پایان نامه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد فیروزکوه

دانشکده مدیریت

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش :مدیریت بازرگانی(بازرگانی داخلی)

 

تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

(مورد مطالعه: مدیران اتوبوسرانی شهرداری تهران )

 

 

زمستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه                                                                                                                    عنوان

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-  اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-1 هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-2 اهداف فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-1 سوال اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-2- سئوالات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6- تبیین فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-  قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-1- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-2- قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-7-3- قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-8- تعاریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-8-2-تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………… 11

2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2- سیستم مکاتب بدون کاغذ………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-1-سیر تکامل فناوری سیستم های اداری…………………………………………………………………………………………. 19

2-3- تعاریف سیستم اتوماسیون اداری…………………………………………………………………………………………………….. 21

2-3-1- کارکردهای سیستم اتوماسیون اداری…………………………………………………………………………………………… 21

2-4- مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………… 22

2-5- انواع سیستم های اتوماسیون اداری…………………………………………………………………………………………………. 25

2-5-1- نقش اتوماسیون اداری در توسعه منابع انسانی…………………………………………………………………………….. 27

2-6- نقش فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) در اشتغال…………………………………………………………………………. 29

2-7- الگوی عقلایی ( بخردانه ) در تصمیم گیری……………………………………………………………………………………… 29

2-7-1- آینده الگوی عقلایی……………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-7-2- عقلایی محدود و رضایتمندی……………………………………………………………………………………………………… 35

2-7-3- اصل تجربی………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-8- مدل های تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-8-1- مدل رفتاری تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………………… 41

2-8-2- سبکهای عمومی تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………. 53

2-9- تکنیکهای گروهی حل مسئله………………………………………………………………………………………………………….. 54

2-10- فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

فصل سوم:روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 64

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

3-2-1-دسته بندی تحقیقات برحسب هدف……………………………………………………………………………………….. 65

3-2-1-1-تحقیق بنیادی………………………………………………………………………………………………………….. 66

3-2-1-2تحقیق کاربردی…………………………………………………………………………………………………………… 66

3-2-1-3-تحقیق و توسعه…………………………………………………………………………………………………………… 66

3-2-2-دسته بندی تحقیقات برحسب نحوۀ گردآوری داده ها………………………………………………………………. 66

3-2-2-1-تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی……………………………………………………………………………………… 66

3-2-2-2-تحقیق آزمایشی…………………………………………………………………………………………………………… 66

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-4- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

3-5- روش گرداوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………. 68

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. 68

3-7-1-تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه………………………………………………………………………………. 68

3-7-2-تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….. 68

3-8- تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….. 69

3-8-1- آزمون k-s جهت بررسی نرمال بودن توزیع حاصل از سئوالات…………………………………………………….. 69

3-8-2-آزمون همبستگی برای تاثیر متغیرها نسبت به یکدیگر با استفاده از همبستگی اسپیرمن……………….. 69

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………………………. 70

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

4-2- توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

4-3- آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………. 86

فصل پنجم: نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

5-2- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….. 114

5-2-1- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 114

5-2-2- فرضیه فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 115

5-3- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116

5-4- محدودیت و مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 118

5-5- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 118

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122

پیوست شماره 1:پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………….. 123

پیوست شماره 2 : نتایج حاصل از آزمون کرونباخ………………………………………………………………………. ……………125

پیوست شماره 3 : نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن توزیع نمرات………………… 126

پیوست شماره 4 : نتایج حاصل از آزمونهای پراکندگی و مرکزی متغیرها…………………………………………………. 127

پیوست شماره 5 : جدول همبستگی بین متغیرها…………………………………………………………………………………… 128

 

 

فهرست جدول ها

صفحه                                                                                                                                عنوان 

جدول 2-1- روابط اقتضایی در تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………. 52

جدول 4-1-وضعیت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………… 71

جدول 4-2- اطلاعات به دست آمده مربوط به سن پاسخ‌گوها…………………………………………………………………… 72

جدول 4-2-1- محاسبه ی شاخص های آماری شامل میانگین، واریانس ، انحراف معیار وچولگی وکشیدگی سن شرکت کنندگان در آزمون    74

جدول3-4 در مورد معاونت حوزه فعالیت پاسخگو ها می باشد………………………………………………………………….. 75

جدول 4-4 مربوط به میزان سابقه کار پاسخگویان می باشد………………………………………………………………………. 76

جدول4-4-1- محاسبه ی شاخص های آماری شامل میانگین، واریانس ، انحراف معیار وچولگی وکشیدگی سابقه کار شرکت کنندگان در آزمون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

جدول 5-4 :آزمون کولموگروف-اسمیرنوف………………………………………………………………………………………………… 78

جدول 4-6- محاسبه ی شاخص های آماری شامل میانگین، واریانس ، انحراف معیار وچولگی وکشیدگی نمرات مولفه های متغییر اجرای اتوماسیون اداری شرکت کنندگان در آزمون………………………………………………………………………………………………. 82

جدول 4-7- محاسبه ی شاخص های آماری شامل میانگین، واریانس ، انحراف معیار وچولگی وکشیدگی نمرات مولفه های متغییر تصمیم گیری مدیران شرکت کننده در آزمون…………………………………………………………………………………………………………………. 85

جدول 4-8- جدول هبستگی پیرسون بین اجرای اتوماسیون اداری وسرعت تصمیم گیری مدیران…………….. 86

جدول4-8-1- جدول هبستگی پیرسون بین مولفه های اجرای اتوماسیون اداری وسرعت تصمیم گیری مدیران 87

جدول 4-9- رگرسیون همزمان مولفه های متغییر اجرای اتوماسیون اداری وسرعت تصمیم گیری مدیران…..88

جدول4-9-1- خلاصه تحلیل واریانس برای رگرسیون همزمان مولفه های متغییر اجرای اتوماسیون اداری وسرعت تصمیم گیری مدیران       88

جدول4-9-2- نتایج ضرایب­حاصله­از­تحلیل­رگرسیون­همزمان بین متغییر مولفه های اجرای اتوماسیون اداری بر سرعت تصمیم گیری مدیران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

جدول 4-10- جدول هبستگی پیرسون بین اجرای اتوماسیون اداری وسهولت تصمیم گیری مدیران…………. 91

جدول 4-11- رگرسیون همزمان مولفه های متغییر اجرای اتوماسیون اداری وسهولت تصمیم گیری مدیران 91

جدول4-11-1- خلاصه تحلیل واریانس برای رگرسیون همزمان مولفه های متغییر اجرای اتوماسیون اداری وسهولت تصمیم گیری مدیران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

جدول4-11-2- نتایج ضرایب­حاصله­از­تحلیل­رگرسیون­همزمان بین متغییر مولفه های اجرای اتوماسیون اداری بر سهولت تصمیم گیری مدیران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

جدول 4-12- جدول هبستگی پیرسون بین اجرای اتوماسیون اداری ودقت وصحت تصمیم گیری مدیران…. 94

جدول4-13- رگرسیون همزمان مولفه های متغییر اجرای اتوماسیون اداری ودقت وصحت تصمیم گیری مدیران  95

جدول4-13-1- خلاصه تحلیل واریانس برای رگرسیون همزمان مولفه های متغییر اجرای اتوماسیون اداری ودقت وصحت تصمیم گیری مدیران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

جدول4-13-2- نتایج ضرایب­حاصله­از­تحلیل­رگرسیون­همزمان بین متغییر مولفه های اجرای اتوماسیون اداری بر دقت وصحت تصمیم گیری مدیران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

جدول 4-14- جدول هبستگی پیرسون بین اجرای اتوماسیون اداری واقتصادی بودن  تصمیم گیری مدیران……98

جدول4-15- رگرسیون همزمان مولفه های متغییر اجرای اتوماسیون اداری واقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران            99

جدول4-15-1- خلاصه تحلیل واریانس برای رگرسیون همزمان مولفه های متغییر اجرای اتوماسیون اداری واقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

جدول4-15-2- نتایج ضرایب­حاصله­از­تحلیل­رگرسیون­همزمان بین متغییر مولفه های اجرای اتوماسیون اداری بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

جدول4-16- همبستگی بین اجرای اتوماسیون اداری وبهبود تصمیم گیری مدیران………………………………… 102

جدول4-17- رگرسیون همزمان متغییر اجرای اتوماسیون اداری و تصمیم گیری مدیران ………………………… 103

جدول4-17-1- خلاصه تحلیل واریانس برای رگرسیون همزمان متغییر اجرای اتوماسیون اداری بهبود تصمیم گیری مدیران           103

جدول4-17-2- نتایج ضرایب­حاصله­از­تحلیل­رگرسیون­همزمان بین متغییر اجرای اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران     103

جدول4-18- جدول فراوانی نمرات بهبود تصمیم گیری مدیران در بین گروههای تحصیلی مختلف…………. 104

جدول4-19- جدول نمرات تصمیم گیری مدیران در بین معاونت های مختلف سازمان…………………………… 105

جدول4-20- جدول بررسی همبستگی رابطه بین اجرای اتوماسیون ومیزان سابقه کار……………………………. 107

جدول4-21- جدول بررسی همبستگی رابطه بین بهبود تصمیم گیری مدیران ومیزان سابقه کار…………….. 107

جدول4-22- جدول بررسی همبستگی رابطه بین اجرای اتوماسیون سن پاسخ دهندگان به آزمون………….. 108

جدول4-23- جدول بررسی همبستگی رابطه بین متغییر بهبودتصمیم گیری با سن پاسخ دهندگان به آزمون 109

جدول 4-24-.جدول میانگین اجرای اتوماسیون اداری بین جنسیت ها………………………………………………….. 109

جدول 4-24-.1- جدول میانگین اجرای اتوماسیون اداری بین جنسیت ها…………………………………………….. 109

جدول 4-25-.جدول میانگین………………………………………………………………………………………………………………… 110

جدول 4-25-.1. جدول میانگین واریانس………………………………………………………………………………………………. 110

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار2-1- پشتیبانی سطوح متفاوت سازمانی توسط سیستم های پردازش اطلاعات………………………………… 23

نمودار2-2- فرایند تصمیم گیری عقلایی(استونر،1379،ص 411……………………………………………………………… 30

نمودار2-3-ارزیابی راه حل ها(استونر،1379،ص 414……………………………………………………………………………….. 32

نمودار 2-4-مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 63

نمودار4-1-:نمودارمیله ای وضعیت تحصیلات…………………………………………………………………………………………… 72

نمودار4-2-اطلاعات به دست آمده مربوط به سن پاسخ‌گوها……………………………………………………………………… 74

نمودار3-4 -در مورد معاونت حوزه فعالیت پاسخگو ها می باشد………………………………………………………………… 75

نمودار 4-4- مربوط به میزان سابقه کار پاسخگویان می باشد…………………………………………………………………….. 77

نمودار4-5- نمودار هیستوگرام مربوط به متغییراجرای اتوماسیون……………………………………………………………… 79

نمودار4-5-1- نمودار هیستوگرام مربوط به مولفه اجرای اتوماسیون (متغییررسیدن به هدف……………………… 79

نمودار4-5-2- نمودار هیستوگرام مربوط به مولفه اجرای اتوماسیون …………………………………………………………. 80

نمودار4-5-3- نمودار هیستوگرام مربوط به مولفه اجرای اتوماسیون …………………………………………………………. 81

نمودار 4-6- نمودار بهبود تصمیم گیری مدیران……………………………………………………………………………………….. 83

نمودار4-6-1- نمودارمولفه تصمیم گیری مدیران(سرعت تصمیم گیری…………………………………………………….. 83

نمودار4-6-2- نمودارمولفه تصمیم گیری مدیران(سهولت تصمیم گیری……………………………………………………. 84

نمودار4-6-3- نمودارمولفه تصمیم گیری مدیران(دقت وصحت تصمیم گیری……………………………………………. 84

نمودار4-6-4- نمودارمولفه تصمیم گیری مدیران(اقتصادی بودن تصمیم) ………………………………………………… 84

نمودار4-7- خط رگرسیون متغییر رسیدن به هدف بر سرعت تصمیم گیری مدیران……………………………………. 89

نمودار4-7-1- خط رگرسیون متغییر کیفیت تجزیه تحلیل داده ها بر سرعت تصمیم گیری مدیران……………. 90

نمودار4-7-2- مشاهده می شود شیب خط نسبتا تند است وهمبستگی ایجاد شده مثبت می باشد………….. 90

نمودار4-8- خط رگرسیون متغییر رسیدن به هدف بر سهولت تصمیم گیری مدیران………………………………….. 93

.نمودار4-8-1- خط رگرسیون متغییر کیفیت تجزیه تحلیل داده ها بر سهولت تصمیم گیری مدیران………….. 93

نمودار4-8-2- خط رگرسیون متغییر اصلاح فرایند کاری بر سهولت تصمیم گیری مدیران…………………………. 94

نمودار4-9- خط رگرسیون متغییر رسیدن به هدف بر دقت وصحت تصمیم گیری مدیران………………………….. 96

نمودار4-9-1- خط رگرسیون متغییر کیفیت تجزیه تحلیل داده ها بر دقت وصحت تصمیم گیری مدیران….. 97

نمودار4-9-2- خط رگرسیون متغییر اصلاح فرایند کاری بر دقت وصحت تصمیم گیری مدیران…………………. 97

نمودار4-10- خط رگرسیون متغییر رسیدن به هدف بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران…………………… 101

نمودار4-10-1- خط رگرسیون متغییر کیفیت تجزیه تحلیل داده ها بر اقتصادی بودن تصمیم گیری

مدیران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

نمودار4-10-2- خط رگرسیون متغییر اصلاح فرایند کاری بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران………….. 102

نمودار4-11- خط رگرسیون متغییر اجرای اتوماسیون اداری بر بهبودتصمیم گیری مدیران……………………… 104

نمودار4-12- نمودار تحلیل میانگین نمرات تصمیم گیری مدیران در بین گروههای تحصیلی مختلف………. 105

نمودار4-13- نمودار تحلیل میانگین نمرات تصمیم گیری مدیران در بین معاونت های مختلف سازمان…… 106

 

 

چکیده :

در اکثر سازمانها به منظور ایجاد سرعت و دقت در مکاتبات گردش الکترونیکی اسناد مکاتباتی اعم از سند کاغذی ، فایل های کامپیوتری به اشکال مختلف و کاهش تدریجی حجم مکاتبات کاغذی و بسترسازی انجام مکاتبات الکترونیکی(paper less) وکاهش هزینه های مکاتباتی و مراسلاتی و حفاظت اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده از طریق برقراری نظام دسترسی به منظور کاهش آسیب پذیری و جلوگیری از افشاء غیرمجاز و حصول اطمینان از امنیت آرشیو اطلاعات دارای رده حفاظتی از  سیستم تاثیرات یا اتوماسیون اداری نموده­اند. لذا محقق با توجه به­نیاز سازمانهای اداری اقدام به پژوهشی با عنوان« بررسی رابطه بین مولفه های اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران(مطالعه موردی: اتوبوسرانی شهرداری استان تهران) نموده است. تحقیق پیش رو در حوزه تحقیقات توصیفی _ پیمایشی  و  جمع آوری اطلاعات  با استفاده از روش کتابخانه ای _ میدانی و استفاده از منابع و سایتهای اینترنتی و بررسی مقالات فارسی و لاتین صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ، صاحب نطران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی شهرداری استان تهران (90 نفر) انتخاب گردیدند. حجم نمونه مطالعه (73نفر)تخمین زده شده است. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها  با استفاده از نرم افزارآماری SPSS  صورت گرفت.

نتایج: یافته های مطالعه نشان می دهد بین اجرای اتوماسیون اداری و بهبود تصمیم گیری مدیران  تاثیر معنی دار وجود دارد . همچنین بین اجرای اتوماسیون اداری  و سرعت ، دقت و صحت ، اقتصادی بودن ، سهولت تصمیم گیری و اصلاح فرآیند کاری مدیران  تاثیر مثبت و معنی دار آماری  وجود دارد. بین مولفه کیفیت تجزیه و تحلیل داده ها با بهبود تصمیم گیری مدیران  نیز  تاثیر مثبت ومعنی دار وجود داشت.

کلید واژگان:

اتوماسیون اداری ، تصمیم گیری مدیران، مدل های­تصمیم گیری

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

1-1مقدمه

امروزه شرایط و فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش پیچیده، متغیر و گسترده شده است. این فضا به سرعت در حال تغییر است، به گونه ای که  برای بیشتر سازمان ها این سرعت به مراتب بیش از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق آنهاست؛ به عبارت دیگر به مجرد آنکه تغییری در شرایط یاد شده به وجود آید و سازمان بخواهد به آن تغییر واکنش نشان دهد و خود را با آن هماهنگ و منطبق سازد، تغییر بعدی از راه می رسد. همه مدیران با فراگرد تصمیم گیری سروکار دارند، زیرا حرفه آنان اقتضا می کند با وجود این ، بیشتر آنان از تحلیل اینکه چگونه یک تصمیم را اتخاذ کنند، ناتوانند، همان گونه که یک بازیکن حرفه ای الزاما نمی تواند چگونگی گردش بازوانش را هنگام پرتاب توپ بسکتبال ترسیم کند در حالی که به طور طبیعی بارها چنین کاری را انجام داده است (ابراهیمی،1384).

در واقع تصمیم گیری و  مدیریت را می توان مترادف دانست زیرا تصمیم گیری جز اصلی مدیریت است. مدیران هنگام اتخاذ تصمیم با شرایط مختلفی سروکار دارند. همچنین تصمیماتی که توسط آنان اتخاذ می شود، ماهیتی متنوع دارند. گاهی با اقدام به بررسی های گسترده، بدیل های متعددی ارزیابی می شوند تا در مورد نحوه بنای یک ساختمان تصمیم گیری شود(رضائیان، 1385، 138).

هرچه یک مدیر نسبت به مبانی اطلاعاتی تصمیم خود مطمئن تر باشد، اعتماد او به موفقیت آن تصمیم بیشتر است. البته رمز موفقیت در از بین بردن شرایط عدم اطمینان نیست زیرا در عمل امکان پذیر نیست ولی مدیر می تواند با تلاش برای دستیابی به جایگاه قابل قبول و مناسبی، به موفقیت قابل توجهی نایل گردد(ابراهیمی،43،1384).

سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیست و آینده از ان آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .

دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایا پیش رفته ، مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سزد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد .

گسترش سیل آسای کامپیوتر  در دهه های اخیر ، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است . به موازات  این تغییر خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز  است و کارش ، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است(رضائیان،116،1376).

آنچه که مدیران در سطوح  مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافی زاده  ،56،1383).

داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث  بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . در این برنامه زمانی ، یک مدیر کار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست.

مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرر دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد (امینی،50،1375).

رواج ریز کامپیوتر  در ادارات ، با انتشار  روز افزون محصولات جدید ارتباطی ، کامپیوتری  و ذخیره سازی اطلاعات و تغییرات اساسی در روش اجرای امور اداری همراه بوده است در ابتدی کار از سیستم های کامپیوتری  برای مکاتبات به صورت مستقل استفاده می شد . اما به مرور زمان  کامپیوتری ها به یکدیگر مرتبط گردیدند . این ارتباط به کاربران اجازه می دهد نه تنها از فایلهای مکاتبات به صورت مشترک استفاده نمایند . بلکه می توانند برای یکدیگر پیام ارسال نمایند . امروزه انواع مختلفی از سیتمهای اتوماسیون اداری وجود دارد . سیستم اطلاعات  مدیریت درس طرح مختلف سازمانی و با بهره مندی از ابزار های نوین جمع آوری و پردازش داده ها می تواند مدیران را در جهت تحقق اهداف، یاری و پشتیبانی نماید . کامپیوتر ، سر عت ، دقت و صحت تصمیم گیری را افزایش داده و در نتیجه سطح سرعت، صحت و دقت کار در سازمان بالا می رود سیستم اتوماسیون تاثیر به سزایی در صحت ، دقت ، اقتصادی بودن، بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران وحوزه استادی آن را داشته در این تحقیق اثرات سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران در شهرداری استان تهران را مورد بررسی قرار می گیرد(ایران نژاد،81،1382).

2-1 بیان مسئله

تصمیم گیری را به اشکال گوناگون و از زوایای مختلف تقسیم بندی کرده اند. تصمیمات مداخله ای :این نوع تصمیمات از ارتباط یک فرد مقتدر به عنوان فرادست نشأت میگیرد. این فرد تصمیمات را اتخاذ میکند و از طریق سلسله مراتب اقتدار به زیردستان خود ابلاغ مینماید؛

تصمیمات استینافی:این نوع تصمیمات حاصل پیشنهادات یا ارجاعات زیردستان است و طبق همین ارجاعات تصمیم اتخاذ میشود؛

تصمیمات خلاق:این نوع تصمیمات به خلاقیت و ابتکار مدیر بستگی دارد. مدیر فردی هوشمند و توانا و برخوردار از آگاهی است که موقعیتها ومسائل را به خوبی می شناسد و میتواند بر اساس فراست خود، از فرصتها به خوبی استفاده کند و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید(امینی،47،1375).

تصمیمات ممکن است فردی یا گروهی باشند. تصمیمات فردی، آن نوع تصمیماتی هستند که توسط یک فرد گرفته میشوند و دیگران از آن تبعیت میکنند.ممکن است تصمیمات فردی ناشی از خودکامگی مدیر، تخصص وی یا شرایط بحرانی باشد. تصمیمات گروهی به نوعی از تصمیمات اطلاق میشود که توسط افراد ذینفع، صاحبنظر یا کسانی اتخاذ میگردد که به نحوی در اجرای آن مشارکت دارند.

تصمیم گیری در شرایط و موقعیت های گوناگون انجام میشود که یکی از آنها شرایط اطمینان است. در این موقعیت، اطلاعات مؤثق و قابل اندازه گیری و دقیقی وجود دارد که در آینده به آسانی قابل پیش بینی است. دومین حالت، شرط ریسک(مخاطره) است، در این وضعیت، نتیجه احتمالی مشخص نیست، اطلاعات کامل و دقیق در دسترس قرار ندارد و قابلیت پیش بینی کمتر است. سومین حالت، عدم اطمینان است که در این وضعیت، تصمیم گیری غیرممکن است، زیرا اطلاعات مادرباره موضوع کم و ناچیز است .

آیا تمام تصمیم های سازمانی هم نوع بوده و در شرایط یکسان اتخاذ میشوند؟ مسلما نه. مدیران هنگام اتخاذ تصمیم با  شرایط مختلفی سرو کار دارند. همچنین تصمیم هایی که توسط انان اتخاذ میشوند، ماهیتی  متنوع  دارند. با اقدام به بررسی های گسترده بدیل های متعددی ارزیابی میشوند تا برای مثال در مورد بنای یک ساختمان تصمیم گیری شود.از طرفی نواوریهای جدید در عرصه فن آوری اطلاعات با  در دسترس قرار دادن شبکه هایی با سرعت بالا امکان تولید و مدیریت مقادیر زیادی از اطلاعات را متناسب با نیازکاربران و در راستای اهداف توسعه فراهم می اورند. فن اوری، مهارت فکر کردن و عمل کردن نظامند را به مدیران منتقل می کند . تفکر نظامند به این مفهوم است که فرد توانایی درک این نکته را داشته باشد که کارکردهای گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته اند و تغییر در هریک از بخشها ناگزیر دیگر بخشها را تحت تاثیر قرار می دهد. زیر بنای داشتن چنین تفکری داشتن تفکر نظامند است که از طریق فن اوری ایجاد می شود(رضائیان،216،1376).

به عبارت دیگر با درک روابط منطقی بین داده ها،مدیر به تفکر منطقی مجهز میشود و قدرت درک روابط میان اطلاعات و مولفه ها را کسب میکند.بر همین اساس و در جهت بهره گیری از فن اوری اطلاعات ،در کشورمان،تحلیل‌گران و طراحان سیستم‌های اداری سعی کرده‌اند گردش مکاتبات اداری‌ را در سازمان‌های خودمکانیزه کنند.با توجه به انگیزه مدیریت عالی و امکانات هرسازمان،این تلاش‌ها از کمترین سطح‌ تا بالاترین سطح را هدف قرار داده است.در 1 سال اخیر،کمتر سازمانی را می‌توان یافت که هیچ تلاشی در این زمینه‌ نداشته باشد.

امروزه پیشرفت فناوری و حرکت دنیای عظیم‌ رایانه با سرعت غیر قابل تصور آن از یک سو و توقعات و نیازهای روزافزون مشتریان و ارباب رجوع‌ در محیطهای اداری از سوی دیگر،سازمان‌ها را مجبور به استفاده از روش‌های سریع‌تر و ساده‌تری‌ برای انجام عملیات روزمره کرده است.این امر در کشور ما،در مکاتبات داخل سازمان و مکاتبات بین‌ سازمانی نمود بیشتری دارد(جراحی،144،1383).

در این تحقیق با توجه به مطالب ارائه شده و اهمیت تصمیم گیری مدیران ،همچنین مکانیزاسیون  مکاتبات اداری سعی بر آن است تا به برسی مقایسه ای عملکرد مدیران در تصمیم گیری در شهرداری استان تهران بپردازیم. بنابراین سوال این تحقیق به صورت زیر مطرح شده است:

آیا  سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری و حوزه ستادی آن تاثیر دارد؟

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

در ضرورت انتخاب موضوع رساله حاضر میتوان بیان داشت که: فناوری و ابزارهای الکترونیک و رایانه­­ ای در دهه گذشته پدیده انفجار اطلاعات را موجب شدند و به طور حتم تاثیر مهمی را بر جهت گیری جوامع و اطلاعات موردنیاز آنها خواهند گذاشت . امروزه نه تنها مدیران ارشد و مدیران اجرایی، بلکه تمام اقشار اجتماع چون محققان و دانشوران و تجار ناگزیر از استفاده اطلاعات الکترونیکی هستند . کاربران نظام اطلاعات، اطلاعات را چون یک منبع ارزشمند، هم سنگ سرمایه و نیروی کار به کار می برند . از آنجا که اطلاعات مهم و ارزشمند هستند و اساسی برای کل فعالیتهای سازمان محسوب می شوند، لذا بایستی سسیتم هایی را برپا کرد تا بتوانند اطلاعات را تولید و آنها را مدیریت کنند . هدف نهایی چنین سیستم هایی کسب اطمینان از صحت، اعتبار و روایی اطلاعات دردسترس در زمان موردنیاز و به شکل قابل استفاده است . امروزه سیستم های اطلاعاتی نقش اساسی در همه زمینه های فعالیت یک شرکت ایفا می کنند . توجه به سازمان های موفق نشان می دهد که همگی آنها به سیستم های اطلاعاتی جهت فعالیت روزانه شان مجهزند. چالش حقیقی که سازمانها با آن روبرو هستند، صرفاً به کارگیری سیستم های اطلاعاتی متکی به رایانه نیست، بلکه هدف اساسی «استفاده اثربخش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت» است . سیستم های اطلاعاتی که به عنوان منبعی ارزشمند محسوب می شوند، توانایی مدیران و کارکنان را افزایش داده و امکان تحقق اثربخش اهداف سازمان را با بهره وری بالا موجب می­گردند.

متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم   می سازد . نرم افزار اتوماسیون  به عنوان بخشی  از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش  عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است و می تواند به خوبی پاسخگوی  نیاز های یاد شده باشد . در پازل چند مربعی قدرت آنچه که مهم است این است که دیگر ، قدرت در نهاد ها ( مثل قدرت )، سازمان ها یا کنترل کنندگان نماد ها  متمرکز نیست . قدرت در شبکه های جهانی ثروت ، اطلاعات و تصاویر که نظامی با هندسه متغیر و جغرافیایی غیر مادی است ، نشر می یابد و استحاله می شود اما از بین نمی رود(بهشتیان،182،1387).

این تحقیق و نتایج آن نه تنها می تواند در آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغایرتهای احتمالی سیستم اتوماسیون در سازمان متبوع موثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب و  ناگزیر الزامات سازمانهای مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری نرم افزاری عصر جدید در سازمانهای همنوع و در سطح وسیعتر در سازمانهای زیر مجموعه وزارت کشور و سایر سازمانها نقش آفرینی کند.

4-1 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی

  • اهداف فرعی
  • بررسی اجرای اتوماسیون اداری برسرعت و سهولت تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی
  • بررسی اجرای اتوماسیون اداری براقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی
  • بررسی اجرای اتوماسیون اداری بر میزان صحت و دقت تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی
  • بررسی بهبود تصمیم­گیری مدیران دربین گروههای تحصیلی­و معاونتهای مختلف سازمان
  • بررسی میزان سابقه افراد بربهبود تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی

تعداد صفحه:142

قیمت : 37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com