پایان نامه تاثیر سیاست مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد  نراق

دانشکده  مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

رشته مدیریت بازرگانی(مالی)

 

عنوان :

بررسی تاثیر سیاستهای مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی: صنعت خودروسازی)

 

زمستان     1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1-1)مقدمه. 2

1-2)بیان مسئله اصلی تحقیق.. 3

1-3)ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4)اهداف  تحقیق.. 6

1-5)مبانی نظری و تدوین فرضیات تحقیق.. 6

1-6)روش تحقیق.. 8

1-7)جامعه و نمونه آماری.. 9

1-8)روش جمع آوری داده ها 9

1-9)روش تجزیه و تحلیل داده ها 10

1-10)قلمرو موضوعی تحقیق.. 10

1-11)قلمرو زمانی تحقیق.. 10

1-12)قلمرو مکانی تحقیق.. 10

1-13)تعریف واژه گان تحقیق.. 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.. 13

2-1) مقدمه. 14

2-2) تاریخچه مدیریت مالی و سرمایه درگردش.. 15

2-3) تعاریف و مفاهیم مدیریت سرمایه درگردش.. 17

2-4) اهمیت مدیریت سرمایه درگردش.. 19

2-5) اصول مدیریت سرمایه در گردش.. 20

2-6) انواع سرمایه درگردش.. 21

2-7) سیستم جامع مدیریت سرمایه درگردش.. 22

2-7-1)دسته اول شرایط درونی. 22

2-7-2) دسته دوم الزامات و شرایط محیطی. 24

2-8) عوامل موثر در تعیین میزان سرمایه در گردش.. 25

2-9) اهداف مدیریت سرمایه درگردش.. 30

2-9-1) دستیابی به نقدینگی کافی. 30

2-9-2) کاهش ریسک… 30

2-9-3) کمک به افزایش ارزش شرکت.. 30

2-10) تاثیر مدیریت سرمایه درگردش در میزان ریسک و بازده شرکت.. 31

2-10-1) حجم و ترکیب سرمایه درگردش.. 31

2-10-2) هزینه سرمایه. 32

2-10-3) سررسید تعهدات جاری.. 32

2-10-4- تاثیر بر حقوق صاحبان سهام 32

2-11) تاثیر مدیریت سرمایه درگردش در ارزش شرکت.. 35

2-12) استراتژی های گوناگون و سیاستهای مطلوب.. 36

2-13) سیاست سرمایه در گردش.. 37

2-14) انتخاب سیاست سرمایه درگردش.. 40

2-15) اجزاء مدیریت سرمایه درگردش.. 41

2-15-1) دوره واریز بستانکاران. 42

2-15-2) دوره وصول مطالبات.. 44

2-15-3) دوره گردش موجودی کالا. 46

2-15-4) چرخه تبدیل وجه نقد 49

2-16) تحقیقات انجام شده در خصوص مدیریت سرمایه درگردش و تاثیرات آن بر واحدهای اقتصادی در خارج از کشور. 51

2-17) تحقیقات انجام شده در خصوص مدیریت سرمایه در گردش و تاثیرات آن بر واحدهای اقتصادی در داخل کشور. 58

2-18) خلاصه فصل. 63

فصل سوم: روش تحقیق.. 64

3-1) مقدمه. 65

3-2) روش تحقیق.. 65

3-4) فرضیات تحقیق.. 66

3-5)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها 67

3-5-1) متغیرهای مستقل. 67

3-5-2)متغیرهای وابسته تحقیق. 69

3-5-2-1) شیوه اندازه گیری کارآیی مالی.. 69

3-5-2-2) شیوه اندازه گیری ارزش شرکت.. 70

3-6) روش آزمون فرضیات.. 70

3-7)جامعه و نمونه آماری.. 71

3-8) حجم نمونه آماری.. 71

3-9) روش جمع آوری داده ها 73

3-10) روش تجزیه و تحلیل داده ها 74

فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 75

4-1) مقدمه. 76

4-2) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق.. 77

4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. 78

4-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول. 80

4-4-1) نتایج آزمون فرضیه فرعی 1-1. 80

4-4-2) نتایج آزمون فرضیه فرعی 1-2. 81

4-4-3) نتایج آزمون فرضیه فرعی 1-3. 82

4-4-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی 1-4. 84

4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم. 85

4-5-1) نتایج آزمون فرضیه فرعی 2-1. 85

4-5-2) نتایج آزمون فرضیه فرعی 2-2. 86

4-5-3) نتایج آزمون فرضیه فرعی 2-3. 87

4-5-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی 2-4. 88

4-5-5) نتایج آزمون فرضیه فرعی 2-5. 89

4-6) خلاصه فصل و نتیجه گیری در خصوص فرضیات اصلی.. Error! Bookmark not defined.

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات تحقیق.. 91

5-1) مقدمه. 92

5-2) خلاصه تحقیق.. 93

5-3) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول. 94

5-4) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم. 96

5-5) مقایسه نتایج تحقیق با یافته های تحقیقات پیشین.. 97

5-6) پیشنهادهای برآمده از نتایج تحقیق.. 98

5-6-1)پیشنهادهای کاربردی.. 98

5-6-2)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 99

5-7) محدودیتهای تحقیق.. 99

منابع و ماخذ فارسی.. 100

منابع و ماخذ انگلیسی.. 102

ضمائم  و پیوستها: خروجی آماری.. 105

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

1-1)مقدمه

 در اقتصاد پرچالش کنونی جهان با فشارهای فزآینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهیهای جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود .سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند. با توجه به جایگاه و اهمیت سرمایه در فرایندهای عملیاتی واحدهای انتفاعی، مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . در این میان سرمایه در گردش  به طور کلی در همه واحدهای انتفاعی و بخصوص در واحدهای انتفاعی با انداز ه های کوچکتر، بخش عظیمی از سرمایه را به خود اختصاص می دهد، و مدیریت آن بر اساس مکانیزم های مدیریت عناصر زنجیره تامین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است . سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به  نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد(خرم نژاد،1386).

اصلی ترین موضوع در مدیریت سرمایه در گردش، فعالیتهای مالی و عملیاتی کوتاه مدت شرکت است، این فعالیتهای کوتاه مدت عبارتند از خرید مواد خام، پرداخت نقدی بهای مواد خام، تولید و فروش محصول و جمع آوری وجوه نقد  حاصل از فروش محصول. یکی از ارکان مدیریت سرمایه در گردش، جمع آوری حساب های دریافتنی با حداکثر سرعت ممکن و به تاخیر انداختن پرداخت بدهی به فروشندگان تا بیشترین حد ممکن است، این اصل سرمایه در گردش بر مبنای مفهوم چرخه تبدیل نقدی می باشد. چرخه تبدیل نقدی یک شرکت  را می توان مدت زمان بین پرداخت نقدی بهای مواد خام خریداری شده  و جمع آوری مبالغ دریافتنی حاصل از فروش کالای تمام شده، توصیف کرد(موس و ستین[1]،1993).

موضوع تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سیاستهای مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق به صورت موردی و در شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی انجام شده است. در این فصل، کلیات تحقیق تدوین و ارائه شده است. در فصل حاضر ابتدا، مساله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیات تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارائه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیات توضیحاتی بصورت کلی داده شده است.در پایان، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف شده اند.

 

1-2)بیان مسئله اصلی تحقیق

مدیران واحدهای انتفاعی، سیاست ها و راهبردهای متفاوتی را برای مدیریت سرمایه در گردش، موردنظر قرار می دهند. بسیاری از نویسندگان و محققین به دو نوع سیاست سرمایه در گردش اشاره کرده اند:  جسورانه (تهاجمی) و محافظه­کارانه. تفاوت اساسی این سیاست­ها در میزان سرمایه در­گردش خالص[2] است که برابر با تفاضل دارایی­های جاری و بدهی­های جاری­ است. استراتژی محافظه­کارانه در مدیریت سرمایه در­گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا رود. در اجرای این سیاست سعی می­شود ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی­های سر­رسید ­شده به پایین­ترین حد خود برسد­. مدیر در این نوع راهبرد می­کوشد تا مقدار دارایی­های جاری را در سطح بالایی نگه دارد. در مقابل مدیر سرمایه در­گردش با راهبرد جسورانه می­کوشد با داشتن کمترین میزان دارایی جاری از بدهی­های جاری بیشترین استفاده را ببرد در اجرای این راهبرد ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد بود­. از سوی دیگر چون حجم دارایی­های جاری به پایین­ترین حد خود می­رسد، نرخ بازده سرمایه­گذاری بسیار بالا خواهد بود(فتحی، 1388)­.

شرکتها می توانند با توجه به مزایای نسبی دو استراتژی اصلی مدیریت سرمایه در گردش، یکی را انتخاب کنند. آنها می توانند با انتخاب سیاست جسورانه سرمایه گذاری در اجزای سرمایه در گردش را در حداقل ممکن حفظ کنند و یا با اتخاذ سیاست محافظه کارانه فقط به فکر افزایش فروش باشند. انتخاب سیاست جسورانه و به حداقل رساندن سرمایه در گردش می تواند تاثیر مثبتی بر سودآوری شرکتها داشته باشد؛ زیرا بدین ترتیب می توان کل دارایی ها و بطور متناسب خالص دارایی های جاری را کاهش داد. اما بنا به اذعان وانگ(2002) اگر شرکتها سطح موجودی خود را خیلی کاهش دهند و یا سیاست اعتباری خود را محدود سازند، احتمال از دست دادن مشتریان آنها افزایش می یابد. در سیاست محافظه کارانه شرکت سرمایه در گردش بالایی دارد که در نتیجه ریسک کلی شرکت پایین تر است و بتبع آن سود موردانتظار نیز کمتر است. شرکتهای محافظه کار بیشتر تمایل به تامین مالی بلند مدت دارند. در مقابل، سیاست تهاجمی سرمایه در گردش، باعث می شود که دارایی های جاری شرکت نسبت به کل  دارایی ها، رقم کوچکی را نشان دهد و شرکت ریسک بالاتری را در حوزه تامین مالی تحمل کند که به تبع آن سود موردانتظار نیز بالاتر خواهد بود. شرکتهایی که سیاست تهاجمی را انتخاب می کنند، بیشتر تمایل به تامین مالی کوتاه مدت دارند و بنابراین سطح بدهی جاری بالاتری دارند. هرچه سطح دارایی های جاری کمتر و بدهیهای جاری بیشتر باشد؛ سیاست سرمایه در گردش شرکت، تهاجمی تر است(الشابیری،2011). تهاجمی بودن سیاست شرکت، بمعنی تحمل ریسک بیشتر در خصوص نقدینگی و دسترسی به منابع مالی در جهت سرمایه گذاری در پروژه های جدید است. از این جهت در تحقیق حاضر سیاست تامین مالی تهاجمی و سیاست سرمایه گذاری تهاجمی، به عنوان معیارهای سیاست سرمایه در گردش در نظر گرفته شده اند و سعی می شود تاثیر این رویه ها بر تغییرپذیری عملکرد و کارآیی شرکتها بررسی شود. تحقیق حاضر به صورت موردی و در صنعت خودروسازی انجام می شود. با توجه به اینکه، صنعت خودروسازی یکی از صنایعی است که بدلیل ارزش بالای موجودی مواد و کالا، میزان سرمایه در گردش در آن از اهمیت خاصی برخوردار است؛ نتایج تحقیق حاضر می تواند به طور بالقوه به مدیران این شرکتها در تبیین سیاستهای سرمایه در گردش کمک نماید. به عبارت دیگر، تحقیق حاضر می تواند بخشی از مسائل مرتبط با نگهداشت موجودی مواد و کالا را در شرکتهای خودروساز روشن نموده و در راستای کاهش هزینه های ناشی از فرصت از دست رفته سرمایه و هزینه های انبارداری، مورد استفاده قرار گیرد.  از این جهت سوال اصلی تحقیق، بصورت ذیل بیان شده است.

  • آیا بین سیاستهای سرمایه در گردش با مدیریت ریسک شرکتهای فعال در صنعت خودروسازری تاثیر معناداری وجود دارد؟

 

1-3)ضرورت انجام تحقیق

عوامل مختلفی در کارکرد مناسب اقتصادی و مالی یک مؤسسه دخالت دارند. مؤسسات، چه تولیدی و چه توزیعی در بخش­های صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیازمند به رعایت اصول و موازین علمی اقتصادی و حسابداری هستند. عوامل ورودی مؤسسه یا داده­ها[3]­و ستاده­ها[4] در یک گردش مالی، باید به گونه­ای فرجام یابند که موفقیت روزافزون مؤسسه را در پی داشته باشند. یک مؤسسه اقتصادی وجوهی را بدست می­آورد و بالاخره این وجوه را به مصرف می­رساند، دارایی ثابت و جاری و هزینه­های ثابت و متغیر، در گردش عملیات مالی آن نقش ایفا می­کنند.

مدیریت سرمایه در­گردش یکی از بخش­هائی است که درساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می­کند بطوریکه در برخی موارد بحث سرمایه در­گردش و نقدینگی را بسان خونی تشبیه کرده­اند که در رگهای یک واحد تجاری در جریان است تا واحد تجاری بتواند به حیات خود ادامه دهد و از مدیریت این بخش به عنوان قلب تپنده واحد تجاری یاد شده است که وظیفه پمپاژ خون به رگهای سازمان را به عهده دارد. ضرورت دارد با انجام تحقیق حاضر شواهدی بدست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد. بطور کلی، بدلیل وجود تورم در اقتصاد، بیشتر شرکتها ترجیح می­دهند تا وجه نقد را به دارائی­های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می­شود که شرکت­ها در سررسید بدهی­ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده مواجه شرکتها با بحران مالی و نهایتا ورشکستگی آنها، مدیریت سرمایه در­گردش می­باشد(چیو و چنگ[5]، 2006).

[1] Moss, J., and Stine, B

2  Net Working Capital

10 Input

11 Out put

[5] Chiou,J, R.Cheng.L

تعداد صفحه:124

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com