پایان نامه بررسی فرهنگ کار در برنامه درسی دوره ابتدایی با تأکید بر بهبود فرهنگ اشتغال بانوان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته برنامه ریزی درسی

موضوع :

بررسی فرهنگ کار در برنامه درسی دوره ابتدایی با تأکید بر بهبود فرهنگ اشتغال بانوان

استاد مشاور:

دکتر مهدی سبحانی نژاد

اسفند 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های فرهنگ کار و شناسایی این مولفه ها در کتب درسی دوره ابتدایی، میزان توجه در برنامه درسی کودکان و حدود توجه به آن انجام پذیرفته است.

در این پژوهش از روش تحلیل محتوا از لحاظ کمی و کیفی استفاده شده و کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی، هدیه های آسمانی و علوم پنجم دبستان و مطالعات اجتماعی، هدیه های آسمانی، کار و فن آوری و فارسی ششم دبستان مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته و فرهنگ کار در چهار بعد هویتی، علمی- مهارتی، ارزشی- هنجاری و خلاقیتی که هر کدام دارای مولفه های عملیاتی (مجموعاً 22 مولفه) می باشند، در این کتب درسی مورد ارزیابی قرار گرفته و از طریق روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون بررسی آماری آن انجام پذیرفت که بر اساس آن می توان نتیجه گرفت به طور کلی میزان توجه به مولفه های فرهنگ کار در سطح پایینی قرار داشته و فقط برخی از مولفه ها در تعدادی از کتاب ها دارای ضریب اهمیت قابل توجهی بودند و به مولفه های اعتماد به نفس، تخصص گرایی، همدلی و همکاری گروهی و نوآوری بیشترین توجه و به مولفه های انعطاف پذیری، انتقال دانش و تجربه به دیگران، صداقت و تفکر نقادانه کمترین توجه شده است، یافته های تحقیق نشان داد که به مولفه های فرهنگ کار به طور متعادل و جامع در کتب درسی دوره ابتدایی توجه نشده است.

معرفی مفهومی و تصویری اشتغال زنان براساس پژوهش انجام شده در متون کتب درسی دوره ابتدایی بسیار کمرنگ و گذرا بوده و نتایج آماری نشان می دهد که در کلیه متون درسی از لحاظ مفهومی توجهی به اشتغال زنان به طور خاص نشده است فقط در برخی تصاویر اشتغال زنان به نمایش گذاشته شده که قابل توجه نمی باشد.

 

کلید واژه :

فرهنگ کار ، کتاب درسی ، دوره ابتدایی ، اشتغال زنان ، تحلیل محتوا

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                   صفحه

 

فصل اول :کلیات تحقیق

 • بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
 • اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ………………………………………………………………………………………………….14

    1-2-1 ضرورت نظری …………………………………………………………………………………………………………………………..14

    1-2-2 ضرورت عملی …………………………………………………………………………………………………………………………..15

 • هدفهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

     ـ هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….15

     ـ اهداف جزئی ……………………………………………………………………………………………………………………………………16

 • سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………16
 • تعاریف مغهومی و عملیاتی متغییرهای تحقق …………………………………………………………………………………………………16

     1-5-1 فرهنگ ……………………………………………………………………………………………………………………………………17

     1-5-2 فرهنگ کار ………………………………………………………………………………………………………………………………17

     1-5-3 برنامه درسی …………………………………………………………………………………………………………………………….18

     1-5-4 اشتغال بانوان ……………………………………………………………………………………………………………………………19

     1-5-5 دوره ابتدایی …………………………………………………………………………………………………………………………….19

     1-5-6 برنامه درسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..19

 

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

 • فرهنگ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
 • کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28

     2-2-1 مفهوم فلسفی کار ………………………………………………………………………………………………………………………30

     2-2-2 مفهوم فیزیکی کار …………………………………………………………………………………………………………………….31

     2-2-3 مفهوم اخلاقی کار …………………………………………………………………………………………………………………….32

     2-2-4 مفهوم اقتصادی کار …………………………………………………………………………………………………………………..33

     2-2-5 ابعاد کار …………………………………………………………………………………………………………………………………35

 • فرهنگ کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………36

     2-3-1 وجدان کار ……………………………………………………………………………………………………………………………..37

     2-3-2 اخلاق کار ………………………………………………………………………………………………………………………………38

     2-3-3 تعهد کار ………………………………………………………………………………………………………………………………..39

     2-3-4 کار شایسته …………………………………………………………………………………………………………………………….41

     2-3-5 راهکارهای ایجاد فرهنگ شایسته ………………………………………………………………………………………………..45

 • فرهنگ کار در اسلام ………………………………………………………………………………………………………………………………..49

     2-4-1 فرهنگ کار در قرآن کریم …………………………………………………………………………………………………………51

          ـ  شرایط کار در قرآن …………………………………………………………………………………………………………………..55

          ـ  مدیریت کارها در قرآن ……………………………………………………………………………………………………………..58

     2-4-2 فرهنگ کار در کلام ائمه معصومین ……………………………………………………………………………………………60

          ـ  فرهنگ کار در کلام پیامبر …………………………………………………………………………………………………………61

          ـ  فرهنگ کار در کلام امیرالمومنین ………………………………………………………………………………………………..62

          ـ  فرهنگ کار در مکتب امام صادق ……………………………………………………………………………………………….64

          ـ  فرهنگ کار در کلام دیگر ائمه معصوم ………………………………………………………………………………………..66

 • فرهنگ کار در کلام بزرگان و ادبیات فارسی ………………………………………………………………………………………………67

          ـ  کار مایه کمال و جمال …………………………………………………………………………………………………………….68

          ـ  کار عار نیست ………………………………………………………………………………………………………………………..69

          ـ  کار مایه آرامش روحی و روانی ………………………………………………………………………………………………..69

          ـ  نکوهش سستی در کار …………………………………………………………………………………………………………….70

 • عوامل موثر در ارتقاء فرهنگ کار …………………………………………………………………………………………………………….70

          ـ  خانواده ………………………………………………………………………………………………………………………………..71

          ـ  نظام آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………………..71

          ـ  دولت و حکومت …………………………………………………………………………………………………………………..72

          ـ  مدیریت و سرپرستی در محیط کار …………………………………………………………………………………………..73

 • فرهنگ کار در آموزش و پرورش ……………………………………………………………………………………………………………73

     2-7-1 اهمیت آموزش و پرورش دوره ابتدایی و اهداف این دوره …………………………………………………………78

 • اشتغال زنان و برنامه درسی ……………………………………………………………………………………………………………………81

     2-8-1 مصلحت جامعه …………………………………………………………………………………………………………………..82.

     2-8-2 مصلحت خانواده …………………………………………………………………………………………………………………82

     2-8-3 شرایظ فردی ………………………………………………………………………………………………………………………83.

     2-8-4 لحاظ کردن اولویت ها …………………………………………………………………………………………………………83.

     2-8-5 فرایند انتخاب شغل ……………………………………………………………………………………………………………..85.

     2-8-6 نظریه انتخاب شغل گینزبرگ …………………………………………………………………………………………………86

 • برنامه درسی و فرهنگ کار ……………………………………………………………………………………………………………………88
 • مولفه های فرهنگ کار ………………………………………………………………………………………………………………………….95

     2-10-1 تعریف مولفه های فرهنگ کار ……………………………………………………………………………………………100

 

 • پیشینه تحقیقاتی …………………………………………………………………………………………………………………………………..110

 

فصل سوم : روش پژوهش 

مقدمه

 • روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116

     3-1-1 مزایای تحلیل محتوا ……………………………………………………………………………………………………………………….117

     3-1-2 کاستی های تحلیل محتوا ………………………………………………………………………………………………………………..118

     3-1-3 روش آنتروپی شانون ……………………………………………………………………………………………………………………..120

 • شاخص سازی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….121
 • جامعه آماری و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………122
 • ابزارهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….122
 • شیوه تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….123

 

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها   

مقدمه

 • مولفه های فرهنگ کار در کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم……………………………………………………………………………………….127
 • مولفه های فرهنگ کار در کتاب هدیه های آسمانی ششم یعد هویتی ……………………………………………………………………..139
 • مولفه های فرهنگ کار در کتاب تعلیمات اجتماعی ششم بعد هویتی………………………………………………………………………149
 • مولفه های فرهنگ کار در کتاب علوم پنجم بعد هویتی………………………………………………………………………………………..161
 • مولفه های فرهنگ کار در کتاب هدیه های آسمانی پنجم یعد هویتی …………………………………………………………………….172
 • مولفه های فرهنگ کار در کتاب کار و فناوری ششم بعد هویتی……………………………………………………………………………181
 • مولفه های فرهنگ کار در کتاب فارسی ششم بعد هویتی……………………………………………………………………………………….191

 

فصل پنجم : نتیجه گیری

مقدمه

 • بعد هویتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….203
 • بعد علمی مهارتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….208
 • بعد ارزشی هنجاری …………………………………………………………………………………………………………………………………….213
 • بعد خلاقیتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….220
 • اشتغال زنان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..226
 • جمع بندی نهایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………228
 • پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………231
 • پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….232
 • محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………232

 

فهرست منابع ومآخذ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….233

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….238

مقدمه

فرهنگ را می توان رفتار ویژه نوع بشر نامید که همراه با ابزار مادی جزء لاینفک رفتار شناخته    می شود. فرهنگ به طور مشخص از زبان، افکار، اعتقادات، سنن، قراردادها، سازمان ها، ابزار، روش کاری، آثار هنری، مراسم مذهبی، مراسم اجتماعی و غیره تشکیل می شود و بقاء و کارکرد آن بستگی به قابلیتی دارد که انحصاراً در اختیار انسان است. این قابلیت با تعابیری مانند استعداد و تفکر منطقی یا ذهنی، شناخته می شود. (صالحی امیری، 15:1386).

فرهنگ کار به عنوان شیوه زندگی نقش بنیادی و زیر بنایی در ارتقای سطح پویایی جوامع دارد. در مقایسه با مفاهیمی همچون فرهنگ سازمانی، فرهنگ عمومی و نظایر آن، مفهوم فرهنگ کار کمتر تعریف شده است. فراهم آوردن امکان تصمیم‌گیری براساس عقل و درایت در تمام مراحل زندگی به ویژه از دوران کودکی از جمله بنیان‌های اصلی و تأثیرگذار در ایجاد و تقویت فرهنگ کار محسوب می‌شود.(علی اکبری معلم،1389)

پاپ[1] در سال 2003 معتقد است فرهنگ کار موجب تغییر کیفی در محیط کار و محصولات سازمانی می گردد و بنابراین، توجه به آن موجب تحول در مجموعه سازمان خواهد شد. نگرش مثبت به کار و برخورداری از وجدان کار بالا از جمله باارزش ترین اجزای تشکیل دهنده فرهنگ کار محسوب شده و این امر در دستیابی سازمان به بهره وری و کارایی مؤثر است. وی در خصوص    مؤلفه های فرهنگ کار به مواردی نظیر تلاش کاری، ارتقای دانش، آگاهی از اهداف سازمانی و همکاری گروهی اشاره می کند. (سبحانی نژاد، 1384: 2)

توانایی کودک در دیدگاه گیری وابسته به نوع تکلیف است و این تکالیف هرچه با تجارب روزمره کودک هماهنگی بیشتری داشته باشد. احتمال درک دیدگاه دیگران از سوی کودک محتمل تر خواهد بود.(جوکار و همکاران:۱۳۷۹)

کلی[2] معتقد است کودکان اهل تفکر هستند و همانند بزرگسالان می توانند به روش های پیچیده بیندیشند . هرچند که تفاوت زیادی بین تفکر افراد مبتدی و ماهر وجود دارد، اما تفاوت کیفی اندکی بین تفکر کودکان و بزرگسالان وجود دارد. فرایندهای تفکر کودکان شبیه تفکر بزرگسالان است، آن چه کودکان فاقد آن هستند تجربه و دانش است(کلی،ترجمه حسینی و صوفی: ۱۳۸۸). همچنین در فرایند رشد توانایی دیدگاه گیری نتایج این پژوهش نشان داده است که کودکان دوره دبستان خود محور نیستند و می توانند دیدگاه های دیگران را درک کنند(جوکار و همکاران:۱۳۷۹).

یافته های پژوهشی در کشورهای انگلستان، فرانسه و آلمان حاکی از آن است که در هر سه کشور مورد بررسی در اهداف آموزش و پرورش مقطع ابتدایی خود، عمدتاً به صورت غیر مستقیم به پرورش تفکر در دانش آموزان اشاره می نمایند و پرورش تفکر به عنوان یک ویژگی ساری و جاری و در قالب فرهنگ (جامعه، مدرسه، کلاس و…) و به صورت زمینه به دانش آموزان منتقل می شود(جوکار و همکاران:۱۳۷۹).

1-1 بیان مسأله :

یادگیری می تواند علاوه بر تغییرات در قابلیت، یعنی در توانایی انجام دادن کاری و تغییرات در آمادگی، یعنی رغبت عمل کردن را شامل می شود. رفتار چیز پیچیده ای است و عوامل زیادی در تعیین کاری که انجام می دهید، دخالت دارند. تکلیف اساسی روان شناسی یادگیری، فهمیدن رفتار و تغییر رفتار است(گی آر لفرانسوا، 1387: 10).

پیاژه معتقد بود که فرایند رشد، چند مرحله را طی می کند که هریک با رشد توانایی های جدید، یا دقیق تر بگوییم هر یک سطح انطباق پیشرفته تری را شامل می شود(گی آر لفرانسوا،1387: 225).

نویسنده در این کتاب عنوان می کند یکی از مراحلی که پیاژه آن را مطرح کرده است مرحله عملیات عینی است که سنین 7 تا 11 یا 12 سالگی را در برمی گیرد یعنی کودکان از سنین حدود 7 سالگی از مرحله پیش عملیاتی به این مرحله می رسند که می توانند به توانایی نگهداری ذهنی، طبقه بندی و ردیف کردن دست یابند.

با توجه به حساسیت مقطع ابتدایی که در سنین مرحله عملیات عینی از نظر پیاژه قرار دارد و توانایی یادگیری و فهم قوانین اجتماعی و اخلاقی، بسیار مهم است که برنامه ریزان درسی به تمام ابعاد آموزشی که کودکان را برای زندگی موفق و سالم در آینده آماده کند، توجه اساسی نمایند.

برنامه درسی مدارس ابتدایی باید بر مبنای کارکردها و هدف هایی تدوین شود که متناسب با دنیای جدید و در حال تغییر شتابان باشد. برای تدوین برنامه درسی متناسب باید علاوه بر برنامه درسی سنتی، هدف های جدیدی نیز به عنوان ملاک هایی در نظر گرفته شود. برنامه قصد شده ای که   مهارت هایی را نشان می دهند که دانش آموزان باید داشته باشندتا بتوانند در جامعه امروز و فردا به طور مناسب عمل کنند(تقی پورظهیر، 1387: 15).

خانواده نیز یکی از عواملی است که در تقویت فرهنگ کار و دوام و استمرار آن نقش دارد. با برقراری ارتباط و کنش متقابل بین مدرسه، خانواده و فرد می‌توان به صورت ضمنی و غیرمستقیم بستر سازی لازم برای ایجاد و پرورش فرهنگ کار را فراهم ساخت. والدینی که یک فرهنگ کار قوی را ابراز می‌دارند فرزندان خود را به سوی بهره‌مند شدن از فرهنگ کار قوی می‌کشانند. همین که فردی وارد محل کار می‌شود در ارتباط با تصورات و عکس‌العمل دیگران، نگرش‌های کار شکل یافته او در دوران طفولیت تایید شده و یا مورد نقض قرار می‌گیرد(علی اکبری معلم،1389).

باید با ایجاد فرهنگ درست کار در سنین کودکی و نوجوانی در آحاد جامعه،  رشد و پیشرفت فرهنگ زندگی و فرهنگ اجتماعی را بهبود بخشید. نظام آموزشی کشور می تواند در این زمینه گام های اساسی بردارد. نظام آموزشی در این باره نقش بسیار موثری دارد به نحوی که با یک برنامه ریزی طولانی مدت در دوره ابتدایی می توان به شاخصه های بسیاری از تحقق فرهنگ کار دست یافت.

بنابراین فرهنگ کار یک هنجار فرهنگی است که یک ارزش اخلاقی مثبتی را برای انجام یک شغل درست وضع نموده است و مبتنی بر این باور است که کار فی‌نفسه دارای یک ارزش ذاتی است. مثل سایر هنجارهای فرهنگی، علاقه‌مندی و باور یک فرد به اخلاق کار اساساً تحت تأثیر تجارب و تعلیم یافتن فرد در خلال دوران طفولیت و نوجوانی است.

در این پژوهش سعی می شود به بررسی مؤلفه های به کار رفته از فرهنگ کار در کتب درسی مقطع ابتدایی پرداخته شود و به این سوال پاسخ داده شود که به چه میزان فرهنگ کار در برنامه درسی مقطع ابتدایی گنجانده شده و آیا تمامی مؤلفه های آموزشی فرهنگ کار به کار رفته است.

آیا برنامه درسی موجود پاسخگوی مناسبی برای پرورش افراد به عنوان شهروندی مسئول و آراسته به فرهنگ صحیح کار در جامعه می باشد. همچنین سعی می شود با تکیه بر مولفه های فرهنگ کار به این نتیجه دست یابد که سهم اشتغال بانوان و دیدگاه آموزشی نسبت به اشتغال بانوان در کتب درسی مقطع ابتدایی به چه صورت می باشد؟

 • 2- اهمیت و ضرورت تحقیق :

1-2-1-  ضرورت نظری

تحقیقات میدانی و بررسی سیاست ها و برنامه‏های نظام آموزش در حوزه کار و تولید و مهم تر از آن در موضوع «اشتغال زنان»، نشان از فقدان عناصر جامعیت، آینده‏نگری و ضعف مطالعات علمی دارد. از این رو تدوین برنامه درسی با محوریت موضوعی فرهنگ کار که با توجه هم‏زمان به شرایط کنونی و آینده جامعه ما و جامعه جهانی، ویژگی‏ها و کارآمدی‏های زنان، آموزه‏های دینی و اهداف انقلاب اسلامی، ارایه کننده طرحی کلان و جامع و قابل دفاع باشد، ضرورتی اجتناب‏ ناپذیر است. به طور کلی ضرورت نظری این پژوهش به شرح ذیل می باشد:

1- باعث توسعه و تعمیق دانش مربوط به به فرهنگ کار می گردد.

2- باعث روشن شدن مبانی نظری ارتباط درحوزه فرهنگ و کار با یکدیگر و برنامه درسی می گردد.

3- باعث توسعه و تعمیق دانش در خصوص اشتغال بانوان می گردد.

1-2-2- ضرورت عملی

1- کمک به برنامه ریزان درسی وآموزشی دوره ابتدایی در تدوین سرفصل های مربوط به فرهنگ کار

2- کمک به برنامه ریزان در حوزه اشتغال بانوان در خصوص توجه به فرهنگ آموزش

3- راهکاری برای مربیان مراکز آموزشی که با کودکان و نوجوانان در ارتباطند

 • 3- هدف های تحقیق :

1-3-1- هدف کلی:

شناسایی فرهنگ کار در برنامه درسی دوره ابتدایی با تأکید بر بهبود فرهنگ اشتغال بانوان.

1-3-2- اهداف جزیی:

1-3-2-1- شناسایی شاخص های هویتی فرهنگ کار درکتب دوره ابتدایی

1-3-2-2- شناسایی شاخص های علمی ـ مهارتی فرهنگ کار در کتب دوره ابتدایی

1-3-2-3- شناسایی شاخص های ارزشی ـ هنجاری فرهنگ کار در کتب دوره ابتدایی

1-3-2-4- شناسایی شاخص های خلاقیتی فرهنگ کار در کتب دوره ابتدایی

1-3-2-5- شناسایی جایگاه زنان در رابطه با فرهنگ اشتغال در کتب درسی دوره ابتدایی

 • 4- سؤال های تحقیق :
  • در کتب دوره ابتدایی چقدر به شاخص های فرهنگ کار در بعد هویتی اشاره شده است؟
  • در کتب دوره ابتدایی چقدر به شاخص های فرهنگ کار در بعد علمی ـ مهارتی اشاره شده است؟
  • در کتب دوره ابتدایی چقدر به شاخص های فرهنگ کار در بعد ارزشی ـ هنجاری اشاره شده است؟
  • در کتب دوره ابتدایی چقدر به شاخص های فرهنگ کار در بعد خلاقیتی اشاره شده است؟
  • به چه میزان در کتب دوره ابتدایی به فرهنگ اشتغال بانوان توجه شده است؟

 

 • 5– تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق :

فرهنگ[3]

فرهنگ از دو جزء «فر» و «هنگ» تشکیل یافته است. فر به معنای جلو و بالا آمده است و هنگ در زبان فارسی از ریشه اوستایی «تنگ» و به معنای کشیدن و وزن می‌باشد. فرهنگ فارسی معین فرهنگ را به معنای علم، دانش و تدبیر آورده است. در فرهنگ بزرگ سخن فرهنگ چنین تعریف شده است: «پدیده کلی پیچیده‌ای از آداب، رسوم، اندیشه، هنر و شیوه زندگی که در طی تجربه تاریخی اقوام شکل می‌گیرد و قابل انتقال به نسل‌های بعدی است»(سید اصفهانی،1375 ، ص75).

فرهنگ لغات وبستر فرهنگ را به عنوان مجموعه‌ای از رفتارهای پیچیده انسانی که شامل افکار، روش زندگی، گفتار، اعمال و آثار هنری که بر توانایی انسان برای بکارگیری و انتقال دانش به نسل دیگر اطلاق می‌شود تعریف می‌کند(عطافر ، 1375 : ص17).

فرهنگ مجموعه‌ای از باورها، اندیشه‌ها و تراوشات فکری بشر در طول تاریخ است که زمینه‌ساز و تداوم بخش رشد و تعالی انسان و شکل‌گیری هویتی خاص برای او بوده است. فرهنگ مجموعه‌ای تبادل‌پذیر و به اشتراک گذاشتن از مجموعه داشته‌ها و پیشینه های جوامع انسانی است که به عنوان سرمایه‌ای قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر قابل بررسی است و در عین حال یکی از رایج‌ترین، پیچیده‌ترین و پرابهام‌ترین مفاهیم است(معین ، ۱۳۸۳).

فرهنگ کار[4]

فرهنگ کار یعنی میل به کار و کار را همانند عبادت دانسته اند که می تواند برای انسان اعتبار اجتماعی کسب کند.فرهنگ کار از فرهنگ سازمان نشأت می گیرد. فرهنگ سازمان پدیده مبهمی است برای تصمیم گیری درباره فرهنگ سازمان و فرهنگ کار تشخیص و تفکیک باورهای راهنمای بنیادی از باورهای روزمره ضروری است در سازمان باورهای راهنمای عالی، زمینه ایجاد باورهای عملی و واقعی کار و زندگی را فراهم می آورند.  ( استانلی دیویس، 1373).

فرهنگ کار را بایستی مقوله‌ای پویا دانست که در جریان صنعتی شدن روند تکاملی خود را طی می‌نماید. عصاره فرهنگ کار چگونگی تولیدات ملی و میزان آن می‌باشد که خود بر رفاه اجتماعی اثر می‌گذارد و تولید به نوبه خود بر فرهنگ کار و روابط اجتماعی اثر شایانی دارد(احمدی، 1387).

در این پژوهش تعریف عملیاتی فرهنگ کار بدین شرح است که شامل چهار مولفه اصلی و هر مولفه دارای چند شاخص می باشند که براساس آنها در کتب درسی مورد بررسی قرار می گیرد و شامل: هویتی(اعتماد به نفس و خودباوری، سخت کوشی،انعطاف پذیری،خودکنترلی) ، علمی – مهارتی (رعایت بهداشت و ایمنی حرفه ای،آموزش پذیری برای ارتقاء توانایی کاری،تلاش برای ارتقاء کیفیت کاری،تخصص گرایی،برنامه محوری،انتقال دانش و تجربه خود به دیگران) ، ارزشی هنجاری(صداقت در انجام کار،امانتداری،مشورت در انجام کارها،نظم در انجام کارها،مسئولیت پذیری)، خلاقیتی(نوآوری و ابتکار عمل،تفکر منطقی امور،تفکر نقادانه،ریسک پذیری)

برنامه درسی[5]                                                                                        

اصطلاح برنامه درسی به منظورهای گوناگونی به کار برده شده است. از جمله به عنوان برنامه ای برای یک موضوع درسی خاص در یک پایه تحصیلی مشخص، در طول یک دوره تحصیلی، یا به عنوان برنامه موضوع های مختلف درسی در طول یک دوره تحصیلی. در سال های اخیر مفهوم برنامه درسی گسترش یافته است تا آنجا که برنامه تفصیلی کلیه فعالیت های یادگیری فراگیرنده، انواع وسایل آموزشی، پیشنهاداتی در مورد راهبردهای یادگیری و شرایط اجرای برنامه و … را شامل شده است (میرزامحمدی ، 1386: 85).

برنامه‌ریزی درسی به پیش‌بینی، سازماندهی و شکل دادن فعالیتهای آموزشی و پرورشی در حیطه یادگیری یادگیرندگان گفته می‌شود(ملکی، ۱۳۸۶. صص ۲۵-۲۰).

[1] – pape

[2] – clay

[3] – Culture

[4]-  Work Culture

[5] – Curriculum

تعداد صفحه :267

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com