پایان نامه تدوین استراتژی مدیریت دانش باروش SWOT وBSC

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته:MBA

 

عنوان:

 

تدوین استراتژی مدیریت دانش  با ترکیب روشهای SWOT  وBSC واولویت بندی  استراتژی ها با استفاده از روش ANPمطالعه موردی:)شرکت سبلان تهویه)

 

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه دانش یکی از مهمترین منابع سازمانی می باشد که مدیریت و بهره برداری صحیح از آن می تواند مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ایجاد کند.به منظور اطمینان از پیاده سازی موفق مدیریت دانش[1] در سازمان، مسئله مهم در وهله ی نخست، انتخاب و ارزیابی راهبرد مدیریت دانش مطلوب است که باید بر مبنای چهارچوب متناسب بنا نهاده شود و غالبا می بایست تعداد زیادی از عوامل و معیارهای سازمانی را مد نظر قرار دهد. شناخت این عوامل می تواند به سازمان ها در طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی مدیریت دانش یاری دهد.انتخاب استراتژی برای مدیریت دانش، مستلزم شناسایی و تحلیل عوامل زیادی از سازمان است.در این پژوهش با کمک روش تحلیلی SWOT[2]  و BSC[3]  استراتژی های مدیریت دانش سازمان توسط مدیران و خبرگان شرکت سبلان تهویه تدوبن گردید.در نهایت برای حداکثر کردن تاثیر استراتژی ها، با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای که از روش های تصمیم گیری چند معیاره(MCDM [4]) است برای اولویت بندی استراتژی ها استفاده گردید.در الگورتیم پیشنهادی مهمترین عوامل اثر گذار داخلی و خارجی سازمان از طریق پر کردن پرسشنامه توسط کارمندان سازمان شناخته می شود تا استراتژی های مدیریت دانش دقیق تر تدوین شوند. بر خلاف بسیاری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره که بر فرض استقلال معیارها و گزینه ها متکی هستند، فرآیند تحلیل شبکه ای می تواند از طریق تعاملی نظام یافته، با همه گونه وابستگی بین معیارها و گزینه ها، پاسخ هایی به مراتب بهتر و دقیق تر از سایر روشهای تصمیم گیری چند معیاره عرضه کند و با توجه به برخورداری از این نوع مزیت، در این مقاله با تلفیق دو روش SWOT و ANP چهارچوب موثری به منظور کمک به شرکت سبلان تهویه که به دنبال ارزیابی و انتخاب دانش است توسعه داده شده است.

واژگان کلیدی:

استراتژی مدیریت دانش، تجزیه و تحلیل SWOT، متد BSC،  متد ANP

 

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                              صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش و ساختار پایان­نامه……………………………………………………………………………….. 1

1-1 مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2 تعریف موضوع و مسئله اصلی تحقیق.. 3

1-3 اهداف اساسی پژوهش…. 6

1-4 اهمیت موضوع. 7

1-5 روش بررسی و مطالعه. 9

1-6 روش های تجزیه و تحلیل و اولویت بندی گزینه ها 10

1-6-1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE  10

1-6-2 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  EFE  10

1-7 تجزیه و تحلیل SWOT. 11

1-8 کارت امتیازات متوازن. 11

1-9 اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای.. 11

1-10 پرسش های پژوهش…. 11

1-11 فرضیات مسئله. 12

1-12 جاﻣﻌﺔ آﻣﺎری و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ. 12

1-13 واژگان کلیدی.. 13

 

 

 

 

فصل دوم  : مروری بر ادبیات موضوع         14

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..  15

2-2 مدیریت دانش…. 16

2-2-1 تاریخچه مدیریت دانش…. 16

2-2-2  سیر تحول مدیریت دانش…. 17

2-2-3 تعاریف مدیریت دانش…. 18

2-2-4 چرخه مدیریت دانش…. 20

2-2-5 ویژگیهای مدیریت دانش…. 21

2-2-6 نظریه های مدیریت دانش…. 21

2-2-7 دیدگاههای مدیریت دانش…. 22

2-2-8 مزایای مدیریت دانش…. 23

2-3  مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک…. 24

2-4 مدیریت استراتژیک…. 25

2-5  پیشینه تحقیق.. 26

فصل سوم : روش پژوهش ………………………………………………………………………………………….29

3-1 مقدمه……………. 30

3-2 فرآیند برنامه ریزی استراتژیک…. 30

3-2-1 تدوین ارکان جهت ساز. 31

3-2-1-1 بیانیه های ماموریت… 32

3-2-1-2 چشم انداز. 33

3-2-1-3 ارزش ها، بایدها و نبایدها 33

3-2-2 شناخت و تحلیل محیط داخلی/ خارجی.. 34

3-2-2-1  فرآیند شناسایی عوامل داخلی و خارجی سازمان. 35

3-2-2-2  ارزیابی محیط بیرونی.. 36

3-2-2-3 ارزیابی محیط درونی سازمان. 38

3-2-3 تدوین و طراحی استراتژی.. 40

3-2-3-1 مدل تحلیل SWOT.. 40

3-2-4 کارت امتیازات متوازن. 43

3-2-4-1 مراحل پیاده سازیBSC… 44

3-2-5ترکیب تحلیل SWOT با کارت امتیازات متوازن BSC.. 45

3-3  اولویت بندی استراتژی ها 45

3-3-1 نظریه تصمیم گیری.. 46

3-3-2 تعریف تصمیم گیری.. 47

3-3-2-1 تصمیم گیری با معیارهای چند گانه. 47

3-3-2-2 مدلهای تصمیم گیری چند هدفه. 47

3-3-2-3 مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه. 47

3-4 مقدمه ای بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و شبکه ای.. 48

3-5 فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP). 51

3-5-1 رویکرد گام به گام روش فرآیند تحلیل شبکه ای.. 51

3-5-1-1 محاسبه وزن در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و شبکه. 55

3-5-1-1-1 روش بردار ویژه 56

3-5-1-1-1-1 محاسبه وزن ها در روش بردار ویژه 56

3-5-1-2 محاسبه نرخ ناسازگاری.. 57

3-5-1-3 شاخص ناسازگاری تصادفی.. 58

3-6 تلفیق فرآیند تحلیل شبکه ای و تحلیل SWOT. 59

3-7 الگوریتم پیشنهادی ANP برای اولویت بندی استراتژی های ماتریس SWOT.. 60

3-8 روش گرد آوری اطلاعات… 61

3-8-1 روایی ابزار جمع آوری داده ها 61

3-8-2 پایایی ابزار جمع آوری داده ها 63

3-8-2-1 ضریب آلفای کرونباخ.. 64

3-9 فرآیند کلی تحقیق.. 65

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق.. 68

4-1 مقدمه ………….. 69

4-2 معرفی سازمان. 69

4-2-1 چشم انداز سازمان. 70

4-2-2  ارزش ها ی سازمان. 70

4-3 تحلیل محیط داخلی شرکت سبلان تهویه. 70

4-3-1 فرآیند شناسایی نقاط قوت و ضعف…. 70

4-3-2 ارزیابی وضعیت محیط داخلی سازمان. 72

4-4 تحلیل محیط خارجی سازمان. 74

4-4-1 فرصت ها و تهدیدات مربوط به مدیریت دانش…. 75

4-4-2  ارزیابی موقعیت سازمان نسبت به مولفه های خارجی 76

4-5 تدوین استراتژی.. 77

4-6 اولویت بندی استراتژی ها 80

4-6-1 ساختار سلسله مراتبی سازمان. 80

4-6-2 ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی.. 81

4-6-3 وابستگیهای درونی میان گروههای SWOT.. 83

4-6-4 اولویت های گروههای SWOT.. 85

4-6-5 اولویت های نسبی فاکتورهای SWOT.. 85

4-6-6 اولویت نهایی (کلی) فاکتورهای SWOT.. 85

4-6-7 درجه ی اهمیت فاکتورهای SWOT.. 87

4-6-8 تعیین اولویت نهایی گزینه های استراتژی.. 99

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 101

5-1 نتیجه گیری 102

5-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 105

مراجع………………………………………………………………………………………………………………………106

مراجع فارسی……………. 107

مراجع لاتین…………. 110

ضمائم و پیوست ها 116

 

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار3-1:فرآیند برنامه ریزی استراتژیک هاکس…. 31

نمودار3-2:فرآیند کلی برنامه ریزی استراتژ یک…. 31

نمودار3-3: فرآیند شناسایی عوامل داخلی و خارجی سازمان. 35

نمودار3-4: ساختار سلسله مراتبی SWOT و ساختار شبکه ای SWOT.. 49

نمودار3-5: فرآیند تدوین و اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش شرکت سبلان تهویه. 66

نمودار4-1: مدل ANP برای تحلیل SWOT شرکت سبلان تهویه. 81

نمودار4-2: وابستگی درونی بین گروههای SWOT.. 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول:

جدول 3-1: تجزیه و تحلیل SWOT.. 41

جدول 3-2: مقیاس 1-9 ساعتی برای اولویت بندی AHP.. 53

جدول 3-3: شاخص ناسازگاری تصادفی.. 58

جدول 4-1:  لیست نقاط قوت مدیریت دانش شرکت سبلان تهویه. 71

جدول 4-2: لیست نقاط ضعف مدیریت دانش شرکت سبلان تهویه. 72

جدول 4-3: ماتریس ارزیابی وضعیت داخلی.. 73

جدول 4-4: لیست فرصتهای پیش روی مدیریت دانش سازمان. 75

جدول 4-5: لیست تهدیدات مدیریت دانش سازمان. 75

جدول 4-6:   ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مدیریت دانش سازمان(EFE). 77

جدول 4-7: ماتریس SWOT مدیریت دانش سازمان. 78

جدول 4-8: مقیاس اصلی ارقام قطعی.. 82

جدول 4-9: ماتریس مقایسه زوجی گروههای SWOT.. 83

جدول 4-10: ماتریس مقایسه زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی هر عامل.. 84

جدول 4-11: ماتریس مقایسه زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی هر عامل.. 84

جدول 4-12: ماتریس مقایسه زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی هر عامل.. 84

جدول 4-13: محاسبه ی اولویت های نهایی فاکتورهای SWOT.. 86

جدول 4-14: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 88

جدول 4-15: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 88

جدول 4-16: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 89

جدول 4-17: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 89

جدول 4-18: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 90

جدول 4-19: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 90

جدول 4-20: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 91

جدول 4-21: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 91

جدول 4-22: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 92

جدول 4-23: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 92

جدول 4-24: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 93

جدول 4-25: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 93

جدول 4-26: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 94

جدول 4-27: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 94

جدول 4-28: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 95

جدول 4-29: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 95

جدول 4-30: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 96

جدول 4-31: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 96

جدول 4-32: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 97

جدول 4-33: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 97

جدول 4-34: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 98

جدول 4-35: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها 98

جدول 4-36: مقایسه اولویت  استراتژی های مدیریت دانش سازمان بر اساس روش ANP.. 100

جدول 5-1:  ماتریس SWOT مدیریت دانش سازمان. 104

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

1-1 مقدمه

مدیریت دانش[5]، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی،‏ به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. [29] مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکار برای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش وتطبیق بینش ها و تجارب در سازمان می باشد.در بدو امر به مدیریت دانش فقط از بعد فن آوری نگاه می‌شد و آن را یک فناوری می‌پنداشتند. اما به تدریج سازمانها دریافتند که برای استفاده واقعی از مهارت کارکنان، چیزی ماورای مدیریت اطلاعات موردنیاز است. انسانها در مقابل بعد فناوری والکترونیکی، در مرکز توسعه، اجرا و موفقیت مدیریت دانش قرار می‌گیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش از مفاهیم مشابهی چون مدیریت اطلاعات است.

اهمیت مقوله دانش در دهه های اخیر رشد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان میباشد. امروزه سازمان ها یکی از راه های تمایز خود از سازمان های دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمانی خود جستجو می کنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح بالاتری از کارایی و نوآوری دست یابند. توانایی سازمان ها در یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن دانش به عنوان یکی از راه های دستیابی و حفظ مزیت های رقابتی تلقی می گردد.

به جهت افزایش اهمیت دانش در سازمان ها، مقوله مدیریت دانش به عنوان یک مبحث مهم وارد سازمان های امروزی گردیده است.اهمیت مدیریت در سازمان ها لزوم به کارگیری استراتژی هایی را در این زمینه ضروری نموده است. مکاتب مختلفی از استراتژی های مدیریت دانش در سازمان ها وجود دارد که هر کدام از جنبه های مختلف به بیان استراتژی های مدیریت دانش پرداخته اند.

در این پایان نامه سعی شده است با کمک برنامه ریزی استراتژیک و تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی شرکت سبلان تهویه استراتژی های مدیریت دانش سازمان تدوین و سپس اولویت بندی شود.تحلیل و تدوین و اولویت بندی استراتژی ها با کمک و نظرات مدیران ارشد سازمان و خبرگان در حوزه های مورد مطالعه، برنامه ریزی استراتژیک و صنعت تاسیسات تهویه انجام گرفته است.

در این رساله برای تحلیل محیط داخلی و خارجی شرکت سبلان تهویه از ماتریس های IFE[6] و EFE[7] برای ارزیابی استفاده گردیده و باکمک روش تحلیلیSWOT[8] وBSC[9] استراتژی های مدیریت دانش سازمان توسط مدیران و خبرگان تدوین گردید.در نهایت برای حداکثر کردن تاثیر استراتژی ها، با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای که از روش های تصمیم گیری چند معیاره است برای اولویت بندی استراتژی ها استفاده گردید.

اهداف اساسی پژوهش

می توان گفت هر تحقیقی شامل دو دسته کلی و هدف های ویژه است، هدف کلی تحقیق همان موضوع تحقیق است که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند .

هدف های ویژه نیز از هدف های کلی نشأت می گیرد و به صورت صریح مراحل انجام تحقیق را نشان می دهد و چارچوب مناسبی برای تجزیه تحلیل های آماری ارایه می دهد . بر این اساس می توان هدف های تحقیق را به صورت زیر برشمرد:

هدف کلی :

طراحی و تدوین استراتژی مدیریت دانش در شرکت سبلان تهویه و اولویت بندی استراتژی ها

هدف های ویژه:

  • شناسایی مدل های تدوین استراتژی دانش در سازمان .
  • شناسایی اقدامات انجام شده در زمینه طراحی استراتژی دانش در شرکت سبلان تهویه
  • معرفی مدیریت دانش و شناخت چارچوب تئوریک تحقیق

 

1-4 اهمیت موضوع

امروزه برخورداری از اطلاعات و دانش روزآمد به موقعیتی استوار برای ادامه حیات فردی و اجتماعی تبدیل شده و حتی توان رقابت در بازار منوط به کسب توسعه دانش فردی و سازمانی است تا حدی که دانش جزئی اساسی از سرمایه، تلقی شده است، به منظور استفاده بهینه از سرمایه دانش در سازمانها، رشته جدیدی از مدیریت بنام، مدیریت دانش  پدید آمده است تا ضمن بهبود بخشیدن به فرایندهای دانش و با پیوند بین استراتژی سازمان و استراتژی مدیریت دانش در تامین دانش مناسب در زمان مناسب برای فرد مناسب به حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک کند[2].

[1] Knowledge management

[2] Strengths/ weaknesses/ opportunities/  threats

[3] Balance score card

[4] Multi criteria decision making

[5] Knowledge management

[6] Internal factor evaluation (EFE) Matrix

[7] External factor evaluation (IFE) Matrix

[8] Strenght/weakness/opportunity/threat (SWOT) Matrix

[9] Balance score card

تعداد صفحه:133

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com