پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر رفتارهای سیاسی کارکنان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

انشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

مجتمع علوم انسانی ، دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( (M .Sc

گرایش : بازاریابی

عنوان :

بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر

رفتارهای سیاسی کارکنان بیمارستان های دولتی یزد

زمستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

د

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول : کلیات تحقیق 2
1.1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
2.1. بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
3.1. اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 6
4.1. اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 9
5.1. فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 10
6.1. مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
7.1. قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 11
1.7.1. قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………….. 11
2.7.1. قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………………. 11
3.7.1. قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………………………………………. 11
8.1. روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………………. 12
9.1. ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
10.1.روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………… 13
11.1. تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………………. 13
فصل دوم : مطالعات نظری  17
1.2. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
2.2. تعاریفی از مسئولیت اجتماعی …………………………………………………………………………………………….. 18
3.2. تاریخچه مسئولیت اجتماعی شرکت ها ………………………………………………………………………………. 25
4.2. ابعاد مسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………… 28
1.4.2. مسئولیت اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………. 28
2.4.2. مسئولیت قانونی ……………………………………………………………………………………………………………….. 28
3.4.2. مسئولیت اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………… 29
5.2. دیدگاه های مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………………………………….. 30
1.5.2. مدیریت مبتنی بر کسب حداکثر سود ……………………………………………………………………………… 30
2.5.2. مدیریت مبتنی بر اعتماد ………………………………………………………………………………………………….. 30
3.5.2. مدیریت کیفیت زندگی …………………………………………………………………………………………………….. 31
6.2. نظریه های مسئولیت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………. 32
1.6.2. نظریه کلاسیک …………………………………………………………………………………………………………………. 33
1.1.6.2. انتقادهای وارده به دیدگاه کلاسیک ……………………………………………………………………………… 34
2.6.2. نظریه نئوکلاسیک …………………………………………………………………………………………………………….. 36
3.6.2. نظریه ذینفعان …………………………………………………………………………………………………………………… 36
4.6.2. نظریه مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن ………………………………………………………………………….. 38
5.6.2. نظریه عمومی ……………………………………………………………………………………………………………………. 39
6.6.2. نظریه های اخلاق و مسئولیت اجتماعی …………………………………………………………………………… 39
7.6.2. منفعت گرایی یا تئوری فرجام گرایی ……………………………………………………………………………….. 40
8.6.2. وظیفه گرایی یا آغازگرایی ………………………………………………………………………………………………… 40
9.6.2. عدالت توزیعی …………………………………………………………………………………………………………………… 40
10.6.2. آزادی فردی ……………………………………………………………………………………………………………………. 41
7.2. نقش مدیران ارشد شرکت ها در گسترش مسئولیت اجتماعی …………………………………………… 41
8.2. رفتارهای سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………. 42
9.2. پیشینه تحقیق در سطح ملی و بین المللی …………………………………………………………………………. 44
1.9.2. پیشینه تحقیق در سطح ملی …………………………………………………………………………………………… 44
2.9.2. پیشینه تحقیق در سطح بین المللی ………………………………………………………………………………… 48
فصل سوم : روش تحقیق 58
1.3. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59
2.3. روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 60
1.2.3. نحوه گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………… 61
1.1.2.3. تحقیق توصیفی …………………………………………………………………………………………………………….. 61
2.1.2.3. تحقیق آزمایشی …………………………………………………………………………………………………………….. 61
2.2.3. محیط پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 62
3.3. جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 62
1.3.3. جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………….. 62
2.3.3. نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………….. 63
3.3.3. روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………… 63
4.3. ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………

5.3. متغیرهای تحقیق و نقش آن در تحقیق  ……………………………………………………………………………..

64

65

6.3. پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 66
1.6.3. روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. 66
2.6.3. تعیین پایایی ……………………………………………………………………………………………………………………… 67
7.3. روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش …………………………………………………………………………….. 69
1.7.3. مدل سازی معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………………. 69
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق   72
1.4.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
2.4.آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
3.4. آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………. 74
1.3.4. مقایسه متغیرهای پژوهش با حد وسط مقیاس اندازه گیری …………………………………………… 74
2.3.4. مدل اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………… 75
1.2.3.4. مدل بیرونی …………………………………………………………………………………………………………………… 76
2.2.3.4. میانگین واریانس استخراج شده و محاسبه پایایی مرکب …………………………………………….. 80
3.3.4. خروجی های مدل  …………………………………………………………………………………………………………… 81
4.3.4. مدل درونی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 84
5.3.4. آزمون فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 85
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 94
1.5. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 95
2.5. خلاصه ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 95
3.5. نتایج حاصل از مطالعه ی فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………… 96
4.5. پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 98
1.4.5. پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………………………………. 98
2.4.5. پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………… 101
5-6 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 102
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 103
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 103
منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 103
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 112

 

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1.2. دیدگاه های تاریخی اندیشه های مدیریت در خصوص مسئولیت اجتماعی ………………………… 31
جدول 2.2. خلاصه ی پیشینه تحقیق در سطح ملی ………………………………………………………………………………. 53
جدول 2.2. خلاصه ی پیشینه تحقیق در سطح بین المللی ……………………………………………………………………. 55
جدول 1.3. متغیرها،نوع و نحوی محاسبه ی آنها ……………………………………………………………………………………. 65
جدول 2.3. محاسبه پایایی سؤالات مربوط به پرسشنامه ………………………………………………………………………… 68
جدول 1.4. مشخصات جمعیت دموگرافیک …………………………………………………………………………………………….. 74
جدول 2.4. آزمون t یک نمونه برای متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………. 75
جدول 3.4. بررسی ضرایب و مقدار t برای متغیر بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی ……………………………….. 76
جدول 4.4. بررسی ضرایب و مقدار t برای بعد قانونی مسئولیت اجتماعی………………………………………………. 77
جدول 5.4. بررسی ضرایب و مقدار t برای بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی …………………………………………. 77
جدول 6.4. بررسی ضرایب و مقدار t برای متغیر رفتار مجاز سازمانی ……………………………………………………. 77
جدول 7.4. بررسی ضرایب و مقدار t برای متغیر رفتار غیر مخرب قانونی ……………………………………………… 78
جدول 8.4. بررسی ضرایب و مقدار t برای متغیر رفتار مخرب قانونی …………………………………………………….. 78
جدول 9.4. بررسی ضرایب و مقدار t برای متغیر رفتار مخرب غیر قانونی …………………………………………….. 79
جدول 10.4. بررسی شاخص های برازندگی ……………………………………………………………………………………………. 81
جدول 4-11- اثر خطی مستقیم نقش متغیرهای پژوهش در مدل  ………………………………………………………. 84
جدول 12.4. آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………………… 86
جدول 13.4. آزمون فرضیه دوم  ………………………………………………………………………………………………………………. 86
جدول 14.4. آزمون فرضیه سوم  …………………………………………………………………………………………………………….. 87
جدول 23.4. آزمون فرضیه چهارم  ………………………………………………………………………………………………………….. 87
جدول 23.4. آزمون فرضیه پنجم  ……………………………………………………………………………………………………………. 88
جدول 23.4. آزمون فرضیه ششم  ……………………………………………………………………………………………………………. 88
جدول 23.4. آزمون فرضیه هفتم  ……………………………………………………………………………………………………………. 89
جدول 23.4. آزمون فرضیه هشتم  ………………………………………………………………………………………………………….. 89
جدول 23.4. آزمون فرضیه نهم  ………………………………………………………………………………………………………………. 90
جدول 23.4. آزمون فرضیه دهم  …………………………………………………………………………………………………………….. 90
جدول 23.4. آزمون فرضیه یازدهم  …………………………………………………………………………………………………………. 91
جدول 23.4. آزمون فرضیه دوازدهم  ………………………………………………………………………………………………………. 91
جدول 23.4. خلاصه نتایج فرضیات …………………………………………………………………………………………………………. 92

 

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1.1. مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
شکل 2.4.  مدل در حالت اعداد معناداری(t-value) …………………………………………………………………………. 82
شکل 3.4.  مدل در حالت ضرایب مسیر  ………………………………………………………………………………………………. 83

 

چکیده

مسئولیت اجتماعی سازمان، موضوع حساسیت برانگیز و مورد توجه در سال های اخیر بوده و عامل مهمی در بقای هر سازمانی محسوب می شود. مسئولیت اجتماعی فواید و مزایای زیادی در زمینه­های مختلف برای یک سازمان یا شرکت در بر خواهد داشت. لذا هر سازمان و مدیر بازاریابی باید فلسفه ای را برپایه مسئولیت اجتماعی و پای بندی به رفتارهای مسئولانه بیابد. مدل تحقیق حاضر از متغیرهای ابعاد مسئولیت اجتماعی (اخلاقی، قانونی، اقتصادی) و رفتارهای سیاسی کارکنان ­(رفتارهای مجاز سازمانی، رفتار مخرب و غیر مخرب قانونی و رفتار مخرب غیر قانونی) شکل گرفته است. از نظر هدف، روش تحقیق کاربردی و برحسب روش تحقیق؛ همبستگی بوده که با استفاده از ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. کارکنان بیمارستان های دولتی در شهرستان یزد جامعه آماری پژوهش بوده که از بین 280 کارمند ؛ تعداد 162 پرسشنامه به روش تصادفی ساده جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss18 تجزیه و تحلیل گردیده و تایید روابط بین متغیرها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل سازی PLS با استفاده از نرم افزار PLS2 Smart صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی بر رفتارهای مجاز سازمانی، رفتار مخرب غیرقانونی و رفتار غیرمخرب قانونی تأثیر معناداری دارد. بین بعد قانونی مسئولیت اجتماعی با رفتار مخرب غیرقانونی و رفتار غیرمخرب قانونی رابطه معنادار وجود داشته است. همچنین یافته ها نشان می‌دهد که رابطه بین بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی و رفتار غیرمخرب قانونی و رفتار مخرب قانونی و غیرقانونی نیز مورد تایید بوده است.

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

  • مقدمه

سازمان­ها برای انجام وظایف با بیشترین کارایی و اثربخشی و در نتیجه تحقق اهداف و مأموریت­ها، علاوه بر رعایت استانداردها و قواعد سازمانی و قانونی، نیاز به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی دارند که آن­ها را در این امر یاری کرده، با ایجاد هماهنگی و ثبات رویه، حرکت آنها را به سمت وضعیت مطلوب تسهیل سازد. رعایت مسئولیت اجتماعی از راه افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد(رحمان سرشت و همکارانش،1388، 22).

مسئولیت اجتماعی[1] مهارتی است که باعث بروز رفتارهایی می شوند که مورد ارزش گذاری قرار می‌گیرند. این مهارت­ها می توانند در روابط با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزی بوجود آورند و منجر به احساس رضایت فردی و گروهی شوند و در صورت عدم رعایت آن می تواند اعتماد بین انسان­ها را کم­رنگ نموده و باعث از بین رفتن روحیه همکاری و تعاون در بین افراد شود (جلائیان بخشنده، 1388، 19).

نیروی انسانی به عنوان مهـم تـرین و بـا ارزش ترین سرمایه سازمان، عامل متفکر و توانمندی اسـت کـه  می‌تواند با استفاده بهینه از سایر منـابع، سـازمانی قدرتمنـد و پویا ایجاد نماید. بدیهی است کارمند با انگیزه می‌تواند به کمک قدرت اراده و تجربه های با ارزش خـود همـه چیـز را بـه نفـع جامعــه، محــیط کــاری و خــود تغییــر دهــد (قاسمیانی و همکارانش، 1393، 2). این پژوهش بر آن است تا تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها را بر مقوله رفتار­های سیاسی کارمندان مورد بررسی قرار دهد.

 

  • بیان مساله

مسئولیت اجتماعی سازمان موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال های اخیر بوده و عامل اساسی بقای هر سازمانی محسوب می شود. سازمان­های سرآمد به عنوان سازمان­هایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزش­های خویش ابراز دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری می شوند و به این ترتیب مسئولیت پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دو جانبه ای خواهد داشت بطوریکه هم سازمان از رویکرد اخلاقی­تر و منسجم­تر خود نفع می­برد و هم جامعه و طرف­های ذینفع نیز نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت (رویایی و مهردوست، 1388 ، 42).

بنابراین مسئولیت اجتماعی سازمان­ها عامل اساسی بقای هر سازمان است .با توجه به اینکه همه سازمان­ها ارتباط هایی با جامعه دارند، CSR صرف نظر از اندازه یا بخش سازمان، به درجات مختلف، به موضوع اجتناب ناپذیری تبدیل شده است، از آنجاکه این موضوع برای بسیاری از سازمان­ها قلمرو ناشناخته ای است، آن­ها لزوما برای مقابله با چالش­های پیش رو به خوبی تجهیز نیستند. مسئولیت اجتماعی سازمان کل طیف اصول بنیادی را، که از سازمان­ها انتظار می رود آن­ها را بپذیرند و در اقدامات خود منعکس کنند، در برمی گیرد. اصول مزبور، در میان بقیه موارد، شامل احترام به حقوق انسان، رفتار منصفانه با نیروی کار، مشتریان و تامین کنندگان، شهروندان خوبی برای جوامعی که در آن­ها فعالیت می کنند بودن و حفاظت از محیط زیست می شوند و این اصول نه تنها از لحاظ اخلاقی اهداف مطلوب و پسندیده ای هستند، بلکه عوامل کلیدی مهمی نیز در حصول اطمینان از این نکته اند که جامعه امکان بقای سازمان را در دراز مدت فراهم می آورد، زیرا از فعالیت­ها و رفتار سازمان بهره می برد (همان، 44). از طرفی یکی ازمهمترین مشکلات مسئولیت اجتماعی شرکت­ها و سازمان­ها تفاوت بین افراد و اجتماعات مختلف از  نظر فرهنگی ، جغرافیایی، اقتصادی و غیره می باشد که برای حل این مسئله اقداماتی نظیر تحقیق و جمع آوری اطلاعات از فرد، سازمان یا جامعه موردنظر، می باشد.

بنابراین امروزه مسئولیت اجتماعی سازمان­ها مفهومی وسیع­تر از فعالیت­های گذشته دارد. مسئولیت اجتماعی به طور اعم به مجموعه فعالیت­هایی گفته می شود که صاحبان سرمایه و بنگاه­های اقتصادی به صورت داوطلبانه به عنوان یک عضو موثر و مفید در جامعه انجام می­دهند. گریفن و بارنی مسئولیت اجتماعی راچنین تعریف می کنند:«مسئولیت اجتماعی­، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند انجام دهد» (رحمان سرشت و کوشا، 1388، 24).

در نتیجه بین مسئولیت اجتماعی و ساختارهای اجتماعی ارتباط بسیار زیادی وجود دارد. رضایت بخشی جامعه بدون سطح بالایی از مسئولیت اجتماعی در بین شهروندان وجود ندارد و نهادها و ساختارهای چنین جامعه ای مستلزم وجود، تقویت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی است (ایمان و جلائیان بخشنده، 1388،21). با رقابتی شدن فضای موجـود در سازمان های خدماتی ارائه خدمات گوناگون و مـورد نیـاز مشتریان و ارضای نیازهای آنان بیشتر از گذشته احساس می شود (طبیبی و همکارانش، 1389، 36 ). مسئولیت اجتماعی در سازمان، یعنی رویه های باز و شفاف کسب وکار، یعنی روش­هایی که مبتنی برارزش­های اخلاقی و احترام به کارکنان جامعه و محیط زیست می باشند. مسئولیت اجتماعی به این منظور برنامه ریزی می شود که برای جامعه به طورکلی و برای سهامداران حاصل ارزشی پایدار باشد، علاوه بر این­، استراتژی های تأثیرگذاری ابزارهایی را شکل می‌دهند که بوسیله ی آنها قدرت ، در راه کسب تأثیرگذاری بر دیگران به کار گرفته می شود. به کارگیری یک استراتژی تأثیرگذاری به منابع قدرتی از منبع تأثیر و ویژگی های « هدف » مرتبط می شود، همچنین مطابق با نظریات ارگان[2] و بیتمن[3] ، تأثیرپذیری ، روندی غیر رسمی فرض شده است که به وسیله ی آن شخصی رفتار دیگری را تحت تأثیر قرار می دهد(Tuan,2013,218). بنابراین در این پژوهش این سوال مطرح می شود که چگونه مسئولیت اجتماعی بر رفتارهای سیاسی کارمندان بیمارستان های دولتی یزد تأثیر می گذارد ؟

 

 

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

موفقیت چشمگیر دهه های اخیر سازمان­هایی با حداقل امکانات مادی از یکسو و شکست سازمان­هایی با بهترین توانایی­های مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیر مادی و معنوی در بالندگی سازمان­ها می باشد(روحی عزیزی و همکاران، 1382، 45). در محیط رقابتی امروز سازمان­ها، مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان­ها عامل اساسی بقای هر سازمانی است. مسئولیت پذیری اجتماعی یک موضوع حائز ارزش ویژه در مدیریت جدید است چرا که عدم توجه مدیران به مسئولیت اجتماعی مانع از خدمت ویژه آنها  به جامعه و توسعه و اعتبار سازمان خواهد شد. بنابراین امروزه همه مدیران باید برای رسیدن به اهداف سازمان به اقداماتی دست بزنند که مورد قبول جامعه و عامه مردم باشد.

مدیران سازمان ها حتی در مقابل تفکر خود نسبت به جامعه مسئول و پاسخگو هستند، اگر مدیران بخواهند سازمان خود را حفظ کنند باید درصدد کسب رضایت مردم و تامین نیازهای آنان و پاسخگویی نسبت به مسئولیت هایی که بر عهده آنها واگذار شده است، باشند. چرا که قبول مسئولیت هایی که به آنها واگذار شده و پاسخگویی در قبال مسئولیت، موجب ایجاد اعتماد عمومی که از مهم­ترین سرمایه­های اجتماعی است، می­گردد. و سطح مقبولیت و اثربخشی سازمان ها را ارتقا می بخشد (امیری، 1387، 74).

منظور از مسئولیت اجتماعی سازمان«پیوستگی و اتحاد میان فعالیت­ها و ارزش­های سازمان به گونه ای است که منافع کلیه ذینفعان شامل سهامداران، مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و به طور کلی اجتماع و محیط زیست، در سیاست ها و عملکرد سازمان منعکس گردد.» به عبارت دیگر، مسئولیت اجتماعی سازمان، تعهد و الزام سازمان به استفاده از منابع تحت اختیار خود در راستای حفظ منافع اجتماع، به این نحو است که سازمان خود را جزئی از اجتماع بداند، همواره نسبت به آن احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت، تلاش کند.

در واقع تعاریف بسیاری در این زمینه وجود دارد و کلیه آنها بر این موضوع تاکید دارند که سازمان هنگام تصمیم­گیری­ها باید تأثیر عملکرد خود را بر روی اجتماع در نظر داشته باشد و همواره خود را نسبت به اجتماع در نظر داشته باشد و همچنین خود را نسبت به اجتماع و محیط زیست پاسخگو و مسئول فرض کند(خوش طینت و قانون، 1385، 53). مسئولیت اخلاقی و اجتماعی یک تعهد مداوم صاحبان صنعت و تجارت و دولت است که آنها را ملزم به رعایت اصول اخلاقی و توسعه اقتصادی همزمان با ارتقاء سطح زندگی نیروی کار و خانواده آنها در سطح جامعه در سطح گسترده می نماید. همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تعهد صاحبان صنعت و تجارت در مقابل اجتماع می­باشد که می­بایست ضمن احترام به فرهنگ­های مختلف موقعیت­های شغلی جهت تولید، مهارت نیروی کار، اجتماع و دولت ایجاد نماید. مالن(2004) معتقد است مدیریت صحیح مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف اقتصادی شرکت به خوبی پشتیبانی نماید، همچنین می تواند روابط خوبی با سرمایه گذاران در مواقع بحرانی که نظرشان برای کار بسیار مهم است بنا نماید و می تواند هزینه های شرکت را کاسته و سودآوری را افزایش دهد (قربانی و دیگران، 1384، 83).

[1] Social Responsibility

[2] Organ

[3] Bateman

تعداد صفحه:111

قیمت : 37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com