پایان نامه تاثیرابعاد ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

 

عنوان:

تاثیرابعاد ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان

مورد مطالعه: (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

 

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 3

1-1- بیان مسئله: 4

1- 2- اهمیت و ضرورت تحقیق: 6

1-3- اهداف تحقیق: 6

1-3-1- اهداف اصلی: 6

1-3-2- اهداف فرعی: 6

1-4- فرضیه های تحقیق: 7

فرضیه اصلی: 7

فرضیه های فرعی: 7

1-5- تعریف متغیرهای تحقیق: 7

1-5-1-1- تعریف نظری ابعاد ساختاری (رسمیت، پیچیدگی، تمرکز) 7

1-5-1-2- تعریف عملیاتی ابعاد ساختاری (رسمیت، پیچیدگی، تمرکز) 8

1-5-2- رضایت شغلی: 8

1-5-2-1-تعریف نظری رضایت شغلی.. 8

1-5-2-2- تعریف عملیاتی رضایت شغلی.. 8

1-6- قلمرو تحقیق: 8

1-6-1- قلمرو موضوعی: 8

1-6-2- قلمرو مکانی: 8

1-6-3- قلمرو زمانی: 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه. 10

2-1- ابعاد ساختاری سازمان. 11

2-1-1- تعریف سازمان. 11

2-1-2- ابعاد سازمان: 12

2-1-3- تعریف ساختار سازمانی: 13

اثرات مثبت ساختارسازمانی صحیح: 15

طراحی ساختارسازمان. 15

2-1-4- ابعاد ساختاری: 15

2-1-4-1- رسمیت… 16

چرارسمیت مهم است؟. 17

2-1-4-2- پیچیدگی.. 18

چرا پیچدگی مهم است؟. 19

2-1-4-3- تمرکز. 20

چراتمرکز مهم است؟. 21

2-1-4-4- ارتباط ابعاد ساختار سازمانی.. 23

تمرکز و پیچدگی.. 23

تمرکز و رسمیت… 23

رسمیت و پیچدگی.. 24

2-1-5- ابعاد محتوایی.. 25

2-1-5-1- اندازه یا بزرگی سازمان. 25

2ـ1ـ5ـ2ـ تکنولوژی سازمان: 26

2ـ1ـ5ـ3ـ محیط.. 26

2ـ1ـ5ـ4ـ استراتژی.. 27

2ـ1ـ5ـ5ـ فرهنگ… 27

2-1-6- دو عنصر کلیدی ساختار تفکیک و تلفیق.. 27

2-2- رضایت شغلی.. 29

2ـ2ـ1ـ تعریف شغل.. 29

2ـ2ـ2ـ خصوصیات شغل.. 29

2ـ2ـ3ـ عوامل انتخاب شغل.. 31

2ـ2ـ3ـ1ـ وضع جسمانى.. 31

2ـ2ـ3ـ2ـ استعداد. 31

2ـ2ـ3ـ3ـ رغبت… 31

2ـ2ـ3ـ4ـ امکانات فردى ـ اجتماعى.. 31

2ـ2ـ4ـ ماهیت و مفهوم رضایت شغلی.. 32

2ـ2ـ5ـ اهمیت مبحث رضایت شغلی.. 32

2ـ2ـ5ـ1ـ بهره وری.. 33

2ـ2ـ5ـ2ـ غیبت کارکنان. 33

2ـ2ـ5ـ3ـ جابجایی.. 34

2ـ2ـ5ـ4ـ تعهد سازمانی.. 35

2ـ2ـ6ـ آثار وجود رضایت شغلى.. 38

الف ـ رضایت و ترک خدمت… 38

ب ـ رضایت از شغل و غیبت از کار. 38

ج ـ رضایت و عملکرد. 38

2ـ2ـ7ـ تأثیررضایت شغلى بر سازمان. 39

2ـ2ـ8ـ نظریه هاى رضایت شغلى.. 39

2ـ2ـ8ـ1ـ نظریه امید و انتظار. 40

2ـ2ـ8ـ2ـ نظریه ارزش… 41

2ـ2ـ8ـ3ـ نظریه بریل.. 41

2ـ2ـ8ـ4ـ نظریه نقشى.. 42

2ـ2ـ8ـ5ـ نظریه نیازها 42

2ـ2ـ8ـ6ـ نظریه هرزبرگ… 43

2ـ2ـ8ـ7ـ نظریه هالند. 44

2ـ2ـ9ـ عوامل شغلی موثر بر رضایت شغلی.. 45

2ـ2ـ10ـ عوامل رضایت شغلى.. 47

2ـ2ـ11ـ ابعاد مورد توافق برای رضایت شغلی.. 50

2ـ2ـ12ـ روشهای سنجش رضایت شغلی.. 50

2ـ2ـ12ـ1ـ سنجش کلی: 50

2ـ2ـ12ـ2ـ سنجش تفصیلی: 51

2ـ2ـ13ـ ابزارهای سنجش رضایت شغلی.. 51

2ـ2ـ13ـ1ـ پرسشنامه (استفاده از مقیاس های رتبه بندی) : 51

2ـ2ـ13ـ2ـ مصاحبه: 52

2ـ2ـ13ـ3ـ وقایع حساس: 52

2ـ2ـ13ـ4ـ رفتارهای آشکار : 53

2ـ2ـ14ـ مقیاس های سنجش رضایت شغلی.. 53

2ـ2ـ14ـ1ـ شاخص توصیفی شغل (JDI) 54

2ـ2ـ14ـ2ـ پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ ) 54

2ـ2ـ14ـ3ـ پرسشنامه رضایت شغلی بریفیلد و روث… 55

2ـ2ـ14ـ4ـ پرسشنامه رضایت شغلی دانت… 55

2ـ2ـ14ـ5ـ مقیاس SRA.. 56

2ـ2ـ14ـ6ـ مقیاس مورس… 56

2ـ2ـ14ـ7ـ مقیاس شغل به گونه کلی (JIG) 56

2-3- پیشینه پژوهش… 57

2-3-1 ابعاد ساختار سازمانی.. 57

پیشینه داخلی.. 57

پیشینه خارجی.. 59

2-3-2 رضایت شغلی.. 61

پیشینه داخلی.. 61

پیشینه خارجی.. 64

2-4- نتیجه گیری.. 66

2-5- مدل مفهومی تحقیق: 67

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

مقدمه. 69

3-1- روش تحقیق.. 69

3-2- متغیرهای تحقیق.. 70

3-2-1- متغیر مستقل.. 70

3-2-2-  متغیر وابسته. 70

3-3- نحوه جمع آوری داده ها 70

3-4- جامعه آماری.. 71

3-5- نمونه آماری.. 71

3-6- ابزار سنجش تحقیق.. 72

3-7- روایی و پایانی پرسشنامه. 74

3-7-1- تعیین روایی پرسشنامه. 74

3-7-2- تعیین پایایی پرسشنامه. 75

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های آماری مورد استفاده 76

3-9- جمع‌بندی.. 77

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه. 79

4-1- آمار توصیفی.. 79

4-1-1- سن.. 79

4-1-2- تأهل.. 79

4-1-3- مدرک تحصیلی.. 80

4-1-4- سابقه کار. 81

4-1-5- مدرک تحصیلی.. 82

4-1-6- حقوق.. 83

4-2- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 84

4-2-1- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف… 84

4-2-2- آزمون میانگین یک جامعه آماری.. 86

4-2-2-1- وضعیت امکانات رفاهی.. 86

4-2-2-2- وضعیت امکانات آموزشی.. 86

4-2-2-3- وضعیت خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مدیریتی.. 87

4-2-2-4- وضعیت امنیت شغلی.. 87

4-2-2-5- وضعیت روابط انسانی.. 87

4-2-2-6- وضعیت پایگاه اجتماعی.. 88

4-2-2-7- وضعیت رسمیت ساختار سازمانی.. 88

4-2-2-8- وضعیت تمرکز ساختار سازمانی.. 88

4-2-2-9- وضعیت پیچیدگی ساختار سازمانی.. 89

4-2-3- آزمون همبستگی پیرسون. 90

4-2-3-1- آزمون فرضیه اصلی.. 90

4-2-3-2- آزمون فرضیات فرعی.. 91

4-2-3-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول. 91

4-2-3-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 92

4-2-3-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم. 93

4-2-4- رگرسیون. 94

4-2-5- آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. 95

4-2-5-1 ازاین آزمون به منظور رتبه بندی ابعاد رضایت شغلی استفاده می شود. 95

4-2-5-2 ازاین آزمون به منظور رتبه بندی ابعاد ساختار سازمانی استفاده می شود. 97

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه. 99

5-1- نتایج حاصل از یافته های تحقیق.. 99

5-1-1- بحث درباره نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف… 99

5-1-2- بحث درباره نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق.. 99

5-1-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اخص اول. 99

5-1-2-2- نتایج حاصل از فرضیه اخص دوم. 100

5-1-2-3- نتایج حاصل از فرضیه اخص سوم. 101

5-1-2-4- نتایج حاصل از فرضیه اصلی.. 101

5-1-3- بحث درباره نتایج حاصل از آزمون فریدمن.. 103

5-2- بحث درباره نتایج حاصل از رگرسیون. 103

5-3-  پیشنهادها 104

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق.. 104

5-3-1-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه فرعی اول. 104

5-3-1-2- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه فرعی دوم. 105

5-3-1-3- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه فرعی سوم. 105

5-3-2- ارائه پیشنهادهای برای تحقیقات آتی.. 106

5-4- محدودیت های تحقیق.. 107

پیوست ها

پیوست 1ـ پرسشنامه تحقیق.. 109

پیوست 2ـ خروجی‌های SPSS. 115

منابع و مأخذ

منابع فارسی.. 132

منابع لاتین.. 136

 

چکیده انگلیسی. 137

 

فهرست جداول

جدول3-1:علائم آماری.. 72

جدول 3-2: شکل کلی و امتیازبندی پرسشنامه تحقیق.. 73

جدول 3-3: جدول شماره سوالات مربوط به هر متغیر و ابعاد آنها 74

جدول 3-4: آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر. 76

جدول 4-1: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن.. 79

جدول 4-2: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تأهل.. 79

نمودار 4-1: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تأهل.. 80

جدول 4-3: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب مدرک تحصیلی.. 80

نمودار 4-2: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب مدرک تحصیلی.. 81

جدول 4-4: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه کار. 81

نمودار 4-3: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه کار. 82

جدول 4-5: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سطح سازمان. 82

نمودار 4-4: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سطح سازمانی.. 83

جدول 4-6: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب حقوق.. 83

نمودار 4-5: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب حقوق.. 84

جدول 4-7 : جدول بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. 85

جدول 4-8: وضعیت میانگین و انحراف معیار متغیرها 89

جدول 4-9: نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری متغیرها 90

جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی.. 91

جدول 4-11 نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول. 92

جدول 4-12 نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم. 92

جدول 4-13 نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی سوم. 93

جدول 4-14 : خلاصه مدل. 94

جدول 4-15 : جدول ANOVA.. 94

جدول 4-16 : جدول ضرایب رگرسیون. 94

جدول 4-17 : اولویت بندی ابعاد رضایت شغلی برحسب میانگین رتبه با استفاده ازآزمون فریدمن.. 96

جدول 4-18 : معنی داری آزمون فریدمن ابعاد رضایت شغلی.. 96

جدول 4-19 : اولویت بندی ابعاد ساختار سازمانی برحسب میانگین رتبه با استفاده ازآزمون فریدمن.. 97

جدول 4-20 : معنی داری آزمون فریدمن ابعاد ساختار سازمانی.. 97

جدول 5-1 : نتایج آزمون فرضیه اخص اول. 100

جدول5-2 : نتایج آزمون فرضیه اخص دوم. 100

جدول 5-3 : نتایج آزمون فرضیه اخص سوم. 101

جدول 5-4 : نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 101

جدول 5-5 : نتایج آزمون فریدمن برای ابعاد رضایت شغلی.. 103

جدول 5-6 : نتایج آزمون فریدمن برای ابعاد ساختار سازمانی.. 103

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تأهل.. 80

نمودار 4-2: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب مدرک تحصیلی.. 81

نمودار 4-3: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه کار. 82

نمودار 4-4: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سطح سازمانی.. 83

نمودار 4-5: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب حقوق.. 84

فهرست شکل ها

شکل (2 – 1)  ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان 13

شکل (2ـ2): مدل طراحی شغل.. 30

شکل(2ـ3): علل و پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی 35

شکل (2ـ4): ابعاد عملکرد 41

شکل(2-5) رابطه بین استرس ، رضایت و چهار بعد از توانمندسازی روانشناختی.. 65

شکل (2-6 ) مدل مفهومی تحقیق.. 67

 

 

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر «ابعاد ساختاری سازمان» بر «رضایت شغلی» کارکنان در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم انجام گرفته است. هدف از انجام آن، شناسایی ابعاد ساختار سازمانی و تاثیر «ابعاد ساختاری سازمان» بر «رضایت شغلی» در بین کارمندان در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم می باشد.

روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. منظور سنجش متغیرهای « ابعاد ساختاری سازمان » و «رضایت شغلی» طبق تعریف و با توجه به متون نظری مربوط به آن و در تحقیقات پیشین، از پرسشنامه آقای سید محمد مقیمی بهره گرفته شده است که دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده ها می باشد.

پس از برآورد نمونه تحقیق با بهره گیری از فرمول کوکران، از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای دسترسی به اعضای نمونه مورد استفاده قرار گرفت، که نمونه این تحقیق 81 نفر به دست آمد.

از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد،نتایج آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی مثبت بین ابعاد ساختاری سازمان و رضایت شغلی در بین کارکنان بود. در سطح اطمینان 95% فرضیه اصلی و هر 3 فرضیه، تأیید شدند.در مجموع ضریب همبستگی بین ابعاد ساختاری سازمان و رضایت شغلی 771/0 به دست آمد. همچنین از رگرسیون برای تأثیر بین این دو متغیر استفاده شد که پیچیدگی بیشترین تأثیر را بر رضایت شغلی داشت.

واژگان کلیدی:

ابعاد ساختاری سازمان، رسمیت، پیچیدگی، تمرکز، رضایت شغلی

مقدمه

سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوند قوی میان اجزا و عناصر تشکیل­دهنده­ی آن است. نیروی انسانی جزء جدایی ناپذیر و از مهم­ترین ابزارها برای پیشبرد اهداف در هر سازمانی است و مطالعه رضایت کارکنان در محیط کار به دلیل اهمیت زیاد نیروی انسانی درمقایسه با سایر منابع درون سازمانی حائز اهمیت است (Houte,2006).

رضایت شغلی یکی از سازه هایی است که در ادبیات مدیریت و رفتار سازمانی بیشتر مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته است. اهمیت رضایت شغلی به دلیل رابطه آن با دیگر پیامدهای سازمانی، شامل : غیبت، تعهد سازمانی، جابجایی شغلی و عملکرد است . با توجه به تأثیر سریع تغییرات محیطی بر روی سازمانها و شکل گیری تغییرات سازمانی این الزام ایجاد شده است که چگونگی حفظ کارکنان، تعهد و رضایت شغلی آنان را درک کنیم (smith,1992). رضایت شغلی برای مدت طولانی یک موضوع مهم در تحقیقات سازمان بوده است (hoppock,1935). به طوری که  بررسی­ها در این زمینه نشان می­دهد که از سال 1976 به بعد در این مورد بیش از 3000 مطالعه انجام شده است (اصل سلیمانی و دیگران،1386).رضایت شغلی از یک بعد به باور کارکنان از جنبه­های مختلف و از طرف دیگر به ابعاد شغل مانند رضایت از طریق ارتباطات، همکاران، قدرشناسی و … تأکید می­کند (Jackson et al,2005). برپایه­ی فراتحلیل 44 پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه­های تهران با موضوع رضایت شغلی نتیجه گرفته شد که در مطالعات رضایت شغلی می­توان 3 گروه متغیر را تشخیص داد، گروه متغیرهای ماهیتی، سازمانی و فردی ( ازکیا و توکلی، 1385). ابعاد سازمانی مورد مطالعه در رضایت شغلی به ویژگی­های محیط کار و زمان انجام تحقیق بستگی دارند.

بطور کلی رضایت شغلی موضوعی است که تا حدود زیادی مربوط به برداشت­های شغلی افراد است و نمی­توان بطور مطلق و مستقل درباره­ی آن اظهارنظر کرد.اصولاٌ عبارت رضایت شغلی مفهومی است که عوامل مختلفی در شرایط مختلف برآن تأثیر می­گذارند مانند همکاران،شرایط اقتصادی، ساختارسازمانی،فقدان تلاش وتنوع در شغل، عدم توازن بین شرایط احراز شغل و خصوصیات تجربی و تحصیلی شاغل، فقدان نظام قدرشناسی و ارزشیابی(فقهی، فرهمند،1381).بنابراین  یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رضایت شغلی ساختار سازمانی است. در این مطالعه ما روی ابعاد سازمانی رضایت شغلی و رابطه آن با ساختار سازمان (رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) تمرکز داریم؛ که اغلب در مطالعات تاکنون این متغیرهای اثرگذار روی رضایت شغلی مورد توجه قرار نگرفته­اند (willem et al,2007).

 

 

1-1- بیان مسئله:

بدون تردید دنیای کنونی، دنیای سازمانهاست و متولیان این سازمانها انسانها هستند. انسانهایی که در کالبد سازمان روح میدمند و آن را به حرکت در آورده، اداره می کنند. سازمانها بدون وجود نیروهای انسانی نه تنها معنی و مفهومی ندارند، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود. از اینرو نیروی انسانی شریف ترین و ارزشمندترین عامل تولید است. عامل انسانی در سازمان شامل همه افراد و کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران متخصص، کارشناسان، کارمندان و کارگران در رده های مختلف شغلی می باشند. همچنین با وجود اینکه تقریبا همه سازمانها به سیستم فناوری مجهز شده اند، ولی همچنان برای ادامه حیات و بقای سازمان نقش عوامل انسانی به عنوان عامل اصلی و حیاتی و راهبردی کاملا مشهود است و  موثرترین رکن تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حساب می آید. منابع انسانی به تصمیمات سازمانی شکل بخشیده و مشکلات آن را برطرف می کنند و بهره وری را عینیت می بخشند، سودآوری سازمان به انسان وابسته است. به همین جهت، با عامل انسانی باید در نهایت احترام و عزت برخورد شود، زیرا سالها وقت صرف میشود و سرمایه های فراوانی هزینه میگردد تا انسانهای متخصص، فهیم و متعهد تربیت شوند و پس از سالها برنامه ریزی به اوج بازدهی برسند. رضایت شغلی نشان دهنده نگرش کارکنان نسبت به شغل خود از جنبه های مختلف است. سه دسته متغیر ماهیتی، سازمانی و فردی برای تاثیر روی رضایت شغلی شناخته شده اند که از میان متغیرهای سازمانی، ساختار سازمانی و سه بعد اصلی آن یعنی تمرکز، رسمیت و پیچیدگی بر روی رضایت کلی از شغل و ابعاد آن یعنی رضایت از ماهیت کار، سرپرست و… مورد بررسی قرار گرفته اند (دهقانپور، 1389).

اهمیت رضایت شغلی به دلیل رابطه آن با دیگر پیامدهای سازمانی شامل: غیبت، تعهد سازمانی، جابجایی شغلی و عملکرد است. با توجه به تاثیر سریع تغییرات محیطی بر روی سازمانها و شکل گیری تغییرات سازمانی این الزام ایجاد شده است که چگونگی حفظ کارکنان، تعهد و رضایت شغلی آنان را درک کنیم (smith,1992). رضایت شغلی از یک بعد به باور کارکنان از جنبه های مختلف و از طرف دیگر به ابعاد شغل مانند رضایت از طریق ارتباطات، همکاران، قدر شناسی تاکید میکند. (Jackson et al,2005). رضایت شغلی موضوعی است که تا حدود زیادی مربوط به برداشتهای شغلی افراد است و نمی توان بطور مطلق و مستقل درباره آن اظهار نظر کرد. رضایت شغلی مفهومی است که عوامل مختلفی در شرایط مختلف بر آن تاثیر می گذارند مانند همکاران، شرایط اقتصادی، ساختار سازمانی، فقدان تلاش و تنوع در شغل، عدم توازن بین شرایط احراز شغل و خصوصیات تجربی و تحصیلی شاغل، فقدان نظام قدرشناسی و ارزشیابی (فقهی، هنرمند، 1381). بنابراین یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رضایت شغلی ساختار سازمانی است. ساختار سازمانی چارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سیستم ها و فرایندهای عملیاتی و افراد و گروههایی است که برای نیل به هدف تلاش می کنند (jamz,1998). ساختار یک سازمان را می توان مجموعه راههایی دانست که طی آن فعالیتهای سازمان به وظیفه های شناخته شده تقسیم ومیان این وظیفه ها هماهنگی تامین می شود.(مینتزبرگ، 1388)  بنابراین ساختار سازمانی روابط در سازمان و نیز جایگاه افراد در سازمان و حدود ودامنه اختیارات آنها را مشخص می کند.

در تعیین ابعاد ساختاری سازمان عوامل زیادی را برشمرده اند از جمله این عوامل می توان به اجزای اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، رسمیت، ترکیب، حرفه گرایی، حیطه کنترل، تخصص گرایی، استاندارد کردن و حیطه عمودی اشاره کرد (استیفن رابینز، 1388)؛ که اکثر نظریه پردازان سازمانی از میان آنها روی سه بعد تمرکز، رسمیت و پیچیدگی اتفاق نظر دارند. پیچیدگی به میزان تفکیکی که در سازمان وجود دارد اشاره می کند که به سه قسم تفکیک افقی، عمودی و جغرافیایی تقسیم می شود (همان منبع). رسمیت[1] یعنی حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش به قوانین، مقررات و رویه ها متکی است و میزان یا حدی است که مشاغل سازمانی استاندارد شده اند.(همان منبع). تمرکز[2] به این معناست که مرکز ثقل تصمیم گیری در راس سلسله مراتب سازمانی قرار داشته باشد به عبارت دیگر، اختیار تصمیم گیری در سازمان محدود به راس سازمان بوده و تمامی یا حداقل اکثریت تصمیمات سازمان توسط مدیران ارشد اتخاذ شده و به سطوح سازمان و قاعده هرم سازمانی جریان می یابد (همان منبع).

از آنجا که در میان عوامل رضایتمندی، سه بعد فوق از ساختار سازمان نقشی برجسته دارد، قلمرو این رساله نیز تنها محدود می شود به بررسی تاثیر ابعاد ساختار سازمانی (تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) بر کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. در همین راستا این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسشهاست:

  1. آیا ابعاد ساختاری سازمان (تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) بر رضایت شغلی کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تاثیر دارد؟
  2. میزان تاثیر بخشی تمرکز، پیچیدگی و رسمیت بر رضایت کارکنان دفتر تبلیغات تا چه حدی است؟

 

 

1- 2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

میزان رضایت شغلی معرف نگرش مثبت یا منفی فرد از شغل خود است و متأثر از عوامل متعددی می باشد (سید جوادین،1381). رضایت شغلی می تواند به عنوان یک رویکرد جهانی از احساسات و عواطف درک شده کارکنان مبتنی بر تجربه ی کار تعریف شود (Locke,1987).رضایت شغلی فاکتور بسیار مهمی در زندگی شغلی افراد دارد و هر گونه اختلال در آن می تواند آسیب های هنگفتی (چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی) را به شخص و سازمان وی وارد نماید.

از طرف دیگر، ساختار سازمان نیز یکی ازفاکتورهایی است که ممکن است بتواند به طور مستقیم بر زضایت شغلی افراد تأثیر بگذارد. متاسفانه، تاکنون هیچ مطالعه مشابهی به تأثیر بین ابعاد ساختار سازمان بر رضایت شغلی کارکنان نپرداخته است. لذا، با توجه به کمبود شواهد و مدارک لازم در این زمینه، و اهمیت موضوع مورد تحقیق، پژوهش حاضر با این هدف انجام می گیرد.

اما آنچه این تحقیق را از سایر تحقیقات ممتاز می سازد این است که درباره میزان تاثیر ساختار (تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) بر کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است و این برای نخستین بار است که تحقیقی با این موضوع در این سازمان مطرح می گردد.

با توجه به چارچوب نظری این نحقیق که از ترکیب سه پرسش­نامه  استیفن رابینز برای تمرکز (با 10 سوال)،پیچیدگی(با 7 سوال) و رسمیت(با 7 سوال) جهت اندازه گیری ابعاد ساختاری و از پرسشنامه شاخص رضایت شغلی(JDI) برای سنجش رضایت شغلی کارکنان استفاده گردید این اهداف و فرضیات مطرح می شود

 

[1] Formalization

[2] Centralization

تعداد صفحه:154

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com