پایان نامه : بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح دانشجویان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

عنوان : بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح  دانشجویان

دانشگاه پیام نور

پایان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسی  علوم تربیتی

موضوع:

بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح  دانشجویان

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عنوان تحقیق عبارت است از بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح  دانشجویان  دانشگاه پیام نور زابل. نمونه شامل 200 نفر از دانشجویان بوده اند که توسط پرسشنامه  مورد سنجش قرار گرفته اند. پرسشنامه دارای 25 سئوال بوده است.

در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو  روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.

در آمار توصیفی به محاسبه فراوانی، درصد، میانگینف ترسیم نمودارها و تدوین جداول پرداخته شده است. تمامی مراحل کدگذاری، ثبت داده ها محاسبات آماری بوسیله کامپیوتر از نرم افزار SPSS انجام گرفته است.

واژگان کلیدی: برقراری ارتباط، دوستی با جنس مخالف، داشنجویان، دانشگاه پیام نور، نرم افزار SPSS

                                                             فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق  
1-1-مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 2
1-3- اهمیت و ضروت مسأله 3
1-4- اهداف پژوهش 4
1-5- سئوالات تحقیق 4
1-6- فرضیه ی پژوهش: 5
1-7- تعاریف نظری: 5
1-8- تعاریف عملیات 5
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق  
2-1- مقدمه:

 

7
2-2- پیامدهای منفی دوستی های قبل از ازدواج 8
2-3- تأثیر دوستی‌های قبل از ازدواج در زندگی مشترک 11
2-4- آسیب های دوستی قبل ازدواج 14
2-4-1- وابستگی 14
2-4-2- افت تحصیلی یا ركود علمی 15
2-4-3- اضطراب، تشویش و احساس نگرانی 15
2-4-3- اضطراب، تشویش و احساس نگرانی 15
2-4-4- فقدان شناخت درست و واقع بینانه 15
2-4-5- تصمیم‌ گیری نادرست برای ازدواج 15
2-4-6- ایجاد جو بدبینی در زندگی مشترک 16
2-4-7- ایجاد مشکلات روحی 16
2-4-8- آسیب‌های اقتصادی 16
2-4-9- در خطر بودن آبرو 16
 2-5- آثار رابطه با جنس مخالف 17
2-6- شرایط ارتباط با جنس مخالف 19
2-7- تفاوت «روابط دختر و پسر» درجامعه اسلامی و فرهنگ غربی 21
2-8- انواع روابط بین دختر ها و پسر ها 23
2-8-1- رابطه زن و شوهری: 23
2-8-2- رابطه علمی بین زن و مرد: 23
2-8-3- رابطه شغلی و حرفه ای: 24
2-8-4- رابطه دوستی بین دختر و پسر: 24
2-9- معیارهای اسلامی و اخلاقی در روابط 25
2-9-1- در پوشش 26
2-9-2- اندیشه و قلب 27
2-9-3- گفتار 27
2-9-4- رفتار 28
2-10- انواع برخوردهای بین دختر و پسر در جامعه امروز: 29
2-11- مروری بر مطالعات پیشین 32
2-12- چهارچوب نظری تحقیق 34
فصل سوم:روش تحقیق  
3-1- طرح پژوهش 37
3-2- جامعه و نمونه آماری 37
3-3- روش گردآوری اطلاعات 37
3-4- ابزار پژوهش 37
3-4-1- پرسشنامه شماره 1: 38
3-4-2- پرسشنامه شماره 2: 38
3-5- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity) 38
3-6- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability) 39
3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری 40
   
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها  
4-1- تجزیه و تحلیل داده ها 43
4-2- آمار توصیفی : 43
4-3- آمار استنباطی : 44
فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات  
5-1- نتیجه گیری: 57
5-2- راهکارها و پیشنهادات: 58
پرسشنامه 60
منابع 69

 

عنوان صفحه
3-8- جدول زمان‏ بندی (Time Table) 40
جدول گانت برای برنامه زمانبندی انجام پایان نامه 41
جدول 4-1: میانگین سنی  افراد شرکت کننده در پژوهش 43
جدول4-2:مقایسه فراوانی  معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین پاسخگویان 43
جدول 4-3: فراوانی تعداد سالهای تجربه دوستی قبل ازدواج: 43
جدول 4-4: میزان درصد موافقت  با دوستی قبل ازدواج (در نمونه 80 نفری) 44
جدول 4-5: نتایج آزمون ANOVA برای تاثیر سازگاری اقتصادی بر دوستی قبل ازدواج 44
جدول 4-6: نتایج آزمونLSDمقایسه میانگین ها 44
جدول 4-7: نتایج آزمون ANOVA برای سازگاری فرهنگی با دوستی قبل ازدواج 45
جدول 4-8: نتایج آزمون LSD 45
جدول 4-9: نتایج آزمون ANOVA در سازگاری مذهبی 46
جدول 4-10: نتایج آزمون LSD 46
جدول 4-11: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر رابطه دوستی قبل ازدواج 47
جدول 4-12: نتایج آزمون LSD 47
جدول 4-13: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر دوستی قبل ازدواج بر پیشرفت تحصیلی 48
جدول 4-14: نتایج آزمون LSD 48
جدول 4-15: نتایج آزمون ANOVA در  تاثیر رابطه دوستی قبل از ازدواج بر سلامت روان 50
جدول 4-16: نتایج آزمون LSD 50
جدول 4-17: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر رابطه دوستی قبل ازدواج بر کنش اجتماعی 51
جدول 4-18: نتایج آزمون LSD 51
جدول 4-19: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر اعتقادات دینی بر نگرش نسبت به دوستی قبل ازدواج 52
جدول 4-20: نتایج آزمون LSD 52
جدول 4-21: 53
جدول 4-22نتایج آزمون تعقیبی lsd 53

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 : نمودار متغیرهای پژوهش 54
نمودار 2-4: نمودار نگرش خانواده افراد بر دوستی قبل ازدواج : 54
نمودار 3-4:نمودار تاثیر اعتقادات دینی بر دوستی قبل ازدواج 55

مقدمه

در مجموعه حاضر به نکاتی در مورد نگرش و علل پیدیش ارتباط بین دختر و پسر قبل از ازدواج است. در مورد ارتباط دختر و پسر از نظر روان شناسان اجتماعی غربی روابط آزاد است. زنان نیز مانند مردان ازادند با هر فردی که دوست دارند روابط عاطفی و دوستانه برقرار کنند و هیچ نوعی ایرادی در این نوع روابط نمی بینند.

و در این راه تفاوت های جنسی و طبیعی زنان  با مردان را مجوز معقول و مشروعی برای مصنوعیت رابطه ی دوستی زنان و مردان نیست. پیامد طبیعی و منطقی چنین دیدگاهی که در کشورهای اروپایی و صنعتی غرب به دقت  عمل می شود، طبق آمار و واقعیت این دو گونه کشورها، افزایش چشمگیر میزان روابط نامشر وع به ویژه در قشر دانش آموزان دبیرستانی و حتی راهنمایی است . منبع( روابط دختر و پسر، ص 47)

بنا به دستور شرع مقدس اسلام، پاسخ گویی به نیازهای عاطفی و غریزی و تمایل و گرایش درونی به جنس مخالف تنها و تنها باید با ازدواج تأمین شود و بدون عقد قرار داد ازدواج بین دختر و پسر و جاری شدن صیغه ی عقد هر گونه ارتباز جدی و انسی و صمیمیت و معاشرت گناه تلقی می شود. بنابراین دختر و پسر می توانند پس از بلوغ عقلی و جسمی مرکب آمادگی لازم،به شرط یافتن یار موافق و مناسب برای تأمین این نیازها از یک صرف آلوده به گناه نشدن از طرف دیگر (ازدواج) کنند.

1-2- بیان مسأله

براساس قواعد کمی حاکم بر ارتباط میان فردی، نمی توان هر ارتباطی (دوستی دختر و پسر) نامید، بلکه می توان گفت،دوستی دختر و پسر) یعنی ارتباطی که بین دو جنس مخالف وجود دارد و در این ارتباط، محبت عاشق،صمیمیت و علاقه قلبی نمی تواند از مقولة دوستی دختر و پسر می باشد.

اما چه چیزی می تواند مانع تعقل و در نهایت شناخت درست و دقیق یک فرد می شود؟ چه چیز نور عقل انسان در چنین شرایطی ضعیف و دید آن را کور می کند؟

واقعیت این است که خداوند مهران ما این دو جنس مخالف، دختر و پسرف جاذبه قرار  داده است. جاذبه و گرایشی جدی و انکار ناپذیر. این تمایل و گراش چیزی نیست که بخواهیم آن راهبردی مسلم ثابت کنیم، برای آن دلیل و مدرک بیاوریم. همه ی ما این جاذبه ها را حساب کرده ایم و البته این جاذبه، از جمله  الطاف و موهبت های الهی است و هرگز نباید  آن را نقطه ضعفی برای خود بدانیم. تمایل به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک و تولد فرزند و بقا و پایداری مشترک، به میزانی چشمگیر به همین جاذبه هایی داشته است که خداوند میان دو جنس مخالف قرار داده است.

تعداد صفحه : 83

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***