پایان نامه تأثیر ارزش خالص دارایی در بازده صندوق‌ سرمایه گذاری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

                  واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

 

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش مالی (M .A)

 

عنوان :

بررسی تأثیر ارزش خالص دارایی در بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری

 

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

١-١ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….3

١-٢ بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………4

١-٣  اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع تحقیق………………………………………………………………………………..4

١-4 پرسش‎های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….5

١-5 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..5

١-6 فرضیه‎های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

١-7 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………6

١-8 قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………6

١-9 متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..7

١-10 تعاریف عملیاتی و تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات……………………………………………………………………..7

1-10-1صندوق سرمایه‌گذاری مشترک…………………………………………………………………………………………….7

1-10-2 ارزش خالص دارایی ………………………………………………………………………………………………………..8

1-10-3  نقدشوندگی …………………………………………………………………………………………………………………..8

1-10-4 سهام……………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-10-5 اوراق مشارکت………………………………………………………………………………………………………………..9

1-10-6  بازده سرمایه گذاری در صندوق………………………………………………………………………………………..9

1-11 ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………10

1-12 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-١ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2 صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک…………………………………………………………………………………………14

2-2-1 مفهوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری……………………………………………………………………………………….14

2-2-2 تاریخچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری……………………………………………………………………………………15

2-2-2-1 تاریخچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در جهان……………………………………………………….15

2-2-2-2 تاریخچه صندوق‌های سرمایه گذاری در ایران………………………………………………………………….16

2-2-3 هدف از تشکیل صندوق‌های سرمایه گذاری………………………………………………………………………..17

2-2-4 موضوع فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری………………………………………………………………………….17

2-2-5 واحد سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………17

2-2-6 سرمایه صندوق ……………………………………………………………………………………………………………….18

2-2-7 مدت فعالیت یا عمر صندوق……………………………………………………………………………………………..18

2-2-8 انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری…………………………………………………………………………………………18

2-2-8-1 صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بازار پول………………………………………………………………18

2-2-8-2 صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در اوراق بهادار با درآمد ثابت  …………………………………….19

2-2-8-3 صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام شرکت‌ها……………………………………………………….19

2-2-8-4 صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک متوازن ……………………………………………………………………..19

2-2-8-5 صندوق رشد و توسعه………………………………………………………………………………………………….20

2-2-8-6 صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی  ………………………………………………………………. 20

2-2-9 ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک…………………………………………………………………………….21

2-2-9-1 مجمع صندوق……………………………………………………………………………………………………………..21

2-2-9-2 مدیر صندوق……………………………………………………………………………………………………………….21

2-2-9-3 متولی صندوق……………………………………………………………………………………………………………..21

2-2-9-4 ضامن…………………………………………………………………………………………………………………………22

2-2-9-5 حسابرس…………………………………………………………………………………………………………………….22

2-2-9-6 کارگزاران صندوق………………………………………………………………………………………………………..22

2-2-10 هزینه‌های صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری……………………………………………………………………23

2-2-10-1 کارمزد ارکان……………………………………………………………………………………………………………..23

2-2-10-2 هزینه‌های دوره‌ای………………………………………………………………………………………………………24

2-2-10-3 هزینه تأسیس و تسویه………………………………………………………………………………………………..24

2-2-10-4 هزینه مجامع و عضویت در کانون‌ها……………………………………………………………………………..25

2-2-10-5 سایر هزینه‌ها……………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-11 مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری…………………………………………………………………………………….25

2-2-11-1 مدیریت حرفه‌ای………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-11-2  تنوع‌بخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک……………………………………………………………………..26

2-2-11-3 نقدشوندگی……………………………………………………………………………………………………………….26

2-2-11-4 صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس………………………………………………………………………………….26

2-2-11-5 به کار گیری سرمایه اندک……………………………………………………………………………………………27

2-2-11-6 قابلیت دسترسی…………………………………………………………………………………………………………27

2-2-12 معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری……………………………………………………………………………………27

2-2-12-1 ریسک مدیریت………………………………………………………………………………………………………….27

2-2-12-2 هزینه‌های معین………………………………………………………………………………………………………….28

2-2-12-3 رقیق سازی………………………………………………………………………………………………………………..28

2-2-12-4 عدم فعالیت در ساعات اداری………………………………………………………………………………………28

2-2-13 ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک…………………………………………………………………………28

2-2-13-1 ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق………………………………………………………………………28

2-2-13-2 ریسک نکول اوراق مشارکت……………………………………………………………………………………….29

2-2-13-3 ریسک نوسان بازده بدون ریسک………………………………………………………………………………….29

2-2-14 خالص ارزش دارایی……………………………………………………………………………………………………….29

2-2-14-1 ارزش صدور (NAV  صدور)………………………………………………………………………………………30

2-2-14-2 ارزش ابطال(NAV ابطال)…………………………………………………………………………………………..30

2-2-14-3 ارزش آماری(NAV آماری)…………………………………………………………………………………………30

2-3 رشد دارایی‌ها………………………………………………………………………………………………………………………31

2-4 کاهش ارزش دارایی……………………………………………………………………………………………………………..32

2-4-1 منابع‌ اطلاعاتی‌ برون‌سازمانی………………………………………………………………………………………………32

2-4-2 منابع‌ اطلاعاتی‌ درون ‌سازمانی…………………………………………………………………………………………….32

2-5 نقدینگی………………………………………………………………………………………………………………………………33

2-6 دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری مشترک………………………………………………………………………………36

2-6-1 سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران……………………………………………………………………36

2-6-2 حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…………………………………………….36

2-6-3 اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار…………………………………36

2-6-4 گواهی‌های سپرده……………………………………………………………………………………………………………..36

2-6-5 انواع سپرده گذاری نزد بانک‌ها ………………………………………………………………………………………….36

2-7 سهام…………………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-8 اوراق مشارکت…………………………………………………………………………………………………………………….37

2-8-1  تعریف اوراق مشارکت…………………………………………………………………………………………………….37

2-8-2 تاریخچه اوراق مشارکت……………………………………………………………………………………………………38

2-8-3 بررسی فقهی اوراق مشارکت……………………………………………………………………………………………..38

2-8-4 اوراق مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری……………………………………………………………………..39

2-9 بازدهی………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-9-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….40

2-9-2 معیارهای تصمیم گیری در بازار اوراق بهادار……………………………………………………………………….41

2-9-3 تعریف بازده…………………………………………………………………………………………………………………….42

2-9-4 عوامل موثر بر بازدهی……………………………………………………………………………………………………….42

3-9-4-1 عوامل موثر بر سود نقدی………………………………………………………………………………………………43

3-9-4-1-1  سود نقدی و کارایی ……………………………………………………………………………………………….43

3-9-4-1-2 معافیت‌های مالیاتی…………………………………………………………………………………………………..43

3-9-4-1-3 ظرفیت بازار و نوع کالای تولیدی……………………………………………………………………………….43

3-9-4-1-4 میزان وابستگی به ارز………………………………………………………………………………………………..43

2-9-4-1-5 اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………44

2-9-4-2 عوامل موثر بر قیمت سهام…………………………………………………………………………………………….44

2-9-4-2-1 انتظارات سهامداران………………………………………………………………………………………………….44

2-9-4-2-2 ترکیب سهامداران…………………………………………………………………………………………………….44

2-9-4-2-3 عوامل اقتصادی و غیراقتصادی…………………………………………………………………………………..44

2-9-4-2-4 سایر عوامل……………………………………………………………………………………………………………..56

2-9-5 بازده سرمایه گذاری در صندوق…………………………………………………………………………………………45

2-9-5-1 سود نقدی هر واحد سرمایه گذاری………………………………………………………………………………..45

2-9-5-2 عایدات سرمایه‌ای ناشی از دارایی‌های فروخته شده…………………………………………………………..46

2-9-5-3 عایدات سرمایه‌ای از محل دارایی‌های موجود…………………………………………………………………..46

2-10 بخش سوم پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………..47

2-10-1  مروری بر پژوهش‌های انجام شده در خارج از  ایران…………………………………………………………47

2-10-2 مروری بر پژوهش‌های انجام شده در ایران………………………………………………………………………..50

2-11 جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………….54

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

٣-١ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….56

٣-٢ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..56

٣-٢-١ از نظر زمانی…………………………………………………………………………………………………………………….57

٣-٢-٢ از نظر هدف…………………………………………………………………………………………………………………….57

٣-٢-3 از نظر روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..57

٣-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..58

٣-4 روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………..58

3-5 روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………59

3-6 متغیرهای مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………………………………….60

3-6-1 ارزش خالص صندوق………………………………………………………………………………………………………60

3-6-2  نقدشوندگی……………………………………………………………………………………………………………………60

3-6-3 بازده……………………………………………………………………………………………………………………………….60

3-6-4 سهام ……………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-6-5 اوراق مشارکت………………………………………………………………………………………………………………..61

3-7 فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..61

٣ -8 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها………………………………………………………………………………..62

3-9 روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها…………………………………………………………….62

3-9-1 روش اقتصاد سنجی داده‌های تلفیقی…………………………………………………………………………………..62

3-9-2 رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………64

3-9-3 آزمون chow- F …………………………………………………………………………………………………………..65

3-9 -4 آزمون تشخیص(هاسمن)………………………………………………………………………………………………….65

3-9-5 آزمون دوربین واتسون………………………………………………………………………………………………………65

٣-١0 نرم افزار آماری مورد استفاده……………………………………………………………………………………………….66

3-11 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………..66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………68

4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………….69

4-3 پایایی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………72

4-3-1 آزمون پایایی متغیرها و اهمیت آن………………………………………………………………………………………72

4-3-2 آزمون ریشه واحد پایایی…………………………………………………………………………………………………..74

4-3-3  ضریب همبستگی (پیرسون) بین متغیرهای مستقل……………………………………………………………….75

4-4 آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………76

4-4-1 آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………..76

4-4-1-1 آزمون چاو یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه اول……………………………………………..76

4-4-1-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه اول………………………………………………………………………………..77

4-4-1-3 آزمون فرضیه بر حسب مدل‌های تعیین شده مربوط به فرضیه اول………………………………………78

4-4-2 آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………….78

4-4-2-1آزمون چاو (chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه دوم…………………………………78

4-4-2-2آزمون هاسمن مربوط به فرضیه دوم…………………………………………………………………………………79

4-4-2-3 آزمون فرضیه بر حسب مدل‌های تعیین شده مربوط به فرضیه دوم……………………………………..80

4-4-3 آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………81

4-4-3-1 آزمون چاو (chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه سوم……………………………….81

4-4-3-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه سوم………………………………………………………………………………82

4-4-3-3 آزمون فرضیه بر حسب مدل‌های تعیین شده مربوط به فرضیه سوم……………………………………..82

4-4-4 آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………83

4-4-4-1 آزمون چاو (chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه چهارم…………………………….83

4-4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه چهارم…………………………………………………………………………….84

4-4-4-3 آزمون فرضیه بر حسب مدل‌های تعیین شده مربوط به فرضیه چهارم…………………………………..85

4-5 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………..86

فصل پنجم: خلاصه نتایج و پیشنهادات تحقیق

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….88

5-2 خلاصه نتایج حاصل از پژوهش……………………………………………………………………………………………..88

5-3 بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….89

5-3-1 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول………………………………………………………………89

5-3-2 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………..90

5-3-3 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………90

5-3-4  تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………91

5-4 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………..91

5-4-1 پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………….91

5-4 -2 پیشنهادات پژوهشی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………..91

5-5  محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….92

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..93

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………..98

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                              شماره صفحه

جدول3-1لیست جامعه مطالعاتی………………………………………………………………………… 59

جدول 4-1 توصیف شاخص‌های مرکزی و پراکندگی داده‌های متغیرها…………………………. 70

جدول4-2: نتایج آزمون ریشه واحد لوین،لین و چاو……………………………………………….. 74

جدول4-3: نتایج آزمون همبستگی (هم خطی)……………………………………………………….. 75

جدول 4-4 نتایج آزمون chow مربوط به فرضیه اول……………………………………………….. 76

جدول 4-5 نتایج Hausman مربوط به فرضیه اول…………………………………………………… 77

جدول 4-6 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………….. 78

جدول 4-7 نتایج آزمون chow مربوط به فرضیه دوم……………………………………………….. 79

جدول 4-8 نتایج Hausman مربوط به فرضیه دوم………………………………………………….. 80

جدول 4-9 آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………. 80

جدول 4-10 نتایج آزمون chow مربوط به فرضیه سوم…………………………………………….. 81

جدول 4-11 نتایج Hausman مربوط به فرضیه سوم………………………………………………… 82

جدول 4-12 آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………….. 83

جدول 4-13 نتایج آزمون chow مربوط به فرضیه چهارم………………………………………….. 84

جدول 4-14 نتایج Hausman مربوط به فرضیه چهارم……………………………………………… 85

جدول 4-15 آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………….. 85

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                              شماره صفحه

نمودار2-1 سازوکار ایجاد و انتشار سهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک……………… 17

نمودار 2-2 ساختار سازمانی متداول صندوق‌های سرمایه‌گذاری…………………………………… 20

نمودار2-3 شیوه‌های نظارتی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری…………………………………………. 23

نمودار4-1 هیستوگرام  متغیر بازده……………………………………………………………………….. 71

نمودار4-2 هیستوگرام  متغیر ارزش خالص دارایی…………………………………………………… 71

نمودار4-3 هیستوگرام  متغیر سهام………………………………………………………………………. 71

نمودار4-4 هیستوگرام  متغیر اوراق مشارکت………………………………………………………….. 72

نمودار4-5 هیستوگرام و کرنل متغیر وجه نقد ………………………………………………………… 72

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش خالص دارایی با بازدهی سهام در صندوق‏های سرمایه‌گذاری می‏باشد. در این تحقیق مواردی به جز ارزش خالص دارایی که در ارتباط با دارایی‏های صندوق‏های سرمایه‏گذاری هستند مورد بررسی قرار گرفت از جمله وجه نقد نگه داری شده، درصد اوراق مشارکت خریداری شده توسط صندوق و درصد سهام خریداری شده در صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک می‏باشد که به عنوان متغیرهای مستقل و بازدهی سهام به عنوان متغیر وابسته سنجیده می‌شود.

روش نمونه‌گیری در تحقیق حاضر به صورت حذفی سیستماتیک می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق صندوق‏های سرمایه‏گذاری در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ١389 تا ١٣٩0 (33 صندوق) است که با توجه به آن حجم نمونه برابر 21 صندوق تعیین شد. (از آنجا که در این پژوهش برای اندازه‌گیری متغیرهای مربوط به  ارزش خالص دارایی و بازدهی صندوق‏های سرمایه‏گذاری از مدارک، مستندات، گزارش‌ها و صورت‌های مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، بنابراین بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکانی تعیین گردیده است.  قلمرو زمانی این پژوهش نیز از ابتدای سال ١٣٨9 تا انتهای سال 1390 می‌باشد) اهداف این تحقیق کاربردی و روش تحقیق از نوع همبستگی می‏باشد. داده‌های مربوط از سایت هر صندوق جمع آوری گردید. بررسی داده‌های گردآوری شده با نرم افزار (Eviews) انجام پذیرفت.

در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی  استفاده شده است و نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد؛ که بین متغیرهای ارزش خالص دارایی و نقدینگی و سهام خریداری شده با  بازده صندوق رابطه معناداری وجود دارد و بین مقدار اوراق مشارکت خریداری شده و بازده صندوق  رابطه معناداری وجود ندارد.

 

کلید واژه

بازده صندوق، صندوق‌های سرمایه‏گذاری، نقدینگی، ارزش خالص دارایی.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

امروزه یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، توانایی جذب پس‌اندازها و هدایت آن به سمت فعالیت‏های  سرمایه‏گذاری است و می‌توان ادعا کرد که، فرآیند تخصیص موثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقای بهره‌وری و تشویق ابتکارات ضروری است و این امر بازاری روان و کارا برای خرید و فروش اوراق بهادار و تبادل اعتبارات ایجاد می‌کند. برخلاف آن، فرآیند تخصیص نادرست سرمایه موجب انجام کارهای بدون بهره‌وری می‌شود و بازار سهام را تضعیف می‌کنند. هدایت صحیح جریانات نقدی و وجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رونق اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه می‌شود و نهایتاً رفاه کلی را در پی خواهد داشت. اقتصاددانان تشکیل سرمایه را در پیشرفت و توسعه اقتصادی ضروری و موثر می‏دانند لیکن انجام سرمایه‏گذاری خود مستلزم تأمین مالی است و تأمین مالی منطقاً بایستی به طریقی صورت گیرد که کم‌ترین هزینه را به همراه داشته باشد. با عنایت به اینکه صاحب‌نظران رشته مدیریت مالی یکی از ابزارهای فعال کردن بازار و سرمایه را تشکیل مؤسسات تأمین مالی و صندوق‏های سرمایه‏گذاری می‏دانند، ما بر آن شدیم که علاوه بر مروری بر صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک، عواملی که باعث ایجاد بازده مناسب در صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک می‌شود را مورد بررسی  قرار دهیم. امیدوارم که در تحقیق حاضر بتوانیم به تبیین نقش این صندوق‌ها کمک نموده و تحقیق حاضر نتایج مفیدی را برای سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان  اقتصادی کشور عزیزمان به همراه داشته باشد.

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می‌پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می‌کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه  به مدل تحقیق و فرضیه‌های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل  تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات آمده است.

 

1-2 بیان مسأله

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار هستند که فعالیت اصلی آن‌ها سرمایه گذاری در اوراق بهادار است. این صندوق‌ها با استفاده از وجوه سرمایه گذاران، در مقیاس بزرگ سرمایه گذاری می‌کنند و به دنبال کسب بازدهی مناسب برای سرمایه گذاران صندوق هستند. سرمایه‌گذاران یا دارندگان سهام ( واحدهای سرمایه گذاری) صندوق به نسبت سهم یا میزان سرمایه گذاری خود در صندوق، در سود و زیان آن شریک می‌شوند. به طور کلی عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری به عملکرد اوراق بهادار و دیگر دارایی‌های موجود در سبد اوراق بهادار آن‌ها بستگی دارد. طی دو دهه‌ی گذشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از محبوبیت زیادی در بین سرمایه‌گذاران برخوردار شده‌اند. در حال حاضر افراد بسیاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری در بورس به معنای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. در همین راستا در سرتاسر جهان صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل‌ها و روش‌های مختلف و به عنوان ابزاری مفید و کارآمد برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شکل گرفته‌اند. ایران نیز از این قاعده دور نبوده است و طی شش سال گذشته صندوق‌های متعددی در بازار سرمایه‌ی ایران شروع به فعالیت نموده‌اند.

از آنجا که تداوم و گسترش فعالیت صندوق‏های سرمایه‏گذاری در داشتن بازده مناسب برای سرمایه‌گذاران آن‌ها است، در این تحقیق سعی شده که علاوه بر نحوه‌ی فعالیت صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک عواملی که باعث ایجاد بازده مناسب می‌شود را بررسی نماییم.

مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا بین ارزش خالص دارایی با بازدهی سهام در صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک رابطه وجود دارد؟ بنابراین موضوع تحقیق “بررسی تأثیر ارزش خالص دارایی در بازده  صندوق‏های سرمایه‏گذاری ” می‏باشد.

 

1-3  اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع تحقیق

در ارتباط با اهمیت صندوق‏های سرمایه‏گذاری در بازار سرمایه کشور، باید گفت که این صندوق‌ها به عنوان ابزار کمکی برای سرمایه گذاران کوچک است تا در بخشی از بازار سهیم باشند و مجبور نباشند که اوقات گران بهای خود را صرف خواندن روزنامه‌های اقتصادی بکنند. صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک، افراد عادی را قادر می‌سازند تا از طریق خرید واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، به طور غیرمستقیم در واحد‏‏‏های بزرگ تولیدی سرمایه‏گذاری کنند و موجبات افزایش سطح تولید ملی در اقتصاد را فراهم آورند(حبیب نیا و شاه مرادی،1388). بدیهی است که چنین امری نه تنها به تجهیز منابع مالی اندک مردم و هدایت آن‌ها به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌انجامد، بلکه از دیدگاهی دیگر نیز دارای اهمیت است، بدین معنی که مردم عادی معمولاً به علت نداشتن اطلاعات و تخصص، توانایی حرفه‌ای لازم به منظور انجام سرمایه‏گذاری بهینه را ندارند. بنابراین، در چنین وضعیتی صندوق‌های مزبور که طبیعتاً از تخصص لازم برخوردارند، خواهند توانست با ارائه خدمات کارشناسی و راهنمایی سرمایه‌گذاران آنان را در امر سرمایه‏گذاری و خرید سهام هدایت کنند. از ویژگی‌ها و ماهیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها سرمایه‏گذاری مشترک که می‌تواند از ضرورت‌های این تحقیق نیز از آن‌ها یاد کرد چند گزینه عبارتند از:

قابلیت بازخرید سهام به وسیله صندوق یا به عبارت دیگر نقدینگی بالای واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها و همچنین تنوع فعالیت بر اساس اهداف سرمایه گذاران، استفاده از مدیریت تخصصی در اداره سبد، کاهش هزینه‌های کارگزاری و عملیاتی در مقایسه با معامله‌های کوچک سرمایه گذاران، کاهش خطر سرمایه گذاری از راه مالکیت در سبد مالی متنوع(چاوشی،1390).

 

1-4 پرسش‎های تحقیق

 • آیا بین ارزش خالص دارایی با بازدهی در صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا بین وجه نقد نگه داری شده در صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا بین مقدار اوراق مشارکت خریداری شده در سبد صندوق سرمایه‏گذاری با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا بین مقدار سهام خریداری شده در صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1-5  اهداف تحقیق

 • بررسی تأثیر ارزش خالص دارایی با بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری .
 • بررسی رابطه بین وجه نقد نگه داری شده در صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری
 • بررسی رابطه مقدار اوراق مشارکت خریداری شده در سبد صندوق سرمایه‏گذاری با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری
 • بررسی رابطه بین مقدار سهام خریداری شده در سبد صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری

1-6  فرضیههای تحقیق

 • ارزش خالص دارایی با بازدهی سهام در صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه مثبت دارد.
 • بین مقدار اوراق مشارکت خریداری شده در سبد صندوق سرمایه‏گذاری با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه مثبت دارد.
 • بین وجه نقد نگه داری شده در صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه مثبت دارد.
 • بین مقدار سهام خریداری شده در صندوق با بازده صندوق‏های سرمایه‏گذاری رابطه مثبت دارد.

تعداد صفحه:129

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com