پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل

 

 

مــــوضــــوع :

بررسی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا

تابستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

فصل اول : کلیات طرح تحقیق

 • مقدمه……………………………………………………………………………………….. 1
 • بیان مسئله………………………………………………………………………………….. 2
 • اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………… 3
 • روش تحقیق……………………………………………………………………………….. 4
 • اهداف پژوهش…………………………………………………………………………….. 5
  • هدف اصلی………………………………………………………………………………… 5
  • اهداف فرعی………………………………………………………………………………. 5
 • فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………. 5
 • جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………….. 6
 • ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………. 6
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………… 6
 • تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق……………………………………………………. 7
 • قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………..9
 • مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………10

 

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه

2-1. بخش اول : انواع روشهای پرداخت………………………………………………………13

2-2.  مبانی نظری ………………………………………………………………………………. 13

2-3. انواع روشهای پرداخت……………………………………………………………………. 18

2-3-1. تجارت بر اساس حساب باز……………………………………………………………. 19

2-3-2. روش برات ساده………………………………………………………………………… 19

2-3-3. برات وصولی اسنادی………………………………………………………………….. 20

2-3-4. اعتبار اسنادی…………………………………………………………………………….20

2-3-4-1. اعتبار نامه……………………………………………………………………………..21

2-3-4-2. انواع اعتبارات اسنادی ……………………………………………………………….22

2-4. مقررات…………………………………………………………………………………….. 28

2-4-1. ساختار اینکوترمز………………………………………………………………………. 28

2-4-2. تحویل در محل کار (محل تعیین شده)EXW…………………………………………. 29

2-4-3. تحویل به حمل کننده(محل تعیین شده)FCA………………………………………….. 30

2-4-4. تحویل در کنار کشتی (بندر تعیین شده)FAS…………………………………………. 30

2-4-5. تحویل روی عرشه (بندر تعیین شده)FOB…………………………………………… 13

2-4-6. هزینه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده )CFR………………………………….. 31

2-4-7. هزینه ، بیمه و کرایه حمل(بندر مقصد تعیین شده )CIR…………………………….. 32

2-4-8.کرایه حمل پرداخت شده (تا مقصد تعیین شده )CPT…………………………………. 32

2-4-9. کرایه حمل و حق بیمه پرداخت شده پرداخت شده (تا مقصد تعیین شده )CIP……… 33

2-4-10.تحویل در مرز(محل تعیین شده )DAF……………………………………………… 34

2-4-11. تحویل از کشتی (بندر مقصد تعیین شده ) DES……………………………………..34

2-4-12.تحویل در اسکله (بندر مقصد تعیین شده ) DEQ  ………………………………….. 34

2-4-13.تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده )DDU……….. 35

2-4-14. تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده )DDP………. 36

2-5. حمل و نقل …………………………………. …………………………………………….. 37

2-5-1. متصدی حمل و نقل…………………………………………………………………….. 37

2-5-2. کارگزار حمل و نقل…………………………………………………………………….. 38

2-5-3. ترانس شیپمنت ((Transshipment………………………………………………….. 38

2-5-4. انواع روش های حمل و نقل……………………………………………………………. 39

2-5-5.انواع کنوانسیون حمل و نقل…………………………………………………………….. 41

2-6- بارنامه……………………………………………………………………………………… 44

2-6-1. تعریف بارنامه………………………………………………………………………….. 44

2-6-2. اطلاعات مندرج در بارنامه …………………………………………………………… 46

2-6-3. مشخصات بارنامه های معتبر………………………………………………………….. 46

2-6-4. فرق بارنامه و راه نامه ………………………………………………………………….48

2-6-5. انواع بارنامه های متداول در حمل و نقل ………………………………………………48

2-7- بازرسی Inspection………………………………………………………………………53

2-8- گمرک ( Customs)……………………………………………………………………….59

2-9- ترخیص (Clearance)…………………………………………………………………….61

2-10- بیمه (Insurance)………………………………………………………………………..61

2-11- اظهارنامه گمرکی (Customs Declaration) ……………………………………… 74

2-12- بخش دوم : پیشینه تحقیق ……………………………………………………………….. 75

2-12-1. تحقیقات داخلی………………………………………………………………………….75

2-12-2. تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………… 75

2-13- الگوی مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………78

خلاصه فصل دوم

فصل سوم :روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………. 81

3-2.روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………….                     81

3-3. مدل تحلیلی پژوهش…………………………………………………………………………                                                                                                                   85

3-4. جامعه آماری……………………………………………………………………………….. 85

3-5. نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری ………………………………………………….86

3-6. ابزارها و روش های جمع آوری داده ها…………………………………………………..87

3-7. ابزار سنجش تحقیق …………………………………………………………………………88

3-8. پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………..89

3-9. روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………….90

3-10. روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………91

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

4-1- بخش اول : آماره های توصیفی نمونه آماری …………………………………………..98

4-1-1. درصد فراوانی سوالات پرسشنامه…………………………………………………….101

4-2- بخش دوم : آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………….104

4-2-1. استفاده از آزمون های جایگزین ………………………………………………………… 109

4-3- بخش سوم : سایر یافته های تحقیق ……………………………………………………111

4-3-1. امکان کاهش تعداد سوالات پرسشنامه ………………………………………………..120

4-3-2. آزمون فریدمن …………………………………………………………………………123

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………127

5-2- خلاصه و نتیجه گیری ……………………………………………………………………127

5-3- استنباط از یافته های تحقیق ………………………………………………………………129

5-4- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………..135

5-5- پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………..136

پیوست ها

فهرست منابع و مأخذ

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                       صفحه

2-1. جدول ساختار اینکوترمز …………………………………………………………………  29

2-2. جدول پوشش های شرایط بیمه ای A-B-C …………………………………………….  68

4-1. میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه 1…………………………………………………. 98

4-2. میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه 2…………..…………………………………    99

4-3. میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه 3………………………………………………   99

4-4. میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه 4……………………………………………….   100

4-5. میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه 5…………………………………………….   100

4-6. میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه 6……………………………………………….101

4-7. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه اول)……………………………………………….102

4-8. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه دوم)……………………………………………….102

4-9. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه سوم)………………………………………………103

4-10. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه چهارم)………………………………………….103

4-11. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه پنجم) ……………………………………………103

4-12. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه ششم) ……………………………………………104

4-13. آزمون دو جمله ای بر ای فرضیات شش گانه تحقیق …………………………………………108

4-14. آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای فرضیات شش گانه ……………………………………110

4-15. آزمون T-test برای فرضیات شش گانه به جای آزمون دو جمله ای ……………………..110

4-16. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 1 و 2………………………………………………..112

4-17. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 1 و 3………………………………………………..112

4-18. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 1 و 4 ……………………………………………….113

4-19. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 1 و 5 ……………………………………………….113

4-20. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 1 و 6 ……………………………………………….114

4-21. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 2 و 3 ……………………………………………….114

4-22. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 2 و فرضیه 4 ………………………………………115

4-23. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 2 و 5 ……………………………………………….115

4-24. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 2 و 6 …………………………………………..116

4-25. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 3 و 4 …………………………………………..116

4-26. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 3 و 5 …………………………………………..117

4-27. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 3 و 6 ……………………………………………….118

4-28. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 4 و 5 ……………………………………………….118

4-29. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 4 و 6 ……………………………………………….119

4-30. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 5 و 6 ……………………………………………….119

4-31. مقدار آماره آزمون KMO جهت امکان­پذیری کاهش متغیرها ………………………120

4-32. مقدار آماره آزمون KMO جهت امکان­پذیری کاهش متغیرها ………………………121

4-33. مقدار آماره آزمون KMO جهت امکان­پذیری کاهش متغیرها ………………………122

4-34. جدول 4-34 مقدار اعتبار آزمون فریدمن …………………………………………….123

4-35. میانگین تاثیر گذاری هر یک از فرضیات در تمایل به استفاده از اعتبارات اسنادی..124

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                       صفحه

3-1. نمودار مراحل اجرایی تحقیق …………………………………………………………….. 84

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                       صفحه

1-1. مدل مفهومی تحقیق  ………………………………………………………………………  10

2-1. فرایند واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی ……………………………………  18

2-2. الگوی مفهومی تحقیق  ……………………………………………………………………  78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

آرزوی دیرینه تجار بویژه در تجارت بین الملل ، یافتن ابزار و روش مناسب جهت تسلیم کالا و پرداخت وجه آن بوده است .تجارب تلخ تجار در از دست دادن اموال و سرمایه خود در سفرهای طولانی و همچنین فاصله مکانی خریدار و فروشنده از یکدیگر و عدم آشنایی هر یک از طرفین به مقررات کشور طرف دیگر همواره به عنوام مانعی در راه توسعه تجارت خارجی خودنمایی می کرده است . از طرف دیگر عدم اطمینان کامل خریدار به فروشنده مبنی بر اینکه آیا وی کالا را  تحویل خواهد داد یا خیر؟ و سرمایه وی تلف می گردد یا خیر ، و همچنین عدم اطمینان کافی فروشنده به خریدار مبنی بر اینکه آیا با ارائه کالا بهای آن را دریافت خواهد کرد یا خیر؟  و چه مانتی برای تسلیم کالا و تادیه وجه آن برای طرفین خواهد بود همواره میان خریدار و فروشنده به عنوان مهمترین مشکل در قراردادهای تجارت خارجی مطرح بوده است . ( بوالحسنی،1387، 218) .

در مبادلات بین المللی روشهای مختلفی برای پرداخت وجود دارد و از طرف دیگر، قوانینی در سطح جهانی وضع شده است که باعث تسهیل مبادلات بین کشورها شود.  برای کسب آگاهی در مورد انواع روشها و تسهیلات و امکانات لازم ، ابتدا اشاره ای به انواع روشهای پرداخت  در دادو ستد بین کشورها می شود و مختصری در مورد هر کدام از این روشها و گونه های مختلف آنها گفته می شود. پس از آن در خصوص شیوه­های گوناگون تحویل کالا به مشتری و تعریف مسئولیت هرکدام از طرفین در قالب اینکوترمز توضیح داده می­شود. به دلیل نقش قابل توجه حمل و نقل در داد و ستدهای بین­المللی، به گونه­های مختلف حمل و نقل محصولات، انواع بارنامه و انواع کنوانسیون­های بین­المللی مربوط به حمل و نقل پرداخته خواهد شد.

1-2- بیان مسأله : 

در معاملات بین المللی ، شیوه پرداخت وجه معامله به عنوان یکی از مهم ترین  و اساسی ترین اصول و مراحل قرارداد است و از دیدگاه طرفین مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . طبیعی است که هر کدام از طرفین با بررسی و در نظر گرفتن کلیه جوانب و امکانات وتوانایی ها ی خود سعی بر آن دارد که مطلوب ترین روش را ، از نظر حفظ حداکثر منافع خود ، به طرف مقابل تحمیل کند.

بعد مسافت ، میزان شناخت طرفین از یکدیگر ، ثبات یا بی ثباتی مقررات صادرات ، واردات و مقررات بانکی ، بود یا بنود مقررات ، محدودیت ارزی ، وضعیت اقتصادی و سیاسی و توان ارزی کشور متبوع خریدار و فروشنده نقش مهم  و تعیین کننده ای در شیوه پرداخت دارد . با ملاحظه این موارد و جو حاکم بر معاملات بین المللی، باید رویه ای قابل قبول ایجاد گردد  و شیوه پرداخت باید مورد توجه دولت ها و فعالان حقوق تجارت بین الملل قرار گیرد و محاسن و معایب هر روش ( پرداخت بر اساس حساب مفتوح ، وصولی ، پرداخت قیمت از پیش و اعتبارات اسنادی ) مورد تحلیل قرار گیرد . در این راستا می توان به روش اعتبار اسنادی اشاره کرد که روشی کاملاً مطمئن و مورد قبول عموم صاحب نظران این رشته می باشد  و مشکلات خریدار و فروشنده را به حداقل می رساند (زردینی ،1381،15)

اعتبار اسنادی به عنوان پر استفاده ترین شیوه پرداخت ، پدیده ای پویا و متحول است  که ضوابط و مقررات  حاکم بر این شیوه پرداخت ، در عین توجه به منافع خریدار و فروشنده ، ایجاد شده  و همگام با پیشرفت تکنولوژی حمل و نقل و گسترش روزافزون  حجم معاملات بین المللی بار ها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است . بنابراین  کشوری که بخواهد در تجارت بین المللی نقشی  داشته باشد وبه رشد اقتصادی برسد  و از این مقررات جهانشمول استفاده بهینه نماید ، باید از این روش شناخت کافی  داشته باشد . ( دستباز، 1379 ، 12 )

با وجوداینکه بانک ها در روش پرداخت اعتبارات اسنادی هیچگونه مسئولیتی را مطابق مقررات نشریه 600 اتاق بازرگانی بین الملل  و در مورد خطرات و خسارات وارده بر کالاو اسنادتقلبی بر عهده نمی گیرند و مسئولیت بانک ها به بررسی اسناد از حیث ظاهر و مطابقت ظواهر با شرایط اعتبار محدود می گردد و حذف اعتبار اسنادی قابل برگشت در مقرارات جدید یو –سی- پی 600 که موجب ایجاد محدودیت های بیشتر برای وارد کنندگان شده است،  محقق بر آ ن شده تا به بررسی علل تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش پرداخت در معاملات بین المللی بپردازد

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :

در معاملات بین المللی نحوه پرداخت وجه به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول و مراحل معامله تلقی می شود. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران در زمینه تجارت بین الملل روش پرداخت وجه در معاملات خود بیانگر میزان اعتماد و اطمینان طرفین قرارداد به یکدیگر و در حقیقت معرف جو حاکم در روابط بازرگانی است .بدیهی است که در انجام یک معامله تجاری و نحوه پرداخت ارزش کالا یا خدمت موضوع قرارداد علاوه بر میزان شناخت خریدار و فروشنده از یکدیگر وضعیت اقتصادی ، سیاسی و توان ارزی کشور خریدار و فروشنده و وجود و یا عدم وجود مقررات محدودیت ارزی و ثبات یا بی ثباتی قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات بانکی نیز نقش مهم و تعیین کننده ای ایفا می کند .

از آنجایی که در تجارت بین الملل خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف قرار دارند و هر یک نهایت احتیاط را در تسلیم کالا و پرداخت وجه می نمایند ،  یافتن ابزاری که راه گشا باشد ضروری است و از طرف دیگر روابط اقتصادی میان کشورها از ضروریات زندگی اقتصادی امروز است . و بدین جهت با ابداع و تاسیس اعتبارات اسنادی تا حد زیادی مشکل بر طرف شده است (بوالحسنی ،247 ،1387).

روش اعتبارات اسنادی منافع خریدار و فروشنده را در نظر گرفته است و تا حدی رسیک های طرفین قرار داد را پوشش می دهد بدین صورت که ارائه اسناد حاکی از حمل کالا ( طبق شرایط مورد قبول طرفین ) به یک موسسه ثالث ( بانک ) نشانگر حمل کالا تلقی گردیده و بر اساس آن پرداخت از طریق بانک انجام می پذیرد .

مزایای بیشمار اعتبارات اسنادی از قبیل: پرداخت وجه کالا در قبال تسلیم اسناد مربوطه از سوی فروشنده ، مصرف صحیح ارز توسط خریدار ، برقراری اعتماد و اطمینان دوجانبه بین خریدار و فروشنده، ایجاد امنیت بین خریدار و فروشنده،ترتیب انجام مبادلات تجاری بین المللی توسط بانکها و افزایش توانایی در جهت بهبود کیفیت کالا ، کنترل کمیت و کیفیت کالا و همچنین نحوه صدور آن ،باعث شده که این روش به عنوان یک روش معقول و مناسب در تجارت بین المللی شناخته شده و کشورهای پیشرفته در امر تجارت از آن به عنوان عنصری مطمئن و کارساز جهت برقراری مبادلات بین المللی استفاده نمایند به گونه ای که در این گونه کشورها صادرات از طریق روش ها و کانال های غیر اعتبار اسنادی هرگز توصیه نمی شود. (زینال زاده ،1388 ،25).

روش اعتبار اسنادی سالیانی است که به عنوان جایگزینی برای پرداختهای نقدی در مبادلات بازرگانی بین المللی مرسوم شده است . محقق در این تحقیق به دنبال بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی تا بدین وسیله واردکنندگان بتوانند ضمن استفاده از نتایج و پیشنهادهای این پژوهش با اطمینان خاطر بیشتر و همچنین با از بین بردن بعد مسافت که موجب عدم اطمینان در طرفین بیع می شود، گامهای موثرتری را در تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصادی کشورها بردارد.

1-4- روش تحقیق :

از نظر دسته‌بندی تحقیقات بر حسب هدف، می‌توان این تحقیق را یک تحقیق کاربردی محسوب کرد، از آن جهت، این تحقیق از نوع کاربردی به‌شمار می‌رود که سنگ بنایی را برای تحقیقات آینده می‌گذارد که واردکنندگان می‌توانند پژوهش‌هایی را در حوزه روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا تعریف کنند.

با توجه به اینکه هنوز چنین پژوهشی در زمینه عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی به گونه ای که از زمان گرد آوری اطلاعات آن زمان نسبتاً زیادی نگذشته باشد در ایران صورت نگرفته است ، امید است که نتایج این تحقیق به واردکنندگان در جهت شناخت مزایای هر چه بیشتر این روش پرداخت بر سایر روش ها  کمک نماید.

از آنجایی که تحقیقات توصیفی به مطالعه آنچه که هست می پردازند، بنابر این روش تحقیق از نوع توصیفی است و به دلیل توزیع پرسشنامه در جامعه آماری از نوع پیمایشی می باشد.(توصیفی-پیمایشی)

و نهایتاً به منظور جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به سوابق پژوهش و چارچوب نظری آن از روش مطالعه کتابخانه ای ، جستجو در سایت های اینترنتی و مراجعه به مراکز علمی و پژوهشی استفاده شده است.

1-5. اهداف پِِژوهش

1-5-1. هدف اصلی :

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتباراسنادی در بیع بین المللی کالا می باشد .

1-5-2. اهداف فرعی:

1- شناسایی انواع روش های پرداخت  در بیع بین المللی  کالا از آغاز تا امروز

2- شناسایی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرذاخت  اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا.

3- اولویت بندی  عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا

1-6. فرضیات تحقیق :

1- استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب کاهش ریسک واردکننده در دریافت کالای مغایر با شرایط قرارداد می گردد.

2- استفاده از  روش پرداخت اعتبار اسنادی  موجب افزایش توان خریدار با استفاده از تسهیلات اعتباری بانک ها در پرداخت های مدت دار می شود .

3- حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی در صورت بروز مشکلات  ، موجب تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی می شود .

4- حمایت و استقبال بانک ها به استفاده  از روش اعتبار اسنادی  موجب افزایش تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین الملل می شود .

5-  پایین بودن هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی موجب تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین المللی کالا می شود .

6- آشنایی وارد کنندگان با  مکانیزم پرداخت به روش اعتبار اسنادی موجب  افزایش تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش  در بیع بین المللی کالا می شود .

تعداد صفحه :156

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com