پایان نامه : بررسی نقش ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه در تداوم بحران مناقشه ناگورنو قره باغ

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم سیاسی

گرایش :سیاسی

عنوان : بررسی نقش ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه در تداوم بحران مناقشه ناگورنو قره باغ

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: سیاسی

عنوان:  بررسی نقش ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه در تداوم بحران مناقشه ناگورنو قره باغ

استاد راهنما:

دکتر محمد اخباری

استاد مشاور:

دکتر غلامحسین حیدری

زمستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

عنوان                                                                                    صفحه

 

 

1 فصل اول  کلیات و مفاهیم پژوهش…. 5

1-1 چکیده: 5

1-2 مقدمه و بیان مساله تحقیق : 5

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن : 5

1-4 هدفهای تحقیق : 5

1-5 فرضیه تحقیق.. 5

1-6 چهارچوب نظری تحقیق.. 5

1-7 روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات… 5

1-8 روش تحلیل اطلاعات: 5

1-9 متغیرها و واژه های كلیدی : 5

1-10 پیشینه تحقیق.. 5

1-11 فصل بندی مطالب… 5

2 فصل دوم  مبانی نظری و چارچوب پژوهشی و مدل تحقیقی.. 5

2-1 منازعه. 5

2-2 بررسی ریشه های منازعه در نظام بین الملل.. 5

2-3 بحران.. 5

2-4 ویژگی های عمومی بحران ها 5

2-4-1 انواع بحران.. 5

2-4-2 نظریه های مختلف در مورد بحران : 5

2-4-3 ژئوپلتیک و بحران.. 5

2-4-4 اقلیت ها و بحران.. 5

2-5 ژئوپولیتیک…. 5

2-5-1 نظریه های جهانی ژئوپولیتیک : 5

2-5-2 اسپایکمن و تئوری ریملند : 5

2-5-3 ماینگ و معیارهای انسانی : 5

2-5-4 تحولات ژئوپولیتیکی در قرن بیست و یکم : 5

2-5-5 عوامل موثر در ژئوپولیتیک : 5

2-5-6 ژئواکونومی.. 5

2-5-7 قرن بیست و یکم و پدیده ژئو اکونومی : 5

2-5-8 قدرتهای سیاسی و ژئواکونومی : 5

2-5-9 حدود و وسعت ژئواکونومی : 5

2-5-10 ژئواکونومی و ژئوپولیتیک : 5

2-6 ژئوکالچر. 5

2-6-1 روند تكوین و شكل گیری جغرافیای فرهنگی.. 5

2-6-2 منشاء و پراكندگی فرهنگ ها و تمدنها 5

2-6-3 اهداف ژئوکالچر. 5

2-6-4 شکل نوین قدرت و روابط بین الملل در قرن بیست و یکم : 5

2-6-5 مفهوم قدرت… 5

2-6-6 تعریف ابر قدرت… 5

2-6-7 تعریف قدرت منطقه ای.. 5

2-6-8 انواع قدرت منطقه ای.. 5

2-6-9 متغیرهای قدرت منطقه ای: 5

2-6-10 سرحدات… 5

2-6-11 ادعای رهبری منطقه ای.. 5

2-6-12 منابع.. 5

2-6-13 ارتباط متقابل.. 5

2-6-14 تاثیرگذاری منطقه ای.. 5

2-6-15 پذیرش قدرت منطقه ای.. 5

2-6-16 نمایندگی منافع منطقه ای در اجلاس های بین المللی.. 5

2-6-17 علل تطویل اختلافات منطقه ای.. 5

3 فصل سوم  ساختار جغرافیایی قره باغ. 5

3-1 موقعیت جغرافیایی.. 5

3-2 پیشینه قره باغ. 5

3-2-1 تحولات منطقه ی قره باغ از انقلاب اکتبر تا روی کار آمدن گورباچف… 5

3-2-2 بحران قره باغ در دوران پروستریکا 5

3-3 عوامل مؤثر بر روند شکل گیری و تداوم بحران قره باغ. 5

3-3-1 عامل ژئوپلیتیک…. 5

3-3-2 عامل ذهنیت تاریخی.. 5

3-4 احزاب و گروه های افراطی.. 5

3-5 مواضع طرف‌های درگیردرمناقشه قره باغ. 5

3-5-1 موا ضع جمهوری آذربایجان.. 5

3-5-2 مواضع جمهوری ارمنستان.. 5

3-5-3 مواضع ارامنه قره باغ. 5

3-5-4 اهمیت قره باغ از نگاه دو کشور 5

3-6 نقش قدرتهای منطقه ایی.. 5

3-6-1 روسیه و بحران قره باغ. 5

3-6-2 آمریکا و بحران قره باغ. 5

3-6-3 رویکرد ترکیه به قفقاز 5

3-6-4 رویکرد ناتو به قفقاز 5

4 فصل چهارم  یافته های تحقیق.. 5

4-1 روابط روسیه با کشورهای منطقه قفقاز 5

4-1-1 روسیه و جمهوری ارمنستان.. 5

4-1-2 روسیه و جمهوری آذربایجان.. 5

4-2 روابط آمریکا با کشورهای منطقه قفقاز 5

4-2-1 روابط آمریکا و جمهوری آذربایجان.. 5

4-3 اهمیت راهبردی و ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی برای روسیه وامریکا 5

4-4 اهمیت راهبردی و ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی برای روسیه. 5

4-5 آمریکا و روسیه در قفقاز جنوبی:رقابت یا همکاری؟. 5

4-5-1 رقابت روسیه و آمریکا بر سر مسائل امنیتی در قفقاز جنوبی.. 5

4-5-2 رقابت در انرژی و شکل انتقال آن به بازار مصرف… 5

5 فصل پنجم  جمع بندی و نتیجه گیری.. 5

5-1 جمع بندی.. 5

5-2 اثبات فرضییات… 5

5-2-1 نتیجه گیری.. 5

5-2-2 پیشنها دات… 5

6 منابع و ماخذ. 5

 

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………

 

عنوان                                                                                      صفحه

 

موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………………………………….65

قره باغ قدیم………………………………………………………………………………………………………….69

ژئوپلیتیک قره باغ…………………………………………………………………………………………………..72

نقشه قومیت ها………………………………………………………………………………………………………76

مواضع جمهوری آذربایجان……………………………………………………………………………………..84

مواضع جمهوری ارمنستان……………………………………………………………………………………….88

مواضع ارامنه قره باغ………………………………………………………………………………………………91

روسیه و بحران قره باغ……………………………………………………………………………………………96

رویکرد ترکیه به قفقاز……………………………………………………………………………………………101

روسیه و جمهوری آذربایجان………………………………………………………………………………….

1-1 چکیده:

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکل گیری سه کشور مستقل آذربایجان،ارمنستان و گرجستان منطقه قفقاز را با شرایط جدید و پیچیده ای مواجه نمود.آنچه بر این پیچیدگی افزود،منافع و اهداف متعارض بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای مانند روسیه و ایالات متحده آمریکا در تحولات این منطقه می باشد.منطقه قره باغ به لحاظ سیاسی از موقعیت مهمی برخوردار است این موضوع در کنار پارامترهای ژئوپلیتیکی آن را به یکی از مهمترین مناطق جهان تبدیل کرده است.با گذشت چندین سال از فروپاشی اتحاد شوروی،همچنان این منطقه برای روسیه به دلایل گوناگونی همچون منافع ملی و منطقه ای اهمیت زیادی دارد.اما از طرف دیگر آمریکا با توجه به خلا قدرتی که بعد از فروپاشی شوروی در منطقه به وجود آمد،با سرمایه گذاری اقتصادی به ویژه در زمینه انرژی و توسعه همکاری نظامی با کشورهای منطقه به دنبال گسترش نفوذ خود در این منطقه است و با فدراسیون روسیه قدرت سنتی منطقه رقابت می کند.در این پژوهش سعی می شود که به بررسی موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه مورد مناقشه پرداخته شود و منافع کشورهای تاثیر گذار را در این منطقه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میدهیم. با عنایت به نزدیکی و قرابت این بحران با مرزهای جمهوری اسلامی که این خود عاملی در جهت بی ثباتی مرزها قلمداد    می گردد لذا سعی  می گردد راه حلی در جهت هموار نمودن حل این بحران ارائه گردد.

کلید واژه ها:     

ژئوپلیتیک-قفقاز جنوبی-ناگورنو قره باغ-مناقشه قره باغ

 

1-2 مقدمه و بیان مساله تحقیق :

 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 15 کشور جدید از دل این امپراتوری قرن بیستمی پدید آمد، مرزهای جدیدی ایجاد گردید و در پی آن مسایل و مشکلات بسیاری که تا آن روز به واسطه وجود یکپارچگی سیاسی تحت عنوان اتحاد جماهیر شوروی فرصت بروز و نمود نیافته بودند، با سقوط یکباره آن، سر باز کرده و موجبات پدید آمدن بحران های متعددی گردید که حتی با گذشت بیش از دو دهه هنوز ادامه دارد. یکی از این بحران ها که به نوعی می توان آن را جزئی از بقایا و میراث به جای مانده از دوران حاکمیت کمونیسم شوروی دانست، موضوع مناقشه ناگورنو _ قره باغ است. مناقشه میان ‌ارمنستان و آذربایجان در سال 1988 میلادى به‌ علت ادعای ارضی ارمنستان به خاک آذربایجان آغاز شد. در پی حملات ارمنستان به آذربایجان از سال 1992میلادى 20 درصد از سرزمین‌های متعلق به آذربایجان، یعنی قره‌باغ کوهستانی همراه با هفت شهر و ناحیه دیگر اطراف آن به اشغال ارتش ارمنستان در آمد و بعد از آن با وجود صدور چهار قطعنامه صادر شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد آزادی اراضی اشغالی آذربایجان، اقدامی از سوی ارمنستان صورت نگرفته است، مضافاً بر این تلاشهای دیپلماتیک گروه مینسک که از سوی سازمان امنیت وهمکاری اروپا مامور حل این مناقشه شده است، با گذشت قریب دودهه اخیر نتوانسته این بحران منطقه قفقاز را به نتیجه برساند.

مزید بر همه این تحرکات، تلاشهای میانجی گرانه تهران در مراحل آغازین شروع بحران که منجر به نشست سه جانبه سران وقت سه کشور ایران، آذربایجان وارمنستان (هاشمی رفسنجانی، یعقوب محمداف کفیل ریاست جمهوری آذربایجان و لئون تر پطرسیان رئیس جمهور ارمنستان) در اردیبهشت 1371 در تهران گردید وحتی بیانیه ای در راستای چگونگی حل بحران به امضای سه کشور رسید، منجر به حل بحران قره باغ نشد و همزمان با مذاکرات، شهر شوشا هم به تصرف ارامنه در آمد، (شوشا موقعیتی استراتژیک دارد و منطقه ای کوهستانی مشرف به مرکز قره باغ است).بعد از این هم روسیه نشست هایی با حضور سران دو کشور درگیر در بحران برگزار نموده است که آن هم همچون اقدامات قبلی بی نتیجه بوده است.

بر این تلاش ها می توان علاقمندی سران دو کشور جهت  پایان بخشیدن به این مناقشه 22 ساله را نیز اضافه نمود. با نگاهی به صحبت های سران و نیز دیدارها و مذاکرات متعددی که سران دو کشور طی چند سال اخیر داشته اند می توان چنین برداشت کرد که تمایل در جهت پایان این بحران در بین سران وجود دارد و سوالی که این اینجا مطرح می گردد این است که چرا با وجود این همه اقدامات و تلاش هایی که از سطوح ملی تا بین‌المللی انجام گرفته هنوز این بحران پایان نیافته و ادامه دارد؟به نظر می رسد دلایل متعددی در این باره وجود داشته باشد که مهمترین آن ریشه در ژئوپلیتیک منطقه قفقازجنوبی و متعاقباً تضاد منافع بازیگران و قدرت های حاضر در این منطقه  باشد. به واقع به دلیل وضعیت منطقه و اهمیت سیاسی و اقتصادی آن توجهات دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای زیادی معطوف به تحولات آن است، لیکن از آنجایی که بررسی رویکردهای همه این این دولت ها در بحران قره باغ امکان پذیر نیست، می بایست محدود بررسی ها مشخص تر گردد.

از این رو با توجه به این امر سوال اصلی این پژوهش را به شکل زیر ساختار بندی و ارائه نموده ایم:

ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه چه نقشی در تداوم بحران مناقشه ناگورنو _قره باغ دارند؟

1-1 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

 

در خصوص اهمیت موضوع مناقشه قره باغ، استمرار بحران و همچنین نقش آمریکا و روسیه در این باره، نکات بسیاری وجود دارد که از از آن بین می توان می توان نکات زیر اشاره نمود؛ در ابتدا اهمیت و ضرورت مطالعه این موضوع از این جهت نزدیکی و قرابت بحران با مرزهای جمهوری اسلامی نمود می باید و این خود عاملی در جهت بی ثباتی مرزها قلمداد می گردد. از این رو استمرار هر چه بیشتر بحران، منجر به بی ثابتی، ناامنی و اقدامات غیر قانونی در مرزهای کشور با کشورهای همجوارد داخل در بحران، می گردد، دوم اینکه به دلایل گوناگونی پای قدرت ها و بازیگران متعدد منطقه ای و فرا منطقه ای همچون آمریکا و اسرائیل به این منطقه باز شده و تبدیل به منبعی برای ایجاد تهدید از آن بخش گردیده است و این امر در تضاد با سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی که مخالف با حضور قدرت های فرامنطقه ای در منطقه است، محسوب می گردد. سوم نکته به  فرصت های اقتصادی زیاد موجود در این منطقه باز می گردد که از جهات گوناگون بکر بوده و برای جمهوری اسلامی ایران دارای مزیت ها اقتصادی  فراوانی است ،لذا طبیعی است مادامی که بحران موجود پای برجا بوده و پایان نیابد، نتواند از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی موجود به طور کامل بهره برداری نماید و در نهایت اینکه تنگناهایی که در پی شکل گیری بلوک های امنیتی حول مناقشه بوجود آمده است، محدودیت ها و فشارهای متعددی را بر جمهوری اسلامی وارد ساخته است و موارد متعدد دیگری که خود گویای اهمیت حل بحران برای جمهوری اسلامی است و شناخت موانع، خود قدم اولیه ای برای یافتن راه حل برای اجتناب از تهدیدها و محقق کردن فرصت هاست و این پژوهش می تواند در این زمینه مفید واقع گردد.

تعداد صفحه : 180

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***