پایان نامه تاثیر داشبورد عملکرد بر ارتقای سازمانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه  مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

 

تاثیر داشبورد عملکرد بر ارتقای سازمانی (موردمطالعه سازمان تامین اجتماعی استان قم)

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست…………………………………………………………………………………………………………………   صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2)بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………….. 7

1-4)اهداف  تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5) پرسشهای تحقیق………………………………………………………………………………………………. 9

1-6) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 9

1-8) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق……………………………………………………………… 10

1-8-1)تعریف مفهومی متغیر های تحقیق……………………………………………………………………….. 10

1-8-2) تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق………………………………………………………………………. 10

1-9) قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………… 12

2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2)ارزیابی عملکرد، تعاریف و انواع……………………………………………………………………………. 18

2-3) اجزا، اهداف و اصول نظام ارزیابی عملکرد سازمانی…………………………………………………… 15

2-4) ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………… 18

2-5) ویژگی های نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کارآمد……………………………………………………. 19

2-6) مدل های طراحی سیستم ارزیابی عملکرد………………………………………………………………… 19

2-6-1) مدل سینگ و تاتل…………………………………………………………………………………………. 20

2-6-2) ماتریس عملکرد……………………………………………………………………………………………. 22

2-6-3) مدل نتایج و تعیین کننده ها………………………………………………………………………………. 22

2-6-4) هرم عملکرد………………………………………………………………………………………………… 23

2-6-5) فرآیند کسب و کار……………………………………………………………………………………….. 24

2-6-6) تحلیل ذی نفعان……………………………………………………………………………………………. 26

2-6-7) چارچوب مدوری و استیپل………………………………………………………………………………. 27

2-6-8) الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………. 28

2-6-9) پنج مارکینگ، فرآیند استراتژیک و تحلیلی اندازه گیری عملکرد……………………………….. 29

2-7) داشبورد عملکرد………………………………………………………………………………………………. 30

2-8) برخی از مزایای داشبورد عملکرد………………………………………………………………………….. 31

2-9) تفاوتهای داشبورد عملکرد و اسکورکارد…………………………………………………………………. 32

2-10) مراحل استقرار داشبورد در یک سازمان…………………………………………………………………. 34

2-11) انواع دانش……………………………………………………………………………………………………. 36

2-12) مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………… 38

2-13) اهداف مدیریت دانش………………………………………………………………………………………. 39

2-14) فرآیندهای مدیریت دانش………………………………………………………………………………….. 40

2-15) ادغام دانش در سازمان……………………………………………………………………………………… 42

2-16) بکارگیری دانش در سازمان……………………………………………………………………………….. 43

2-17) تمایز بین کانالهای رسمی و غیر رسمی در انتقال دانش……………………………………………… 46

2-18) پیشینه ادبیاتی تحقیق………………………………………………………………………………………… 48

2-18-1) تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………… 48

2-18-2) تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………….. 56

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………… 63

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 64

3-2) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 64

3-3) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… 64

3-4) روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………… 65

3-5) روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………… 66

3-5-1) روش کتابخانه ای………………………………………………………………………………………….. 67

3-5-2) روش میدانی………………………………………………………………………………………………… 67

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….. 71

3-6-1) روایی………………………………………………………………………………………………………… 71

3-6-2) پایایی………………………………………………………………………………………………………… 72

3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………… 74

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………. 75

4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 76

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق……………………………………………………………….. 77

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. 81

4-4) بررسی نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………… 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها………………………………………………………………………. 92

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 93

5-2) نتایج تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………….. 93

5-2-1) آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………….. 93

5-2-2) آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………. 94

5-3)پیشنهاد کاربردی……………………………………………………………………………………………….. 96

5-4) محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 97

5-5) پیشنهاد هایی برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………. 97

منابع و پیوست……………………………………………………………………………………………………… 98

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 99

پیوست 1: پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………. 104

پیوست 2: آلفای پرسشنامه …………………………………………………………………………………………. 108

پیوست 3: خروجی داده ها ………………………………………………………………………………………… 111

پیوست 4: خروجی نرم افزار……………………………………………………………………………………….. 113

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 137

 

 

اشکال…………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

شکل 1-1) هرم داشبورد عملکرد…………………………………………………………………………………. 7

شکل 2-1) مدل سیک و تاتل……………………………………………………………………………………… 20

شکل 2-2) ماتریس عملکرد……………………………………………………………………………………….. 22

شکل 2-3) هرم عملکرد…………………………………………………………………………………………….. 24

شکل 2-4) تحلیل ذینفعان………………………………………………………………………………………….. 26

شکل 2-5) چارچوب مدوری و استیل……………………………………………………………………………. 28

شکل 2-6) سیستم داشبورد مدیریتی……………………………………………………………………………… 35

شکل 2-7) مقایسه دانش صریح و دانش ضمنی………………………………………………………………… 38

شکل شماره 2-8) مدل مفهومی چون و همکاران………………………………………………………………. 50

شکل 2-9) مدل مفهومی چن و همکاران………………………………………………………………………… 53

شکل 2-10) طبقه بندی دانش از دیدگاه اسپرانگ ……………………………………………………………. 55

شکل 2-11) مدل موسی خانی و همکاران………………………………………………………………………. 56

شکل 2-12) مدل مفهومی باقری…………………………………………………………………………………… 60

شکل 2-13) مدل ابطحی …………………………………………………………………………………………… 62

فرمول ها…………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فرمول 3-1) فرمول کوکران………………………………………………………………………………………… 66

فرمول 3-2) فرمول آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………… 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ها…………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

جدول 3-1) سوالهای پرسشنامه……………………………………………………………………………………. 68

جدول 3-2) میزان آلفای متغیرها…………………………………………………………………………………… 73

جدول 4-1) توصیف جنسیت ……………………………………………………………………………………… 77

جدول 4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………….. 78

جدول 4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………….. 79

جدول 4-4)توصیف سابقه کار ……………………………………………………………………………………. 80

جدول 4-5) توصیف متغیر فردی………………………………………………………………………………….. 81

جدول 4-6) توصیف متغیر گروهی……………………………………………………………………………….. 82

جدول 4-7) توصیف متغیر سازمانی………………………………………………………………………………. 83

جدول 4-8) توصیف متغیرساختاری………………………………………………………………………………. 84

جدول 4-9) توصیف متغیر کاربرد دانش ……………………………………………………………………….. 85

جدول 4-10) آزمون کولموگراف – اسمیرنف…………………………………………………………………. 81

جدول 4-11) آزمون تی کاربرد دانش…………………………………………………………………………… 87

جدول 4-12) آزمون تی عوامل فردی…………………………………………………………………………….. 88

جدول 4-13) آزمون تی عوامل گروهی………………………………………………………………………….. 89

جدول 4-14) آزمون تی متغیر بهینه سازی فرآیند سازمانی…………………………………………………… 90

جدول 4-15) آزمون تی متغیر بهینه سازی عوامل ساختاری………………………………………………….. 91

 

ارها:                                    

نمودار 3-1) سوالهای پرسشنامه……………………………………………………………………………………. 68

نمودار 3-2) میزان آلفای متغیرها………………………………………………………………………………….. 73

نمودار 4-1) توصیف جنسیت ……………………………………………………………………………………… 77

نمودار 4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………. 78

نمودار 4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………….. 79

نمودار 4-4)توصیف سابقه کار ……………………………………………………………………………………. 80

نمودار 4-5) توصیف متغیر فردی………………………………………………………………………………….. 81

نمودار 4-6) توصیف متغیر گروهی……………………………………………………………………………….. 82

نمودار 4-7) توصیف متغیر سازمانی………………………………………………………………………………. 83

نمودار 4-8) توصیف متغیرساختاری………………………………………………………………………………. 84

نمودار 4-9) توصیف متغیر کاربرد دانش ……………………………………………………………………….. 85

 

چکیده:

در عصر کنونی، تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر کرده است؛ به گونه‌ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی‌ها، یکی از علائم بیماری سازمان قلمداد می‌شود. داشبورد عملکرد یکی از موارد اندازه گیری عملکرد در سازمانها می باشد که تا حدودی ناشناخته مانده است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر بکارگیری داشبورد عملکرد بر کاربرد دانش است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است . جامعه آماری کارکنان بخش بهداشت و درمان سازمان تامین اجتماعی استان قم می باشد. نمونه از طریق فرمول کوکران انتخاب شد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و از طریق آزمون تی تک نمونه ای مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که داشبورد عملکرد بر تمامی ابعاد موثر است.

واژه های کلیدی:  داشبورد عملکرد، کاربرد دانش، سازمان تامین اجتماعی

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 • مقدمه:

ارزیابی عملکرد سازمانی به چگونگی انجام ماموریتها و وظایف و فعالیت های سازمانی و نتایج حاصله از انجام آنهااطلاق می گردد. ارزیابی به فرایند پیچیده سنجش، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد اطلاق می شود. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد در بخش های دولتی تلاشی است سیستماتیک برای دانستن اینکه خدمات دولتی تا چه حد جوابگوی نیازهای مردم بوده و توانایی دولت در برآورده نمودن آن تا چه اندازه است.

در عصر کنونی، تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر کرده است؛ به گونه‌ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی‌ها، یکی از علائم بیماری سازمان قلمداد می‌شود.  هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت‌های خود به ویژه در محیط‌های پیچیده پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر نبود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به مبنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی تلقی می‌شود که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. صاحبنظران و محققان معتقدند عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی است و مشکل بتوان سازمانی را تصور کرد که مشمول ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد (الهی، 1378).

فصل اول تحقیق در برگیرنده کلیات تحقیق است. این کلیات شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، فرضیه ها و تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق می باشد.

 • بیان مسئله:

امروزه مدیران به ارزش و تاثیر ابزارهای گزارش گیری هوشمند در ارتقای سطح سازمانی خویش پی برده اند، اما به ندرت به فکر استفاده از آن به عنوان بخشی از چرخه یادگیری در بعد فردی – گروهی و سازمانی افتاده اند. برای مثال مدیران ممکن است استفاده از داشبورد عملکرد را به عنوان ابزاری جدید در گزارش گیری و حتی ارزیابی سیستم استفاده کنند ولی کماکان به شاخص های داده های آماری استناد می کنند. مدیران سازمانی نمی توانند به این سوال که آیا می شود از ابزاری با این دامنه و گستردگی عملیاتی در جهت افزایش معیارهای فردی و گروهی استفاده کرد و بهره جست ، جوابی ارایه دهند.هر چند در عالم واقع تعیین و ارتقای شاخص هایی همچون مهارت کارکنان ،انعطاف ، وفاداری ، اشتیاق، ترویج کارگروهی ، شناسایی نواقص و حرکت در جهت رفع آن و تقویت قابلیت های بالفعل و بالقوه سازمانی و ترویج آنها در سطح فردی ، گروهی، سازمانی ، به سادگی امکان پذیرنیست اما همگی موارد ذکر شده  در ایجاد محیطی شفاف و پویا در سازمان نقشی انکار ناپذیر دارند( رحیمی، 1385).

در همین راستا استفاده از روش های نوین و هوشمند گزارش گیری و ایجاد دانش از داده های خام موجود در پایگاه داده ها نسبت به سال های گذشته به مراتب پیشرفت نموده است. امروزه در بسیاری از سازمان ها و شرکت های موجود در ایران استفاده از ابزار های سیستماتیکی همچون کارت های امتیاز دهی متوازن ، داشبورد عملکرد ، داده کاوی به شدت رو به فزونی گذاشته است .نیاز به روش های نوین و ارتقای روش های سنتی ارزیابی و یادگیری سازمانی  امری بدیهی و غیرقابل خدشه است.در این میان داشبورد عملکرد با توجه به اهداف مورد نظر در طراحی می تواند ابزاری مناسب در جهت نیل به موارد ذکر شده به شمار آید. داشبورد عملکرد دارای ویژگی های منحصربه فردی است که می تواند  در زمینه تصمیم گیری مدیریتی به شکل کارایی مورد استفاده قرار گیرد(کریمی، 1385).

داشبورد عملکرد یک سیستم اطلاعاتی اجرایی است که معیارهای مالی و غیرمالیرا به عنوان شاخصهای پیاده سازی موفق استراتژی جمع آوری می کند و به کارکنان سازمان کمک می کند کهنتایج اجراهای آزمایشی را با بکارگیری معیارهای کلیدی مورد سنجش قرار دهند. وظیفه اصلیداشبوردهای سازمانی ارائه بهنگام اطلاعات مورد نیاز به افراد مربوط برای مدیریت دانش و واکنش سریع به تغییرات است( کدیور و دلگشا، 1386).

از مهمترین ویژگی های داشبورد عملکرد که می تواند در زمینه ارتقای سازمانی نقش اساسی بازی کند، می توان به موارد ذیل اشاره کرد( قنبری، 1388؛ خلیلی و همکاران، 1382).

 1. ویژگی هم افزایی[1]
 2. مشاهده شاخصهای حیاتی عملکرد[2]
 3. دقت[3]
 4. پاسخگویی[4]
 5. بهنگام بودن[5]
 6. تعاملی[6]
 7. قابلیت تحلیل[7]

با این همه  و با وجود این که در بسیاری از سازمانها داشبورد عملکرد به صورت فنی پیاده سازی شده است ،اما به ندرت از این ابزار در زمینه ارتقای سازمانی ، بلوغ سازمانی ،یادگیری کارکنان وسازمان استفاده می شود. وجود پرونده های حجیم ارزیابی و آماری،  استفاده و مراجعه به آمارهایی که صرفا داده های خام می باشند با تفسیر وتعبیر دادن آنها در جهت نتیجه گیری هایی که لزوما مبنای علمی ندارند و می تواند نتیجه برداشت مدیران میانی و ارشد باشند …همه و همه نشان دهنده عدم استفاده واقعی ازاین ابزار می باشد.

یکی از مسایلی که در سازمان ها مانع از استفاده صحیح از این ابزار می شود عدم باور پذیری مدیران و کارکنان از تاثیر آن در ارتقای مهارت کاری آنهاست.بنابراین لازم است با پژوهشی علمی تاثیر و کارایی استفاده از داشبورد عملکرد نشان داده شود.

از طرفی دیگر استفاده از معیارهایی که همسویی در جهت چشم انداز سازمانی ندارند می تواند علاوه بر این که هزینه های اضافی بر سازمان القا کند باعث ایجاد بدبینی،افزایش نارضایتی کارکنان ،تصمیم گیری های غلط در سطح بالاو عدم اعتماد وعدم ایجاد فرهنگ و تفکر سیستمی در سازمان می شود.این که چرا سازمانها در ایران نتوانسته اند آنچنان که شایسته است از این ابزار در سطحی بالاتر از یک گزارش گیری صرف استفاده کنند از یک طرف و لزوم شناسایی قوت ها و پتانسیل های این ابزارمدیریتی از طرف دیگر همه نشان گر  ضرورت تحقیق علمی  در این زمینه می باشد.

لذا  براین اساس پژوهش حاضر در صدد نشان دادن تاثیراستفاده داشبورد عملکرد بر روی سطوح مختلف سازمان به صورت سلسله مراتبی در بخش بازرسی(مدیریت درمان ،اسناد پزشکی) سازمان تامین اجتماعی  بر آمده است تا ضمن نمایش تاثیر این ابزار ،با مطالعه میدانی و همه جانبه موانع و محدودیت های استفاده بهینه تر را مشخص کند .با  وجود این که این تحقیق در حوزه تامین اجتماعی انجام می گیرد اما نتایج حاصل می تواند به صورت کلی نیز در سازمانهای مشابه تعمیم داده شود.

پیترسنگه در کتاب رقص تغییر فرآیند تقویت کننده رشد در ایجاد تغییر بنیادی را به سه دسته ذیل تقسیم بندی می کند(سنگه، 1383).

 1. نتایج شخصی و دستاورد های شخصی
 2. ارتباط افراد با یکدیگر و ایجاد گروه های غیر رسمی
 3. فعالیت ها و نتایج کسب و کار (بعد استراتژی سازمانی)

همچنین در منبع(اخوان و اولیایی، 1389) دسته بندی از عوامل موثر در موفقیت مدیریت دانش به گروه های :

 1. بعد فردی
 2. بعد گروهی
 3. بعد زیر ساخت
 4. عوامل استراتژیک
 5. ساختار و فرایند

انجام گرفته است. بر همین مبنا و با توجه به ماهیت ابزاری داشبورد عملکرد در بهبود فرآیندی در هر دو حوزه یاد شده، این پژوهش تاثیر داشبورد عملکرد در سازمان تامین اجتماعی را در سه بعد ذیل  مورد بررسی قرار می دهد .

[1]SYNERGETIC

[2]‌Monitor kpi

[3]Accurate

[4]Responsive

[5]timely

[6]Interactive

[7]Analytical

تعداد صفحه:136

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com