پایان نامه تأثیر بازخورد سیستم و زمینه‌ی تصمیم بر رفتار تصمیم‌گیری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

گروه مدیریت اجرایی

 

پایان‎نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی (EMBA)

 

عنوان:

بررسی تأثیر بازخورد سیستم و زمینه‌ی تصمیم بر رفتار تصمیم‌گیری مبتنی بر ارزش  (مورد مطالعه: ستاد کل نیروهای مسلح)

 

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- سؤال‎های تحقیق. 5

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

1-5- فرضیه‎های تحقیق. 7

1-6- اهداف تحقیق. 7

1-7- روش تحقیق. 8

1-8- قلمرو تحقیق. 8

1-8-1- قلمرو موضوعی.. 8

1-8-2- قلمرو مکانی.. 9

1-8-3- قلمرو زمانی.. 9

1-9- واژه‎های تخصصی تحقیق. 9

 

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه‎ی تحقیق

2-1- مقدمه. 12

2-2- بخش اول: مبانی نظری.. 12

2-2-1- تصمیم‎گیری.. 12

2-2-2- تعریف تصمیم‎گیری.. 13

2-2-3- عوامل متأثرکننده‎ی تصمیم‎گیری.. 13

2-2-4- درجه سختی تصمیمگیری.. 14

2-2-5- زمان و تصمیم‎‎‎‌گیری.. 15

2-2-6- تصمیم‎گیری به عنوان یک فرایند. 15

2-2-7- سطوح تصمیمگیری.. 16

2-2-8- انواع تصمیمگیری.. 16

فهرست مطالب (ادامه …)

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

2-2-9- فرایندهای تصمیمگیری.. 18

2-2-10- مراحل تصمیمگیری.. 22

2-2-11- فرایند متعارف تصمیم‎گیری.. 23

2-2-12- مهارتهای لازم برای اجرای مراحل الگوی عقلایی تصمیم‎‎‎‌گیری.. 24

2-2-13- استفاده از مدل در تصمیمگیری.. 25

2-2-14- انواع مدلها 25

2-2-15- انتخاب مدل مناسب.. 26

2-2-16- انتخاب معیار یا ملاک درتصمیمگیری.. 26

2-2-17- طبقهبندی تصمیمها 27

2-2-18- مدل مطلوبیت مورد انتظار. 28

2-2-19- عوامل فرهنگی و اجتماعی.. 28

2-2-20- رویکردهای تصمیمگیری.. 29

2-2-21- تصمیمگیری عقلایی.. 30

2-2-22- کاستی‎های مدل عقلایی.. 31

2-2-23- تصمیمگیری رفتاری.. 32

2-2-24- تصمیم‎گیری باز. 33

2-2-25- تصمیمگیری گروهی.. 34

2-2-26- تصمیمگیری مبتنی‎بر ارزش… 35

2-2-27- انواع ارزش‎های مطرح در رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 39

2-2-28- آفات تصمیمگیری.. 40

2-2-29- سیستم پشتیبان تصمیم‎گیری.. 42

2-2-30- کاربرد سیستم پشتیبانی تصمیم‎گیری.. 44

2-2-31- گامهای اصلی در طراحی مدل سیستم پشتیبان تصمیمگیری.. 44

2-2-32- مشکلات بهکارگیری سیستمهای اطلاعاتی در سازمانهای دولتی ایران. 45

2-2-33- مشکلات تصمیمگیری در سازمان‎ها 46

2-2-34- زمینه‎ی تصمیم. 48

2-2-35- ابعاد زمینه‎ی تصمیم. 48

2-2-36- بازخورد سیستم در تصمیمگیری.. 49

فهرست مطالب (ادامه …)

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

2-2-37- بازخورد مثبت.. 51

2-2-38- بازخورد منفی.. 51

2-2-39- توسعه‎ی شناخت بیشتر سیستم. 51

2-3- بخش دوم: سوابق تحقیق. 52

2-3-1- تحقیقات داخلی.. 52

2-3-2- تحقیقات خارجی.. 54

2-4- مدل مفهومی تحقیق. 56

 

فصل سوم: روش‎شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 59

3-2- نوع پژوهش… 59

3-3- مراحل انجام پژوهش… 60

3-4- ابزار گردآوری داده‏ها 60

3-5- بررسی اعتبار ابزار. 61

3-5-1- روایی ابزار. 61

3-5-2- پایایی ابزار. 61

3-6- جامعه آماری پژوهش… 62

3-7- شیوه نمونه‎گیری و حجم نمونه‎ی آماری.. 62

3-8- تکنیک تجزیه‎وتحلیل داده‎ها 63

3-8-1- همبستگی کای دو. 64

3-8-2- روش آماری همبستگی کای دو. 64

3-9- معرفیِ مختصری از محل انجام کار. 65

 

فصل چهارم: تجزیه‎وتحلیل داده‎ها

4-1- مقدمه. 67

4-2- بخش اول: آمار توصیفی.. 67

فهرست مطالب (ادامه …)

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

4-2-1- نرخ بازگشت بسته‎های پرسشنامه. 67

4-2-2- توصیف پاسخ‎دهندگان از نظر جنسیت.. 68

4-2-3- توصیف پاسخ‎دهندگان از نظر طبقه‎ی سنی.. 70

4-2-4- توصیف پاسخ‎دهندگان از نظر وضعیت تأهل. 72

4-2-5- تحلیل توصیفی مربوط به داده‎های پرسشنامه‎ها 74

4-3- بخش دوم: آمار استنباطی.. 76

3-4-1- آزمون نرمالیتی داده‎ها 76

4-3-2- آزمون فرضیه‎ی اول. 78

4-3-3- آزمون فرضیه‎ی دوم. 79

4-3-4- آزمون فرضیه‎ی سوم. 80

4-3-5- آزمون فرضیه‎ی چهارم. 82

4-3-6- آزمون فرضیه‎ی پنجم. 83

4-3-7- آزمون فرضیه‎ی ششم. 84

4-3-8- آزمون فرضیه‎ی هفتم. 85

4-3-9- آزمون فرضیه‎ی هشتم. 87

4-3-10- آزمون فرضیه‎ی نهم. 88

4-3-11- آزمون فرضیه‎ی دهم. 89

4-3-12- آزمون فرضیه‎ی یازدهم. 90

4-3-13- آزمون فرضیه‎ی دوازدهم. 92

4-4- نتایج آزمون فرضیه‎های تحقیق در یک نگاه 93

 

فصل پنجم: نتیجه‎گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 96

5-2- روند کلی تحقیق. 96

5-3- نتایج آزمون فرضیه‎ها و پاسخ‎گویی به سؤال‎های تحقیق. 97

5-4- بحث.. 100

5-5- محدودیت‎های تحقیق. 101

فهرست مطالب (ادامه …)

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

5-6- پیشنهادهای اجرایی تحقیق. 102

5-7- پیشنهادهایی به محققین آتی.. 102

 

منابع

فارسی.. 105

انگلیسی.. 108

 

پیوست‎ها

پیوست الف: پرسشنامه‎های پژوهش… 112

پیوست الف- 1: پرسشنامه‎ی زمینه‎ی تصمیم. 113

پیوست الف- 2: پرسشنامه‎ی بازخورد. 116

پیوست الف- 3: پرسشنامه‎ی رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 117

پیوست ب: محاسبه‎ی پایایی پرسشنامه‎ها 119

پیوست ب- 1: محاسبه پایایی پرسشنامه‎ی زمینه‎ی تصمیم. 119

پیوست ب- 2: محاسبه پایایی پرسشنامه‎ی بازخورد. 120

پیوست ب- 3: محاسبه پایایی پرسشنامه‎ی رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 121

پیوست ج: آمار توصیفی داده‎ها 122

پیوست ج- 1: توصیف پاسخ‎دهندگان بر حسب جنسیت.. 122

پیوست ج- 2: توصیف پاسخ‎دهندگان بر حسب طبقه‎ی سنی.. 123

پیوست ج- 3: توصیف پاسخ‎دهندگان بر حسب وضعیت تأهل. 124

پیوست ج- 4: توصیف داده‎های پرسشنامه‎ی زمینه‎ی تصمیم‎گیری.. 125

پیوست ج- 5: توصیف داده‎های پرسشنامه‎ی بازخورد. 126

پیوست ج- 6: توصیف داده‎های پرسشنامه‎ی رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 127

پیوست د: آمار استنباطی داده‎ها 128

پیوست د- 1: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 128

پیوست د- 2: بررسی همبستگی میان متغیرهای بازخورد سیستم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 130

فهرست مطالب (ادامه …)

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

پیوست د- 3: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم خودهدایتی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 132

پیوست د- 4: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم انطباق و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 134

پیوست د- 5: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم سنت و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 136

پیوست د- 6: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم نیک‎خواهی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 138

پیوست د- 7: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم جهان‎گرایی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 140

پیوست د- 8: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم انگیزش و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 142

پیوست د- 9: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم خوشی‎گرایی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 144

پیوست د- 10: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم دستیابی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 146

پیوست د- 11: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم قدرت و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 148

پیوست د- 12: بررسی همبستگی میان متغیرهای زمینه‎ی تصمیم امنیتی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 150

پیوست د – 13: آزمون نرمالیتی داده‎ها 152

 

 

فهرست شکل‎ها

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

شکل (2-1): مدل مفهومی پژوهش… 56

شکل (4-1): نرخ بازگشت و عدم بازگشت بسته‎‎های پرسشنامه. 68

شکل (4-2): توصیف جنسیت پاسخ‎دهندگان برحسب تعداد. 69

شکل (4-3): توصیف جنسیت پاسخ‎دهندگان برحسب درصد. 70

شکل (4-4): توصیف پاسخ‎دهندگان از نظر طبقه‎ی سنی برحسب تعداد. 71

شکل (4-5): توصیف پاسخ‎دهندگان از نظر طبقه‎ی سنی برحسب درصد. 72

شکل (4-6): توصیف پاسخ‎دهندگان از نظر وضعیت تأهل برحسب تعداد. 73

شکل (4-7): توصیف پاسخ‎دهندگان از نظر وضعیت تأهل برحسب درصد. 73

شکل (4-8): مقایسه میانگین پاسخ‎گویی به متغیرهای زمینه‎ی تصمیم و بازخورد. 75

شکل (4-9): مقایسه مُدِ متغیرهای زمینه‎ی تصمیم، بازخورد و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 75

شکل (4-10): نقشه نرمال بودن داده‎های زمینه‎ی تصمیم. 77

شکل (4-11): نقشه نرمال بودن داده‎های بازخورد سیستم. 78

 

 

فهرست جدول‎ها

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

جدول (2-1): مهارت‎های لازم برای اجرای الگوی عقلایی تصمیم‎گیری.. 24

جدول (3-1): ضریب پایایی پرسشنامه‎ها 61

جدول (4-1): نرخ بازگشت بسته ‎های پرسشنامه. 67

جدول (4-2): توصیف پاسخ‎دهندگان برحسب جنسیت.. 68

جدول (4-3): توصیف پاسخ‎دهندگان از نظر طبقه‎ی سنی.. 70

جدول (4-4): توصیف وضعیت پاسخ‎دهندگان از نظر وضعیت تأهل. 72

جدول (4-5): تحلیل توصیفی داده‎های پرسشنامه‎ها 74

جدول (4-6): آزمون نرمالیتی داده‎ها 76

جدول (4-7): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 78

جدول (4-8): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 78

جدول (4-9): آزمون کای دو برای متغیرهای بازخورد سیستم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 79

جدول (4-10): مقادیر متقارن متغیرهای بازخورد سیستم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 80

جدول (4-11): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم خودهدایتی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 81

جدول (4-12): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم خودهدایتی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 81

جدول (4-13): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم انطباق و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 82

جدول (4-14): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم انطباق و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 82

جدول (4-15): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم سنت و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 83

جدول (4-16): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم سنت و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 83

جدول (4-17): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم نیک‎خواهی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 84

جدول (4-18): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم نیک‎خواهی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 85

جدول (4-19): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم جهان‎گرایی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 86

جدول (4-20): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم جهان‎گرایی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 86

جدول (4-21): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم انگیزش و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 87

جدول (4-22): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم انگیزش و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 87

جدول (4-23): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم خوشی‎گرایی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 88

جدول (4-24): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم خوشی‎گرایی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 88

جدول (4-25): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم دستیابی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 89

جدول (4-26): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم دستیابی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 90

فهرست جدول‎ها (ادامه …)

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

جدول (4-27): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم قدرت و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 91

جدول (4-28): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم قدرت و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 91

جدول (4-29): آزمون کای دو برای متغیرهای زمینه‎ی تصمیم امنیتی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 92

جدول (4-30): مقادیر متقارن متغیرهای زمینه‎ی تصمیم امنیتی و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش… 92

جدول (4-31): نتایج آزمون فرضیه‎های تحقیق در یک نگاه 93

 

 

 

 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر زمینه‎ی تصمیم و بازخورد سیستم بر رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎ بر ارزش صورت گرفته است. در این پژوهش بعد از مطالعه جامع ادبیات موضوع و استخراج چارچوب نظری، متغیرهای پژوهش به‎طورکامل مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و در ادامه، تحقیقات پیشین مرور شد. سپس با تدوین پرسشنامه‎های زمینه‎ی تصمیم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی ‎بر ارزش و همچنین استفاده از پرسشنامه استاندارد بازخورد، ابزار تحقیق آماده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان حوزه معاونت طرح و برنامه‎ و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح بوده که تعداد آن ها 72 تن بوده است. از این میان برای تعداد 25 تن (نمونه آماری) که به صورت قضاوتی (شیوه نمونه‎گیری) انتخاب شده بودند، پرسشنامه‎ها ارسال شدند و از این میان تعداد 23 پرسشنامه بازگشت داده شد و مورد تحلیل قرار گرفت. در ادامه با کمک نرم‎افزار SPSS، آمار توصیفی برای وصف داده‎ها و پاسخ‎دهندگان از نظر متغیرهای جمعیت‎شناختی و آمار استنباطی جهت آزمون فرضیه‎ها به‎کار گرفته شد. تکنیک آمار استنباطی به‎کار گرفته‎شده در این تحقیق، همبستگی کای دو بوده است. در نهایت مشخص شد که در این جامعه آماری (معاونت طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح) زمینه‎ی تصمیم و بازخورد سیستم تأثیری بر رفتار تصمیم‎گیری مبتنی بر ارزش کارکنان نمی‎گذارند و در نتیجه، 12 فرضیه‎ی پژوهش رد شدند.

 

کلیدواژه‎ها: زمینه‎ی تصمیم؛ بازخورد سیستم؛ رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎بر ارزش؛ ستاد کل نیروهای مسلح.

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1- مقدمه

امروزه توجه روزافزون به مباحثِ با مضمون تصمیم‎گیری بیش از پیش مورد توجه صاحبان صنایع و به‎ویژه، مدیران در تمامی نهادها اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی، صنایع و خدمات و نیز پژوهش‎گران قرار گرفته است. این امر در دنیای مغلوب شده‎ی امروزی بسیار حائز اهمیت بوده و می‎تواند دو قطب توسعه و موفقیت سازمانی یا نابودی آن را در پی داشته باشد.

در این فصل، کلیات تحقیق مورد بحث قرار گرفته و به مباحث اصلی تحقیق با نگاه اجمالی نگریسته می‎شود. در این فصل پس از بیان مسأله، سؤال‎های تحقیق پدیدار می‎شوند و بعد از بیان اهیمت و ضرورت تحقیق، فرضیه‎های مناسب نگارش و در نتیجه، اهداف موردنظر تحقیق بیان می‎شوند. سپس در ادامه با بیان مباحثی نظیر روش تحقیق و قلمرو تحقیق این فصل بسته می‎شود.

 

1-2- بیان مسأله

امروزه سازمان‎ها –اعم از کوچک و بزرگ- درگیر موقعیت‎ها و شرایط به مراتب پیچیده‎تر نسبت به گذشته‎اند. موضوعاتی مانند رقابت فشرده در بازار، نوسان‎های اقتصادی، بحران‎های روزمره در روابط بین‎المللی، پیشرفت سریع فناوری در اغلب زمینه‎ها، حساسیت بیش‎ازپیش عامل انسانی در سازمان و بسیاری از مسائل دیگر، مدیریت سازمان را بسیار از گذشته، دشوار کرده است (فرساد و تیرانداز، 1390، 61).

در گذشته هرگز کلماتی مانند هرج ‎و مرج و عدم قطعیت در سرلوحه فعالیت‎های تجاری قرار نداشت، اما امروزه بسیاری از سازمان‎ها تحت تأثیر آشوب‎های محیطی هستند. در مداوای یک سازمان بیمار حتماً باید به شرایط محیطی، اقتضائات و کارکنان توجه کافی داشت (طبری و قربانی، 1388، 31). تصمیم‎گیری اولین وظیفه هر مدیر است. تصمیم‎گیری زیربنای اساسی مدیریت است و اگر مدیران تصمیم گیر نباشند، مدیر نخواهند بود و می‎توان گفت، بیشتر وقت مدیران به تصمیم‎گیری اختصاص یافته است (حمید نجف آقایی و همکاران[1]، 1381، 94). عمل تصمیم‎گیری در اداره امور سازمان‎ها به قدری مهم است که برخی نویسندگان سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیم‎گیری تعریف کرده‎اند (طبری و قربانی، 1388، 34).

همان‎طور که اشاره شد، در ادبیات مدیریت وظایف اصلی مدیران عبارتند از: برنامه ریزی،سازمان‎دهی، هدایت، نظارت، کنترل و تصمیم‎گیری (برادران حسن‎زاده و همکاران[2]، 1388، 186). هربرت سیمون[3] تصمیم‎گیری را جوهر و اساس مدیریت تلقی می‎کند به گمان وی مدیریت، چیزی جز تصمیم‎گیری نیست و مدیر موفق را می‎توان تصمیم‎گیرنده‎ای موفق دانست. در دنیای واقع نیز مدیریت با این مهم در آمیخته است و مدیر در انجام تمامی وظایف خود ناگزیر به نوعی تصمیم‎گیری است (رمضانی، 1386، 136).

مدل‎های تصمیم گیری هر کدام از این طبقه‎بندی‎ها با توجه به این که کدام دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی را بر نحوه واکنش و رفتار افراد در هنگام مواجهه با شرایط تصمیم‎گیری دخیل می‎دانند با یکدیگر متفاوت می‎باشند. بنابراین تصمیم‎گیری هسته مرکزی برنامه‎ریزی را تشکیل می‎دهد. یک برنامه نمی‎تواند وجود داشته باشد مگر اینکه تصمیم ایجاد شده باشد (وینز و کنتز[4]، 1993، 199). همچنین از طرفی، مدلی برای دخیل دانستن ارزش‎ها در تصمیم‎گیری در داخل کشور وجود ندارد.

تصمیم‎های دنیای واقعی معمولاً با محیط‎های لبریز از فشار، درون دادهای ناکافی، اطلاعات ضد و نقیض، فشارهای بودجه، ضیق وقت، منابع نادر و بسیاری عوامل دیگر روبه‎روست که بر مسائل سایه می‎افکنند و کیفیت تصمیم‎ها را تهدید می‎کنند (نجف آقایی و همکاران، 1381، 94). عدم کیفیت در تصمیم‎گیری باعث بروز خسارت‎هایی به سازمان و کارکنان آن می‎شود زیرا در برخی موارد، نتیجه‎گیری به حدی مهم است که بروز خطا ممکن است ضررهای جبران ناپذیری را بر ما تحمیل کند (برادران حسن‎زاده و همکاران، 1388، 188). از این‎رو، عدم تصمیم‎گیری صحیح را می‎توان دلیلی بر بهره‎وری پایین شرکت‎ها و سازمان های ایرانی دانست.

امروزه همگان براین باورند که سازمان چیزی بیش از دوایر، سلسله مراتب و اختیارات است. یک سازمان مانند فرد دارای شخصیت است. شخصیتی که از ویژگی‎های انعطاف‎پذیری، خلاقیت و مانند آن‎ها برخوردار است (حمدی و همکاران[5]، 1388، 18). از این‎رو، سازمان می‎تواند با بازخوردهایی که به عنوان یک شخصیت به کارکنان و مدیران ‎می دهد، نحوه‎ی عملکرد آن‎ها به خصوص تصمیم‎گیری آن‎ها را تحت تأثیر قرار دهد. بازخوردهایی که به پرسنل ارائه می‎شود عامل مهمی است که در این پایان‎نامه مورد سنجش قرار می‎گیرد. براساس نظریه‎های ناچیزی که در این زمینه موجود است، فرض بر آن است که بازخورد می‎تواند باعث تصمیم‎گیری صحیح و به‎موقع شود.

بحث دیگری که در این پژوهش مطرح است، بحث ارزش‎ها و اثرگذاری آن‎ها در تصمیم‎گیری است. این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم‎گیری معنی پیدا می‎کند. تصمیم‎گیری و خط‎مشی‎گذاری یکی از عناصر سیستم است که تحت تأثیر ارزش‎ها قرار دارند و این ارزش‎ها به‎طور مدام بر تصمیم‎های مدیران و کارکنان تأثیر می‎گذارد (باقریان، 1379، 15). برطبق شواهد ناچیزی که وجود دارند، ارزش‎ها زمینه‎ی تصمیم افراد را دربرگرفته و برتصمیم‎گیری آن‎ها تأثیرگذار است زیرا افراد در سازمان‎ها با پیروی از نظام ارزشی حاکم بین ارزش‎ها، تصمیمات و اقدامات خود؛ رابطه‎ای مستقیم برقرار می‎کنند (معمارزاده و جهانگیرفرد، 1389، 4).

در آخر این پرسش ذهن پژوهش‎گر را مشغول کرده است که چگونه بازخورد و زمینه‎ی تصمیم، رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎ بر ارزش را تحت تأثیر قرار می‎دهد؟

 

1-3- سؤال‎های تحقیق

 1. آیا بین زمینه‎ی تصمیم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎ بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 2. آیا بین بازخورد سیستم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 3. آیا بین زمینه‎ی تصمیم خودهدایتی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی‎ بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 4. آیا بین زمینه‎ی تصمیم انطباق و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 5. آیا بین زمینه‎ی تصمیم سنت و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 6. آیا بین زمینه‎ی تصمیم نیک‎خواهی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 7. آیا بین زمینه‎ی تصمیم جهان‎گرایی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 8. آیا بین زمینه‎ی تصمیم انگیزش و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 9. آیا بین زمینه‎ی تصمیم خوشی‎گرایی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 10. آیا بین زمینه‎ی تصمیم دستیابی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 11. آیا بین زمینه‎ی تصمیم قدرت و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟
 12. آیا بین زمینه‎ی تصمیم امنیتی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی‎ بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق

در عصر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناورانه، سازمان‎های مختلف به شدت متحول شده‎اند (اجتهادی و شاه‎طالبی، 1387، 2). بحث تصمیم‎گیری امروزه بیش از پیش مورد توجه تمامی جامعه آکادمیک و صنعتی قرار گرفته است زیرا تصمیم‎گیری یکی از محوری‎ترین فرایندها در سازمان محسوب شده و به عنوان وظیفه‎ی اصلی مدیران تمامی سطوح مطرح می‎باشد (هاراکلئوس[6]، 1996، 16). به نحوی که برخی صاحبنظران معتقدند که “تمام مدیریت، تصمیم‎گیری است” (کریسپین[7]، 1996، 43).

عدم توجه به بحث تصمیم‎گیری موجب خسارت‎هایی به سازمان می‎شود زیرا گریفت[8]، تصمیم‎گیری را قلب سازمان و مدیریت تلقی می‎کند. نیومن[9] کیفیت مدیریت را تابع کیفیت تصمیم‎گیر ی می‎داند و مدعی است که تصمیم‎گیری به تنهایی مهم‎ترین وظیفه مدیر است (طبری و قربانی، 1388، 34).

مدیران همواره در انجام تمامی وظایف خود با شرایطی مواجه می‎شوند که لزوم تصمیم‎گیری از جانب آن‎ها را می‎طلبد. همین امر نفوذ و جایگاه بسیار مهم وظیفه تصمیم‎گیری را در تمامی وظایف مدیران و فرآیند‎های سازمانی نیز نشان می دهد (هادی‎زاده مقدم و طهرانی، 1387، 125) و نگریستن از بُعدی جدید به این مقوله را تشویق می‎کند.

تجربه نشان داده است، در زمانی که تصمیم‌گیری با پیچیدگی فزاینده مواجه می‎شود، تکیه تصمیم‌گیرندگان بر ارزش‌های شخصی نیز بیشتر می‌شود. نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت می‌باشد این است که ارزش‌های شخصی بر تصمیم‌گیرندگان مؤثر می‎باشد.

دغدغه‎ای که پژوهش‎گر در این موضوع پژوهش دارد آن است که مسائل و مشکلات حوزه تصمیم‎گیری به‎خصوص در شرایط ناپایدار را کاهش دهد تا بستری آماده کند که با راه‎کار‎های علمی بتوان به تصمیمات معقول‎تر و مطلوب‎تر دست یافت.

در مجموع، پژوهش حاضر از آن جهت اهمیت دارد که اجرای وظایف دشواری که بر عهده مدیران است، مستلزم تحمل مخارج سنگینی است که برای تأمین آن‎ها می بایست منابع کافی در اختیار باشد. و چون تصمیمات مدیریت نقش به‎سزایی در این راستا دارد و منابع محدود هستند، از این رو، شناخت و پیش بینی دیدگاهی که در تصمیم‎گیری دارند و نیز منجر به تصمیم آن‎ها می‎شود می‎تواند ضرورت یابد و با توجه به گفته‎های بالا توجیه‎پذیر باشد.

[1]نجف آقایی، حمید؛ کوزه‎چیان،‎هاشم؛ آذر، عادل و احسانی، محمد

[2] برادران حسن‎زاده، حسن؛ نژاد ایرانی، فرهاد و لطف‎الهی حقی، ماهرخ

[3] Herbert Simon

[4] Weinz, H and Koontz, H

[5] حمدی، کریم؛ کاوسی، اسماعیل و صهری، حمیدرضا

[6] Haracleous, L. Th

[7] Chrispin, P

[8] Gryft

[9] Newman

تعداد صفحه:169

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com