پایان نامه : بررسی سبک­شناختی اشعار سه تن از شاعران شرق گیلان (بیژن نجدی، محمّد حسین مهدوی(م.مؤیّد)، فرامرز محمّدی پور)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زبان و ادبیات فارسی

عنوان : بررسی سبک­شناختی اشعار سه تن از شاعران  شرق گیلان (بیژن نجدی، محمّد حسین مهدوی(م.مؤیّدفرامرز محمّدی پور)

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه­ ی تحصیلی جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد M.A))

عنوان:

بررسی سبک­شناختی اشعار سه تن از شاعران  شرق گیلان 

 (بیژن نجدی، محمّد حسین مهدوی(م.مؤیّدفرامرز محمّدی پور)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید حسن سیدترابی 

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

 

فصل اوّل: مقدمه و کلیات

1-1 مقدّمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مسأله­ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-3- پرسش­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4 – اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5 – پیشینه­ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6 – اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-7 – فرضیه­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-8- تعاریف واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-9- حدود و قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 7

 

فصل دوم: مبانی نظری و تعریف­ها (سبک­شناسی ساختارگرا)

2-1- درآمدی بر سبک و رویکردهای سبک شناسی……………………………………………………………………….. 10

2-2- تعاریف سبک……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-3- بررسی نوین سبک…………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-4- سبکِ هنر آفرین………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-5- سبک ادبی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-6- سبک شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-7- تحلیل سبک شناسیک………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-8- سبک در ادبیات…………………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-9- معنی و اهمیت نظریه سبک…………………………………………………………………………………………………….. 14

2-10- کار سبک شناسی……………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-11- نگاهی به برخی نظریات گذشتگان درباره ی سبک……………………………………………………………… 16

2-12- سبک سنجی زبان شناختی…………………………………………………………………………………………………… 16

2-13- گونه شناسی (تیپولوژی) سبکها…………………………………………………………………………………………….. 17

2-14- جایگاهِ سبک پژوهی……………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-15- تعاریف سبک از دیدگاه سبک شناسان…………………………………………………………………………………. 18

2-16- نام گذاری سبک ها………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-17- مفاهیم سبک …………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-17-1- سبک دوره………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-17-1-1- سبک عراقی…………………………………………………………………………………………………….. 19

2-17-1-2- سبک هندی…………………………………………………………………………………………………….. 20

2-17-2- سبک شخصی…………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-17-3- سبک ادبی………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-18- اهداف سبک شناسی……………………………………………………………………………………………………………… 21

2-19- مکاتب سبک شناسی……………………………………………………………………………………………………………… 21

2-19-1- سبک شناسی توصیفی…………………………………………………………………………………………………. 21

2-19-2- سبک شناسی تکوینی………………………………………………………………………………………………….. 21

2-19-3- سبک شناسی ساخت گرا…………………………………………………………………………………………….. 22

2-20- جریان های مهم در سبک شناسی جدید ……………………………………………………………………………. 22

2-21- سبک و سبک شناسی در ایران…………………………………………………………………………………………….. 22

2-22- مفهوم سبک در آثار قدما……………………………………………………………………………………………………….. 23

2-23- معاصران…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-24- ادوار شعر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-25- سبک نیمایی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-26- شیوه های شعر نو ………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-27- مکتب های ادبی اروپایی…………………………………………………………………………………………………………. 25

2-27-1- رئالیست یا واقع گرایی……………………………………………………………………………………………. 25

2-27-2- سوررئالیسمlisme Surrea ……………………………………………………………………………….. 25

2-27-3- پست مدرنیسم و یا فرانوگرایی ……………………………………………………………………………… 26

2-28- روش بررسی سبک شناسی متون…………………………………………………………………………………………. 26

 

فصل سوم: معرفی بیژن نجدی، محمدحسین مهدوی(م، مؤیّد) و فرامرز محمّدی پور

3-1- زندگینامه ی بیژن نجدی………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-1-1- ویژگی داستان ها و اشعار نجدی …………………………………………………………………………….. 30

3-1-2- وفات نجدی…………………………………………………………………………………………………………………. 31

3-1-3- آثار بیژن نجدی …………………………………………………………………………………………………………. 31

3-2- زندگینامه محمدحسین مهدوی (م.موید) ………………………………………………………………………………. 32

3-2-1- تحصیلات م. مؤید در ایران……………………………………………………………………………………….. 33

3-2-2- ویژگی شعری م. مؤید………………………………………………………………………………………………… 33

3-2-3- سبک شعری م.مؤید …………………………………………………………………………………………………. 35

3-2-4- آثار مؤید……………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-2-5- ویژگی های چندمجموعه شعر مؤید…………………………………………………………………………. 35

3-3- زندگینامه ی فرامرز محمّدی پور …………………………………………………………………………………………….. 37

3-3-1- مسئولیت های محمّدی پور ……………………………………………………………………………………… 37

3-3-2- سبک شعری محمّدی پور ………………………………………………………………………………………… 38

3-3-3- ویژگی های شعری محمدی پور ………………………………………………………………………………. 38

3-3-4- آثار محمدی پور ………………………………………………………………………………………………………… 38

3-3-5- دیگر آثار……………………………………………………………………………………………………………………… 39

 

فصل چهارم: بررسی سبک­شناختی اشعار بیژن نجدی، محمّد حسین مهدوی(م.مؤیّد) و فرامرز محمّدی­پور

4-1 سبک شناسی اشعار بیژن نجدی………………………………………………………………………………………………… 41

4-1-1  روش بررسی سبک شناختی متون……………………………………………………………………………… 41

4-1-1-1 سطح زبانی (Literally Level)……………………………………………………………………… 43

4-1-1-1-1 سطح آوایی یا سبک شناسی آواها(Phonostylistics)………………………. 43

4-1-1-1-1-1  انواع موسیقی شعر……………………………………………………………………………. 43

4-1-1-1-1-2  انتخاب کارکردهای زبانی زیبا و منحصر………………………………………….. 44

4-1-1-1-1-3  واج آرایی…………………………………………………………………………………………… 45

4-1-1-1-1-4  جناس………………………………………………………………………………………………… 47

4-1-1-1-1-5  تکرار…………………………………………………………………………………………………… 49

4-1-1-1-1-6  طرد و عکس……………………………………………………………………………………… 51

4-1-1-1-2 سطح لغوی (Lexical) یا سبک­شناسی واژه­ها……………………………………….. 51

4-1-1-1-2 -1 ریشه شناسی لغات و مفردات اشعار نجدی……………………………………. 51

4-1-1-1-2 -2 واژگان عربی به کار رفته در اشعار نجدی………………………………………. 52

4-1-1-1-2 -3 رویکرد نجدی به واژگان کهن  سنّت ادبی……………………………………… 52

4-1-1-1-2 -4 واژگان کهن سنّت ادبی در اشعار بیژن نجدی……………………………….. 53

4-1-1-1-2 -5 ساخت واژ( واژه های بسیط و غیربسیط)………………………………………. 53

4-1-1-1-2 -6 واژگان پربسامد اشعار بیژن نجدی…………………………………………………… 55

4-1-1-1-3 سطح نحوی(Syntactical) یا سبک شناسی جمله………………………………. 56

4-1-1-1-3 -1 ترکیب سازی واژگانی……………………………………………………………………. 57

4-1-1-1-3 -2 ترکیبات خلّاق و تازه…………………………………………………………………… 57

4-1-1-1-3 -3 ترکیبات اضافی……………………………………………………………………………. 58

4-1-1-1-3 -4 ترکیبات وصفی……………………………………………………………………………. 58

4-1-1-1-3 -5 ساختار نامتعارف جمله………………………………………………………………. 58

4-1-1-1-3 -6 فعل………………………………………………………………………………………………. 60

4-1-1-1-3 -7 حذف فعل……………………………………………………………………………………. 61

4-1-1-2 سطح ادبی (Literary Level)…………………………………………………………………………….. 61

4-1-1-2-1  تضاد(مطابقه یا طباق)………………………………………………………………………………….. 62

4-1-1-2-2  مراعات نظیر(تناسب)………………………………………………………………………………….. 62

4-1-1-2-3  تلمیح……………………………………………………………………………………………………………. 63

4-1-1-2-4  تضمین…………………………………………………………………………………………………………. 64

4-1-1-2-5  حسّامیزی…………………………………………………………………………………………………….. 64

4-1-1-2-6  متناقض نما(پارادوکس) Paradox………………………………………………………….. 64

4-1-1-2-7  تشبیه…………………………………………………………………………………………………………… 65

4-1-1-2-7-1  انواع تشبیهات به کار رفته در اشعار نجدی………………………………… 65

4-1-1-2-7-2  تشبیه مرسل………………………………………………………………………………….. 65

4-1-1-2-7-3  تشبیه بلیغ (فشرده)………………………………………………………………………. 66

4-1-1-2-8  استعاره…………………………………………………………………………………………………………. 67

4-1-1-2-8-1  استعاره مصرّحه……………………………………………………………………………… 67

4-1-1-2-8-2 استعاره مکنیه (کنایی)…………………………………………………………………… 68

4-1-1-3  سطح فکری (Philosophical Level)……………………………………………………………. 69

4-1-1-3-1  جهان بینی اشعار نجدی…………………………………………………………………………….. 69

4-1-1-3-2  زمان و جلوه های آن در اشعار نجدی……………………………………………………….. 70

4-1-1-3-3  برون گرایی…………………………………………………………………………………………………… 73

4-1-1-3-4 انزوا طلبی نجدی………………………………………………………………………………………….. 73

4-1-1-3-5  عقل ستیزی و عشق خواهی در اشعار بیژن نجدی…………………………………. 74

4-2 سبک شناسی اشعار م.مؤیّد………………………………………………………………………………………………………… 75

4-2-1 سطح زبانی (Literally Level)…………………………………………………………………………………… 75

4-2-1-1 سطح آوایی………………………………………………………………………………………………………………. 75

4-2-1-1-1  انواع جناس در اشعار م.مؤیّد……………………………………………………………………… 75

4-2-1-1-2 واج آرایی……………………………………………………………………………………………………….. 78

4-2-1-1-3 تکرار………………………………………………………………………………………………………………. 79

4-2-1-1-4 طرد و عکس………………………………………………………………………………………………….. 80

4-2-1-2 سطح لغوی………………………………………………………………………………………………………………. 80

4-2-1-2-1 تبارشناسی لغات و مفردات اشعار م.مؤیّد…………………………………………………… 81

4-2-1-2-2 برخی از واژگان عربی اشعار م.مؤیّد…………………………………………………………….. 81

4-2-1-2-3 کاربرد برخی لغات و اصطلاحات عربی در اشعار م.مؤیّد…………………………… 81

4-2-1-2-4 رویکرد م.مؤیّد به واژگان کهن سنّت ادبی………………………………………………….. 82

4-2-1-2-4 -1 واژگان کهن سنّت ادبی در اشعار م.مؤیّد……………………………………….. 82

4-2-1-2-5  ذهنیت و عینیت گرایی واژگان در اشعار م.مؤیّد……………………………………… 82

4-2-1-2-6  ساخت واژ (واژه های بسیط و غیر بسیط)………………………………………………… 83

4-2-1-2-7  دایره ی واژگان و روابط مفهومی آن………………………………………………………….. 84

4-2-1-2-8  واژگان پربسامد اشعار م.مؤیّد……………………………………………………………………… 84

4-2-1-2-8 -1 نمونه هایی از واژگان پربسامد اشعار م.مؤیّد…………………………………… 84

4-2-1-2-9  عمر و حباب………………………………………………………………………………………………… 85

4-2-1-2-10  نمونه هایی از واژگان سکر و مستی در اشعار م.مؤیّد……………………………. 85

3-2-1-3 سطح نحوی……………………………………………………………………………………………………………… 86

4-2-1-3-1  ترکیب سازی واژگانی………………………………………………………………………………….. 86

4-2-1-3-2  ترکیبات کهن سنّت ادبی…………………………………………………………………………… 86

4-2-1-3-3  ترکیبات اضافی……………………………………………………………………………………………. 86

4-2-1-3-4  ترکیبات وصفی……………………………………………………………………………………………. 87

4-2-1-3-5  ساختار غیرمتعارف جمله…………………………………………………………………………… 87

4-2-1-3-6  فعل………………………………………………………………………………………………………………. 89

4-2-1-3-7  حذف فعل……………………………………………………………………………………………………. 89

4-2-2 سطح ادبی (Literary Level)…………………………………………………………………………………….. 90

4-2-2 -1 انواع تشبیه…………………………………………………………………………………………………………….. 90

4-2-2 – 1-1 تشبیه گسترده………………………………………………………………………………………….. 90

4-2-2– 1-2 تشبیه فشرده (بلیغ)…………………………………………………………………………………… 91

4-2-2­-1-3  تشبیهات اشعار م.مویّد به اعتبار طرفین تشبیه………………………………………… 92

4-2-2­-2  عناصر طبیعت در تشبیهات م.مؤیّد………………………………………………………….. 94

4-2-2­-3  استعاره………………………………………………………………………………………………………… 94

4-2-2­-3-1 استعاره مصرّحه…………………………………………………………………………………………….. 94

4-2-2­-3-2 استعاره ی مکنیه………………………………………………………………………………………….. 95

4-2-2­-3-3 اضافه ی استعاری…………………………………………………………………………………………. 95

4-2-2­-4 کنایه……………………………………………………………………………………………………………………. 97

4-2-2­-5 صنایع معنوی…………………………………………………………………………………………………….. 97

4-2-2­-6 متناقض نما یا پارادوکس…………………………………………………………………………………… 98

4-2-2-7  حسّامیزی………………………………………………………………………………………………………….. 98

4-2-2­-8 مراعات نظیر(تناسب)…………………………………………………………………………………………. 99

4-2-2­- 9 تضاد…………………………………………………………………………………………………………………… 99

4-2-2­-­10 تلمیح……………………………………………………………………………………………………………. 100

4-2-2­-­11 اقتباس………………………………………………………………………………………………………….. 101

4-2-3  سطح فکری (Philosophical Level)…………………………………………………………………. 102

4-2-3-1  اشعار م.مؤیّد و نوع نگرش او به جهان………………………………………………………………. 103

4-2-3-2  برون گرایی………………………………………………………………………………………………………….. 104

4-2-3-3  تقدیر و جبرگرایی……………………………………………………………………………………………….. 104

4-2-3-4  عقل ستیزی و عشق خواهی در اشعار م.مؤیّد…………………………………………………. 105

4-3  بررسی سبک­ شناختی اشعار فرامرز محمدی­پور………………………………………………………………….. 107

الف- اشعار مجموعه­ی «دلم را بخشیدم به دریا»……………………………………………………………………………. 107

4-3-1  سطح زبانی (Literally Level)…………………………………………………………………………. 113

4-3-1-1 سطح آوایی یا سبک شناسی آواها(Phonostylistics)………………………… 113

4-3-1-1-2 انواع جناس در اشعار محمّدی پور…………………………………………………………… 113

4-3-1-1-3 واج آرایی……………………………………………………………………………………………………. 114

4-3-1-1-4 تکرار واژه……………………………………………………………………………………………………. 114

4-3-1-2 سطح لغوی (Lexical) یا سبک­شناسی واژه­ها……………………………………………….. 115

4-3-1-2-1 رویکرد محمّدی پور به واژگان عربی………………………………………………………… 115

4-3-1-2-2 ساخت واژ( واژه های بسیط و غیربسیط)………………………………………………… 115

4-3-1-2-3 واژگان پربسامد اشعار محمّدی پور…………………………………………………………… 116

4-3-1-2-4 نمونه هایی از واژگان پربسامد اشعار محمّدی پور…………………………………… 117

4-3-1-3 سطح نحوی(Syntactical) یا سبک شناسی جمله……………………………………… 117

4-3-1-3-1  ترکیب سازی واژگانی………………………………………………………………………………. 117

4-3-1-3-2  ساختار غیرمتعارف جمله………………………………………………………………………… 118

4-3-1-3-3  انواع فعل…………………………………………………………………………………………………… 118

4-3-1-3-4 حذف فعل………………………………………………………………………………………………….. 118

4-3-2  سطح ادبی (Literary Level)………………………………………………………………………………… 119

4-3-2-1 انواع تشبیه……………………………………………………………………………………………………………. 120

4-3-2-1 -1 تشبیه گسترده………………………………………………………………………………………….. 120

4-3-2-1 -2 تشبیه بلیغ (فشرده)…………………………………………………………………………………. 120

4-3-2-1 -3 تشبیه بلیغ اضافی……………………………………………………………………………………. 120

4-3-2-2 استعاره………………………………………………………………………………………………………………………… 121

4-3-2-2-1 استعاره­ی مصرّحه……………………………………………………………………………………………. 121

4-3-2-2-2 اضافه ی استعاری……………………………………………………………………………………………. 121

4-3-2-2-3 استعاره مکنیه (کنایی)……………………………………………………………………………………. 122

4-3-2-2-4 کنایه…………………………………………………………………………………………………………………. 123

4-3-2-2-5 صنایع معنوی…………………………………………………………………………………………………… 124

4-3-2-2-5-1 پارادوکس یا متناقض نما……………………………………………………………………… 125

4-3-2-2-5-2 حسّامیزی………………………………………………………………………………………………. 125

4-3-2-2-5-3 مراعات نظیر………………………………………………………………………………………….. 125

4-3-2-2-5-4 تضاد یا طباق…………………………………………………………………………………………. 125

4-3-2-2-5-5 تلمیح…………………………………………………………………………………………………….. 125

4-3-2-2-5-6 اقتباس…………………………………………………………………………………………………… 126

ب- اشعار مجموعه­ی «پیشانی بهار»………………………………………………………………………………………………… 126

4-3-1 سطح زبانی (Literally Level)………………………………………………………………………………… 131

4-3-1 -1 سطح آوایی یا سبک شناسی آواها (Phonostylistic)……………………………… 131

4-3-1 -1-1 قافیه………………………………………………………………………………………………………….. 131

4-3-1 -1-2 ردیف…………………………………………………………………………………………………………. 131

4-3-1 -1-3 واج آرایی در اشعار محمّدی پور……………………………………………………………… 132

4-3-1 -1-4 تکرار………………………………………………………………………………………………………….. 132

4-3-1­-2 سطح لغوی (Lexical) یا سبک شناسی واژه ها…………………………………………….. 132

4-3-1­-2 -1 تبارشناسی لغات و مفردات اشعار محمّدی پور……………………………………… 132

4-3-1­-2 -2 برخی اصطلاحات در اشعار محمّدی پور………………………………………………… 133

4-3-1­-2 -3 ساخت واژ (واژه های بسیط و غیر بسیط)…………………………………………….. 133

4-3-1­-2 -4 مظاهر طبیعت در اشعار محمّدی پور…………………………………………………….. 133

4-3-1­-2 -5 نمونه هایی از مظاهر طبیعت در اشعار محمّدی پور…………………………….. 134

4-3-1­-3 سطح نحوی(Syntactical) یا سبک شناسی جمله……………………………………… 134

4-3-1­-3-1 ترکیب سازی واژگانی………………………………………………………………………………… 134

4-3-1­-3-2 ترکیبات وصفی………………………………………………………………………………………….. 134

4-3-1­-3-3 ساختار غیرمتعارف جمله………………………………………………………………………….. 135

4-3-1­-3-4 حذف فعل………………………………………………………………………………………………….. 136

4-3-1­-3-5 فعل……………………………………………………………………………………………………………… 137

4-3-2 سطح ادبی (Literary Level)………………………………………………………………………………….. 137

4-3-2­-1 انواع تشبیه……………………………………………………………………………………………………………. 137

4-3-2­-1­-1 تشبیه گسترده…………………………………………………………………………………………… 137

4-3-2­-1­-2 تشبیه بلیغ (فشرده)………………………………………………………………………………….. 138

4-3-2­-1­-3 تشبیهات اشعار محمدی پور  براساس طرفین تشبیه……………………………. 139

4-3-2­-2 استعاره………………………………………………………………………………………………………………….. 139

4-3-2­-2 -1 استعاره مصرّحه(آشکار)……………………………………………………………………………. 139

4-3-2­-2 -2 اضافه­ی استعاری………………………………………………………………………………………. 140

4-3-2­-2 -3 استعاره ی مکنیه……………………………………………………………………………………… 140

4-3-2­-3 کنایه………………………………………………………………………………………………………………………. 141

4-3-2­-4 صنایع معنوی……………………………………………………………………………………………………….. 142

4-3-2­-4-1 مراعات نظیر(تناسب)…………………………………………………………………………………. 142

4-3-2­-4-2 اقتباس………………………………………………………………………………………………………… 142

4-3-2­-4-3 نماد……………………………………………………………………………………………………………… 143

4-3-3 سطح فکری (Philosophical Level)…………………………………………………………………… 144

4-3-3 -1 اشعار محمّدی پور و نوع نگرش او به جهان……………………………………………….. 144

4-3-3-2 اشعار محمّدی پور و جلوه های زمان……………………………………………………………. 145

4-3-3-3 درون گرایی……………………………………………………………………………………………………… 145

4-3-3-4 غم گرایی…………………………………………………………………………………………………………. 146

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 150

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 155

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………. 162

Abstract…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 164

 

فهرست پیوست

 

جدول 1- واژگان پربسامد اشعار نجدی……………………………………………………………………………………………. 155

جدول 2 – رنگهای پربسامد اشعار نجدی…………………………………………………………………………………………. 155

نمودار 3- عناصر اربعه در اشعار نجدی……………………………………………………………………………………………. 156

نمودار 4 – مظاهر طبیعت در اشعار نجدی……………………………………………………………………………………… 156

نمودار 5 – نمودار ستونی رنگهای پربسامد اشعار نجدی………………………………………………………………… 157

نمودار6 – ایام عمر در اشعار نجدی…………………………………………………………………………………………………. 157

جدول 7 – عناصر اربعه و فصول در  اشعار م.مؤید…………………………………………………………………………. 158

جدول 8 – رنگ­های پربسامد اشعار م.مؤید……………………………………………………………………………………… 158

جدول 9 – واژگان پربسامد اشعار م.مؤید…………………………………………………………………………………………. 158

نمودار 10 – نمودار ستونی واژگان پربسامد اشعار م.مؤید……………………………………………………………… 159

نمودار 11 – نمودار  دایره ای فصول در اشعار م.مؤید……………………………………………………………………. 159

نمودار 12 – نمودار ستونی رنگ های پربسامد اشعار م.مؤید………………………………………………………… 160

نمودار 13- نمودار دایره ای رنگ های پربسامد اشعار م.مؤید……………………………………………………….. 160

نمودار 14 – مظاهر طبیعت در اشعار م.مؤید………………………………………………………………………………….. 161

نمودار 15 – دیگر واژگان پربسامد اشعار م.مؤید…………………………………………………………………………….. 161

 

1- چکیده

سبک­شناسی ساختاری از جمله مکاتب جدیدی است که امروزه از آن برای شناخت علمی و دقیق و دستیابی به ویژگی­های منحصر به فرد آثار ادبی و نیز مقایسه بین این آثار استفاده می شود. این رساله چهار مجموعه شعر سروده ی سه تن از شاعران شرق گیلان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. مجموعه­ی «خواهران این تابستان» اثر بیژن نجدی، مجموعه­ی «نرگسِ هنوز» سروده ی محمّد حسین مهدوی(م. مؤیّد) و مجموعه­های «دلم را بخشیدم به دریا» و « پیشانی بهار» از سروده­های فرامرز محمّدی پور. نجدی نویسنده­ای ساختارشکن و تجربه­گراست که آثارش را در سبک­های رئالیست، سورئالیست و پست مدرن نوشته و سروده است. م.مؤیّد از شاعران مدرنیست دهه­ی 40 و 50 محسوب می شود که سبک شعری او را می­توان متعلّق به موج نوی شعر نوین پارسی دانست و محمّدی­پور نیز از شاعرانی است که در غزلیّات و دوبیتی­ها بیشتر به سبک عراقی و هندی و در شعرهای آزاد به سبک نیمایی گرایش دارد. پایان نامه­ی حاضر در پی تبیین ویژگی­های سبکی اشعار نجدی، م.­مؤیّد و محمّدی پور است. ضرورت نگارش این رساله، تعیین جایگاه و منزلت اشعار این سه شاعر در ادبیّات معاصر و تحلیل و بررسی سبک­شناسی اشعار آن­هاست. روش تحقیق این پژوهش، تحلیلی است و بر اساس نظریه­­ی سبک شناسی ساختارگرا. بر این اساس اشعار سه شاعر فوق در سه سطح زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که نجدی شاعری عقل ستیز، عشق باور و
برون گراست، م.مؤید را می توان شاعری برون گرا، میانه رو و معتدل دانست و همچنین تلفیق درونگرا و برونگرا بودن محمدی پور اشعارش را  عامه پسند کرده است.

کلیدواژه: بیژن نجدی، محمّد حسین مهدوی(م. مؤیّد)، فرامرز محمّدی پور، سبک شناسی ساختارگرا

-1 مقدّمه

سبک شیوه و روش خاص هر نویسنده یا گوینده است که مقاصد، احساسات و عواطف خود را به وسیله­ی آن بیان می‌کند. سبک با فرم و محتوای اثر، رابطه‌ی تنگاتنگی دارد، به گونه ای که سبک شناس می تواند با آن شکل های تکرار شونده ی یک اثر ادبی و همچنین ساختار زبانی و فکری اثر را بیابد. از طرفی می تواند به تبارشناسی و رابطه‌ی اثر با آثار ماقبل و بعد آن بپردازد. به همین دلیل می‌توان گفت که سبک شناسی تنها در حدّ شناسایی روش­های بیان و طرز سخن خلاصه نمی­شود بلکه طرز بودن نویسنده و شاعر را در اثر و حتّی طرز دریافت خواننده را نیز شناسایی می‌کند. در این رساله آثار سه تن از شاعران شرق گیلان مورد پژوهش قرار می­گیرد. بیژن نجدی یکی از شاعران و نویسندگان برجسته­­ی ادبیات معاصر است. او نویسنده ای ساختار شکن و تجربه گراست. حسّ شاعرانگی یکی از دستمایه­هایی است که نجدی را به ایستگاه­های تازه­ای از دغدغه های انسان می کشاند او به شدّت شاعری انسان­دوست است و یک چشمش همیشه نگران انسان امروز است. نجدی گاه با به کارگیری ساختاری غیرمتعارف و درآمیختن واقعیت و رؤیا مخاطب را حیران و سرگردان می‌کند، استفاده از اینگونه فضاها در اشعار و نوشته های نجدی سبب شده که او را پیرو سبک سوررئالیسم، رئالیسم و پست مدرن بدانند.

م. مؤیّد، در شمار شاعران موج نوی معاصر قرار دارد. بهره­گیری او از استعاره، کنایه و تشبیه و همچنین خلق معانی بدیع و نو از مفاهیم مستعمل سبب شده اشعارش برجسته­تر به نظر آید. او اهمیت ویژه­ای به زبان، فرم، ساختار، اسطوره­ها و نیز تنالیته­ی کلمات می­دهد.

یکی از مهمترین عواملی که سبب شده اشعار م.­مؤیّد کمتر از شاعران هم عصرش مورد توجّه قرار گیرد ابتدا انزواطلبی او و از طرفی زبان دشوار اشعار اوست که گاه زبان نثرهای کهن را به یاد می­آورد.

محمّدی­پور نیز از شاعران معاصر است. توجّه او به سادگی و صداقت زبان و به دور از هرگونه پیچیدگی و ابهام، عنایت به آفرینش لحظه­های خلّاق و شاعرانه و نیز رسیدن به زبان مستقل از
ویژگی­های شعری اوست که سبب شده او را از هم نوعان خود ممتاز کند. همچنین گرایش به سبک نیمایی، هندی و عراقی و رویکرد او به ادبیات پایداری و سروده­های عاشورایی جلوه ای خاص به اشعارش بخشیده است. پایان­نامه­ی حاضر، در پی دست یافتن به خصوصیات سبکی (زبانی، ادبی و فکری) در اشعار سه شاعر فوق است و اینکه کدام ویژگی سبکی در اشعار آنها از بسامد بالایی برخوردار است و همچنین در پی تبیین چگونگی دنیای فکری این شاعران در پیوند با زبان آنهاست.

تعداد معدودی از نویسندگان و محققّان درباره­ی آثار نجدی، م. مؤیّد و محمّدی پور تحقیقاتی انجام داده­اند، آن هم پژوهشهایی مختصر و مجمل که آنطور باید و شاید نمی­توانند نشان دهنده­ی پایگاه شعری این سه شاعر باشند لذا شناساندن منزلت شعری آنها در ادبیات معاصر تحقیقات گسترده­ای را می­طلبد. کاربردی که از انجام این پژوهش می‌توان تصوّر کرد این است که چون مجموعه شعرهای این شاعران، سرشار از انواع ویژگی های سبکی است و نمونه­ی مناسبی است برای نشان دادن انواع سبک­های اروپایی و فارسی، در نتیجه می­تواند الگوی شایسته­ای  برای پژوهش­های آتی درباره­ی ادبیات معاصر باشد.

در این رساله، نگارنده بر آن است تا چهار مجموعه­­ی شعر از شاعران فوق را به طور همه جانبه مورد بررسی قرار دهد و خصوصیات سه گانه­ی سبکی(زبانی، ادبی، فکری) را در اشعارشان به طور نسبی تحلیل و بررسی کند.

-2- بیان مسأله­ی تحقیق

سبک را از دیدگاه­های گوناگون تعریف کرده­اند. از دیدگاه زبانی، سبک، گزینش خاصّ واژگان، تعابیر و عبارات است. از دیدگاه جهان بینی و اندیشگی، سبک حاصل جهان­نگری و درون­نگری است که در شیوه­ی بیانی ویژه نمودار می‌گردد. از دیدگاه ساختارگرایی، سبک انحراف از زبان هنجار است.

یکی از عوامل جداسازی سبک­ها، دوران زمانی شاعر و شیوه­ی بیان آنهاست. شاعران شرق گیلان به نوبه­ی خود در اشعارشان از انواع سبک­های ادبی بهره جسته اند. عواطف فردی و ابتکاری و آزاد اندیشی سبک عراقی، شکوه الفاظ، باریک­بینی و خیال­پروری بی­بند­و­بار و تصنع صوری و معنوی سبک هندی در آثارشان هویداست. از طرفی به دنبال نوآوری­های نیما یوشیج تنی چند از شاعران شرق گیلان نیز پا به عرصه­ی شعر نو گذاشتند و بعدها شعر سپید شاملو و صورت­های پیشرو دیگری نیز راهیان توانایی از میان شاعران گیلان یافته­اند و حتی خود موجد نحله­ها و سبک­های شعر شده اند.

در سال­های اخیر حتّی در یکی از شهرهای ساحلی گیلان سبکی به نام فرانو ظهور یافته که در سایه­ی تلاش همه جانبه­ی شاعران به نام فراگیر شده است. می­دانیم که برای تبیین سبک شناختی یک اثر می‌توان روشهای گوناگونی را به کار برد. عملی ترین راه برای بررسی یک اثر ادبی، کاوش سبک شناسانه از سه منظر زبانی، ادبی و فکری است که ضرورتاً بسیاری از رویکردهای ساختاری، زبان شناختی و اندیشگانی در این سه منظر جای می گیرند. بر این اساس، این تحقیق قصد دارد، اشعار نجدی، م. مؤیّد و محمّدی پور را در سه ساخت زبانی، ادبی و فکری مورد بحث و بررسی قرار دهد.

1-3- پرسش­های تحقیق

1- ویژگی­های سبکی اشعار نجدی، م. مؤیّد و محمّدی پور چیست؟

2- هر یک از این شاعران با توجّه به سبکشان چگونه با مخاطبان خود ارتباط برقرار می کنند؟

3- بیشترین مضامین مورد علاقه ی این سه شاعر چیست؟

4- ادبیات پایداری در شعر شاعران شرق گیلان چگونه تبلور می یابد؟

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق

سبک، شیوه و روش خاص هر نویسنده و یا گوینده است که مقاصد، احساسات و عواطف خود را به وسیله آن بیان می­کنـد. سبک با فرم و محتـوای اثر رابطه تنگاتنـگی دارند به گونـه­ای که سبک­شناس می­تواند با آن شکل­های تکرار شونده یک اثر ادبی و همچنین ساختار زبانی و فکری اثر را بیابد. از طرفی می­تواند به تبارشناسی و رابطه اثر با آثار ماقبل و بعد آن بپردازد. آنچه در این پژوهش حائز اهمیت است این است که سبک شناسی تنها در حد شناسایی روش های بیان و طـرز سخـن خلاصه نمی­شود بلکه طرز بودن نویسنده و شاعر را در اثر و حتی طرز دریافت خواننده را شناسایی می­کند. به دلیل اینکه تعداد معدودی از نویسندگان و محققان درباره­ی آثار نجدی، م.مؤید و محمّدی پور تحقیقات مختصر و مجملی انجام داده­اند که آنطور باید و شاید نمی­تواند نشان دهنده پایگاه شعری این سه شاعر باشد لذا شناساندن منزلت شعری آنها در ادبیات معاصر تحقیقات گسترده­ای را می­طلبد از طرفی چون تحقیق جامع و کاملی مختص سبک شاعران شرق گیلان انجام نشده نگارنده بر آن شده که این کار ناتمام را به اتمام رساند تا این پژوهش بتواند الگوی شایسته­ای برای تحقیقات آتی درباره­ی ادبیات معاصر باشد. ضرورت نگارش این رساله، تعیین جایگاه و منزلت اشعار این سه شاعر در ادبیات معاصر و تحلیل و بررسی سبک شناسی اشعار آنهاست.

تعداد صفحه : 182

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***