پایان نامه تأثیر عدالت اداری بر دلبستگی شغلی کارکنان گمرک

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاداسلامی

                                            واحدنراق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A)

گرایش : نیروی انسانی

 

عنوان :

 تأثیر عدالت اداری بر دلبستگی شغلی کارکنان گمرک فرودگاه بین المللی

                                              امام خمینی(ره)

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                   فهرست مطالب  

عنوان                                                                                     شماره صفحه

چکیده   ………………………………………………………………………………………………………..1 مقدمه    …………………………………………………………………………………………………………2                                                                                                              

 فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………….5
1-1- بیان مسئله   ……………………………………………………………………………………………..5
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………6

1-3-اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………….7

1-4-  مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………7

1-5-  فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………..8
1-6- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………8
1-6-1- ماهیت تحقیق ………………………………………………………………………………8
1-6-2- متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………….8
1-6-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………8
1-6-4- تعداد نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………….9
1-6-5- ابزار تحقیق …………………………………………………………………………………9
1-6-6- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………….9
1-6-7- تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………….9
1-7- تعاریف عملیاتی اصطلاحات کلیدی …………………………………………………………..10
1-7-1- دلبستگی شغلی ………………………………………………………………………….10
1-7-2-  عدالت اداری ……………………………………………………………………………10

 

فصل دوم: ادبیات موضوعی تحقیق      

عنوان                                                                                         شماره صفحه                      

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..12
2-1- دلبستگی شغلی …………………………………………………………………………………….12
2-1-1- تعاریف دلبستگی شغلی …………………………………………………………….13
2-1-2- ابعاد دلبستگی شغلی …………………………………………………………………19
2-1-3- مناقشه درباره مأخذ دلبستگی شغلی …………………………………………….22
2-2- عدالت اداری ……………………………………………………………………………………….24
2-2-1- عدالت توزیعی ………………………………………………………………………..25
2-2-2- عدالت رویه ای ……………………………………………………………………….26
2-2-3- عدالت مراوده ای …………………………………………………………………….27
2-2-4- عدالت اداری و دلبستگی شغلی ………………………………………………….28
2-3-  آشنایی باگمرک ج . ا . ا ……………………………………………………………………….29
2-3-1- آشنایی با گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) ……………………………..29

 2-4-  پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………….32  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

عنوان                                                                                        شماره صفحه                      

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….34
3-1- نوع تحقیق ………………………………………………………………………………………….34
3-2- متغیرها و فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………….35
3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………36
3-4- تعداد نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………….36
3-5- ابزار تحقیق …………………………………………………………………………………………37
3-6- ملاحظات اخلاقی تحقیق ………………………………………………………………………40
3-7- تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………40
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….44
4-1- تحلیل توصیفی ……………………………………………………………………………………44
4-1-1- متغیر سن ……………………………………………………………………………….44
4-1-2- متغیر جنسیت …………………………………………………………………………45
4-1-3- متغیر تحصیلات ……………………………………………………………………..46
4-1-4- متغیر میزان تجربه کاری …………………………………………………………..47
1-5- متغیر نوع استخدام ………………………………………………………………………48
4-2- تحلیل استنباطی ………………………………………………………………………………….49
4-2-1- تدوین مدل عملیاتی تحقیق ……………………………………………………..50
4-2-2- مدل اندازه گیری: تحلیل عاملی تأییدی ……………………………………..50
4-2-3- روایی و پایایی ………………………………………………………………………53
4-2-4- تحلیل رگرسیون چندگانه …………………………………………………………57
4-2-5- آزمون میانگین تی تک نمونه ای ……………………………………………….59  

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

عنوان                                                                                        شماره صفحه                      

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………64

5-1- نتایج تجربی ……………………………………………………………………………………….64
5-1-1- عدالت توزیعی و دلبستگی شغلی ……………………………………………..64
5-1-2- عدالت رویه ای و دلبستگی شغلی …………………………………………….65
5-1-3- عدالت مراوده ای و دلبستگی شغلی ………………………………………….65

5-2- پیشنهادا ت و توصیه ها ………………………………………………………………………66
5-2-1 پیشنهادات نظری …………………………………………………………………….66

5-2-2- پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………66

5-3- محدودیت ها ……………………………………………………………………………………67ضمائم و پیوستها

      پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………69        

      خروجی های آماری  ……………………………………………………………………………72                                                                            

 

 

 

منابع و مآخذ
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………..76
منابع لاتین ……………………………………………………………………………………….77
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………82
صفحه عنوان به زبان انگلیسی ………………………………………………………………………83
 

فهرست جداول

عنوان                                                                                 شماره صفحه                      

جدول(2-1-) ابعادوعناصردلبستگی شغلی(یوشیمورا،1996) ……………………..21             جدول(2-2-) فهرست فرضیه های تحقیق  ………………………………………………28       

جدول(2-3-) پیشینه تحقیق ………………………………………………………………….32

جدول(3-1-) مشخصات تحقیق…………………………………………………………….35

جدول(3-2-) شاخصهای اندازه گیری دلبستگی شغلی……………………………….38

جدول(3-3-) شاخصهای اندازه گیری عدالت اداری…………………………………39

جدول(4-1-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسن………………………………….45

جدول(4-2-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرجنسیت……………………………46

جدول(4-3-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسطح تحصیلات………………..47

جدول(4-4-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسابقه کاری………………………48

جدول(4-5-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرنوع استخدام…………………….49

جدول(4-6-) اسامی متغیرهادرلیزرل……………………………………………………..50

جدول(4-7-) ضرایب استانداردشده گویه های پرسشنامه دلبستگی شغلی…..51

جدول(4-8-) ضرایب استانداردشده گویه های پرسشنامه عدالت اداری……..52

جدول(4-9-) مشخصات روانسنجی(روایی وپایایی)مدل اندازه گیری………..55

جدول(4-10-) نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه

                      مولفه های عدالت اداری ودلبستگی شغلی…………………….57

عنوان                                                                                شماره صفحه

جدول(4-11-) خلاصه تحلیل رگرسیون دلبستگی شغلی…………………………….57  

جدول(4-12-) نتایج تحلیل واریانس یکراهه مربوط به عوامل پیش بین………..58                                                      جدول(4-13-) ضرایب رگرسیون میزان دلبستگی شغلی…………………………….58                                                                        

جدول(4-14-) میانگین شاخصهای اندازه گیری دلبستگی شغلی………………….60          

جدول(4-15-) میانگین شاخصهای اندازه گیری عدالت اداری…………………….61        

جدول(4-16-) میانگین وانحراف معیارمتغیرهای مکنون……………………………..62         

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                 شماره صفحه                       نمودار(1-1-) مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………..7

نمودار(2-1-) چارت سازمانی اداره کل گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) 31

نمودار(4-1-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسن…………………………………….45

نمودار(4-2-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرجنسیت……………………………….46

نمودار(4-3-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسطح تحصیلات……………………47

نمودار(4-4-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسابقه کاری………………………….48

نمودار(4-5-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرنوع استخدام………………………..49

 

فهرست روابط وفرمول ها

 

عنوان                                                                                  شماره صفحه                      

فرمول(3-1) تعیین تعدادنمونه نهایی………………………………………………………….36 

فرمول(4-1) میانگین واریانس استخراج شده………………………………………………54

فرمول(4-2) محاسبه ضریب پایایی ترکیبی………………………………………………..54

فرمول(4-3) معادله رگرسیون…………………………………………………………………..59

 

چکیده

دلبستگی شغلی به معنای تعیین هویت روانی کارکنان با شغل جاری  خود است. برخی محققان معتقدند که دلبستگی شغلی عمدتاً تحت تأثیر عوامل درونی و شخصی است. در مقابل، عده ای بر این باورند که دلبستگی شغلی می تواند از عوامل بیرونی- سازمانی نیز تأثیر بپذیرد. در تحقیق حاضر با مرور ادبیات نظری، متغیر عدالت اداری بعنوان محرک سازمانی دلبستگی شغلی انتخاب شد. عدالت اداری در قالب ابعاد توزیعی،  رویه ای، و مرواده ای مفهوم سازی شدند. سوال این است که آیا ابعاد عدالت اداری می توانند سطح دلبستگی شغلی کارکنان را تبیین کنند؟

با انتخاب نمونه 140 نفری از گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به روش تصادفی منظم، پرسشنامه ای در اختیار آنها قرار گرفت تا به روش خود اظهاری، نگرش خود نسبت به شاخصهای متغیرها را ابراز کنند. بااستفاده از آمار استنباطی ازجمله تحلیل عاملی تاییدی ،همبستگی پیرسون ورگرسیون نشان داد که عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای ، تأثیر معنادار مثبتی را بر دلبستگی شغلی کارکنان داشته؛ ولی تأثیر عدالت توزیعی معنادار نیست. در پایان، پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی مأخوذ از نتایج تحقیق ارائه شده است.

واژگان کلیدی: دلبستگی شغلی، عدالت اداری، گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

 

 

 

مقدمه

سازمانها، همگی به نحوی و به اندازه ای، با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند. مأخذ یا علت برخی از این مشکلات، عوامل درونی، و مأخذ بقیه مشکلات، عوامل بیرونی هستند. از سوی دیگر، از جمله نقاطی که مشکلات در آنها به منصه ظهور در می آیند، منابع انسانی هستند. بعضا، مشاهده می شود که کارکنان به مشاغل خود علاقه ای نداشته و تلاش مضاعفی از خود نشان نمی دهند. دلبستگی شغلی، یک عامل اساسی در زندگی کارکنان است زیرا آنها بطور ذهنی و عاطفی تحت الشعاع درجه دلبستگی خود به کار هستند (ورد و مینپارک، 2009). یکی از بحثهای مهمی که در ادبیات دلبستگی شغلی مشاهده می شود، مأخذ آن است: آیا دلبستگی شغلی، دارای ریشه فردی بوده، یا اینکه از عوامل موقعیتی نشأت می گیرد؟ در اینجا باید اشاره کرد که مناقشه مآخذ دلبستگی شغلی، به مفهوم سازیهای متفاوت آن برمی گردد. یعنی از آنجا که مفهوم دلبستگی شغلی از چندین رهگذر متفاوت مفهوم سازی و تعریف شده است، لذا نمی توان مآخذ دقیقی را برای آن برشمرد، مگر اینکه در مورد تعریف آن اجماع حاصل شود. مباحثی که در ادامه آورده می شود، دقیقاً گویای عدم اجماع در میان محققان و اندیشمندان بر روی مأخذ دلبستگی شغلی است. هرچند، باید اذعان داشت که واقع بینانه ترین حالت، بر اساس شواهد نظری و تجربی، تلفیق عوامل فردی و موقعیتی است.

در میان عوامل متعددی که به عنوان محرک دلبستگی شغلی شناسایی و آزموده شده اند، سازه عدالت اداری است که در شناخته شده ترین حالت، به سه دسته توزیعی، رویه ای و مراوده ای تقسیم می شود. در کنار این برهان که دلبستگی شغلی علاوه بر عوامل شخصی ممکن است از عوامل موقعیتی نیز نشأت بگیرد،

متأسفانه تاکنون هیچ تحقیقی به نقش ادراک عدالت در پیش بینی دلبستگی شغلی کارکنان نپرداخته است. با اینکه عدالت اداری، نوعی نگرش فردی بوده و همانند سایر نگرشهای کاری که تأثیر آنها بر دلبستگی شغلی محرز شمرده می شود (رضایت شغلی، اعتماد به مدیر، تعهد، و ..) اما مشاهده می شود که بررسی تجربی این سازه در ادبیات موضوعی به فراموشی سپرده شده است. بر اساس مطالب مذکور، مشخص می گردد مسأله ای که در این تحقیق مدنظر قرار دارد، پیش بینی دلبستگی شغلی از روی محرکهای موقعیتی- محیطی آن است. سوال این است که آیا عدالت اداری می توانند واریانس مربوط به دلبستگی شغلی کارکنان را تبیین و پیش بینی نمایند؟

 

 

مقدمه

این فصل از تحقیق، به بیان کلیت و خلاصه مطالب تحقیق اختصاص دارد. نخست مسأله، اهداف و ضرورتهای تحقیق بیان گردیده، وبعد،مدل مفهومی و فرضیات تحقیق آورده می شود. در ادامه، طرح و روش تحقیق (مواردی چون ماهیت تحقیق، متغیرها، جامعه و نمونه آماری، قلمرو تحقیق، ابزارهای گردآوری داده هاو روش تجزیه و تحلیل داده ها) معرفی شده، و آنگاه برخی از اصطلاحات کلیدی تحقیق به صورت عملیاتی تعریف گردیده اند.

 

1-1- بیان مسئله

سازمانها، همگی به نحوی و به اندازه ای، با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند. مأخذ یا علت برخی از این مشکلات، عوامل درونی، و مأخذ بقیه مشکلات، عوامل بیرونی هستند. از سوی دیگر، از جمله نقاطی که مشکلات در آنها به منصه ظهور در می آیند، منابع انسانی هستند. بعضا، مشاهده می شود که کارکنان به مشاغل خود علاقه ای نداشته و تلاش مضاعفی از خود نشان نمی دهند. دلبستگی شغلی[1]، یک عامل اساسی در زندگی کارکنان است زیرا آنها بطور ذهنی و عاطفی تحت الشعاع درجه دلبستگی خود به کار هستند (ورد و مینپارک[2]، 2009). به رغم توجه محققان به دلبستگی شغلی، ]متأسفانه[ تفاسیر و برداشتهای مختلفی از آن در قاموس ادبیات نظری مربوطه می شود (کانونگو[3]، 1982).

دلبستگی شغلی اشاره دارد به اینکه موقعیت شغلی، علاقه محوری زندگی بوده (دوبین[4]، 1968)؛ اهمیت کار فرد برای تصویری که وی از خود دارد (لودال و کژنر[5]، 1965)؛ درجه ای که فرد در شغل خود مشارکت دارد تا نیازهایی چون پرستیژ، عزت نفس، و استقلال را محقق سازد (آلپورت[6]، 1943)؛ و درجه ای که عملکرد شغلی، عامل خودپنداری محسوب می شود (فرنچ و کان[7]، 1962).

یکی از بحثهای مهمی که در ادبیات دلبستگی شغلی مشاهده می شود، به ریشه آن مربوط می شود. بحث بر سر این است که آیا دلبستگی شغلی، دارای ریشه فردی بوده، یا اینکه از عوامل موقعیتی نشأت می گیرد؟ در اینجا باید اشاره کرد که مناقشه مآخذ دلبستگی شغلی، به مفهوم سازیهای متفاوت آن برمی گردد. یعنی از آنجا که مفهوم دلبستگی شغلی از چندین رهگذر متفاوت مفهوم سازی و تعریف شده است، لذا نمی توان مآخذ دقیقی را برای آن برشمرد، مگر اینکه در مورد تعریف آن اجماع حاصل شود. مباحثی که در ادامه آورده می شود، دقیقاً گویای عدم اجماع در میان محققان و اندیشمندان بر روی مأخذ دلبستگی شغلی است. هرچند، باید اذعان داشت که واقع بینانه ترین حالت، بر اساس شواهد نظری و تجربی، تلفیق عوامل فردی و موقعیتی است.

در میان عوامل متعددی که به عنوان محرک دلبستگی شغلی شناسایی و آزموده شده اند،سازه عدالت اداری است که در شناخته شده ترین حالت، به سه دسته توزیعی، رویه ای و مراوده ای تقسیم می شود. در کنار این برهان که دلبستگی شغلی علاوه بر عوامل شخصی ممکن است از عوامل موقعیتی نیز نشأت بگیرد، متأسفانه تا کنون هیچ تحقیقی به نقش ادراک عدالت در پیش بینی دلبستگی شغلی کارکنان نپرداخته است. با اینکه عدالت اداری، نوعی نگرش فردی بوده و همانند سایر نگرشهای کاری که تأثیر آنها بر دلبستگی شغلی محرز شمرده می شود (رضایت شغلی، اعتماد به مدیر، تعهد، و ..) اما مشاهده می شود که بررسی تجربی این سازه در ادبیات موضوعی به فراموشی سپرده شده است.

بر اساس مطالب مذکور، مشخص می گردد مسأله ای که در این تحقیق مدنظر قرار دارد،پیش بینی دلبستگی شغلی از روی محرکهای موقعیتی- محیطی آن است. سوال این است که آیا عدالت اداری می توانند واریانس مربوط به دلبستگی شغلی کارکنان را تبیین و پیش بینی نمایند؟

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

پژوهش در زمینه پارامترهای دلبستگی شغلی به چهار دلیل حائز اهمیت است. نخست، آگاهی از متغیرهایی که با دلبستگی شغلی رابطه دارند، به درک بهتر ما از سازه پایه ای در سطح توصیفی یاری می رساند. برای مثال، به ما نوع محیطی را که در آن افراد با احتمال بیشتری دلبسته شغل می شوند را بازگو می کند. همچنین در سطح نظری، به ما کمک می کند تا تأثیر نسبی متغیرهای محتوای شغل و بستر شغلی بر احساس دلبستگی را شفاف سازی کنیم. دوم، آگاهی از درجه ای که عوامل فردی و شغلی با دلبستگی شغلی رابطه دارند به ما کمک می کند تا متغیرهایی را که می توان به عنوان پیش بینی کننده دلبستگی شغلی بکارگرفت را جداسازی و مطالعه نماییم. چنین اطلاعاتی در تبیین واریانسهای سطح دلبستگی شغلی در درون و میان سازمانها ارزشمند خواهد بود. همچنین می توانیم با دقت بیشتری، پیامدهای مداخلات ساختاری و رفتاری متنوع در فرایند کار را پیش بینی نماییم. سوم، بررسی همبسته های دلبستگی شغلی برای توجه به اینکه چرا برخی عوامل با دلبستگی شغلی رابطه داشته و بقیه رابطه ندارند، به ما کمک می کند تا ماهیت پیچیده دلبستگی شغلی را بهتر بشناسیم. چهارم و نهایتاً، مطالعات مربوط به این موضوع، پرتو بیشتری را بر روی روابط میان دلبستگی شغلی و متغیرهای مهم پیامدی خواهد افکند (الوی و همکاران، 1991).

[1] Job involvement

[2] Word and Min Park

[3] Kanungo

[4] Dubin

[5] Lodhal and Kejner

[6] Alport

[7] French and Kahn

تعداد صفحه:105

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com