— 44

2-18نظریۀ توازن ————————————————- 46

2-18-1نظریۀ توازن ایستا——————————————- 48

2-18-2نظریۀ توازن پویا——————————————– 49

2-19نظریۀ سلسله مراتب——————————————– 55

2-19-1مخالف گزینی——————————————— 57

2-19-2نظریۀ نمایندگی——————————————– 60

2-20 نظریه زمانبندی بازار——————————————- 63

2-21 مروری بر تحقیقات انجام شده ———————————– 64

2-21-1پژوهش های داخلی—————————————- 64

2-21-2 پژوهش های خارجی————————————— 65

2-22خلاصه فصل————————————————- 66

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه—————————————————— 68

3-2-روش پژوهش  ———————————————– 68

3-3-جامعه آماری————————————————- 68

3-4-حجم نمونه ————————————————– 68

3-5-روش نمونه گیری ——————————————— 69

3-6-گردآوری داده های پژوهش————————————– 69

3-7-متغیرهای تحقیق———————————————– 70

3-7-1-متغیر مستقل———————————————- 70

3-7-2-متغیر وابسته———————————————-70

3-8-روایی و پایایی ابزار پژوهش ————————————- 70

3-8-1 روایی پرسشنامه  ——————————————- 70

3-9-اعتبار ابزار پژوهش——————————————— 71

3-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها———————————— 71

3-11-آزمون های مورد استفاده ————————————— 72

3-11-1-تحلیل همبستگی —————————————– 72

3-11-2-رگرسیون ———————————————– 73

3-12-خلاصه فصل ———————————————– 74

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه—————————————————— 76

4-2- توصیف آزمودنی­ها——————————————– 76

4-3- تحلیل داده­ها———————————————— 80

4-4-آزمون فرضیه های تحقیق ————————————— 81

4-5- خلاصه فصل———————————————— 86

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه——————————————————- 88

5-2-خلاصه پژوهش———————————————– 88

5-3- بحث و نتیجه­گیری——————————————– 89

5-4- پیشنهادات————————————————– 90

5-4-1- پیشنهادات کاربردی—————————————- 90

5-4-2-پیشنهادات جهت پژوهش های اتی——————————90

5-5- محدودیت­های پژوهش—————————————– 91

منابع و مآخذ—————————————————- 92

ضمیمه الف :پرسشنامه———————————————99

ضمیمه ب :لیست شرکت  ها—————————————-102

چکیده انگلیسی————————————————–103

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                       صفحه

جدول (2-1): مروری بر پژوهش های داخلی—————————– 64

جدول (2-2): مروری بر پژوهش های خارجی—————————– 65

جدول (3-1): ترکیب سوالات پرسشنامه پژوهش————————— 69

جدول (3-1): آلفای کرونباخ سوالات———————————– 71

جدول (4-1): توصیف آزمودنی ها بر حسب سن————————— 76

جدول (4-2): آمار توصیفی آزمودنی ها بر حسب سن———————– 77

جدول (4-3): توصیف آزمودنی ها بر حسب تحصیلات———————- 78

جدول (4-4): آمارتوصیفی آزمودنی هابرحسب تحصیلات———————-78

جدول (4-5): توصیف آزمودنی ها بر حسب سابقه کار———————– 79

جدول (4-6):آمار توصیفی آزمودنی هابرحسب تجربه———————— 79

جدول (4-7): نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف————————– 80

جدول (4-8): نتیجه آزمون همبستگی تئوری سلسله مراتبی و تصمیم گیری——— 81

جدول(4-9): نتیجه مدل اول برای تصمیمات ساختار سرمایه——————- 82

جدول(4-10): نتیجه مدل با توجه به متغیر تئوری سلسله مراتبی—————– 82

جدول(4-11): ضرایب مدل فرضیه اول———————————- 82

جدول (4-12): نتیجه آزمون همبستگی توازن و تصمیم گیری——————- 82

جدول(4-13): نتیجه مدل دوم برای تصمیمات ساختار سرمایه—————— 83

جدول(4-14): نتیجه مدل با توجه به متغیر تئوری توازن———————– 84

جدول(4-15): ضرایب مدل فرضیه اول———————————- 84

جدول(4-16): ماتریس ضرایب همبستگی  بین متغیرهای تحقیق—————- 85

جدول(4-17): نتیجه مدل سوم برای تصمیمات ساختار سرمایه—————— 85

جدول(4-18): نتیجه مدل با توجه به متغیرهای تئوری سلسله مراتبی و توازن——– 85

جدول(4-19): ضرایب مدل کل—————————————- 86

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                       صفحه

نمودار(4-1): فراوانی آزمودنی ها برحسب سن—————————- 77

نمودار(4-2): فراوانی آزمودنی ها برحسب تحصیلات———————— 78

نمودار(4-3): فراوانی آزمودنی ها برحسب سابقه کار———————— 79

 

 

چکیده

مسئله ساختار سرمایه از موضوعات مهمی در حیطه ی مالی شرکت هاست .پژوهشگران مختلف با ارائه نظریات گوناگون به دنبال یافتن روشی برای تعیین ساختار سرمایه بهینه هستند همگام با شکل گیری تئوری های جدید و معرفی متغیر های تاثیر گذار، این نیاز احساس شده است که رابطه ی بین تئوری هایی همچون تئوری سلسله مراتب و توازن را بر تصمیم گیری های مدیران نسبت به ساختار سرمایه که هدف این پژوهش نیز می­باشد، بررسی گردد.روش این پژوهش کاربردی است و جامعه آماری آن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد که با تکنیک غربال گری تعداد 64 شرکت انتخاب گردید که با استفاده از پرسشنامه اثرات متغیرهای تئوری سلسله مراتب و تئوری توازن بر تصمیم گیری مدیران نسبت به ساختار سرمایه مورد سنجش قرار گرفت در ادامه فرضیه های این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی واستفاده از نرم افزار spss برازش گردیدکه نتایج حاکی از این است که هر دو تئوری سلسله مراتبی و توازن تاثیرمعنی داری برتصمیم گیری های  مدیران نسبت به ساختار سرمایه دارند اماتاثیر تئوری سلسله مراتبی بیشتراز تئوری توازن است.

 

واژگان کلیدی : تئوری سلسه مراتبی ، تئوری توازن ، تصمیمات ساختار سرمایه

 

 

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1-مقدمه

در بررسی ساختار سرمایه شرکتها تلاش می­شود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاده آن­ها در تأمین مالی فعالیت ها و سرمایه گذاری های مورد نیاز تبیین شود ونیز می­توان گفت که هدف از تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینه سازی ثروت سهامداران آن است.زیرا از آن جا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می­شود ،انتخاب ساختار سرمایه مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت و افزایش ارزش بازار آن می­شود.بر اساس مطالعات ،مالیات ،هزینه های بحران (ورشکستگی)،هزینه های معاملاتی ،مخالف گزینی و تضادهای نمایندگی از عوامل اصلی روی آوردن شرکت ها به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی  و شکل گیری ساختار سرمایه آن ها به شمار می­آید . به منظور تبیین عوامل مذکور تاکنون نظریه های گوناگون و الگوهای متعددی عرضه شده که مهم ترین آن ها عبارت بوده اند از نظریه توازن و نظریه سلسله مراتب. حال با توجه به این نکته در این فصل به تشریح  عواملی که بر تصمیمات ساختار سرمایه اثر دارد و موضوع این پژوهش می­باشد پرداخته است.

 

1-2-تشریح وبیان مساله

روش‌های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه‌های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه‌ی حیات شرکت‌ها در بازارهای رقابتی می‌شوند. تامین مالی به روش‌های مختلف کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت می‌گیرد و شرکت‌ها می‌توانند منابع مالی خود را از داخل شرکت (برای نمونه از محل سود انباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام یا بدهی) تامین کنند. هدف اصلی شرکت‌ها افزایش ارزش شرکت و بیشینه‌سازی ثروت سهامداران است و بدین منظور از روش‌هایی استفاده می‌کنند که آن‌ها را در رسیدن به این مهم یاری کند. این پژوهش به مروری بر نظریه‌های موجود در زمینه‌ی ساختار سرمایه پرداخته است(خالقی مقدم و باغومیان،1385).

سیاست‌های تأمین مالی مستلزم تصمیم مدیران در خصوص شناسایی راه‌های تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید است. مدیران سه انتخاب عمده دارا می‌باشند: استفاده از سود انباشته، استقراض از طریق ابزار بدهی و یا انتشار سهام جدید. بنابراین، ساختار سرمایه استاندارد شرکت شامل سود انباشته، بدهی و سهام است. این سه جزء ساختار سرمایه منعکس کننده ساختار مالکیت شرکت هستند به نحوی که دو مورد اول انعکاس مالکیت سهامداران و مورد سوم انعکاس مالکیت بدهکاران هستند. این ساختار سرمایه در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دیده می‌شود (بردلی و دیگران، 2008). ساختار سرمایه رفتار شرکت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، سیاست تأمین مالی، ساختار سرمایه و مالکیت شرکت همه با توضیح نحوه شکل‌گیری و اصلاح رفتار تصاحب دارایی از طریق شرکت‌ها و بازارهای سرمایه در ارتباط است، و بنابراین درآمد و بازدهی نگهداری دارایی‌ها چه به صورت پاداش مستقیم و یا تقسیم سود نقدی و سود سرمایه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد(سینایی و نیسی،1382).

با توجه به این مسائل سوالی که در این پژوهش مورد بحث است چگونگی اتخاذ تصمیم در مورد ساختار سرمایه است. به عبارتی دیگر چه عواملی بر تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه دربورس اوراق بهادار تهران توسط مدیران مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

1-3-ضرورت انجام تحقیق

یکی از شاخص های مهم سلامت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن توانایی شرکت درکسب سود قابل قبول و یا برگشتی راضی کننده روی سرمایه گذاری آن است . بدیهی است که سرمایه گذاران تمایلی به مشارکت در شرکتی که سودآوری و درآمد سازی ضعیفی دارد از خود نشان نمی دهند(پور احمدی،1382) . چراکه سود آوری اندک در قیمت سهام و توانایی بالقوه شرکت در پرداخت سود سهام تاثیر منفی دارد . اعتبار دهندگان نیز راضی به پرداخت وام به شرکتی که موقعیت ضعیفی از نظر سودآوری دارد نخواهند بود ، چون احتمال این را می دهند که طلب آنها هرگز بازپرداخت نگردد . البته باید یادآوری شود کــه قدر مطلق سود اهمیت چندانی ندارد مگر اینکه این سود در قیاس با منبع ایجاد آن  (میزان سرمایه گذاری ) مورد ارزیابی قرارگیرد(احمد پور و سلیمی،1386). یکی ازدغدغه های مشخص مدیران انتخاب ساختارسرمایه مطلوب برای شرکت است به نحوی که تمامی محدودیتها لحاظ شده بیشترین مقدار بازدهی و افزایش ثروت برای سهامداران ایجاد گردد(مودیلیانی و میلر،1963). شناسایی و استفاده از عوامل موثر بر تصمیم ساختار سرمایه برای شرکتها امری ضروری باشد. از سوی دیگر استفاده از تجربیات شرکتهایی که دارای موفقیت در تصمیمات خود بوده اند برای شرکتهای در حال فعالیت و شرکتهایی که قصد راه اندازی را دارند با اهمیت است(دولینگر و همکاران،2004).

 

1-4- اهداف اساسی تحقیق

1.بررسی تاثیر استفاده از تئوری سلسله مراتبی و تصمیم گیری مدیران نسبت به ساختارسرمایه

2.بررسی تاثیر استفاده از تئوری توازن و تصمیم گیری مدیران نسبت به ساختارسرمایه

 

 

1-5-فرضیه های تحقیق

1.بین استفاده از تئوری سلسله مراتبی و تصمیم گیری مدیران نسبت به ساختارسرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.

2.بین استفاده از تئوری توازن و تصمیم گیری مدیران نسبت به ساختارسرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است  و قلمرو زمانی آن نیز ازفروردین ماه آغاز و تا  شهریور ماه 1393به پایان رسیده است.

 

تعداد صفحه:117

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com