پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رابطه بین نوسانات غیر سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش مالی

بررسی عوامل موثر بر رابطه بین نوسانات غیر سیستماتیک و بازده سهام

در بورس اوراق بهادار تهران

دی ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان نوسانات جریانات نقدی و سود آوری با نوسان پذیری غیرسیستماتیک و تاثیر آن بر بازدهی مازاد سهام است.  جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در نهایت نمونه ای متشکل از 285 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. داده های تحقیق شامل اطلاعات بازار و اقلام صورت های مالی شرکت ها، از گزارش های منتشر شده سازمان بورس اوراق بهادار در سایت کدال و نیز بانک اطلاعاتی شرکت فناوری اطلاعاتی بورس تهران و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری گردیده است.  در این پژوهش از رگرسیون های سری زمانی و رگرسیون های داده پنلی استفاده شده است. در مرحله اول از تحقیق با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ میزان نوسانات غیرسیستماتیک از طریق انحراف معیار جزء اخلال مدل برای هر یک از شرکت های نمونه محاسبه شده و سپس در مرحله دوم جهت شناسایی رابطه بازده و نوسانات غیر سیستماتیک از رویکرد مرتب سازی پرتفوی با استفاده از نتایج مرحله قبلی جهت طبقه بندی پرتفوی استفاده شده است. در مرحله سوم جهت بررسی تاثیر کیفیت شرکت به عنوان دلیل بلقوه رابطه بازده و نوسانات غیرسیستماتیک، با اضافه کردن عامل هایی دیگر به مدل سه عاملی فاما و فرنچ و در نظر گرفتن دو عامل سود آوری و تغییر پذیری جریانات نقدی انجام می شود. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها Eviews است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سهام شرکت هایی با عملکرد بنیادین مطلوب و نوسانات غیرسیستماتیک پایین بازدهی بیشتری را نسبت به شرکت ها با نوسانات غیرسیستماتیک بالا خواهند داشت.

 

 

فهرست

 • فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….2

 • بیان مسأله:………………………………………………………………………………………………………….2
 • ضرورت و اولویت تحقیق:…………………………………………………………………………………..4
 • اهداف تحقیق:…………………………………………………………………………………………………….5
 • مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق:……………………………………………………………………….5

1-4-1- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………..5

1-4-2-   تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق:……………………………………………………….6

1-4-3- برآورد مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………..9

 • روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….10

1-5-1-  نوع و روش مطالعه:………………………………………………………………………………………..10

1-5-2-  جامعه آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه:…………………………………………………..10

1-5-3-  روش جمع­آوری داده­ها:…………………………………………………………………………………..10

1-5-4-  روش تجزیه و تحلیل داده­ها:……………………………………………………………………………11

1-5-5-  قلمرو تحقیق:…………………………………………………………………………………………………11

 • ساختار پایان نامه……………………………………………………………………………………………..12

 

 

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-1- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………15

2-1-1 مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)……………………………………………16

2-1-2- نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT)…………………………………………………………………17

2-1-3- مدلهای عاملی………………………………………………………………………………………………….18

2-1-4- مدل های چند عاملی……………………………………………………………………………………….22

2-1-5- مدل سه عاملی فاما و فرنچ……………………. ………………………………………………………..24

2-1-6- معیار های اندازه گیری ریسک…………………………………………………………………………..26

2-1-6-1 میانگین موزون یکسان واریانس سهام……………………………………………………………….26

2-1-6-2- میانگین ارزش وزنی واریانس سهام………………………………………………………………..27

2-1-6-3- میانه واریانس سهام…………. ………………………………………………………………………….27

2-1-6-4- معیار بسامد پایین میانگین واریانس سهام………………………………………………………..28

2-1-6-5- نوسانات غیرسیستماتیک……………………………………………………………………………….29

2-1-7-نوسانات غیر سیستماتیک……………………………………………………………………………………30

2-1-7-1 تعریف نوسانات غیر سیستماتیک……………………………………………………………………..30

2-1-7-2- اهمیت نوسانات غیرسیستماتیک…………………………………………………………………….31

2-2- پیشینه…………………………………………………………………………………………………………………32

2-2-1-رابطه مثبت میان نوسانات غیر سیستماتیک و بازدهی……………………………………………..32

2-2-2-رابطه منفی میان نوسانات غیر سیستماتیک و بازدهی………………………………………………33

2-2-3-تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………34

2-2-4-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………..36

 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..40

3-1- نوع و روش مطالعه:……………………………………………………………………………………………..40

3-2- جامعه آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه:……………………………………………………….41

3-3- روش جمع­آوری داده­ها:………………………………………………………………………………………..42

3-4- متغییر های پژوهش و نحوه سنجش آنها………………………………………………………………….42

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده­ها:…………………………………………………………………………………44

3-6- رویکرد مرتب سازی پرتفوی…………………………………………. …………………………………….44

3-7- تحلیل رگرسیون…………………………………… …………………………………………………………….49

3-8- رگرسیون های سری زمانی……………………………………………………………………………………49

3-9- تحلیل داده های پنلی…………………………………………………………………………………………….50

 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….52

4-1- آماره های توصیفی……………………………………………………………………………………………….52

4-2- داده های پنلی………………………………………………………………………………………………………54

 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….57

5-1-خلاصه تحقیق…………………………………… ………………………………………………………………..57

5-2-نتایج آزمون فرضیات…………………………………… ………………………………………………………58

5-3- پیشنهاد کاربردی…………………………………… ……………………………………………………………59

5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقاتی آتی…………………………………………………………………………….59

منابع و ماخذ…………………………………… …………………………………… ……………………………………60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جداول

عنوان صفحه
جدول(2-1)مطالعات انجام شده پیرامون مدل های چند شاخصه و عوامل آنها 33
جدول(4-1)آماره های توصیفی نوسانات غیرسیستماتیک،اندازه شرکت، عامل بازار، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار 52
جدول(4-2)متوسط بازده پرتفولیو تعدیل شده با ریسک در مدل فاما و فرنچ و CAPM 53
جدول(4-3)متوسط بازده پرتفولیو بهبود یافته با عوامل کیفی شرکت 54

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

مقدمه

مطالعات تجربی در زمینه ی رفتار سهام، حقایقی را روشن کرده است که بسیاری از آنها در ارتباط با عوامل موثر بر بازدهی سهام هستند. این مطالعات نشن داده است که دسته ی خاصی از سهام، بازدهی بالاتری نسبت به دسته دیگر دارند. این یافته ها معلول عواملی هستند که به ناهنجاری معروف شده اند؛ زیرا نمی توان آنها را با مدل های هنجاری توجیه کرد.

چنین رفتار هایی تا حدودی در بورس اوراق بهادار تهران نیز وجود دارد؛ لذا انگیزه ی اصلی این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا می توان با شناسایی و پیگیری روند پسماند(یا جزء اخلال) در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازدهی اضافی کسب کرد یا خیر؟ همچنین آیا عوامل مرتبط با عملکرد شرکت نیز بر دست یابی به این بازدهی موثر خواهد بود؟ در ادامه تلاش خواهد شد تا سوالات فوق بررسی شوند.

 • بیان مسأله:

طبق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در شرایط متعادل صرفاً ریسک سیستماتیک دارایی قیمت گذاری می شود زیرا نوسانات غیرسیستماتیک[1] آن از طریق تنوع بخشی حذف می گردد. با این حال، سرمایه گذاران به دلایل عدیده ای نظیر هزینۀ معاملات و محدودیت های فروش استقراضی قادر به تنوع بخشی کامل پرتفوی خود نیستند. در صورت وجود هزینه های گردآوری اطلاعات، سهامی که از نوسان پذیری غیرسیستماتیک بالایی برخوردار است، بازده مورد انتظار بالایی خواهد داشت زیرا در این شرایط، سرمایه گذاران قادر نخواهند بود ریسک خاص شرکت را از طریق تنوع بخشی حذف نمایند (مرتون، 1987)[2]. بر پایه فرضیه بازار کارا، سرمایه گذاران رفتار عقلایی دارند به این معنی که همه اطلاعات موجود ودردسترس را پردازش کرده و به دنبال حداکثرساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند. بر این اساس، تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است و رفتار بی خردانه سرمایه گذار تاثیری بر بازده ندارد. حتی اگر بعضی از سرمایه گذاران با معاملات بی خردانه در عرضه و تقاضا شوک ایجاد کنند، دیگر آربیتراژگران منطقی، اثر این شوک ها را خنثی می کنند. بنابراین قیمت سهام در سطح بنیادی باقی خواهد ماند (کیم و ها، 2010).

با این حال، شواهد تجربی حوزۀ یاد شده، بسیار متناقض است.  به نحوی که برخی محققان نظیر درو و همکاران (2006) ، چوآ[3] و همکاران (2006)، فو (2009)، بروکمن و همکاران (2009)، برگ برانت[4] و کانگ (2010) همسویی رابطۀ نوسانات غیرسیستماتیک[5] و بازده سهام را تایید نموده و برخی دیگر نظیر آنگ[6] و همکاران (2006، 2009) بر رابطۀ معکوس آنها (اثر نوسانات) صحه می گذارند.

صرفه نظر از جهت رابطۀ نوسانات غیرسیستماتیک و بازده سهام، بسیاری از شواهد تجربی وجود رابطه میان متغیرهای مورد نظر را تأیید می نماید. تأیید رابطۀ متغیرهای مذکور دال بر سودآوری راهبرد معاملاتی طراحی شده بر مبنای نوسانات غیرسیستماتیک است. شواهد ارائه شده آنها نشان می دهد آلفای راهبرد یاد شده صرف نظر از مدل عاملی مبنای تخمین آن (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی و چهار عاملی(، همواره مثبت و معنادار است. محققان بسیاری بر آن شدند تا به توضیح دلایل بروز بازده راهبرد سرمایه گذاری مبتنی بر نوسانات غیرسیستماتیک بپردازند. با این حال، اغلب تردیدهای مطرح پیرامون دلایل بروز پدیده اخیر، بر پایه مباحث روش شناسی نظیر شیوه تخمین نوسان پذیری غیرسیستماتیک، الگوی وزنی محاسبه بازده پرتفوی و ملحوظ نمودن سایر عوامل نوسانات، متمرکز بوده است (دولو و حمیدی­­زاده، 1392).

در این تحقیق، محقق تلاش دارد تاتأثیر عوامل کیفی شرکت را بر رابطه بازدهی شرکت و نوسانات غیرسیستماتیک جهت شناسایی عوامل منجر شده به این اثر، مورد آزمون و بررسی قرار دهد. عوامل کیفی شرکت شامل سود آوری و نوسانات جریانات نقدی است.

 • ضرورت و اولویت تحقیق:

سرمایه گذاران همواره به دنبال کاهش ریسک و افزایش بازدهی هستند. ضرورت شناسایی و درک تاثیر کیفیت شرکت از آنجا ناشی می شود که انتخاب و در اختیار گرفتن سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار بر اساس مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل فاما و فرنچ[7](1993) منجر به قیمت گذاری اشتباه سهام این شرکت ها می شود. این اشتباه عمدتا ناشی از عوامل تفسیر نشده این مدل ها می باشد. شناسایی و تفسیر این عوامل می تواند از معمای بازدهی بالا و نوسانات غیرسیستماتیک پایین پرده بردارد. سودمندی مطالعه نوسان غیرسیستماتیک از طرف سرمایه گذاران از این جهت است که آنها نوسان پذیری غیرسیستماتیک سهام را به عنوان معیاری از ریسک در نظر می گیرند و همچنین خطی مشی گذاران بازار سرمایه می توانند از این معیار به عنوان ابزاری برای اندازه گیری میزان آسیب پذیری بازار در اکثر سهام استفاده نمایند. با توجه به اینکه نوسان غیرسیستماتیک کاربردهایی برای مواردی از قبیل تنوع بخشی پورتفوی، مدیریت فعال پورتفوی، رابطه بین ریسک و پاداش و ارزشیابی حق تقدم دارد، بررسی عوامل موثر بر آن می تواند مهم باشد.

1-3-اهداف تحقیق:

هدف اصلی تحقیق عبارت است از:

بررسی تأثیر کیفیت شرکت بر رابطه بازدهی شرکت و نوسانات غیرسیستماتیک است.

این هدف با توجه به مدل های تحقیق به اهداف فرعی زیر عملیاتی می گردد:

 هدف 1. بررسی تأثیر سود آوری شرکت بر بازدهمازادسهام.

هدف 2. بررسی تأثیر نوسانات جریانات نقدی شرکت بر بازده مازاد سهام .   

[1] در ادبیات تحقیق، از اصطلاعات مختلفی از جمله نوسانات توضیح داده نشده بازده سهام، نوسانات غیر متعارف بازده سهام، نوسانات غیرسیستماتیک بجای عبارت ریسک غیرسیستماتیک استفاده شده است که تمامی این عبارات به معنا و مفهوم یکسانی اشاره دارند. با توجه به مفهوم تحقیق و در جهت کاهش ابهام در رابطه با موضوع و جهت تحقیق، از عبارت نوسانات غیرسیستماتیک در تمامی طرح پژوهشی استفاده می شود.

[2] Merton

[3] Chua

[4] Bergbrant

[5] Idiosyncratic volatility

[6] Ang

[7]Fama&French

تعداد صفحه :75

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com