پایان نامه تاثیرمشاوره بر انگیزه پیشرفت تحصیلی وخودپنداره دانش آموزان آموزش و پرورش تهران

 دانلود متن کامل پایان نامه  تاثیرمشاوره بر انگیزه پیشرفت تحصیلی وخودپنداره دانش آموزان آموزش و پرورش تهران

موضوع :

تاثیرمشاوره بر انگیزه پیشرفت تحصیلی وخودپنداره دانش آموزان آموزش و پرورش تهران

استاد راهنما:

آقای دکتر مصیب یار محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1-1            مقدمه

از میان تمام آموزشگاههایی که فعالیت  آموزشی دارند، آموزش وپرورش تاثیر گذار ترین نهاد در عرصهء تحول وپیشرفت یک کشور است .

آموزش وپرورش میلیونها ذهن سرشار را در اختیار دارد. ذهنهای مستعد ولبریز از آموختن.

لانت میگوید: “دربین ابداعات بشر دو تا از مابقی مشکلتر است ، هنر مملکت داری و هنر تعلیم وتربیت”(شکوهی،1374).

از وظائف اساسی آموزش وپرورش ، تعلیم وتربیت افراد به منظور موفقیت در امر تحصیل است . موفقیت وپیشرفت تحصیل دانش آموزان هر جامعه نشاندهندهء موفقیت نظام آموزشی در زمینهء توجه به نیازهای فردی است (حسین طباطبایی و قدیمی ،1388).

میدانیم که افکار و احساسات و باورهای ما به هم وابسته است . افکار ما می تواند احساسات مارا تقویت یا خلق کند. پس میتوانیم با انتخاب شیوهء تفکر در بارهء دنیای اطراف و تفسیر آن، چگونگی احساسی راکه به خود داریم، کنترل کنیم . که این نتیجهء مهمی را بدنبال دارد. وقتی شیوهء تفکر خود را تغییر می دهیم ، میتوانیم باورهایمان را نیز در بارهء خودمان تغییر دهیم (شیبان ،1383).

انگیزه ، پدیده ای است تحت تاثیر چهار عامل : موقعیت (محیط ، محرکهای بیرونی)،مزاج (حالتهای درونی ارگانیزم )، هدف (منظور وگرایش)، ابزار (وسایل رسیدن به هدف) . انسان برای دستیابی به هدفها ، نیازها و غرایز اش به انگیزه نیازدارد.

در بین دانش آموزان انگیزه برای ادامهء تحصیل وپیشرفت اهمیت زیادی دارد و برای رسیدن به موفقیت نیاز به یادگیری احساس میشود. .پس انگیزه، دلیل رفتار رانشان میدهد تا بتواند به روش خاصی عمل کند وبرای رسیدن به انگیزه، یادگیری و آموزش مطرح می شود. رفتار با انگیزه ، جهت دار است (یوسفی ،قاسمی، فیروزنیا ،1388).

فرد با انگیزه، با انرژی وتلاش بیشتری به سوی هدف خاص می رود ودر رسیدن به آن ارادهء بیشتری خواهد داشت .

آموزش دادن، نیازمند برنامه های خاصی است که باعث هدایت دانش آموز میشود. از میان این برنامه ها میتوان به مشاوره اشاره کرد که با پیشرفت و ایجاد انگیزه رابطه دارد . کمبود مشاوره مشکلی است که میتواند به عملکرد ضعیف تحصیلی منجر شود وهمچنین مشکلات سازگاری را همراه داشته باشد (رحمتی،1389).

 

1-2      بیان مسئله

مشاوره با ایجاد تفکر درست مایه رشد وتوسعه ذهن ، افکار وتصورات میشود (سولسون ،2005) معتفداست درمان هایی مانند آرامش دادن درونی ،تفکر مثبت ودرست ،تغییرشیوهء تفکر، داروهای بدون عوارض هستند که نیاز به تجویز پزشک ندارد. محققان دریافتند که اندیشهء درست، امیدواری را دردلها می کارد و توسعهء آن راهی است برای غلبه بر اضطراب (به نقل از مردان ،1388).

جوان یا نوجوان در دوره دبیرستان با بحران ها ومشکلات زیادی (هویت یابی ،عزت نفس )روبرو میباشد و دچار ناسازگاری می شود. برای پشت سر گذاشتن این دوره با موفقیت ،نیاز به راهنما یی ویادگیری مهارت دارد . یکی از آن راهها مشاوره است که تقویت انگیزه پیشرفت تحصیلی وارتقاء سطح خودپنداره را که ایجاد می کند.

یکی از مشکلات نوجوانان وجوانان در سالهای اخیر فقدان انگیزه می باشد. دانش آموزانی هستند که از لحاظ توانائی واستعداد یادگیری شبیه بهم اند، ولی در پیشرفت تحصیلی تفاوت هایی با هم دارند . این تفاوتها در فقدان انگیزه باعث ناکامی در تحصیل می شود و همچنین باعث افزایش هزینه های تحصیلات می گردد که سالانه بخشی از بودجه های کشور به دلیل افت تحصیلی وکارکرد پایین آموزشی بهدر می رود (کهنوایی ،1380).

مسأله پیشرفت تحصیلی یکی از مسائل امروز، در آموزش وپرورش دنیاست. اگر  بخواهیم دانش آموزان موفق تری پرورش دهیم ، ضروری است عوامل موثر در موفقیت تحصیلی را شناسایی وبرنامه ریزی دقیقی داشته باشیم. این شناسایی علتها در بازنگری هدفهای آموزش و پرورش برمبنای علاقه ها، استعدادها، ظرفیت ها و با توجه به نیازهای جامعه، به برنامه ریزی درسی نیاز دارد (حسینی طباطبایی و قدیمی مقدم، 1388) .

از جمله مهارتها که مورد تأکید زیاد مربیان بوده است، مشاوره وراهنمایی می باشد. کمک میکند تا تصمیمات خود را با آگاهی انتخاب نمایند (خانزاد،1383). اهمیت این موضوع باید در نظر والدین، مربیان و مسئولان تعلیم وتربیت باشد .

نظریهء نظام های انگیزشی (MST) فورد ،از جمله نظریاتی است که در آن رابطه بین مهارتها وپیشرفت تحصیلی بیان شده است. این نظریه ابعاد مختلفی دارد ویک مدل جامع برای انگیزه ی  همه رفتارهای انسان است. (دیوید برنز، 1999) در این نظریه رابطهء بین دادن مهارتها وپیشرفت تحصیلی را به شکلی تحولی ارائه داده است. این رابطه، اهداف مشاوره را با اهداف تحصیلی ، پیشرفت می دهد. یعنی پیشرفت در مشاوره مقدمه مهمی است برای پیشرفت در تحصیل.

عدم وجود انگیزه ی پیشرفت رضایت بخش دانش آموزان در تحصیل، معضل اصلی خانواده ها محسوب می شود و وجود انگیزه برای تحصیل وپیشرفت در دورهءدبیرستان به دلیل دوره ورود به آموزش عالی از حساسیت بیشتری برخوردار است .

برهمین اساس در این پژوهش تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و مشاوره بر عملکرد تحصیلی و انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان وارتقاء خود پنداره ی دانش آموزان در دوره ی متوسطه مورد بررسی قرار گرفت.

1-3      اهمیت و ضرورت پژوهش

از آنجایی که عوامل پیچیده وگاه ناشناخته ای برکمیت وکیفیت یادگیری دانش آموزان وپیشرفت تحصیلی آنها تأثیر می گذارد، ویکی از عواملی که می تواند تأثیر زیادی در پیشرفت تحصیلی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته وگاه بعنوان یک عامل مستقل مطرح ومورد برسی قرار گیرد، انگیزه تحصیلی دانش آموزان میباشد. در حقیقت به جهت ارتباطهای  موجود بین انگیزه تحصیلی وپیشرفت تحصیلی، برخی از متخصصان وپژوهشگران حوزه آموزش وپرورش توجه زیادی به انگیزه تحصیلی وعوامل تأثیر گذار به آن داشته اند. در چنین موقعیت هایی آموزش مهارتهای اساسی برای نوجوانان وجوانان به منظور تقویت انگیزهء آنها و بالطبع بالا بردن خودپنداره وموفقیت تحصیلی آنها بسیار مفید وسودمند خواهد بود.

بر طبق بررسی ها می توان مهارتها یی را یاد گرفت تا در عدم پیشرفت تحصیلی ایمن شد. آموزش این مهارتها بوسیلهء مشاور وراهنما یی به دانش آموز کمک می کند تا خود را بهتر بشناسد ودر بارهء خود وزندگی بهتر بیندیشد.

در آموزش دادن مهارتها، دانش آموز تشویق می شود تا تجربه های خود ونقش آن در افزایش خود پندارهءمثبت و درافزایش احترام به خود را بشناسد ودر عین حال توانایی شناخت جنبه های مثبت دیگران را کسب نمایید ومی آموزند تا ارتباط میان افکار واحساسات و رفتارهای خود را درک کنند.

آموزش این مهارتها به خود پندارهء دانش آموز دیدگاهی مثبت و واقع بینانه می دهد تا بتواند در جهت افزایش انگیزه خود در راه پیشرفت تحصیلی گام بردارد.

1-4      اهداف پژوهش

هدفهای کلی پژوهش به شرح زیر است :

تأثیر مشاوره بر انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و خود پنداره دانش آموزان آموزش و پرورش تهران می باشد.

از دیگر اهداف، تعیین تاثیر مشاوره بر  دانش آموزانی که نمی توانند خودشان را با موقعیت جدید سازگار سازند. زیرا بر طبق نظر (پینتریچ، 2003 )، غالبا دانش آموزان با موقعیت هایی که مواجهه می شوند نمی توانند خواسته های خود را برآورده سازند و تکالیفشان را با کمک دیگران انجام می دهند.

1-6      فرضیات پژوهشی:

1- بین مشاوره و راهنمایی و ایجاد انگیزه ی تحصیلی رابطه ی مستقیم و مثبت وجود دارد.

2- بین مشاوره و راهنمایی و ایجاد خودپنداره درست به دانش آموزان رابطه ی مستقیم  و مثبت وجود دارد.

تعداد صفحه :113

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***