پایان نامه : بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

پایان نامه­ی دوره کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی

 

موضوع:

 

بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر مصطفی کمالجو

 

استاد مشاور:

دکتر حسن گودرزی

 

 

شهریورماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقامات حریری نوشته ابو محمد قاسم بن علی حریری بصری، اثری است گرانسنگ در موضوع مقامات که این نویسنده­ی توانا آن را به تقلید از شیوه­ی بدیع­الزمان در پنجاه مقامه نگاشته، و در تصنع و تکلف از وی در گذشته و این فن را به کمال رسانده است. هر مقامه در قالب داستانی کوتاه و مستقل است که شخصی به نام حارث بن همام، شیفته­ی نوادر ادب، آن را روایت کرده است. و قهرمان داستان­ها، پیرمردی است شوخ، فرزانه، خطیب و دانای علوم و فنون ادبی به نام ابو زید سروجی، که با خطابه­های شیرین خود همگان را می­فریبد.

قرآن کریم، مهمترین و بی­نظیرترین کتاب در نزد مسلمانان و به ویژه علما و ادبا است و کاملترین کتابی است که نازل شده و بلاغت و زیبایی آن همگان را شیفته­ی خود نموده است و نویسندگان بسیاری، از آن تأثیر پذیرفته­اند. ابو القاسم حریری نیز از جمله کسانی است که مقامات خویش را با تأثیر پذیری از قرآن کریم بنا نهاده و از آیات و مضامین آن بهره­ی وافر برده است.

در انجام این پایان­نامه، از روش کتابخانه­ای­ برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. و سعی بر آن شده تا بینامتنیت قرآنی را در مقامات حریری، که به حق یکی از کم­نظیرترین آثار ادبی در ادبیات عرب، محسوب می­شود مورد بررسی و کند و کاو قرار دهد.

حریری از آیات نورانی قرآن کریم، بهره فراوان جسته است که در چهار گروه مورد بررسی قرار گرفته است:

  • استفاده از الفاظ قرآن کریم 2-  استفاده از آیات قرآن کریم یا قسمتی از آن
  • استفاده از مفاهیم و مضامین آیات الهی       4-   استفاده از الفاظ و مفاهیم آن.

پژوهشی که انجام شده، نشانگر این است که کاربرد قرآن در کتاب مقامات حریری  بسیار جالب توجه بوده، که شاید در این بررسی فقط به بخش­هایی از آن اشاره شده است. و این امر بیان کننده­ی توجه وافر این شاعر به کلام خداوند می­باشد.

واژگان کلیدی:

حریری، مقامات، قرآن کریم، بینامتنیت

 

 

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                         صفحه

مقدمه      1

فصل اولکلیاتتحقیق.. 4

1-1 بیانمسأله  4

1-2   مقامه    5

1-3 کتاب «مقامات»حریری.. 6

1-4 تناصّقرآنیدرمقاماتحریری.. 7

1-5 سؤالپژوهش9

1-6 پژوهشهایعلمیانجامشدهقبلیدرارتباطباپایاننامه (بطورمختصر) 9

1-7 حدودپژوهش (درصورتلزوم) 9

1-8 فرضیاتپژوهش9

1-9 اهدافاینپژوهش9

1-10 خلاصهمراحلروشپژوهش9

فصل 2 زندگیحریری.. 11

2-1 درآمد        11

2-2 زندگیحریری.. 11

2-3 اساتیدحریری.. 12

2-4 حریریودیوانخلافت12

2-5 زشتروییحریری.. 12

2-6 آثارحریری.. 13

2-7 دیگراشعاراو. 13

2-8 سببتألیفکتابمقاماتحریری.. 13

2-9 گنگیحریریدردیوانخلافت14

2-10 راویان حریری.. 15

2-11 حریری و نهی از شراب15

2-12 موافقانومخالفانمقاماتحریری.. 16

فصل3 مقاماتوبینامتنیت18

3-1 درآمد……………………………………………. 18

3-2 نگاهیکلیبهنثرعباسی.. 18

3-3 تصنیعدرزندگیعربی.. 19

3-4 تصنیعودواوینخلافتعباسی.. 19

3-5 جایگاهشاعراندرنزدخلفاوامرا 20

3-6 اوجگیریموجتصنیع.. 20

3-7 تصنع……… 21

3-8 پیدایشوظهورمقامات21

3-9 عواملظهورمقاماتدرعصرعباسی.. 22

3-9-1 عاملاجتماعی.. 22

3-9-2 عاملفرهنگی.. 24

3-10 مقامهدرلغت24

3-11 مقامهدراصطلاح.. 25

3-12 سیرتحولمعناییمقامه. 26

3-13مقامهدرقرآن.. 26

3-14 قهرماندرمقاماتعربی.. 27

3-15 مبدعمقامات27

3-16 مقاماتحریری.. 28

3-17 راویوقهرمانمقاماتحریری.. 28

3-18 شخصیتقهرمانداستان،واقعیتیاخیال.. 28

3-19 ناممقامات29

3-20 موضوعمقامات29

3-21ارزش ادبی مقامات29

3-22 سبکمقامات30

3-22-1  استفادهازکنایاتوآیاتقرآن.. 30

3-22-2  استفادهازسجعهایمتوالیوصنایعبدیعی.. 31

3-22-3  استفادهازشعردرمیاننثر. 32

3-23 مقاماتحریریراهیبهدرونوی.. 33

3-24 خلاصهایازمقاماتحریری.. 33

3-25 متأثرانازمقاماتحریری.. 34

3-26 مقاماتحریریوادباروپایی.. 35

3-27 آثارحریری.. 36

3-28 بدیعالزمانهمدانی.. 36

3-29 سیرمقامهنویسیپسازبدیعالزمان.. 37

3-30 حریریومقایسةویبابدیعالزّمان.. 37

3-31 تفاوتمقاماتبدیعالزمانهمدانیوحریری.. 39

3-32 متنوبینامتن.. 40

3-33  تناصدرلغت41

3-34 تناصدراصطلاح.. 42

3-35 کریستواوتعریفویازبینامتنیت42

3-36 بینامتنیتدرادبیاتغرب43

3-37 بینامتنیتدرادبیاتعرب44

3-38 انواعتناص…. 45

فصل4 بررسیبینامتنیتقرآنی(تناص) درکتابمقاماتحریری.. 48

4-1 درآمد…… 48

4-2 تأثیرمفرداتوالفاظ.. 48

4-2-1 المثانی.. 49

4-2-2 فؤادأُمموسی.. 49

4-2-3 أُمالقری.. 49

4-2-4 إنّاللّه……… 50

4-2-5 السماءوالأرض…. 50

4-2-6 سوادالوجهوالبیض…. 50

4-2-7 اصحابالکهف50

4-2-8 المصابیح.. 51

4-2-9 الإنشقاق.. 51

4-2-10 ألَنَّاله. 51

4-3 تأثیرآیاتقرآن.. 51

4-4 تأثیرمفاهیمقرآنی.. 61

4-4-1 یاریجستنازخدا 61

4-4-2 امربهمعروفونهیازمنکر. 61

4-4-3 پنهاننبودنچیزیازخداوند.. 62

4-4-4 بازداشتننفس62

4-4-5 مرگ              62

4-4-6 فریبندهبودنزندگیدنیا 63

4-4-7 وفایبهعهد.. 64

4-4-8 مهمانیدادنحضرتابراهیم. 64

4-4-9 استرجاع.. 64

4-4-10 قیامت65

4-4-11 توبه…. 66

4-4-12 سوگندهایقرآنی.. 67

4-4-13 داخلشدندرمنزل.. 68

4-4-14 رباخواری.. 68

4-4-15 عیبجویی.. 68

4-4-16 تحملسختیها 69

4-4-17 کوتاهکردنآرزوها 69

4-4-18 زندهکردنمردگان.. 69

4-4-19 فضلخداوند.. 69

4-4-20 عملنیک70

4-4-21 عدمغفلتخداوند.. 70

4-4-22 وفاداری.. 70

4-4-23 درخواستازخداوند.. 71

4-4-24 روشنساختنپیریبامویسپید.. 71

4-4-25 یاریخواستنازخداوند.. 71

4-4-26 مأیوسبرنگرداندن.. 72

4-4-27 پنهاننماندنچیزیازخداوند.. 72

4-4-28 حفاظتازآتشجهنم. 72

4-4-29 صبر… . 73

4-4-30 داستانحضرتیوسف73

4-4-31 حضرتموسیوخضر(علیهماالسلام) 73

4-4-32 بذلوبخشش74

4-4-33 بیثباتیدنیا 74

4-4-34 سرپیچیازنفس74

4-4-35 بخششوگذشت74

4-4-36 رسواییدنیا 75

4-5 تأثیرالفاظومفاهیم. 75

4-5-1 آموختنبیانوالهامکردنروشنیکلام. 75

4-5-2 هدایتبهراهراست76

4-5-3 توانابودنخداوند.. 76

4-5-4 بازگشتبهسویخدا 76

4-5-5 پنهاننبودنچیزیازخداوند.. 77

4-5-6 مرگ              77

4-5-7 نیکی          77

4-5-8 حفظامانت77

4-5-9 صبر     77

4-5-10 سوگندبهخداوند.. 78

4-5-11 مقدمداشتندیگرانبرخود. 79

4-5-12 مُهربردلها 80

4-5-13 خداییگانهوبی­نیاز. 80

4-5-14 گزاردننماز. 80

4-5-15 بیهوشبرزمینافتادنقوم. 81

4-5-16 تواضع.. 81

4-5-17 آشکارکردنراهراستازگمراهی.. 81

4-5-18 هدایتشدگان.. 81

4-5-19 شکباطلکنندگان.. 82

4-5-20 مباحدانستنچیزهایحرامهنگامنیازضروری.. 82

4-5-21 لانهشرقیونهغربی.. 82

4-5-22 خدایآفریننده. 82

4-5-23 سخنحضرتمریم: ایکاشفراموششدهبودم. 83

4-5-24 برتریآخرتبردنیا 83

4-5-25 بهتریننگهبان.. 83

4-5-26 وانگذاشتنبهحالخود. 83

4-5-27 فرعونوغرقشدنشدردریا 84

4-5-28 درهمپیچیدنآسمان.. 84

فصل5 نتیجه­گیری.. 86

5-1 نتیجه………. 86

5-2 پیشنهاداتآتی.. 89

فهرستمنابعومآخذ.. 90

منابعفارسی          91

منابععربی          93

منابعاینترنتی          91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکلها

عنوان     صفحه

شکل 5-1 نموداردرصدیاستفادهازآیاتقرآن. 87

 

 

 

 

 

فهرست جدولها

عنوان صفحه

جدولشماره 5-1 بررسیمیزاناستفادهازآیاتالهی.. 88

 

مقدمه

قرن چهارم هجری، دوره­ی بسیار آشکاری از زندگی عرب و مسلمانان در تمامی جوانب از جمله ادبیات داستانی می­باشد. و تأثیر دولت آل بویه در آن بسیار زیاد بوده است؛ چرا که آن­ها رابطه­ی محکمی را بین تاریخ خود و تاریخ خلافت عباسی پیوند زدند که هیچ دولت دیگری در آن عصر، چنین پیوندی نداشت.

در اواخر قرن چهارم هجری در زبان عربی از متفرّعات فنّ قصص، فنّ نویی به وجود آمد كه بر آن نام «مقامات» نهادند. مقامات، به طور کلی از انواع داستان­های کهن می­باشد که با نثر مصنوع آمیخته با شعر در مورد یک قهرمانی است که به صورت ناشناس در داستان ظاهر می­شود، حوادثی به وجود می­آورد و همین­که در پایان داستان شناخته می­شود، ناپدید می­­گردد تا آن­که دوباره در هیبتی دیگر، در مقامه بعدی آشکار می­شود (شمیسا،1373، 207). لذا مقامات را می­توان مجموعه­ای از داستان­های مجزّا دانست که دارای وحدت موضوع می­باشند. این فن با داستان­نویسی و افسانه­پردازی از بعضی جهات مشابه و از پاره­ای جهات مغایر بود.

مقامات بلافاصله پس از ابتكار و ابداع در زبان عربی، شهرتی تمام یافت و پیروان بسیار پیدا كرد و علّت آن این بود كه در نثر عربی در این عهد، میل به تكلف در صنعت لفظی، شدّت یافته بود و ایجاد فنّ مقامات، راه را برای نویسندگان متصنّع هموار می­كرد. نیز به نظر می­رسد كه استغاثه­های مسجّع گدایان، برای ظهور سبك مخصوصی كه «بدیع الزّمان همدانی» در مقامات خود به وجود آورد بسیار مؤثّر بوده است.(ابراهیمی حریری،1364،8)

بینامتنیت )تناص)یك اصطلاح ادبی است كه نخستین بار در زبان فرانسوی و در آثار اولیه ژولیا کریستوا، در اواسط تا اواخر دهه­ی شصت مطرح شد.

باید بدانیم که متون، در تشکیل یک متن دخیل­اند و این گفته به مثابه­ی معیارها و مقایسه­هایی نمی­باشد که شخص نویسنده برای تألیف متون جدید و خاص، چاره­ای جز این نداشته باشد که به این تبعیت و پیروی کردن روی بیاورد؛ بلکه ماده­ی اولیه­ا­ی که در تولید متون جدید به کار می­گیرد بر اساس نقشه­ا­ی است که آن را در ذهن و وجود خود ترسیم نموده است.(اکبری، 1380، 6)

کتاب مقامات حریری در زمره­ی بهترین آثاری است که به زبان عربی و در قالب نثر نگاشته شده است. این کتاب شامل پنجاه مقامه و به صورت داستان می­باشد که راوی آن حارث بن همام و قهرمان آن ابوزید سروجی است.

با توجه به اینکه در خصوص بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری سخن چندانی به میان نیامده است، در این تحقیق بدین مطالب پرداخته شد. در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم راجع به زندگی و ادب حریری، مختصری سخن گفته شد. در فصل سوم به مقامه و سیر تاریخی آن و نکاتی در این باره پرداخته شد. در ادامه­ی همین فصل درباره­ی بینامتنیت نیز سخن به میان آمد. در فصل چهارم چگونگی تأثیر متن غایب (قرآن کریم) بر متن حاضر (مقامات حریری) از چهار منظر: تأثیر مفردات و الفاظ قرآنی، تأثیر آیات یا قسمتی از آن، تأثیر مفاهیم قرآنی، تأثیر الفاظ و مفاهیممورد بررسی قرار می­گیرد. و در پایان، در فصل پنجم نتیجه بحث و بررسی گنجانده شده است.

تعداد صفحه : 109

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***