پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداری كاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 

پروژه كارشناسی ارشد

 

رشته مدیریت دولتی- گرایش سیستم های اطلاعاتی

عنوان

تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداری كاشان

 

 

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

فصل اول: کلیات و تعاریف پژوهش

1-1- بیان مسئله. 3

1-2-ضرورت انجام پژوهش…. 5

1-3- اهداف پژوهش…. 7

1-4- سوالات پژوهش…. 7

1-5- فرضیات پژوهش…. 8

1-5-1- فرضیه اصلی.. 8

1-5-2-فرضیه فرعی.. 8

1-6- چارچوب مفهومی پژوهش (مدل پژوهش) 9

1-7- روش شناسی پژوهش…. 10

1-7-1- روش تحقیق.. 10

1-7-2-روش گردآوری اطلاعات و داده ها 10

1-7-3-جامعه آماری.. 10

1-8-قلمرو تحقیق.. 11

1-8-1- قلمرو موضوعی.. 11

1-8-2- قلمرو زمانی.. 11

1-8-3-قلمرو مکانی.. 11

1-9- واژه های کلیدی.. 11

1-10-تعریف عملیاتی.. 13

1-11- مشکلات احتمالی پژوهش…. 13

1-12- خلاصه فصول بعدی.. 13

 

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری پژوهش

مقدمه    15

2-1- تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان. 16

2-2- دسته بندی فناوری اطلاعات در سازمان. 18

2-3-کاربرد مدیر فناوری اطلاعات در سازمان. 21

2-4- مسئولیت های اصلی مدیران فناوری اطلاعات… 21

2-5- ویژگی مدیران فناوری اطلاعات… 28

2-6-راهبری فناوری اطلاعات در سازمان. 31

2-7-اهمیت راهبری فناوری اطلاعات… 32

2-8-سازمان های بهره مند از فناوری اطلاعات… 33

2-9-تئوری های فناوری اطلاعات در خدمات شهری.. 34

2-9-1-تئوری رفتار برنامهریزی شده فناوری اطلاعات… 34

2-9-2-تئوری اشاعه نوآوری‌ فناوری اطلاعات… 35

2-9-3-تئوری الگوی پذیرش فناوری اطلاعات… 35

2-10-شهر و شهروند الکترونیک…. 36

2-11- فناوری اطلاعات و نقش آن در ایجاد شهر الکترونیکی.. 38

2-12- شهرداری الکترونیک و ضرورت ایجاد آن. 40

2-13-مزایای شهرداری الکترونیک…. 41

2-14-شناسائی نیاز عامل اصلی در طراحی و بكارگیری فناوری در شهرداری.. 46

2-15-تصمیم گیری فناوری در شهرداری.. 48

2-16-ویژگی های سازمانی شهرداری.. 49

2-17-تاثیرات بكارگیری فناوری اطلاعات در شهرداری‌ها 52

2-18- اثرات فناوری اطلاعات در خدمات‌‌رسانی شهرداری‌ها 54

2-19- محاسن فناوری اطلاعات در خدمات‌‌رسانی.. 57

2-20-تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات شهرداری.. 57

2-21- ارکان خدمات الکترونیک شهری و تعامل آن‌ها 61

2-22-فناوری و نوآروی در خدمات شهرداری.. 62

2-23- نتیجه گیری.. 65

2-24- پیشینه تحقیق.. 66

2-24-1-پژوهش های داخلی.. 66

2-24-2-پژوهش های خارجی.. 69

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 73

3-2- روش پژوهش…. 74

3-3- جامعه آماری پژوهش…. 74

3-4- روش نمونه گیری.. 74

3-5- انواع متغیرها 74

3-5-1- متغیر مستقل.. 74

3-5-2- متغیر وابسته. 75

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات… 75

3-7- روایی و پایایی.. 75

3-8- آزمون پایایی پژوهش…. 76

3-9- حجم نمونه. 77

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 78

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

4-1- مقدمه. 80

4-2- توصیف مشخصات جامعه و نمونه آماری.. 80

4-3- داداه های جمع آوری شده از شهرداری کاشان مرتبط با فرضیه ها 81

4-4- تجریه و تحلیل داده های آماری.. 82

4-5- آمار استنباطی.. 88

4-5-1- فرضیه اصلی.. 89

4-5-2- فرضیۀ اول. 91

4-5-3-فرضیۀ دوم. 92

4-5-4-فرضیه سوم. 94

4-5-5- فرضیه چهارم. 95

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه. 98

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 99

5-3- پیشنهادات تحقیق.. 102

5-4- پیشنهادات کاربردی.. 103

 

منابع. 104

 

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول (3-1) آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………. 78

جدول (4-1) سوالات پرسشنامه ………………………………………………………………………………….. 83

جدول (4-2) توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنسیت………………………………………………………. 84

جدول (4-3) توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تحصیلات…………………………………………………… 85

جدول (4-4) توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تاهل…………………………………………………………. 86

جدول (4-5) فراوانی میزان سابقه کاری کارکنان……………………………………………………………… 87

جدول (4-6) نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای داده‌های تحقیق…………………. 88

جدول (4-7) خلاصۀ آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی………………………………………. 89

جدول(4-8) تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه اصلی………………………………………………………….. 90

جدول (4-9) خلاصۀ آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول………………………………………… 91

جدول(4-10) تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه اول………………………………………………………….. 91

جدول (4-11) خلاصۀ آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم………………………………………. 92

جدول(4-12) تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه دوم………………………………………………………….. 93

جدول (4-13) خلاصۀ آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم……………………………………… 94

جدول(4-14) تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه سوم…………………………………………………………. 94

جدول (4-15) خلاصۀ آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم…………………………………… 95

جدول(4-16) تحلیل واریانس رگرسیون………………………………………………………………………… 96

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

نمودار (4-1) جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………. 84

نمودار (4-2) میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………. 85

نمودار (4-3) میزان تاهل پاسخ دهندگان………………………………………………………………………… 86

نمودار (4-4)  میزان سابقه خدمت پاسخ دهندگان…………………………………………………………….. 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكیده پژوهش

در این پژوهش هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداری کاشان می باشد. به منظور تایید پایایی و روایی پرسشنامه از آزمون الفای کرونباخ استفاده شده که میزان آن با استفاده از فرمول در پرسشنامه 84/0 است که نشان دهنده پایایی و روایی آن است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش 210 نفر از کارکنان واحد خدمات شهرداری کاشان بوده که با روش نمونه‌گیری و استفاده از فرمول مربوطه و بررسی خطای استاندارد 132 نفر به عنوان نمونه پرسشنامه‌ها را پرکرده و مورد تحلیل قرار داده ایم. یافته‌های پژوهش نشان دهنده رابطه بین فناوری اطلاعات و خدمات شهری شهرداری کاشان موجود می باشد به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss و از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون کولموگروف- اسمیرنوفیرای، مدل رگرسیون و تحلیل واریانس به منظور بررسی داده های آماری استفاده شده است.

 

واژه های کلیدی:

فناوری اطلاعات، عملکرد سازمانی، خدمات شهری، شهرداری.

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات و تعاریف پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در فصل اول به ذکر بیان مسئله، ضرورت تحقیق و اهمیت تحقیق و سایر مسائل مرتبط در این زمینه می‌پردازیم. و ضمن بیان ضرورت انجام پژوهش، به بیان مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است. این فصل با روش شناسی پژوهش ادامه یافته است. در این قسمت به بیان روش تحقیق، روش گردآوری داده ها و جامعه آماری پرداخته شده است.

پیشنه ای از تحقیق که بیانگر تحقیقات گذشته می باشد و در اتباط با موضوع اصلی ما میباشد و همچنین تعاریفی از واژگان کلیدی را در این بخش بیان می داریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- بیان مسئله

امروزه در هر سازمانی، بحث به‌کارگیری فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی مطرح و همه جا از سودمندی یا ضرورت استفاده از رایانه سخن در میان است. به همین سبب، مدیران همواره در خصوص صرف هزینه یا سرمایه‌گذاری برای به‌کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان خود با یک سؤال روبه رو هستند: «مرز سرمایه‌گذاری در فناوری کجاست؟»

طبیعی است، فناوری به عنوان یک راه با صرفه تر در برابر روشهای سنتی اهمیت پیدا می کند؛ به همین خاطر مدیران باید بدانند کاربرد سیستم فناوری اطلاعات در سازمان به چه میزان مفید و اثربخش است. به عبارت دیگر، فناوری اطلاعات بر شاخصهایی تأثیر می‌گذارد که همگی از شروط اولیه موفقیت برای سازمانهای امروزی به شمار می‌روند.

تعیین میزان این تحقق، از دغدغه‌های مهم تصمیم‌گیرندگان سازمانی است. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر به‌کارگیری سیستم فناوری اطلاعات بر اثربخشی سازمان از دیدگاه کاربران این سیستمها پرداخته شده است. (الوانی، 1382: 12)

از بین ابعاد سیستم فناوری اطلاعات، افزایش سرعت انجام کارها، افزایش دقت در انجام کارها، بازیابی به موقع اطلاعات، ذخیره سازی بیشتر اطلاعات و افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات، انتخاب شده‌اند. در قالب جنبه‌های تحقیق، تأثیر این ابعاد بر اثربخشی سازمان که ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع تعریف شده، بررسی گردیده است.

مدیرانی که  دائماً درگیر تصمیم گیری برای صرف هزینه یا سرمایه‌گذاری برای به‌کارگیری فناوری در سازمان خود هستند، باید بدانند کاربرد فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی در سازمان  به چه میزان مفید و اثربخش است. آنها باید  تأثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت محصول یا خدمت، بهبود خدمات به مشتریان و بهبود ارتباطات و اطلاعات را که همگی از شاخصها و شروط اولیه موفقیت برای سازمانهای امروزی به شمار می‌روند، محاسبه کنند. تعیین میزان تحقق این هدف، از دغدغه‌های مهم تصمیم گیرندگان سازمانی به شمار می‌آید. (جلالی، 1385: 55)

استفاده از فناوری اطلاعات، در کنار سیستمهای اطلاعاتی متنوعی که برای نیازهای مختلف طراحی می‌گردد، گسترش یافته است. فناوری اطلاعات مدیران را قادر می سازد تا با سازمان، محیط و یکدیگر ارتباط بیشتر و بهتری برقرار کنند. مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری، افزایش سرعت تصمیم‌گیری، افزایش سرعت شناسایی مسائل، کاهش ارتفاع هرم سازمان، بهبود هماهنگی و افزایش کارکنان متخصص، تنها برخی از تأثیراتی هستند که فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی بر برخی از سازمانها می گذارند.

ساماندهی عوامل و منابع برای پاسخگوئی به نیازهای ساكنان شهر و مجموعه ای از اجزاء زنده ای كه در شهر حضور یافته و با یكدیگر تعامل و ارتباط دارند را مدیریت شهری نامیده اند. شهرداری مسئول مدیریت شهر است و بعنوان هسته مركزی مدیریت شهر، هدایت، نظارت راهبری و جلب مشاركت سایر مجموعه ها می باشد. بدین ترتیب شهرداری می تواند در نظام مدیریت شهری تحقق بخش عمده ای از اهداف مربوطه را به عهده گیرد. (الوانی، 1382: 74)

دولت الكترونیك نیز شامل تمام سازمانهای دولتی می باشد كه از طریق كاربرد فن آوری با یكدیگر ارتباط دارند، همچنین پل ارتباطی بین افراد،اطلاعات و دولت می باشند.بنابراین نیاز به یك سیستم یكپارچه الكترونیك جهت انسجام بین دولت، اطلاعات و افراد می باشد. پس دولت الكترونیك استفاده سهل و آسان از توزیع خدمات دولتی بصورت مستقیم و شبانه روز و شكل پاسخگو از دولت می باشد.

توسعه فناوری در سازمان منشأ تحول و اثر در نظام خدمات شهری خواهد بود. اطّلاع­رسانی سریع و دقیق، سهولت در گردش امور، تسریع کار مراجعین، پایبندی به قوانین، مقررات و رفتار مناسب با مراجعین، برخی از ویژگی­های یک نظام خدماتی مطلوب محسوب می­شود که همراه با جریان حرکت به سوی خدماتی نوین توسعه پیدا می­کنند. (جلالی، 1385: 42)

استراتژیهای طراحی و پیاده سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای بزرگ از جمله مهمترین دغدغه ها و ملاحظات صاحبنظران در سازمان ها محسوب میگرددو علیرغم اهمیت روز افزون موضوع ، رویكردها و مدلهای تبیین و پیاده سازی استراتژی های فناوری اطلاعات در سازمان ها ، از جامعیت كافی برخوردار نبوده و دیدگاهی بمنظور فهم و درك بهتر مدیریت فناوری اطلاعات و راههای توسعه و عملیاتی نمودن آن در سازمان ها را ، آنطور كه شایسته است، ارائه نمی دهد.

از اینرو با توجه به مفاهیم مطرح شده لزوم پرداختن به موضوع و بررسی ابعاد آن در پیشبرد اهداف سازمانی و بكارگیری موثر آن در مدیریتهای شهری و ارائه خدمات به ارباب رجوع و بدست آوردن رضایت مندی ایشان موجب گسترش ارتباطات سازمانی و استفاده های بهینه از سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در هر سازمانی می شود.

 

1-2- ضرورت انجام پژوهش

علاوه بر موضوعاتی همچون محیط زیست، حمل و نقل، ایمنی و برنامه ریزی شهری، یکی از عوامل مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین کنندهای بر عوامل سازنده شهری دارد، خدمات شهری است. مسائل بسیاری در شهرها وجود دارد که برای حلّ آنها، وجود خدمات شهری ضروری است. گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعه روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفه ای دشوار تبدیل نمودهاست. در دو دهه اخیر، واژه فناوری اطّلاعات یا فناوری اطّلاعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده نوظهور و قدرتمند، جایگاه جهانی خود را پیدا کرده است و از هم اکنون انتظار میرود در ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین در بنیانهای سنّتی اداره جوامع، تحولات اساسی رخ دهد و سیستم جدیدی از مدیریت معرفی گردد.

گسترش فناوری اطّلاعات و ارتباطات باعث ایجاد تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف از جمله ظهور شهر، شهرداری و شهروند الکترونیکی شده است. در این تحقیق ضمن تشریح مفاهیم فناوری اطّلاعات و ارتباطات و مدیریت شهری، بیان میشود که کارکردهای فناوری چگونه می تواند خدمات شهری را در طرّاحی، برنامه‌ریزی و خدمات شهری یاری نماید.

امروزه، شهرنشینی و توسعه شهری یکی از پدیدههای ویژه است. رشد سریع شهرها و پیشی گرفتن آن از توانائیها و منابع مدیران شهری، ارائه خدمات شهری مناسب را برای مدیران شهری به یک چالش عظیم تبدیل نموده است. تراکم جمعیت، دشواری رفت و آمد در محیطهای شهری، آلودگیهای هوا و ناامنی های اجتماعی، برخی از مشکلاتی است که ذهن کارشناسان و صاحبنظران در حوزه‌های مختلف را به خود مشغول نموده است. در این خصوص، به منظور کاهش و برطرف نمودن مشکلات یاد شده، توسعه فناوری اطّلاعات و ارتباطات مدنظر قرار گرفته است. در حوزه مدیریت شهر های بزرگ جهان، توسعه فناوریهای اطّلاعات و ارتباطات باعث ایجاد تحولات اساسی در هوشمندسازی نظامهای اداره و کنترل امور شهری شده است. شهرداری یکی از مهمترین نهادهای خدمات شهری در ساختارهای اجتماعی و سیاسی محسوب میشود که تحت تأثیر انقلاب اطّلاعات و ارتباطات قرار گرفته است.

 

1-3-  اهداف پژوهش

پیشرفت های صورت گرفته در فناوری، ارائه دهندگان خدمت را قادر می کند تا فناوری های به روز و   گوناگون را برای تحویل خدماتشان با یکدیگر ترکیب کنند. استفاده کارکنان از خدمات فراهم شده توسط این تکنولوژی ها با درجات متفاوتی از موفقیت همراه بوده است.

هدف این پژوهش، بیان روش هایی است که در ارتباط با کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیران و رضایت مندی مشتریان و مراجعان بتواند خدمات مطلوب و قابل توجهی را در جهت سامان دادن به نیازها و موارد مد نظر مراجعان انجام شده و کارآیی کارکنان و تشویق به کار را در ایشان افزایش داده و موجبات رفاه سازمانی در شهرداری کاشان شده و بتواند بر طرف کننده ارجاعات مراجعین باشد.

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com