پایان نامه بررسی رابطه پذیرش فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات اصفهان

دانشکده مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت اجرایی – گرایش استراتژیک

 

عنوان

بررسی رابطه بین  پذیرش فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی (مورد مطالعه : شرکت نیر پارس)

 

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه                                                                                                                                                                                                                  

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

 

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2-  شرح و بیان مساله پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….3

1-3-  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………….8

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-4-1- هدف اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….9

1-4-2- اهداف فرعی  پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….9

1-5- فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-5-1- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-5-2- فرضیه های  فرعی……………………………………………………………………………………………………………………..10

1-6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-7- تعریف واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………………………….11

1-8- ساختار کلی پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………………….12

1-9- خلاصه فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………..14

 

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-  بخش اول : پذیرش فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………16

2-2-1- مفهوم پذیرش فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..17

2-2-2- ضرورت و اهمیت پذیرش فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………….17

2-2-3- سیر تحول مفهوم پذیرش فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………18

2-2-4- منافع حاصل  از پذیرش فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….19

2-2-5- تئوری های مرتبط با پذیرش فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………20

2-2-5-1- تئوری کنش موجه…………………………………………………………………………………………………………………20

2-2-5-2- تئوری رفتار برنامه ریزی شده………………………………………………………………………………………………….22

2-2-5-3- مدل تئوری رفتاری برنامه ریزی شده تجزیه شده……………………………………………………………………….23

2-2-5-4- مدل  پذیرش فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………..24

2-2-6- زمینه های کاربرد پذیرش فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………27

2-3- بخش دوم : چابکی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………27

عنوان                                                                                              صفحه   

                                                                                                                                                                                                              

 

2-3-1- مفهوم چابکی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………..28

2-3-2- ضرورت و اهمیت چابکی سازمانی………………………………………………………………………………………………29

2-3-3- سیر تحول چابکی سازمانی……………………………………………………………………………………………………….. 30

2-3-4- قابلیت‌های کلیدی چابکی در سازمان……………………………………………………………………………………………31

2-3-5- ابزارهای مورد نیاز برای تحقق چابکی سازمانی……………………………………………………………………………..32

2-3-6- اصول  طراحی چابکی سازمانی……………………………………………………………………………………………………33

2-3-7- مدل های چابکی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..34

2-3-7-1- مدل چابکی سازمانی یوسف و همکاران……………………………………………………………………………………35

2-3-7-2- مدل مفهومی چابکی شریفی و ژانگ………………………………………………………………………………………..38

2-4- بخش سوم : مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………39

2-5- بخش چهارم : پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………….54

2-5-1- مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………54

2-5-2- مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………….58

2-6- خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………..61

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………62

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….63

3-3- فرایند تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………63

3-4- جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..65

3-5- روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………..65

3-6- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-6-1- قلمرو مکانی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….65

3-6-2- قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..66

3-6-3- قلمرو موضوعی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..66

3-7- روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………..66

3-8-  ابزار گردآوری  داده ها………………………………………………………………………………………………………………….66

3-9- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………74

                                                                                                                                                                                                           

3-9-1- روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………74

3-9-1-1- روایی محتوا………………………………………………………………………………………………………………………….74

3-9-1-2- روایی سازه……………………………………………………………………………………………………………………………75

 

عنوان                                                                                                       صفحه

                                                                                                                                                                                                           

3-9-1-2-الف- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «پذیرش فناوری اطلاعات»…………………………………………76

3-9-1-2-ب- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «چابکی سازمانی»……………………………………………………….81

3-9-2- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………85

3-10- روش های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………85

3-10-1- ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………….86

3-10-2- مدلسازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………………..86

3-10-2-1- دلایل استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری………………………………………………………………………..87

3-10-2-2- شاخص های برازش در مدل سازی معادلات ساختاری…………………………………………………………….88

3-11- خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………..90

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………91

4-2- توصیف نمونه آماری مورد مطالعه براساس ویژگی­های جمعیت شناختی……………………………………………….92

4-2-1- توصیف نمونه آماری مورد مطالعه براساس تحصیلات…………………………………………………………………….92

4-2-2- توصیف نمونه آماری مورد مطالعه براساس جایگاه سازمانی…………………………………………………………….93

4-2-3- توصیف نمونه آماری مورد مطالعه براساس سابقه کاری…………………………………………………………………..94

4-3- بررسی نرمال بودن توزیع نمونه آماری مورد مطالعه……………………………………………………………………………95

4-4- بررسی همبستگی عوامل استخراج شده مدل « پذیرش فناوری اطلاعات» و « چابکی سازمانی»………………..96

4-4-1- بررسی همبستگی عوامل استخراج شده مدل «پذیرش فناوری اطلاعات»…………………………………………..96

4-4-2- بررسی همبستگی عوامل استخراج شده مدل «چابکی سازمانی»………………………………………………………..97

4-4-3- بررسی همبستگی عوامل استخراج شده مدل «چابکی سازمانی» با عوامل استخراج شده مدل «پذیرش فناوری اطلاعات»……………………………………………………………………………………………………………………………………99

4-5- همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………………………………………..104

4-6- آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری………………………………………….. 108

4-6-1- تحلیل عاملی تاییدی مدل پذیرش فناوری اطلاعات……………………………………………………………………..108

4-6-2- تحلیل عاملی تاییدی مدل چابکی سازمانی…………………………………………………………………………………..114

4-6-3- تحلیل مسیر: مدل ساختاری کلی تحقیق……………………………………………………………………………………..119

4-7- تحلیل بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی(آزمون مقایسه میانگین چند جامعه)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..120

4-8- خلاصه  فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………130

 

 

عنوان                                                                                                       صفحه 

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………131

5-2- خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………………………….132

5-3- نتایج بررسی فرضیات با استفاده از آزمون های آماری……………………………………………………………………….133

5-3-1- نتایج بررسی فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………133

5-3-2- نتایج بررسی فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………….133

5-4- سازگاری یافته ها با پژوهش های پیشین…………………………………………………………………………………………135

5-5- پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..138

5-5-1- پیشنهادات اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….138

5-5-2- پیشنهادات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….144

5-5-3- پیشنهادهایی برای محققین آتی…………………………………………………………………………………………………..145

5-6- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….146

5-7- خلاصه فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………147

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………..148

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….158

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                               صفحه

 

جدول 1-1- مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون مدل پذیرش فناوری اطلاعات…………………………………………6

جدول 1-2- مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون چابکی سازمانی…………………………………………………………….7

جدول 2-1- مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون مدل پذیرش فناوری اطلاعات……………………………………….39

جدول 2-2- مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون چابکی سازمانی…………………………………………………………..48

جدول2-3- ابعاد پذیرش فناوری اطلاعات بدست آمده از مطالعات پیرامون مدل پذیرش فناوری اطلاعات……….49

جدول 2-4- ابعاد چابکی سازمانی بدست آمده از مطالعات پیرامون چابکی سازمانی……………………………………….51

جدول 3-1- مقیاس لیکرت پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….67

جدول 3-2- جزئیات سؤالات جمعیت شناختی………………………………………………………………………………………….67

جدول 3-3- گویه های اصلی پرسشنامه ابعاد  پذیرش فناوری اطلاعات………………………………………………………..68

جدول 3- 4- گویه های اصلی پرسشنامه برای چابکی سازمانی…………………………………………………………………….71

جدول 3-5- آزمون شاخص KMO و بارتلت «پذیرش فناوری اطلاعات»…………………………………………………….76

جدول 3- 6- اشتراکات « پذیرش فناوری اطلاعات»………………………………………………………………………………….77

جدول 3- 7- کل واریانس تبیین شده «پذیرش فناوری اطلاعات»……………………………………………………………..78

جدول 3- 8-  ماتریس چرخش یافته اجزا «پذیرش فناوری اطلاعات»…………………………………………………………79

جدول 3-9-  آزمون شاخص KMO و بارتلت «چابکی سازمانی»………………………………………………………………..81

جدول 3-10-  اشتراکات «چابکی سازمانی»……………………………………………………………………………………………..81

جدول 3- 11-  کل واریانس تبیین شده «چابکی سازمانی»…………………………………………………………………….83

جدول 3- 12-  ماتریس چرخش یافته اجزا «چابکی سازمانی»…………………………………………………………………….83

جدول 3-13- نتایج آزمون پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ…………………………………………………………….85

جدول 4-1- توزیع پاسخ گویان بر اساس «میزان تحصیلات»……………………………………………………………………….92

جدول 4-2- توزیع پاسخ گویان بر اساس «جایگاه سازمانی»………………………………………………………………………..93

جدول4-3- توزیع پاسخ گویان بر اساس «سابقه کاری»……………………………………………………………………………….94 جدول 4-4-  نتایج آزمون کولموگروف-اسمرینوف برای بررسی ادعای نرمال بودن توزیع پرسشنامه ها……………96

جدول4-5-  همبستگی عوامل استخراج شده مدل «پذیرش فناوری اطلاعات»………………………………………………..97

جدول 4-6-  همبستگی عوامل استخراج شده مدل «چابکی سازمانی»……………………………………………………………98

جدول 4-7-  بررسی همبستگی بین سهولت استفاده درک شده و ابعاد مدل «چابکی سازمانی»…………………………99

جدول 4-8-  بررسی همبستگی بین کارایی درک شده و ابعاد مدل «چابکی سازمانی»……………………………………100

جدول 4-9-  بررسی همبستگی بین تأثیر اجتماعی و ابعاد مدل «چابکی سازمانی»………………………………………..101

جدول 4-10-  بررسی همبستگی بین انتظار از عملکرد  و ابعاد مدل «چابکی سازمانی»…………………………………101

 

عنوان                                                                                               صفحه

 

جدول 4-11-  بررسی همبستگی بین نگرش در مورد استفاده  و ابعاد مدل «چابکی سازمانی»………………………..102

جدول 4-12-  بررسی همبستگی بین استفاده از سیستم واقعی  و ابعاد مدل «چابکی سازمانی»……………………….103

جدول4-13-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی 1………………………………………………………………………………104

جدول 4-14-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی…………………………………………………………………………104

جدول4-15-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی 2………………………………………………………………………………105

جدول 4-16-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی…………………………………………………………………………105

جدول4-17-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی3……………………………………………………………………………….105

جدول 4-18-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی…………………………………………………………………………105

جدول4-19-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی4……………………………………………………………………………….106

جدول 4-20-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی…………………………………………………………………………106

جدول4-21-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی5……………………………………………………………………………….106

جدول 4-22-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی…………………………………………………………………………106

جدول4-23-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی6……………………………………………………………………………….107

جدول4-24-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی………………………………………………………………………….107

جدول 4-25-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی کلی…………………………………………………………………..107

جدول4-26-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «پذیرش فناوری اطلاعات» بر حسب سطح تحصیلی کارکنان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121

جدول 4-27- آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «پذیرش فناوری اطلاعات» بر حسب جایگاه سازمانی…..123

جدول 4-28-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «پذیرش فناوری اطلاعات» بر حسب سابقه کاری……….124

جدول 4-29-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «چابکی سازمانی» بر حسب سطح تحصیلی کارکنان……125

جدول 4-30-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «چابکی سازمانی» بر حسب جایگاه سازمانی……………127

جدول 4-31-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «چابکی سازمانی» بر حسب سابقه کاری……………………128

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها    

 عنوان                                                                                             صفحه

                                                                                                                                                                                                                  

شکل 1-1- مدل پذیرش فناوری………………………………………………………………………………………………………………..5

شکل 1-2- ساختار کلی پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………….13

شکل 2-1- عوامل زیر بنایی در مدل پذیرش فناوری اطلاعات…………………………………………………………………….18

شکل 2-2- تئوری کنش موجه…………………………………………………………………………………………………………………21

شکل 2-3- تئوری رفتار برنامه ریزی شده…………………………………………………………………………………………………23

شکل 2-4- مدل تئوری رفتاری برنامه ریزی شده تجزیه شده………………………………………………………………………24

شکل 2-5- مدل پذیرش فناوری………………………………………………………………………………………………………………25

شکل 2-6- نمودار مدل بهبود قابلیت های چابکی………………………………………………………………………………………32

شکل 2-7- مدل چابکی سازمانی یوسف و همکاران…………………………………………………………………………………..37

شکل 2-8- مدل مفهومی چابکی شریفی و ژانگ………………………………………………………………………………………..39

شکل 2-9- مدل پیشنهادی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..54

شکل 3-1- مراحل اصلی فرآیند پژوهش…………………………………………………………………………………………………..64

شکل 4-1- توزیع پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات…………………………………………………………………………….93

شکل 4-2- توزیع پاسخگویان بر اساس جایگاه سازمانی……………………………………………………………………………..94

شکل 4-3- توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه کاری…………………………………………………………………………………..95 شکل 4-4- مدل تخمین استاندارد «پذیرش فناوری اطلاعات»……………………………………………………………………109

شکل 4-5- مدل اعداد معناداری «پذیرش فناوری اطلاعات»………………………………………………………………………111

شکل 4-6-  مدل تخمین استاندارد تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم مدل«پذیرش فناوری اطلاعات»………………..113 شکل 4-7- مدل تخمین استاندارد «چابکی سازمانی»…………………………………………………………………………………114

شکل 4-8- مدل اعداد معناداری «چابکی سازمانی»……………………………………………………………………………………116

شکل  4-9- مدل تخمین استاندارد تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم مدل «چابکی سازمانی»……………………………118 شکل 4-10- مدل تخمین استاندارد کل مدل…………………………………………………………………………………………….119

شکل 4-11- مدل اعداد معناداری کل مدل………………………………………………………………………………………………120

شکل 4-12- تحلیل اکتشافی «پذیرش فناوری اطلاعات» به تفکیک گروه های متغیر « تحصیلات»………………….122

شکل 4-13- تحلیل اکتشافی «پذیرش فناوری اطلاعات» به تفکیک گروه های متغیر  «جایگاه سازمانی»………….123

شکل 4-14- تحلیل اکتشافی «پذیرش فناوری اطلاعات» به تفکیک گروه های متغیر  « سابقه کاری»……………….124

شکل 4-15- تحلیل اکتشافی «چابکی سازمانی» به تفکیک گروه های متغیر  «تحصیلات»………………………………126

شکل 4-16-  تحلیل اکتشافی «چابکی سازمانی» به تفکیک گروه های متغیر « جایگاه سازمانی»…………………….127

شکل 4-17-  تحلیل اکتشافی «چابکی سازمانی» به تفکیک گروه های متغیر «سابقه کاری»……………………………128

 

چکیده

عرصه رقابت در قرن حاضر با تغییرات بسیاری همراه شده است، اولویت های رقابتی تغییر کرده و عصر جدید اقتصاد جهانی با سرعت بالا سبب شده استراتژی عملیاتی کمپانی ها تغییر کند. یکی از راهکار های اساسی برای مواجهه با تغییرات محیطی و نظر مشتریان، چابکی سازمانی می باشد. در واقع چابکی پارادایم جدیدی است که به بنگاه ها توانایی بقا و پیشرفت در محیطی پیش بینی نشده را می دهد. به منظور اینکه سازمان ها با سرعت و انعطاف پذیری بیشتری عمل کنند نیازمند به کارگیری فناوری و سیستم های اطلاعاتی به روز، انسجام در فرایند های کسب و کار، همسو شدن با اشکال مجازی سازمان، همکاران داخلی و خارجی هستند. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین  پذیرش فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی در شرکت نیر پارس انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارشناسان و مدیران سطوح مختلف شرکت نیر پارس به تعداد 400 نفر تشکیل می دهند  که از بین آنها  240 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، سپس پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان شرکت نیر پارس توزیع شد و 230 پرسشنامه تکمیل شده برگشت داده شد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد. همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و نتایج آزمون پایایی بر روی 30 نمونه دارای ضریب 973/0 بود که نشان دهنده این بود که پرسشنامه پایایی لازم را داراست.این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی و ارتباط بین متغیر ها از نوع همبستگی می باشد که در آن برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای نظیر کتب و مجلات علمی و برای جمع آوری داده های لازم جهت تایید یا رد فرضیه ها­ی پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید و برای آزمون فرضیات از آزمون های «ضریب همبستگی» ، «مدلسازی معادلات ساختاری» استفاده شد. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که رابطه ی علّی مثبت و معنادار میان «پذیرش فناوری اطلاعات» و «چابکی سازمانی» وجود دارد و با توجه به مدل تخمین استاندارد کل مدل می توان گفت که متغیر «پذیرش فناوری اطلاعات» در حدود  25/72% از تغییرات «چابکی سازمانی» را پیش بینی می کند. بنابراین فرضیه اصلی تأیید می شود و می توان بیان کرد که ارتقای «پذیرش فناوری اطلاعات» در جامعه ی مورد نظر در سطح اطمینان 95% موجب ارتقای «چابکی سازمانی» می شود.

 

 

واژگان کلیدی : کارایی درک شده، سهولت استفاده درک شده، پذیرش فناوری اطلاعات، چابکی سازمانی، پیش فعالی

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

1-1- مقدمه

تغییر، یکی از ویژگی های اصلی سازمان ها در عصر رقابتی جدید می باشد. تردیدی نیست که تغییر ، رمز بقا و ماندگاریست و بسیاری از انسان ها و به تبع آن جوامع، موسسات و شرکت ها، همواره در جهت دگرگونی خود و تطبیق اوضاع و احوال خود با شرایط محیطی اطرافشان برآمده اند. به نظر می رسد شرط ماندگاری در این است که با اعمال تغییرات تدریجی و اختیاری، خود را با تغییرات اجباری وفق دهند. به هر حال با توجه به تغییرات سریع تکنولوژیک و کاری در دنیای رقابتی امروز و عواملی دیگری نظیر کوتاه مدت بودن فرصت های بازار، وجود نداشتن تمامی قابلیت های مورد نیاز یک سازمان مستقل جهت ارائه سریع یک محصول جدید به بازار و غیر قابل پیش‌بینی بودن تغییرات مداوم در سطح بازارها، نیاز به شکل گیری سازمان های چابک و در سطح بالاتر، سازمان های مجازی به خوبی احساس می شود . در این راستا

فناوری اطلاعات بسیار ارزنده است و سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، نهایتا برای ایجاد موسسه چابک مورد نیاز خواهند بود.

 

 

 

 

1-2- شرح و بیان مساله پژوهش

سرعت شاید مهم‌ترین ثروت در عصر جدید موسوم به عصر اطلاعات باشد. تحولات سریع در عصر حاضر از یک سو و شرایط حاکم بر بنگاه های کشور و حضور در میدان های بین المللی از سوی دیگر ایجاب می نماید تدابیر لازم جهت رقابت در عرصه جهانی اندیشیده شود. سازمان ها در راستای بقا در این عصر رقابتی باید به فکر کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری در انجام وظایف خود  باشند. که در راستای این امر نیازمند به وجود آمدن شکل کاملاً جدیدی از سازمان ها می باشند. بر این اساس حرکت به سوی چابک سازی بنگاه ها به عنوان رهیافت جدید در مسیر تحول، ضروری و حیاتی تلقی می گردد. در واقع چابکی پارادایم جدیدی است که به بنگاه ها توانایی بقا و پیشرفت در محیطی پیش بینی نشده را می دهد. به همین دلیل سرعت و چابکی افزایش یافته و جانشین اولویت های رقابتی گذشته گردیده است (بهاری ، 1391 ؛ گلچین پور و همکاران ،  1385 : 37).

در بیان  مفهوم چابکی می توان گفت که چابکی پاسخی برای تغییرات ایجاد شده در محیط کسب و کار متغییر و نامطمئن است و  شامل  یک روشی جدید در انجام کسب و کار است  و نشان دهنده مجموعه ذهنی از ساخت، خرید، فروش، روابط باز تجاری و ارزیابی عملکرد شرکت و افراد است و نیازمند سازمانی است که بتوان خیلی سریع افراد، تکنولوژی، مدیران و زیر ساخت های ارتباطی خود را در پاسخ به تقاضای متغییر مشتری در محیط همواره در حال تغییر و پیش بینی نشده،  به روز و آماده سازد (کدیش[1] و گیبسن[2] ، 1995).

 

اساس و بنیان سازمان چابک در یکپارچگی سیستم اطلاعاتی، تکنولوژی، افراد، فرایند های تجاری و تجهیزات در سازمان برای پاسخگویی سریع به اتفاقات و تغییرات محیط است. در واقع سازمان چابک نه تنها تمام شکل فعالیت های سازمان را در بر می گیرد بلکه با زنجیره ارزش آن سازمان نیز در ارتباط است (مصطفوی و ملا حسینی ، 1386  : 19).

به طور کلی چابکی به طور دائم به عملکرد پرسنل و سازمان، ارزش محصول و خدمات و تغییر دائم در زمینه فرصت های حاصل از جذب مشتری توجه می کند و مستلزم آمادگی دائم برای روبه رو شدن با تغییرات بنیادی و سطحی است و کمپانی های چابک همیشه برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش سودآوری ناشی از بهره گیری از فرصت های جدید می شود، آماده اند (گلدمن و همکارانش[3]، 1995 ؛ گانسکاران [4]، 2001) .

 

طبق نظر گریس و کاسادا  اولویت های رقابتی تغییر کرده و عصر جدید اقتصاد جهانی با سرعت بالا سبب شده استراتژی عملیاتی کمپانی ها تغییر کند. در این عصر قیمت رقابتی و کیفیت بالا ضروری است اما عامل تعیین کننده موفقیت تجاری نیستند و به جای آن سرعت رسیدن به بازار  و پاسخ سریع و منعطف به مشتری به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل سرعت و چابکی افزایش یافته و جانشین اولویت های رقابتی گذشته گردیده است. در واقع سرعت و انعطاف پذیری محور اصلی مفهوم چابکی را تشکیل می دهند. به منظور اینکه سازمان ها با سرعت و انعطاف پذیری بیشتری عمل کنند نیازمند به کارگیری فناوری و سیستم های اطلاعاتی به روز، سرمایه گذاری بر روی کارکنان دانشی، انسجام در فرایند های کسب و کار، همسو شدن با اشکال مجازی سازمان، همکاران داخلی و خارجی و دستیابی به زنجیره ی عرضه یکپارچه هستند (گریس [5] و کاسادا[6] ،1997).

 

در دنیای امروز گسترش سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و در راس آن اینترنت شیوه های ارایه خدمت در صنایع مختلف را به صورت بنیادی تغییر داده است. از آنجایی که فناوری اطلاعات سبب غنی سازی زیر ساختارهایی سازمانی، افزایش  قابلیت سازمان برای انجام عملیات رقابتی در بازار و همچنین توانایی تطبیق با محیط دائماً متغیر بیرونی را برای سازمان ایجاد می نماید، بنابراین فناوری اطلاعات به عنوان یکی از کارآمد ترین فناوری های مطرح شده از مهمترین اهرم های ایجاد قابلیت های چابکی سازمانی به حساب می آید و با توجه به توسعه آن در امر تولید بدون بکارگیری آن، چابک سازی سازمان میسر نخواهد بود. بنابراین یک رابطه دو جانبه بین استفاده از فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی وجود دارد (بهاری ، 1391).

پذیرش سیستم های فناوری اطلاعات نقش مهمی در سرمایه گذاری در این فناوری ارزشمند دارد. پذیرش افرادی که از این فناوری استفاده می کند یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت آن، نتایج و آثار مثبت آن برای سازمان است. مؤثر بودن فناوری، رابطه مثبتی با پذیرش آن دارد. بنابراین اگر کاربران بالقوه این فناوری، در برابر استفاده از آن مقاومت کنند اهداف مورد نظر نمی تواند حاصل شود ( سیگل[7] ، 2008).

در راستای استفاده از فناوری اطلاعات می توان از مدل پذیرش فناوری بهره برد. مدل پذیرش فناوری یکی از معروف ترین مدل های ارایه شده در زمینه پذیرش فناوری اطلاعات است. این مدل برگرفته از نظریه کنش منطقی آجزن[8] و فیشنبین[9]  است که در سال 1975 ارایه شد و عمدتا به منظور مدل سازی پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربران طراحی شده است (دیویس و همکاران[10] ، ۱۹۸۹).

  1. Kodish ,J.
  2. Gibson, D.
  3. Goldman, R. et al..
  4. Gunasekaran, A.
  5. Greis, N
  6. Kasarda, J.
  7. Siegel, D.
  8. Ajzen, I.
  9. Fishbein, M.
  10. Davis, F. D, et al.

تعداد صفحه:154

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com