پایان نامه: تأثیر ساختار سازمانی بر توانمندی روان شناختی کارکنان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: منابع انسانی

 

عنوان :

 تأثیر ساختار سازمانی بر توانمندی روان شناختی کارکنان

در شهرداریهای شهرستان نطنز

 

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                   شماره صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………   1 

فصل اول: طرح تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………  2      

1-1- مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………………………..   3

1-2- بیان مسأله: ……………………………………………………………………………………………………………………..   4

1-3- اهداف تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………….  7 

1-4- روش انجام تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………….   8

1-4-1- روش تحقیق: …………………………………………………..…………………………………………………………..  8

1-4-2- روش های گردآوری اطلاعات: ……………………………………………………………………………………….  8

1-5- سوالات تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………….   8           

1-6- فرضیه های تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………  9

1-7- مدل مفهومی تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………….  9

1-8- قلمرو تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………….  10

1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات: …………………………………………………………………………………………..  10

فصل دوم: پیشینه تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………. 12    

مقدمه: ………………………………………………………………………….…………………………………………………………  13  

2-1- مبانی نظری تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………….  13

2-1-1- تعریف توانمندسازی: ……………………………………………………………………………………………………  13

2-1-1-2- رویکردهای توانمندسازی: ………………………………………………………………………………………….  15

2-1-1-3- توانمندسازی روانشناختی: ………………………………………………………………………………………….  18    

2-1-1-4- پیش زمینه های توانمندسازی روانشناختی: ……………………………………………………………………  25

2-1-1-5- ویژگیهای ساختار اجتماعی: ……………………………………………………………………………………….  30         

2-1-1-6- تاریخچه توانمندسازی: ……………………………………………………………………………………………..  31

2-1-1-7- سیر توسعه مقیاس های اندازه گیری توانمندسازی: …………………………………………………………  36         

2-1-1-8- موانع توانمندسازی : …………………………………………………………………………………………………  39    

2-1-1-9- مزایای توانمندسازی: ………………………………………………………………………………………………..  42    

2-1-1-10- انتقادات نسبت به توانمندسازی: ………………………………………………………………………………..  43    

2-1-1-11- توانمندسازی و قدرت: …………………………………………………………………………………………..  45    

2-1-1-12- پارادایم های قدرت: ………………………………………………………………………………………………  48    

2-1-1-13- تفاوت توانمندسازی و غنی سازی شغل: ……………………………………………………………………  53    

2-1-1-14- تفاوت توانمندسازی و مشارکت: ……………………………………………………………………………..  53    

2-1-1-15- مدلهای توانمندسازی: …………………………………………………………………………………………….  54    

2-1-2- ساختار سازمانی: …………………………………………………………………………………………………………  58    

2-1-2-2-1- تعیین کننده های ساختار: ………………………………………………………………………………………  63    

2-1-2-2-2- ابعاد ساختار سازمانی: ………………………………………………………………………………………….  63

2-1-2-3- عوامل اثرپذیر از ساختار سازمانی: ……………………………………………………………………………..  71   

2-1-2-4- انواع ساختار سازمانی: ……………………………………………………………………………………………..  73    

2-1-2-5- تحول در ساختار: ……………………………………………………………………………………………………  84    

2-1-2-6- تغییر ساختاری: ……………………………………………………………………………………………………….  85    

2-2- مبانی تجربی تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………..  86    

2-2-1- مطالعات و تحقیقات خارجی: ………………………………………………………………………………………… 86

2-2-2- مطالعات و تحقیقات داخلی: ………………………………………………………………………………………….. 87

فصل سوم: روش تحقیق: …………………………………………………………………………………………………………… 89

مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

3-1- نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..  90 

3-2- روش تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………….. 90

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری: ……………………………………………………………………………………… 91

3-4- روش گردآوری داده ها: ……………………………………………………………………………………………………  92

3-5- روایی وپایایی پرسشنامه: ………………………………………………………………………………………………….  94

3-6- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات: ………………………………………………………………………………………….  96

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق: ……………………………………………………………………………….97

4-1- مقدمه : …………………………………………………………………………………………………………………………… 98      

4-2- تحلیل توصیفی داده ها : …………………………………………………………………………………………………..  99

4-2-1- ویژگیهای جمعیت شاختی پاسخ دهندگان : ……………………………………………………………………..  99 

4-3- تحلیل استنباطی داده ها: …………………………………………………………………………………………………..  102      

4-3-1- تحلیل عاملی متغیرهای تحقیق: ………………………………………………………………………………………  102      

4-3-2- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها: ………………………………………………………………………………….  115      

4-3-3- آزمون فرضیه ها: …………………………………………………………………………………………………………  117      

فصل پنجم: خلاصه ، بحث و نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………. 125

5-1- نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………………………………………. 126

5-2- پیشنهادها : ……………………………………………………………………………………………………………………..  128      

5-3- پیشنهادها برای محققان آینده: ……………………………………………………………………………………………  131      

5-4- محدودیت های تحقیق: …………………………………………………………………………………………………….. 131

منابع :……………………………………………………………………………………………………………………………………….132

      منابع فارسی: …………………………………………………………………………………………………………………….. 133

      منابع لاتین: ………………………………………………………………………………………………………………………. 135

پیوستها : ………………………………………………………………………………………………………………………………….137

پیوست1:  پرسشنامه ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………………….138   

پیوست2: پرسشنامه توانمندی روانشناختی………………………………………………………………………………………140   

پیوست 3:   Kolmogorov-Smirnov Test …………………………………………………………………………… 142 

پیوست 4 : Correlations ……………………………………………………………………………………………………… 143

چکیده انگلیسی: ………………………………………………………………………………………………………………………. 144

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

جدول 2-1: مقایسه پارادایم های قدرت ………………………………………………………………………………………………. 52

جدول 3-1: وضعیت جامعه آماری تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 92

جدول3-2 : جزییات پرسشنامه ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………… 93

جدول 3-3 : جزییات پرسشنامه سنجش عوامل توانمندی روانشناختی……………………………………………………. 93

جدول 4-1 : وضعیت جمعیت شناختی جامعه آماری ……………………………………………………………………………. 99

جدول4-2 : راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل ……………………………………………………………… 103

جدول4-3 : توزیع نرمال متغیرها………………………………………………………………………………………………………….. 116

جدول4-4 : شاخص های برازندگی مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………. 118

جدول4-5 : نحوه داوری میزان عددی ضریب  همبستگی:……………………………………………………………………..  119

جدول4-6 : خروجی ضریب همبستگی بین ساختار سازمانی و عوامل روان شناختی ……………………………  120

جدول4-7 : خروجی ضریب همبستگی بین رسمیت و عوامل روان شناختی ………………………………………….. 121

جدول4-8 : خروجی ضریب همبستگی بین تمرکز و عوامل روان شناختی…………………………………………….. 122

جدول4-9 : خروجی ضریب همبستگی بین پیچیدگی و عوامل روان شناختی ……………………………………….. 122

جدول4-10 : نتایج فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………. 124

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست  نمودار ها

عنوان                                                                                                       شماره صفحه

نمودار 1-1 : مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 9

نمودار 2-1 : عوامل کاهش خودکارآمدی ………………………………………………………………………………………… 22

نمودار 2-2 : مدل اسپریتزر ……………………………………………………………………………………………………………. 57

نمودار 4-1 : مدل اندازه گیری رسمیت با استفاده از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ……………………………. 104 

نمودار 4-2 : مدل اندازه گیری رسمیت با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معنی داری …………………………. 104

نمودار 4-3 : مدل اندازه گیری تمرکز با استفاده از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ……………………………… 105

نمودار 4-4 : مدل اندازه گیری تمرکز با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معنی داری…………………………….. 105

نمودار 4-5 : مدل اندازه گیری پیچیدگی با استفاده از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ………………………….. 106

نمودار 4-6 : مدل اندازه گیری پیچیدگی با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معنی داری ……………………….. 106

نمودار 4-7 : مدل اندازه گیری ساختار با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت استاندارد ……. 107

نمودار 4-8 : مدل اندازه گیری ساختار با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت معنی داری …. 108

نمودار 4-9 : مدل اندازه گیری احساس معنی دار بودن با استفاده از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ………. 109

نمودار 4-10:مدل اندازه گیری احساس معنی دار بودن با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معنی داری …….. 109

نمودار 4-11:مدل اندازه گیری احساس شایستگی با استفاده از تحلیل عاملی در حالت استاندارد …………….. 110

نمودار 4-12:مدل اندازه گیری احساس شایستگی با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معنی داری …………… 110

نمودار 4-13:مدل اندازه گیری احساس خودتعیینی با استفاده از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ……………. 111

نمودار 4-14:مدل اندازه گیری احساس خودتعیینی با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معنی داری ………….. 111

نمودار 4-15:مدل اندازه گیری احساس تأثیر با استفاده از تحلیل عاملی در حالت استاندارد …………………….. 112

نمودار 4-16:مدل اندازه گیری احساس تأثیر با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معنی داری ………………….. 112

نمودار 4-17:مدل اندازه گیری احساس اعتماد با استفاده از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ………………….. 113

نمودار 4-18:مدل اندازه گیری احساس اعتماد با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معنی داری ……………….. 113

نمودار 4-19:مدل اندازه گیری توانمندی روانشناختی با استفاده از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ………… 114

نمودار 4-20:مدل اندازه گیری توانمندی روانشناختی با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معنی داری ………. 115

نمودار 4-21 : اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت استاندارد  …………………………………………. 117

نمودار 4-22 : اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت معنی دار……………………………………………. 118

فهرست  شکل ها

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

شکل 2-1 : ساختار بلند …………………………………………………………………………………………………………………….62

شکل 2-2 : ساختار تخت …………………………………………………………………………………………………………………..62

شکل 2-3 : ساختار ساده  ………………………………………………………………………………………………………………….75

شکل 2-4 : بروکراسی ماشینی………………………………………………………………………………………………………….. 77

شکل 2-6 : ساختار بخشی …………………………………………………………………………………………………………………81

شکل 2-7 : ساختار ادهوکراسی…………………………………………………………………………………………………………. 83

شکل 4-1 : وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت …………………………………………………………………………. 100

شکل 4-2 : وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن ……………………………………………………………………………….. 100

شکل 4-3 : وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات ……………………………………………………………………… 101

شکل 4-4 : وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سابقه کاری …………………………………………………………………… 101

 

 

تأثیر ساختار سازمانی  بر توانمندی روان شناختی کارکنان

 در شهرداریهای شهرستان نطنز

چکیده:

بسیاری از مدیران به این نکته پی برده اند که تنها مزیت رقابتی واقعی و پایدار سازمانها ، افراد و کارکنان آنها هستند فلذا درجهت نگهداری و توسعه منابع انسانی توجه ویژه ای به توانمندسازی دارند. به دلیل اهمیت توانمندی روانشناختی بعنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت فرآیندهای توانمندسازی و مشارکت در تصمیم گیریها ، شناخت شرایطی که بر این متغیر تأثیر می گذراند اهمیت ویژه ای دارد. ساختار سازمانی باتوجه به چارچوبی که بر افراد تحمیل می کند می تواند توانمندی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و جهت رفتار افراد و نگرشهای آنها نسبت به سازمان و حتی خودشان را مشخص می نماید. تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر توانمندی روانشناختی کارکنان شهرداری های شهرستان نطنز با روش تحقیق توصیفی – همبستگی و با روش نمونه گیری سرشماری انجام شده است. داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه های استاندارد اسپریتزر و رابینز و از میان 170 نفر از کارکنان جمع آوری گردید. سپس ارتباط میان متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون آزمون گردید و برای بررسی وجود رابطه علی میان متغیرها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های تحقیق نشان      می دهد ساختار سازمانی بر توانمندی روان شناختی کارکنان در سازمان مورد مطالعه تأثیر دارد و ابعاد سه گانه ساختار سازمانی شامل رسمیت ، تمرکز و پیچیدگی تأثیر مستقیمی بر توانمندی روانشناختی کارکنان دارند بطوریکه هرچه رسمیت و تمرکز و پیچیدگی ساختار در سازمان افزایش یابد عوامل توانمندی روانشناختی کارکنان شامل احساس پنج گانه معنی دار بودن ، شایستگی ، تأثیر ، خودتعیینی و اعتماد تحت تأثیر قرار می گیرند. فلذا پیشنهاد  می گردد سازمان مورد مطالعه جهت منعطف تر نمودن ساختار سازمانی خود به منظور افزایش توانمندی روانشناختی کارکنان اقداماتی نظیر مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ، کاهش الزامات قانونی ، افزایش ارتباطات سازمانی ، تفویض اختیار به کارکنان ، اجرای الگوی عدم تمرکز و تغییر در فرآیندهای کاری را انجام دهد.

 

واژه های کلیدی:

رسمیت ، تمرکز ، پیچیدگی ، احساس معنی دار بودن ، شایستگی ، تأثیر ، خودتعینی ، اعتماد

 

 

فصل اول:

طر  ح تحقیق

 

1-1- مقدمه

ساختار آیینه تمام نمای قواعد، مقررات، رویه ها، استانداردها، جایگاه تصمیم گیری، نحوه ارتباطات، تفکیک بخش‌ها، مشاغل و تلفیق آنها و سلسله مراتب اختیارات است. مفهوم نسبتاً ساده و ملموس از ساختار به شکل نمودار سازمانی، نمایان می شود که یک نماد قابل رویت از کل فعالیت ها، شیوه های ارتباطی و فرآیندهای سازمانی است. رابینز[1] (1987) می گوید: می توان این گونه استدلال کرد که نمودار سازمانی خلاصه ای از واقعیت ساختار سازمانی است.

بیان مسئله:

بسیاری از مدیران این نکته را تشخیص داده اند که تنها مزیت رقابتی واقعی و پایدار سازمانها افراد و کارکنان آنها هستند و برای آنکه یک سازمان موفق باشد می بایست این افراد به صورت فعال درگیر انجام کارها شوند. مفهوم توانمند سازی به طور بسیار نزدیکی ازطریق به کارگیری مدبرانه منابع انسانی برای نیل به اثربخشی سازمانی با این موضوع تطابق دارد. از همین روی است که کانگرو کانانگو آن را جزء اصلی اثر بخشی سازمانی و مدیریتی می دانند. بنابراین تکنیکهای توانمندسازی نقش حیاتی در نگهداری و توسعه منابع انسانی ایفا می نماید. در ابتدا “فرایند توانمند ساز ی” معادل “تفویض اختیار” و “توسعه مشاغل “و

“مشارکت در تصمیم گیری” و . .. تصور می شد و سازمانها چنین فکر می کردند که در زمانی که کاهش هزینه و رقابت پذیری استراتژی رقابتی پایدار است می بایست این کاهش هزینه از طریق افزایش مسئولیتهای کارکنان انجام پذیرد. درواقع “مکانیسم توانمندسازی” به عنوان “ابزاری مدیریتی”[2] درک می شد که براساس برخی فرایندهای مدیریتی انجام می پذیرد ؛ اما به زودی چنین موقعیتهایی با مقاومت افراد و کارکنان مواجه شد: “آنها به اندازه خود و رئیسشان کار می کردند ولی شرایط بهتری را تجربه نمی کردند”. اسپریتزر[3] پیشنهاد می کند اگر توانمندی بخواهد کارکرد لازم را داشته باشد می بایست قبل از آنکه کسی آن را تقدیم نماید ، خود فرد باید چنین احساسی داشته باشد .از نظر او جایگزینی رویکرد نرم افزاری نسبت به توانمندی به جای دیدگاه سخت افزاری به این مهم کمک می نماید ؛ لذا با ارائه یک سنخ شناسی جدید در پی ایجاد این رویکرد بود .از نظر او توانمندی دربرگیرنده “تصورات ذهنی” و همچنین “واقعیات عینی”  است ؛ به زعم وی” توانمندی روان شناختی” در برگیرنده حالات مهم روانی فرد نسبت به محیط کاری اوست که در پنج احساس خلاصه می شود :

1- احساس معنی دار بودن[4]   2- احساس شایستگی یا خودکارآمدی[5]  3- احساس تاثیر[6]  4- احساس خودتعیینی[7]   5- احساس اعتماد[8]

به دلیل اهمیت توانمندی روانشناختی بعنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت فرآیندهای توانمندسازی و مشارکت در تصمیم گیریها ، شناخت شرایطی که بر این متغیر تأثیر می گذراند اهمیت ویژه ای دارد. توماس و ولت هاوس (1990) با ارائه یک مدل تئوریک از توانمندسازی بیان می کنند که محیط و ساختار سازمانی می تواند توانمندی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. چراکه ساختار سازمانی از قدرت بیشتری برای تأثیر بر متغیرهای رفتاری برخوردار است. گذشته از این ساختارسازمانی چارچوبی را بر افراد تحمیل می کند که جهت رفتار افراد و نگرشهای آنها نسبت به سازمان و حتی خودشان را مشخص می نماید. بنابراین باید پیوسته در جستجوی راهی باشیم که تأثیر این ساختارها را بر حالات و رفتارمان مشخص کند و از این طریق به اصلاح وضع موجود بپردازیم. درواقع ساختار سازمانی به مانند بستری است که کارکنان را به لحاظ روانی آماده قبول مسئولیت کرده و در آنها شوق یادگیری بوجود می آورد و باعث اعتماد میان اعضاء می شود. درحقیقت تفویض اختیار و مسئولیت ، مدیریت مشارکتی و مدیریت مبتنی بر اهداف زمانی می توانند مفید واقع شوند که کارکنان ازنظر روانی توانمند شده باشند.

در بخشی از این تحقیق به بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر توانمندی روانشناختی و حالات روانی کارکنان شهرداریهای شهرستان نطنز پرداخته خواهد شد. باتوجه به مشکل موجود درزمینه حالات روانی منفی کارکنان اعم از احساس ناکارآمدی ، احساس بی ارزش بودن ، عدم اعتماد و …. ، می خواهیم به بررسی اثراتی که ساختار سازمانی بر این حالات روانی دارد بپردازیم.

سوال اصلی تحقیق این است که مولفه های ساختار سازمانی چه تأثیری بر توانمندی روان شناختی کارکنان دارند؟ لذا با شناسایی رابطه بین مولفه های ساختار سازمانی و توانمندی روان شناختی کارکنان به دنبال پاسخ این سوال هستیم. درصورت اثبات رابطه میان عوامل شناختی توانمندسازی و متغیرهای ساختار سازمانی ، شهرداریهای موضوع تحقیق قادر خواهند بود با اهتمام به تدوین طرح های متناسب سازمانی و یا اصلاح آنها براساس هریک از ابعاد ساختاری به ارتقاء توانمدی روانشناختی کارکنان کمک نموده و از این حیث منافع بلندمدت و مستمری را جهت توسعه پایدار کسب نمایند..

1-3- اهداف تحقیق:

از اهداف اساسی انجام این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای ساختار سازمانی بر عوامل شناختی توانمند سازی کارکنان است. با توجه به اینکه ساختار سازمانی خود به ابعاد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی قابل تقسیم است در این تحقیق تأثیر هریک از ابعاد ساختار سازمانی بر عوامل شناختی توانمند سازی مورد بررسی قرار    می گیرد. در ضمن بخشی از این تحقیق به بررسی ساختار شهرداریهای شهرستان نطنز پرداخته و مشخص خواهد کرد که این ساختارها بر میزان توانمندی روان شناختی چه تأثیری داشته و از این رهگذر درک روشن تری از رابطه میان ساختار سازمانی و توانمندی روان شناختی کسب خواهیم کرد.

[1].Robbins

[2] Managerial tool

[3] Spreitzer

[4] Meaningfullness

[5] Competence or Self  efficasy

[6] Impact

[7] Self determining

[8] trust

تعداد صفحه:168

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com