پایان نامه بررسی و ارزیابی ابعاد توا نمندسازی سازمان وبهره وری کارکنان در شرکت گاز شهرستان کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاداسلامی

(واحد نراق)

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

عنوان :

بررسی و ارزیابی ابعاد توا نمندسازی سازمان وبهره وری کارکنان در شرکت گاز شهرستان کاشان

استاد مشاور: آقای دکتر علی صباغیان

زمستان1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پژوهش با رویکردی به مفهوم توانمندسازی کارکنان،به بررسی ابعاد توانمندسازی سازمان وبهره وری کارکنان در شرکت گاز شهرستان کاشان پرداخته شده است. توانمندسازی کارکنان یکی از ابرزار های موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و تواناییهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است.سازمانها امروزه تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونیهای ناگهانی،نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش،وجود منابع محدود و… زیر فشار زیادی قرار دارد.پس از سالها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در امور کاری و اقتصاد خود پیشتاز باشد و در عرصه ی رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص ،خلاق و با انگیزه بالا برخوردار باشد.منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهد.در این پروژه نتایج اینگونه حاصل شد که چارچوب ساختار های پویا و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری وتسهیم اطلاعات میتواند اثر قابل توجهی بر توانمند سازی کارکنان و در نتیجه افزایش بهروری شرکت گذارد.

مفهوم کلمات کلیدی

ساختار پویا ، مشارکت ،توانمندسازی ،بهره وری

 

فهرست مطالب                                                                                                                    صفحه

فصل اول

(کلیات)

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

بیان مسله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

اهمیت و ارزش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

مفهوم کلمات کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم

(ادبیات پژوهش)

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

تعاریف ومفاهیم توانمند سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………8

علل گرایش سازمان ها به توانمندی……………………………………………………………………………………………………………………………….10

فرهنگ توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

ارتباط توانمند سازی  با بهره وری…………………………………………………………………………………………………………………………………16

ارتباط توانمندسازی با رضایتمندی شغلی………………………………………………………………………………………………………………………17

توانمندسازی و فشار عصبی………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

ابعاد توانمندسازی………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………21

انواع توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

فرایند توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

الگوهای توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25

فرایند راهبردی توانمندسازی منابع انسانی………………………………………………………………………………………………………………….29

 

 

 

استراتژی های توانمند سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

مراحل توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

عوامل موثر بر تواناسازی کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………………………35

6راه برای تفویض اختیار………………………………………………………………………………………………………………………………………………39

نوآوری و خلاقیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

مراحل خلاقیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

اصول اولیه خلاقیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

وجوه هوش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

خوصصیات افراد بسیارخلاق………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

عوامل باز دارنده خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

عوامل تشدیدکننده خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………………………………………………….47

انگیزه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

فنون و ابزارهای خلق توانمندی در سازمانها…………………………………………………………………………………………………………………. 50

ابزار توانمندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51

سه کلید موفقیت در راستای تواناسازی کارکنان……………………………………………………………………………………………………………53

الگوها ومدل های  توانمندسازی کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………55

مدل توماس و ولت هاوس…………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

مدل باون و لاولر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

مدل اسپریترز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

مدل آلفرد باندورا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57

مدل سازه های اثر بخشی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

مدل ایده ال آل نولر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

مدل سه مرحله ای توانمندسازی کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………..63

عوامل سوق دهنده تواناسازی………………………………………………………………………………………………………………………………………64

عوامل بازدارنده تواناسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

 

 

عوامل انگیزشی تواناسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

اصول توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

موانع موجود در سازمان ها برای اجرای توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………….68

اقدامات عملی برای توانمند کردن کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………. .69

دستاوردهای اجرای توانمندسازی در سازمان…………………………………………………………………………………………………………………71

نظارت بر توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

آموزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

اهداف آموزش نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

فواید آموزش نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………75

شرایط موردنیاز آموزش کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………………….78

فضاهای سازمانی مؤثر در تغییر رفتار کارکنان……………………………………………………………………………………………………………….79

سرمایه‌گذاری در آموزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

اقدامات مهم درزمینه آموزش کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………….82

آموزش مهارت‌های توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………………………….86

مهارت یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

دوره های آموزشی کارمندان و مدیران………………………………………………………………………………………………………………………….89

چالش های موجود در تواناسازی کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………………..94

 

فصل سوم

(روش پژوهش)

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

نمونه آماری و روش نمونه برداری……………………………………………………………………………….99

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….99

ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………..100

روایی و اعتبار ابزار پژوهش……………………………………………………………………………..102

روشهای آماری پژوهش………………………………………………………………………………….103

   فصل چهارم

(ارزیابی نتایج تحقیق)

مقدمه…………………………………………………………………………………………………..105

بررسی فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………106

نتایج توصیفی………………………………………………………………………………107

نتایج استباطی…………………………………………………………………………………………………….114

نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………. 117

فصل پنجم

(نتایج پژوهش)

بحث وتفسیر نتایج پژوهش تحلیل نتایج…………………………………………………………………………………….119

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….121

پیشنهادات و کاربرد نتایج پژوهش………………………………………………………………………………..122

پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………..123

محدودیت های پروژه……………………………………………………………………………………………………………………123

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………124

منابع ………………………………………………………………………………………………125

 

 مقدمه

از سال 1990 به بعد این بحث مطرح شده است که سازمان ها با کارکنانی توانمند، متعهد، ماهر و دارای انگیزه بهتر خواهند توانست که خود را با تغییرات  وفق داده و رقابت کنند. امروزه فاصله اصلی و عمیق میان ملت ها ازحیث دانایی و نادانی است نه دارایی و ناداری. چالش اصلی ،نیروی انسانی است. امروزه قدرت رقابتی ملت ها در کیفیت سرمایه انسانی آنها است. امروزه فعالیت های فردی و مجزا نمی تواند کارساز باشد و افراد یک سازمان  در قبال خود، کل افراد و اهداف سازمان مسئول هستند. در واقع توانمندسازی بر آن است که با ایجاد علاقه، انگیزش و آموزش، قابلیت ها و شایستگی های کارکنان را بپروراند و تحقق اهداف سازمان  را بر عهده افرادی توانمند بگذارد. توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیک های مؤثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است.به عبارت دیگر توانمندسازی به معنای ایجاد شرایطی است که افراد بتوانند کارهایشان را اولاً با انگیزه درونی انجام دهند، ثانیاً با موفقیت کامل به سرانجام برسانند.

بیان مسئله:

دوره کنونی حیات بشری با تحولات و دگرگونی های شگفت انگیزی همراه است. سازمان ها به عنوان زیر مجموعه ای از حیات انسانی، باید برای بقاء و بالندگی، خود را در رویارویی با این تحولات عظیم آماده نمایند، در غیر این صورت از گردونه دنیای رقابتی خارج می شوند. منظور از این آمادگی، آمادگی فناوری و تجهیزاتی نیست بلکه آنها باید کارکنان یعنی سرمایه های اصلی و ارزشمند سازمان را آماده سازند. پس از سال های زیادی تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهدب هره وری را به بالاترین حد خود برساند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهد. بین سرمایه انسانی و بهره وری در سازما نها رابطه مستقیم وجود ادرد. از دغدغه های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمان در راستای بهره وری باشند.

اهمیت و ارزش تحقیق:

توانمند سازی تکنیکی نوین و مؤثر در جهت ارتقاء بهره وری سازمان به وسیله بهره گیری از توان کارکنان است. کارکنان به واسطه دانش، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدرت است. دلایل شدت توجه مدیران به توانمند سازی می توان ناشی از عوامل زیر باشد:

1-    مطالعات مهارت های مدیریت نشان می دهد که توانمند سازی زیر دستان بخش مهمی ازاثربخشی سازمانی و مدیریتی است.

2-    تجزیه و تحلیل قدرت و کنترل در سازمآنها حاکی از این است که سهیم کردن کارکنان در قدرت و کنترل، اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد.

3-    تجربیات تشکیل گروه در سازمان دلالت بر این دارد که راهبرد های توانمند سازی کارکنان نقش مهمی در ایجاد و بقاء گروه دارد.

 

اهداف پژوهش  

کارکنان سرمایه های با ارزش هر سازمان می باشند، دستیابی به هدفهای هر سازمان در گرو مدیریت درست این منابع با ارزش است. نیروی کار اگر با آرامش خاطر و انگیزه قوی اشتغال به کار داشته باشد و به دلایل گوناگون از آینده واهمه نداشته باشد بهره وری او بالاتر خواهد بود. مجموعه ای از عوامل و ارزشهای حاکم بر سازمان بر  توانمند سازی کارکنان و در نتیجه افزایش   بهره وری سازمان مؤثر می باشند. مهمترین عاملی که بر توانمند سازی نیروی کار تأثیر دارد انگیزه نیروی کار در انجام کار است. عواملی که بر روی انگیزه نیروی کار تأثیر دارند به دو دسته کلی مادی و فرهنگ سازمانی وابسته می باشند. عوامل مادی به میزان حقوق و دستمزد افراد در مقایسه با سطح قیمتها در جامعه و برآورد نیازهای اولیه افراد (نیازهای مازلو) بستگی دارد. عوامل فرهنگ سازمانی به این مسأله می پردازد که جو مدیریتی و فضای سازمان برای کارکنان چگونه است یعنی مدیریت سازمان آیا امکان بروز عقاید و افکار نو را به زیردستان خود می دهد یا خیر؟ آیا به کارکنان این اختیار داده می شود که در تصمیم گیری های مشارکت داشته باشند یا خیر؟ آیا کارکنان از اطلاعات مربوط به سازمان اطلاع کافی دارند یا خیر؟

در این پژوهش سعی شده است از مجموعه عوامل مؤثر بر  افزایش توانمندی کارکنان در راستای افزایش بهروری، چند عامل که اهمیت بیشتری دارند مورد سنجش قرار گیرند تا نقش و اهمیت آنها توانمند سازی کارکنان شرکت گاز شهرستان کاشان با معیارهای کمی تعیین گردد.

قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی:قلمرو مکانی این پژوهش شرکت گاز شهرستان کاشان می باشد.

قلمرو زمانی : قلمورو زمانی در این پژوهش مقطعی می باشد.

قلمرو موضوعی:قلمرو موضوعی پژوهش رابطه توانمندسازی سازمان وبهره وری کارکنان می باشد.

  سوالات پژوهش

1-آیا چارچوب های ساختار پویا در افزایش توانمندی کارکنان نقش دارند؟

2-آیا مشارکت کارکنان در تصمیم گیری در افزایش توانمندی کارکنان نقش دارد؟

3-ایا تسهیم اطلاعات در افزایش توانمندی کارکنان نقش دارد؟

فرضیه پژوهش

1-بین چارچوبهای ساختار پویا و افزایش توانمندی شرکت گاز کاشان ارتباط معنا داری وجود دارد.

2-بین مشارکت در تصمیم گیری وافزایش توانمندی شرکت گاز کاشان ارتباط معنا داری وجود دارد.

3-بین تسهیم اطلاعات و توانمندی شرکت گاز کاشان ارتباط معنا داری وجود دارد.

قلمرو تحقیق:

در این بخش قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی موضوع مورد نظر مشخص می­گردد.

قلمرو موضوعی:

بررسی وارزیابی ابعادتوانمند سازی سازمان وبهره وری کارکنان درشرکت گاز کاشان است.

قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی این تحقیق بر اساس داده­های کیفی نیمه اول سال 1391است که در بازه زمانی فروردین 91 لغایت شهریورماه 91انجام گردیده است.

قلمرو مکانی:

جامعه آماری این کارکنان رسمی شرکت گاز کاشان می باشد. باشد که تعداد آنها 80نفر میباشد و حجم نمونه بااستفاده از فرمول نمونه وجدول مورگان66 نفر برآورد گردیده است.

 روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد. همچنین تحقیق حاضر از نظر روش جمع آوری داده­ها، یک تحقیق توصیفی از نوع پیماشی می باشد که از طریق مراجعه به کارکنان رسمی شرکت گاز کاشان جهت بررسی ابعادتوانمندسازی سازمان وبهره وری کارکنان انجام گرفته است. . بر این مبنا کشف واقعیت­های موجود و تعیین رابطه­ی آن­ها از طریق مصاحبه­های شخصی و پرسشنامه­های حضوری می­باشد.

مفهوم کلمات کلیدی

– ساختار پویا:ساختار پویا ساختاری است که  در شرایط مختلف سازمان توانایی سازگاری با هر گونه تغییر را دارد.

– مشارکت: بکارگیری نظرات و ایده‌های کارکنان در تصمیم‌گیریها و همکاری آنها در بهبود و پیشبرد امور سازمان، تفویض اختیار به کارکنان در سطوح مختلف، مشارکت دادن کارکنان در ارائه پیشنهاد جهت بهتر انجام شدن امور و کنترل امور انجام شده کارکنان توسط خودشان می‌توانند به عنوان عامل مشارکت و کارگروهی در افزایش توانمندسازی کارکنان در سازمانها تاثیرگذار باشد.

– اطلاعات: اطلاعات شامل یک دسته از فعالیتها-  از برنامه ریزی، جمع آوری داده ها تا تحلیل،تدوین و نشر آنها- میباشد که  به صورت سِرّی و مخفیانه انجام میگیرد و هدف آن حفظ یا افزایش امنیت نسبی از طریق دادن پیش هشدار در مورد تهدیدات به گونه ای میباشد که امکان اخذ سیاستهای لازم پیش گیرانه یا پیش برد و بکار گیری راهبرد عملیات پنهانی را در یک زمان کافی به دولتمردان و سیاست گزاران می دهد.

تعداد صفحه :191

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com