پایان نامه : بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی

گرایش :شیمی کاربردی

عنوان : بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول بعنوان یک آلاینده مدل از ترکیبات دارویی: بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی و مطالعات سینتیکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

دانشکده علوم پایه-گروه شیمی کاربردی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش شیمی کاربردی

عنوان

بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول بعنوان           یک آلاینده مدل از ترکیبات دارویی: بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی و مطالعات سینتیکی

استاد راهنما

دکتر محمدعلی بهنژادی

 

استادان مشاور

دكتر ناصر مدیرشهلا

دكتر محمد شكری

تابستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  عنوان                                               صفحه

چکیده

فصل اول: كلیات و بررسی منابع

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2- آلاینده های محیط زیست…………………………………………………………………………………………………… 2

1-3- آنتی بیوتیك ها و مشكلات زیست محیطی………………………………………………………………………. 2

1-4- تكنیك های تصفیه………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-5- فرآیندهای اكسیداسیون پیشرفته (AOPs) ………………………………………………………………………. 4

1-5-1- فرآیند هتروژن فتوكاتالیز………………………………………………………………………………………. 5

1-5-2- انواع فتوكاتالیزورها………………………………………………………………………………………………. 13

1-5-3- مكانیسم فرآیندهای هتروژن كاتالیز………………………………………………………………….. 14

1-5-3-1- مكانیسم فرآیند فتوكاتالیستی UV/TiO2………………………………………….. 15

1-6- تثبیت فتوكاتالیزور TiO2 بر روی بستر ثابت…………………………………………………………………… 17

1-6-1- تثبیت كاتالیزور به روش PMTP………………………………………………………………………… 20

1-7- طراحی آزمایش………………………………………………………………………………………………………………….. 22

1-7-1- انواع روش های طراحی آزمایش………………………………………………………………………… 22

1-7-1-1- روش تاگوچی……………………………………………………………………………………….. 23

1-7-1-1-1- ویژگی آرایه های متعامد……………………………………………………… 23

الف

1-8- فرآیند طراحی آزمایش……………………………………………………………………………………………………… 23

1-8-1- برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………………… 24

1-8-2- اجرا……………………………………………………………………………………………………………………….. 24

1-8-2-1- محاسبه اثر اصلی فاكتورها………………………………………………………………….. 24

1-8-3- آنالیز واریانس (ANOVA)………………………………………………………………………………….. 25

1-8-3-1- روش استاندارد…………………………………………………………………………………….. 25

1-8-3-2- روش S/N (نسبت سیگنال به نویز)……………………………………………………. 27

1-8-3-2-1- مشخصه نوع Nominal is better………………………………………… 27

1-8-3-2-2- مشخصه نوع Smaller is better…………………………………………… 28

1-8-3-2-3- مشخصه نوع Bigger is better…………………………………………….. 28

1-9- مطالعات پیشین در زمینه بررسی حذف آنتی بیوتیك ها با استفاده از فرآیندهای اكسیداسیون پیشرفته     28

1-10- اهداف طرح حاضر………………………………………………………………………………………………………….. 33

 

فصل دوم: روش تحقیق

2-1- وسایل، دستگاه ها و نرم افزارهای مورد نیاز……………………………………………………………………. 34

2-1-1- فتوراكتور………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-2- مواد مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-3- مشخصات TiO2-P25…………………………………………………………………………………………………………. 36

2-4- مشخصات كلرامفنیكول……………………………………………………………………………………………………… 36

2-5- روش تهیه محلول مادر CAP……………………………………………………………………………………………. 38

2-6- روش تثبیت نانو ذرات تیتانیوم دی اكسید بر روی بسترهای شیشه ای……………………… 38

ب

 

 

2-7- تكنیك های مورد استفاده برای تعیین مشخصات بسترهای تهیه شده از نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده بر روی صفحات شیشه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-8- روش تعیین میزان بارگیری نانوذرات تیتانیوم دی اكسید بر روی صفحات شیشه ای.. 41

2-9- بررسی فعالیت فتوكاتالیزوری نانوذرات تثبیت شده بر روی صفحات شیشه ای………….. 42

2-10- نحوه ارائه نتایج……………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-11- روش اندازه گیری غلظت CAP موجود در محلول……………………………………………………….. 43

2-12- روش آماده سازی نمونه ها برای اندازه گیری TOC……………………………………………………. 45

2-13- روش آماده سازی نمونه ها برای اندازه گیری میزان یون های آمونیوم، نیترات، نیتریت و

كلرید………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-14- اندازه گیری نیترات به روش اسپكتروفتومتری……………………………………………………………. 46

2-15- اندازه گیری نیتریت به روش اسپكتروفتومتری……………………………………………………………. 46

2-16- اندازه گیری كلرید به روش آرژانتومتری………………………………………………………………………. 46

2-17- اندازه گیری آمونیوم به روش رنگ سنجی به كمك شناساگر نسلر…………………………… 47

 

فصل سوم: نتایج و بحث

3-1- مشخصات بسترهای تهیه شده از نانوذرات TiO2-P25 بر روی صفحات شیشه ای………. 48

3-1-1-  تصاویر SEM……………………………………………………………………………………………………….. 48

3-1-2- تصاویر AFM………………………………………………………………………………………………………… 50

3-2- تأثیر پارامترهای عملیاتی در راندمان حذف كلرامفنیكول توسط نانوذرات TiO2-P25 تثبیت

شده بر روی صفحات شیشه ای…………………………………………………………………………………………………… 53

3-2-1- بررسی تأثیر غلظت اولیه كلرامفنیكول………………………………………………………………. 53

پ

3-2-2- بررسی تأثیر شدت نور فرابنفش………………………………………………………………………… 55

3-2-3- بررسی تأثیر pH………………………………………………………………………………………………….. 57

3-3- طراحی آزمایشات فعالیت فتوكاتالیزوری نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده بر اساس خواص

آرایه های متعامد…………………………………………………………………………………………………………………………… 60

3-3-1- بهینه سازی میزان حذف……………………………………………………………………………………. 63

3-3-2- تعیین شرایط بهینه برای فعالیت فتوكاتالیزوری نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده در

حذف CAP…………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-3-3- تعیین سهم متغیرهای انتخابی در فعالیت فتوكاتالیزوری نانوذرات TiO2-P25 تثبیت

شده در حذف CAP ………………………………………………………………………………………………………….. 68

3-4- آنالیز سینتیك حذف CAP توسط نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده بر روی صفحات شیشه ای

در فتوراكتور ناپیوسته…………………………………………………………………………………………………………………. 70

3-5- مطالعات معدنی سازی CAP توسط نانوذرات دی اكسید تیتانیوم در فتوراكتور ناپیوسته 77

3-6- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 80

3-7- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

چكیده انگلیسی

   عنوان                                                                                                          صفحه                                                                                         

جدول (1-1): تصفیه تركیبات دارویی به روش اكسیداسیون پیشرفته (AOPs)……………………… 7

جدول (2-1): مشخصات آنتی بیوتیك كلرامفنیكول………………………………………………………………… 37

جدول (2-2): جذب محلول هایی با غلظت های مختلف از كلرامفنیكول در nm 278 lmax= 44

جدول (3-1): اطلاعات مورفولوژیكی حاصل از تصاویر AFM………………………………………………….. 51

جدول (3-2): اطلاعات زبری حاصل از تصاویر AFM………………………………………………………………. 52

جدول (3-3): نتایج تأثیر غلظت اولیه CAP در میزان حذف آن توسط نانوذرات TiO2-P25

تثبیت شده Light intensity= 36.7 W m-2, pH @ 4………………………………………………………………… 54

جدول (3-4): نتایج تأثیر شدت نورهای مختلف فرابنفش در میزان حذف CAP توسط نانوذرات

TiO2-P25 تثبیت شده [CAP]= 20 mg L-1, pH @ 4……………………………………………………………… 56

جدول (3-5): نتایج تأثیر pH در میزان حذف CAP توسط نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده

[CAP]= 20 mg L-1, Light intensity= 36.7 W m-2…………………………………………………………………. 58

جدول (3-6): فاكتورها و سطوح آن ها برای طراحی آزمایشات……………………………………………… 61

جدول (3-7): آرایه متعامد L16 برای طراحی آزمایش……………………………………………………………… 62

جدول (3-8): نتایج آزمایشات بر اساس آرایه L16……………………………………………………………………. 64

جدول (3-9): مقادیر S/N برای آزمایشات مختلف……………………………………………………………………. 65

جدول (3-10): پاسخ آنالیز تاگوچی فعالیت فتوكاتالیزوری نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده 66

جدول (3-11): نتایج مربوط به تحلیل واریانس برای تعیین درصد تأثیر فاكتورهای مختلف در

فعالیت فتوكاتالیزوری نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده در حذف CAP………………………………… 68

   عنوان                                                                                                                  صفحه                                                                                 

نمودار (2-1): طیف جذبی محلول كلرامفنیكول در ناحیه UV/Vis………………………………………… 43

نمودار (2-2): نمودار كالیبراسیون برای اندازه گیری غلظت كلرامفنیكول در نمونه های مجهول

(nm 278 lmax= )……………………………………………………………………………………………………………………… 44

نمودار (3-1): تأثیر غلظت اولیه CAP در میزان حذف آن توسط نانوذرات TiO2-P25

تثبیت شده……………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

نمودار (3-2): تأثیر شدت نورهای مختلف فرابنفش در میزان حذف CAP توسط نانوذرات

TiO2-P25 تثبیت شده………………………………………………………………………………………………………………… 57

نمودار (3-3): تأثیر pH در میزان حذف CAP توسط نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده………… 59

نمودار (3-4): تأثیر هر پارامتر بر مقادیر پاسخ S/N………………………………………………………………….. 67

نمودار (3-5): اهمیت فاكتورهای مؤثر در فعالیت فتوكاتالیزوری نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده

در حذف CAP………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

نمودار (3-6): مقایسه ای مابین درصد حذف پیش بینی شده به روش تاگوچی و نتایج تجربی در

فعالیت فتوكاتالیزوری نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده در حذف CAP…………………………………. 70

نمودار (3-7): نمودار نیمه لگاریتمی غلظت CAP بر حسب زمان تابش در غلظت های اولیه مختلف

از كلرامفنیكول……………………………………………………………………………………………………………………………… 72

نمودار (3-8): نمودار نیمه لگاریتمی غلظت CAP بر حسب زمان تابش در شدت نورهای فرابنفش

مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

ج

نمودار (3-9): نمودار نیمه لگاریتمی غلظت CAP بر حسب زمان تابش در pHهای اولیه مختلف.. 73

نمودار (3-10): نمودار ثابت سرعت ظاهری حذف بر حسب غلظت اولیه كلرامفنیكول……….. 74

نمودار (3-11): نمودار ثابت سرعت ظاهری حذف بر حسب شدت نور ………………………………… 75

نمودار (3-12): نمودار ثابت سرعت ظاهری حذف بر حسب pH اولیه محلول CAP……………. 75

نمودار (3-13): مقایسه مقادیر kap محاسباتی و تجربی برای حذف CAP توسط نانوذرات

TiO2-P25 تثبیت شده………………………………………………………………………………………………………………… 76

نمودار (3-14): نتایج اندازه گیری TOC در حذف CAP توسط نانوذرات TiO2-P25

تثبیت شده …………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

نمودار (3-15): نمودار NH4+ تولیدی بر حسب زمان تابش در فرآیند حذف CAP توسط نانوذرات   TiO2-P25 تثبیت شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

نمودار (3-16): نمودار NO3 تولیدی بر حسب زمان تابش در فرآیند حذف CAP توسط نانوذرات

TiO2-P25 تثبیت شده………………………………………………………………………………………………………………… 78

نمودار (3-17): نمودار NO2 تولیدی بر حسب زمان تابش در فرآیند حذف CAP توسط نانوذرات

TiO2-P25 تثبیت شده………………………………………………………………………………………………………………… 79

نمودار (3-18): نمودار Cl تولیدی بر حسب زمان تابش در فرآیند حذف CAP توسط نانوذرات

TiO2-P25 تثبیت شده………………………………………………………………………………………………………………… 79

عنوان                                           صفحه                                   

شكل (1-1): شمای مكانیسم فرآیند فتوكاتالیستی UV/TiO2………………………………………………… 16

شكل (2-1): فتوراكتور ناپیوسته…………………………………………………………………………………………………. 35

شكل (2-2): ساختار شیمیایی كلرامفنیكول……………………………………………………………………………… 37

شكل (2-3): شمای مراحل تثبیت نانوذرات TiO2 بر روی بسترهای شیشه ای…………………….. 39

شكل (3-1): تصویر SEM از مقطع عرضی (الف) و سطح (ب) بستر تهیه شده از نانوذرات

TiO2-P25   بر روی صفحات شیشه ای……………………………………………………………………………………… 49

شكل (3-2): تصاویر AFM دو بعدی از نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده بر روی صفحات شیشه ای

در دو وضوح متفاوت……………………………………………………………………………………………………………………. 50

شكل (3-3): تصاویر AFM سه بعدی از نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده بر روی صفحات شیشه ای

در دو وضوح متفاوت……………………………………………………………………………………………………………………. 50

شكل (3-4): پروفایل مورد استفاده برای بدست آوردن اطلاعات مورفولوژیكی………………………. 51

شكل (3-5): پروفایل مورد استفاده برای بدست آوردن اطلاعات زبری سطح بستر……………….. 52

چكیده

 

در این تحقیق بمنظور کاربردی نمودن فرآیند فتوکاتالیز ناهمگن در حذف آنتی بیوتیک ها از    محیط های آبی، کارائی نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده به روش اتصال حرارتی بر روی صفحات شیشه­ای Sand-Blast شده در حذف کلرامفنیکول به عنوان یک ترکیب آنتی بیوتیک بررسی شده است. مشخصات صفحات شیشه­ای پوشش داده شده با نانو ذرات تیتانیوم دی­اکسید توسط تصاویر SEM و AFM بررسی شده است. تأثیر پارامترهای مختلفی نظیر غلظت اولیه کلرامفنیکول، شدت تابش نور فرابنفش و pH در فعالیت فتوکاتالیزوری نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده مورد مطالعه قرار گرفته است. بطوریکه    نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید در وضعیت تثبیت شده در شرایط عملیاتی مختلف کارآئی قابل توجهی در حذف کلرامفنیکول از خود نشان می­دهند. نتایج نشان می­دهد که mg L-1 10 از کلرامفنیکول توسط       نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده تحت تابش نور فرابنفش با شدتW m-2 7/36 در مدت زمان 45 دقیقه تقریباً بطور کامل حذف می­شود. نتایج مطالعات معدنی سازی نیز حذف كامل TOC و ایجاد محصولات معدنی سازی نظیر Cl، NO3 و NH4+ را در حد انتظار در زمان های تابش بالاتر نشان می دهد. نتایج طراحی آزمایش به روش تاگوچی مؤثرترین پارامتر در حذف آلاینده مذكور در سیستم تثبیت شده را زمان تابش با سهم 60 درصد نشان می دهد. همچنین نتایج آنالیز سینتیك واكنش، مطابقت سینتیك حذف را با مدل لانگمویر- هنیشلوود نشان می دهد. مدل حاصل از نتایج آنالیز سینتیك فرآیند، به خوبی قادر به تعیین ثابت سرعت ظاهری حذف CAP در فرآیند مذكور می باشد.

کلمات کلیدی: فرآیند اكسیداسیون پیشرفته (AOPs)، تخریب فتوكاتالیتیكی، فتوکاتالیز ناهمگن، نانو ذرات TiO2، تثبیت فتوکاتالیزورها، کلرامفنیکول

مقدمه

 

تمام آبهای طبیعی دارای آلودگی هایی هستند که از فرآیند فرسایش، شستشو و هوازدگی خاک ها ناشی می شوند. یکی دیگر از مهمترین عوامل آلودگی های آب های سطحی، تخلیه پسابهای صنعتی و فاضلاب ها به محیط زیست می باشد که اگر بدون تصفیه به محیط زیست وارد شوند، می توانند به طرق مختلف اکوسیستم آبی را بطور نامطلوبی تحت تأثیر قرار دهند. لذا برای حفاظت منابع آبی و زیرزمینی و نیز برای دسترسی به آب آشامیدنی مطلوب لازم است این آلاینده ها را از منابع شان حذف کنیم. بسیاری از فرآیندها بمنظور تخریب یا تجزیه این عوامل آلاینده سالهاست بکار برده می شوند که از آنجمله می توان به فرآیندهای انعقاد، اکسیداسیون شیمیایی، جذب روی کربن فعال شده، اکسیداسیون کاتالیستی و … اشاره کرد[1،2]. لیکن اکثر این روشها غیرتخریبی بوده و فقط فاز آلاینده را تغییر داده و یک آلودگی ثانویه ایجاد می کنند[4،3]. از میان تکنیک های تصفیه، فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفت (AOPs)[1] بعنوان یک تکنیک نوین و خوش آتیه مورد توجه ویژه واقع شده است، چراکه این فرآیندها قادرند تقریبا اکثر ترکیبات آلی را بطور کامل معدنی نمایند. روش هتروژن فتوکاتالیز یکی از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته، ترکیبی از یک فتوکاتالیزور و اشعه فرابنفش یا اشعه نور طبیعی خورشید می باشد که در آن عمدتا دو نوع فاز جامد و مایع وجود دارد. بسته به محیط واکنش می توان از بسترهای ثابت از فتوکاتالیزورها یا از محلول های سوسپانسیونی در فتوراکتورها استفاده کرد که براساس تحقیقات آزمایشگاهی، راکتورهای نوع دوغابی کارآمدتر از راکتورهای با کاتالیزورهای تثبیت شده می باشند، در صورتی که در مقیاس صنعتی، راکتورهای با کاتالیزورهای تثبیت شده و با جریان پیوسته کاربردی تر هستند. با وجود استفاده بسیار زیاد از ترکیبات دارویی در دهه­های گذشته، تنها در چند سال اخیر است که حضور این ترکیبات بعنوان آلاینده در محیط زیست مورد توجه بسیار واقع شده است. یکدسته مهم از ترکیبات دارویی آنتی بیوتیک ها هستند که بعلت ماهیت پایداری که دارند در محیط های آبی خود را نشان می دهند. تلاش های بسیار زیادی برای حذف این ترکیبات در محیط های آبی صورت گرفته است که در این بین فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته بعنوان یک روش مؤثر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است[5].

در کار پژوهشی حاضر  بمنظور کاربردی نمودن فرایند فتوکاتالیز ناهمگن در حذف آنتی بیوتیک ها از محیط های آبی، کارائی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم  تثبیت شده به روش اتصال حرارتی بر روی صفحات شیشه­ای Sand-Blast شده در حذف کلرامفنیکول بعنوان یک ترکیب آنتی بیوتیک بررسی شده است.

تعداد صفحه : 103

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***