پایان نامه بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بازاریابی

عنوان : پایان نامه بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات 94

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مركزی

دانشكده مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (M.A)

گرایش  :  ” بازاریابی

عنوان:

بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا کاباران زاد قدیم

 

 

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد ارائه می شود )

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش… 1

1- 1 مقدمه. 2

1-2 اهمیت و ضروریت انجام پژوهش… 3

1-3 اهداف پژوهش… 4

1-4 ادبیات و پیشینه پژوهش: 5

1-4-1 پیشینه داخلی : 5

1-4-2 پیشینه خارجی : 6

1-5 تعریف و بیان مسأله پژوهش… 6

1-6 چهارچوب نظری: 8

1-7 فرضیات و مدل پژوهش : 9

1-8 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 10

1-9 جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 10

1-10 قلمرو پژوهش… 11

1-11 روش تجزیه وتحلیل داده ها 11

1-12 تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش… 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش… 14

2-1 مقدمه. 15

2-2 تجارت آزاد. 16

2-3 مزیت نسبی.. 18

2-4 سازمان تجارت جهانی.. 18

2-5 صادرات.. 20

2-5-1- اهمیت و مزیت صادرات.. 21

2-6 عملکرد صادراتی.. 23

2-6-1 معیارهای سنجش عملکرد صادراتی.. 25

2-7  بازاریابی.. 27

2-7-1 بازاریابی صادراتی.. 31

2-8 تعهد صادراتی.. 34

2-9 مزیت رقابتی.. 36

2-9-1 انواع مزیت رقابتی.. 38

2-10 ادبیات و پیشینه پژوهش: 45

2-10-1 پیشینه داخلی : 45

2-10- 2پیشینه خارجی : 46

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 49

3-1 مقدمه. 50

3-2 روش و نوع پژوهش… 51

3-3 متغیر های پژوهش… 51

3-4 فرضیات و مدل پژوهش… 57

3-5 جامعه پژوهش… 59

3-6 قلمرو پژوهش… 60

3-7 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 60

3-8 ابزار گردآوری اطلاعات.. 60

3-9 روش گردآوری اطلاعات.. 61

3-10 بررسی پایایی ابزار اندازه گیری.. 61

3-11 بررسی روایی ابزار اندازه گیری.. 63

3-12 روش تجزیه وتحلیل داده ها 63

3-13 جمع بندی.. 63

فصل چهارم: یافته های پژوهش… 65

4-1 مقدمه. 66

4-2 آمار توصیفی.. 67

4-3 آمار استنباطی.. 71

4-3-1 تعیین نرمال بودن داده های پژوهش… 72

4-3-2 آزمون فرضیات پژوهش… 73

4-3-2-1 آزمون فرضیه اول. 73

4-3-2-2 آزمون فرضیه دوم. 74

4-3-2-3 آزمون فرضیه سوم. 75

4-3-2-4 آزمون فرضیه چهارم. 76

4-3-2-5 آزمون فرضیه پنجم. 77

4-3-3 تعیین اولویت ها 78

4-3-4 بیان خلاصه نتایج فرضیات.. 78

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 79

5-1 مقدمه. 80

5-2 خلاصه پژوهش… 81

5-3 توصیف یافته های پژوهش… 81

5-3-1 نتایج مربوط به آمار توصیفی.. 81

5-3-2 نتایج مربوط به آمار استنباطی.. 82

5-4 پیشنهادها و راهکارها 85

5-5 محدودیت های پژوهش… 86

5-6 پیشنهادها برای پژوهش های آتی.. 86

فهرست منابع و مآخذ: 87

پیوست ها و ضمائم. 91

 

فهرست جدول ها

جدول شماره 4- 1 :توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس… 67

جدول شماره 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی.. 68

جدول شماره 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 69

جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته ی تحصیلی.. 70

جدول شماره 4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه فعالیت صادراتی.. 71

جدول شماره 4-6 :آزمونk-s    برای خوبی برازندگی توزیع نمرات.. 72

جدول شماره 4-7:نتایج آزمون T تاثیر مزایای رقابتی شرکت  بر عملکرد صادراتی آن. 74

جدول شماره 4-8: نتایج آزمونT تاثیر تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت بر عملکرد صادراتی.. 74

جدول شماره 4-9: نتایج آزمون T تاثیر تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی بر مزایای رقابتی آن. 76

جدول شماره 4-10 : نتایج آزمون T تاثیر تعهدات صادراتی شرکت بر تطبیق تاکتیک های بازاریابی آن با بازار خارجی   76

جدول شماره 4-11 :نتایج آزمون T تاثیر تعهدات صادراتی شرکت با عملکرد صادراتی آن. 77

جدول شماره4-12: نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن برای سنجش اولویت عامل های.. 78

جداول تحلیل آماری SPSS آزمون فرضیه ها : 97

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس… 67

نمودار  شماره 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی.. 68

نمودار  شماره 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 69

نمودار  شماره 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته ی تحصیلی.. 70

نمودار شماره 4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه فعالیت صادراتی.. 71

 

 

فهرست شکل ها

شکل شماره 1- 1: مدل پژوهش… 9

شکل شماره 3- 1: مدل پژوهش… 59

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1- 1 مقدمه

صادرات معمول ترین راه پیش روی شرکت ها برای شروع فعالیت های بازاریابی در خارج کشور است. یکی از مهمترین دلایل این امر این است که صادرات در مقایسه با سایر روش های بین المللی شدن به منابع کمتری نیاز دارد. کشورهای مختلف شرکت های خود را به صادرات تشویق می کنند زیرا این فعالیت مهم, اشتغال را در داخل کشور آن ها افزایش, وضعیت رقابتی را توسعه و درآمدهای ارزی را بهبود می‏بخشد.

از این منظر، هر دو اندازه و رشد سریع صادرات جهانی  جهت  یک تعهد موثر در مورد منابع و  طراحی استراتژی های موفق بازاریابی بین المللی که  اجازه می دهند تا شرکت ها عرضه در بازار را ایجاد ، ارائه و حمل و مبادله کند که دارای یک ارزش برتر برای مشتریان، بازاریابان، و غیره  می باشد (مورگان[1] و همکاران 2004). به این ترتیب،  مزیت های رقابتی در بازارهای خارجی ممکن است با  تاثیر مثبت بر عملکرد صادراتی فعلی و آینده  به دست آید، (مورگان و همکاران 2006). با این حال، در  زمینه بازاریابی بین المللی، دانش  گسترده در مورد فاکتورهای مهم در تعیین مزایای رقابتی شرکت ها در بازارهای خارجی و تاثیر آنها روی عملکرد صادرات بسیار کمیاب است.

امروزه بسیاری از سازمان ها و تأمین کنندگان خدمات در سطح بازارهای جهانی و در سطح داخل مرزهای سازمان با شرایط رقابتی تنگاتنگی رو به رو هستند . مشتریان امروزی تقاضای بیشتر و جزئی تر داشته و به دنبال محصولات و خدمات ارزان تر ، با کیفیت بالاتر و زمان تحویل سریع ترهستند (مامه[2] 2002).

اکثر مطالعات در مورد عملکرد صادرات  به یک مجموعه ای از متغیرهای بسیار متنوع  متمرکز شده اند( آبا[3] و اسلاتر، 1989؛ کاووسکی[4] و زو،؛ کاتسیکا[5]، لینیدو[6]، و مورگان، 2000؛ سوزا، مارتینز[7]-  حقیقت، و کوئلیو، 2008). یکی از اهداف اصلی این مطالعه،  غلبه بر این شکاف های  از طریق توسعه یک مدل مفهومی برای تجزیه و تحلیل  تاثیر مزیت های رقابتی بدست آمده در بازارهای خارجی بر عملکرد صادرات می باشد. علاوه بر این،  تصمیم گیری های استراتژیک در جهت تطبیق تاکتیک های بازاریابی مورد نیاز با کشور و بازارهای مختلف بردستیابی به این مزیت های رقابتی تاثیر گذاشته است. (گریفیث،  جیکوبز، و ریکی[8]، 2006؛ شوهام[9]، 1999، 2002).

[1] Morgan

[2] Momme

[3] Aaby

[4] Cavusgil

[5] Katsikeas

[6] Leonidou

[7] Martı’nez

[8] Richy

[9] Shoham

تعداد صفحه : 99

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***