پایان نامه بررسی رابطه استفاده ازفناوری اطلاعات و جذب منابع

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شعبه کرمان

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد(M.D)

رشته:

مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

موضوع:

بررسی رابطه استفاده ازفناوری اطلاعات و جذب منابع در شعب بانک سپه شهر کرمان

بهمن 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول :بیان مسئله

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2-عنوان تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………… 5

1-5-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-1 هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5-2-اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-6-1-قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 7

1-6-2 قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-3-قلمرو موضوغی تحقیق………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-تعریف نظری واژه ها……………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-1-جذب منابع………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-2-سپرده های ریالی……………………………………………………………………………………………………….. 8

1-7-3-سپرده های ارزی………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-4-سپرده های دولتی………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-5 سپرده های خصوصی…………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-6-فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-7-سخت افزار………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-7-8-نرم افزار………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7-9-شبکه………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-7-10-نیروی انسانی متخصص……………………………………………………………………………………………… 9

1-7-11-مهارتهای مدیریتی در فناوری اطلاعات………………………………………………………………………….. 9

1-7-12 مهارتهای فنی در فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………… 9

1-7-13- زیر ساخت در فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 10

1-8- تعریف عملیاتی واژه ها………………………………………………………………………………………………….. 10

1-8-1-تعریف عملیاتی متغیر فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………. 10

1-8-2-تعریف عملیاتی جذب منابع…………………………………………………………………………………………. 10

1-9- نوع متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-9-1-متغیر پیش بین…………………………………………………………………………………………………………… 10

1-9-2-متغیر ملاک……………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-10-خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم:ادبیات و تحقیقات پیشین

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2 – مروری بر سوابق نظری در زمینه فناوری اطلاعات……………………………………………………………….. 14

1-2-2-فناوری……………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-1-1-طبقه بندی فناوری…………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-2-اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-2-1-انقلاب اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-2-2-جامعه اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-2-3-داده و اطلاعات……………………………………………………………………………………………………… 17

2-2-3-فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………… 17

2-2-4-تاریخچه فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………. 19

2-2-5-فرایند فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-6-ارکان فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………… 21

2-2-7-سناریوها در حوزه فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………… 22

2-2-8-چشم انداز فناوری اطلاعات در جهان……………………………………………………………………………… 23

2-2-9-وظایف فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 24

2-2-10- شش عملکرد فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… 25

2-2-11-ویژگی های فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………… 26

2-2-12- روندهای جهانی در حوزه فناوری اطلاعات…………………………………………………………………… 26

2-2-13-اجرا و بکارگیری فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. 28

2-2-14-فواید و اثرات به کار گیری فناوری اطلاعات در سازمان…………………………………………………….. 28

2-2-15- موانع پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمانها………………………………………………………………. 30

2-2-16- راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در سازمانها……………………………………………………………… 31

2-2-17-بانکداری و فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 32

2-2-18-سیر فناوری اطلاعات در بانکداری……………………………………………………………………………….. 32

2-2-18-1- دوره اول:اتوماسیون پشت باجه……………………………………………………………………………….. 32

2-2-18-2- دوره دوم :اتوماسیون جلوی باجه……………………………………………………………………………… 32

2-2-18-3- دوره دوم :متصل کردن مشتریان به حسابهایشان…………………………………………………………… 33

2-2-18-4-یکپارچه سازی سامانه ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی…………………………….. 34

2-2-19-ضرورت به کار گیری فناوری اطلاعات در ارائه خدمات بانکی……………………………………………. 35

2-2-20-تاثیر فناوری اطلاعات بر کارایی بخش بانکی………………………………………………………………….. 36

2-2-21- عوامل حائز اهمیت در پیاده سازی فناوری در نظام بانکی………………………………………………….. 36

2-2-22-بانکداری سیار…………………………………………………………………………………………………………. 37

2-2-23-بانکداری الکترنیک……………………………………………………………………………………………………. 37

2-2-23-3- تجهیزات و محصولات بانکداری الکترنیک…………………………………………………………………. 40

2-3-مروری بر سوابق نظری در زمینه جذب منابع………………………………………………………………………… 42

2-3-1-پیدایش بانکداری……………………………………………………………………………………………………….. 42

2-3-2-تاریخچه بانکداری……………………………………………………………………………………………………… 43

2-3-2-1-بانکداری دردوره قدیم. 43

2-3-2-2-بانکداری در قرون وسطی…………………………………………………………………………………………. 44

2-3-2-3-بانکداری در دوره جدید…………………………………………………………………………………………… 44

2-3-3-بانکداری در ایران………………………………………………………………………………………………………. 45

2-3-3-1-صرافی…………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-3-3-2-عملیات صرافی……………………………………………………………………………………………………… 45

2-3-4-تاریخچه بانکداری در ایران…………………………………………………………………………………………… 46

2-3-5-قانون و اهداف نظام بانکی……………………………………………………………………………………………. 48

2-3-6-روند بانکداری در جهان………………………………………………………………………………………………. 48

2-3-7-جذب منابع………………………………………………………………………………………………………………. 49

2-3-7-1- تعاریف جذب منابع……………………………………………………………………………………………….. 49

2-3-7-2-تجهیز منابع در بانکداری نوین…………………………………………………………………………………… 51

2-3-7-3-سیر تجهیز منایع پولی در بانکداری……………………………………………………………………………… 52

2-3-7-4-عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع…………………………………………………………………….. 52

2-3-7-4-1-عوامل خدماتی……………………………………………………………………………………………………. 52

2-3-7-4-2- عوامل مالی………………………………………………………………………………………………………. 53

2-3-7-4-3-عوامل ارتباطی و انسانی……………………………………………………………………………………….. 54

2-3-7-4-4-عوامل و شرایط فیزیکی………………………………………………………………………………………… 54

2-3-7-4-5-عوامل وابستگی سازمانی……………………………………………………………………………………….. 55

2-3-8-جایگاه تجهیز منابع از منظر مدیریت بانکی……………………………………………………………………….. 56

2-3-9-سپرده ها………………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-3-10-عوامل موثر برجذب سپرده ها………………………………………………………………………………………. 58

2-4-مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………….. 59

2-4-1-تحقیقات انجام شده در داخل در زمینه فناوری اطلاعات………………………………………………………. 59

2-4-2-تحقیقات انجام شده در خارج در زمینه فناوری اطلاعات……………………………………………………… 62

2-4-3-تحقیقات انجام شده در داخل در زمینه جذب منابع…………………………………………………………….. 63

2-4-4-تحقیقات انجام شده در خارج در زمینه جذب منابع…………………………………………………………….. 67

2-5-چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 68

2-6-مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………. 71

2-7-مدل تحلیلی…………………………………………………………………………………………………………………. 72

2-8-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 74

2-9-خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………….. 74

فصل سوم:روش تحقیق

1-3-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

3-2-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 77

3-3-فرآیند تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 78

3-4- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….. 80

3-5- حجم و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………. 80

3-6-ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….. 82

3-7- نحوه نمره گذاری سوالات………………………………………………………………………………………………. 83

3-8- مقیاس نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… 83

3-9-روایی ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………….. 83

3-10-پایایی یا اعتبار ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………….. 84

3-11-روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………. 84

3-12-روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….. 84

3-13-خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………… 85

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

4-2–توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………………….. 88

4-2-1- توصیف کمی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………. 88

4-2-2- توصیف کیفی ابعاد متغیر فناوری اطلاعات………………………………………………………………………. 95

4-2-2-1-توصیف بعد فناوری ملموس……………………………………………………………………………………… 95

4-2-2-2-توصیف مولفه سخت افزار………………………………………………………………………………………… 96

4-2-2-3-توصیف مولفه نرم افزار……………………………………………………………………………………………. 97

4-2-2-4-توصیف مولفه شبکه………………………………………………………………………………………………… 98

4-2-2-5-توصیف مولفه نیروی انسانی متخصص…………………………………………………………………………. 99

4-2-2-6-توصیف بعد فناوری ناملموس……………………………………………………………………………………. 100

4-2-2-7-نوصیف مولفه مهارتهای مدیریتی در فناوری اطلاعات……………………………………………………… 101

4-2-2-8-توصیف مولفه مهارتهای فنی در فناوری اطلاعات…………………………………………………………… 102

4-2-2-9-توصیف مولفه زیرساختار در فناوری اطلاعات……………………………………………………………….. 103

4-2-2-10-توصیف متغیر فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………… 104

4-2-4- توصیف کیفی ابعاد جذب منابع…………………………………………………………………………………….. 105

4-2-4-1- توصیف بعد سپرده های ریالی………………………………………………………………………………….. 106

4-2-4-2-توصیف بعد سپرده های ارزی……………………………………………………………………………………. 107

4-2-4-3-توصیف متغیر جذب منابع………………………………………………………………………………………… 108

4-2-5- بررسی فرض نرمال…………………………………………………………………………………………………… 109

4-3- تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………. 110

4-3-1-فرضیه 1………………………………………………………………………………………………………………….. 110

4-3-2-فرضیه 2………………………………………………………………………………………………………………….. 111

4-3-2-1-فرضیه1-2…………………………………………………………………………………………………………….. 112

4-3-2-2-فرضیه2-2…………………………………………………………………………………………………………….. 113

4-3-2-3- فرضیه3-2…………………………………………………………………………………………………………… 114

4-3-2-4- فرضیه 2-4. 115……………………………………………………………………………………………………..

4-3-4-فرضیه3. 116……………………………………………………………………………………………………………….

4-3-4-1-فرضیه1-3…………………………………………………………………………………………………………….. 117

4-3-4-2- فرضیه2-3…………………………………………………………………………………………………………… 118

4-3-4-3 فرضیه3-3…………………………………………………………………………………………………………….. 119

4-4-خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………… 120

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 122

5-2-توصیف متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 123

5-2-1-توصیف کیفی ابعاد متغیر فناوری اطلاعات……………………………………………………………………….. 123

5-2-1-1- توصیف بعد فناوری ملموس…………………………………………………………………………………….. 123

5-2-1-2-توصیف مولفه سخت افزار………………………………………………………………………………………… 123

5-2-1-3-توصیف مولفه نرم افزار……………………………………………………………………………………………. 123

5-2-1-4-توصیف مولفه شبکه………………………………………………………………………………………………… 123

5-2-1-5- توصیف مولفه نیروی انسانی متخصص……………………………………………………………………….. 123

5-2-1-6-توصیف بعد فناوری ناملموس……………………………………………………………………………………. 124

5-2-1-7-توصیف مولفه مهارتهای مدیریتی در فناوری اطلاعات……………………………………………………… 124

5-2-1-8-توصیف مولفه مهارتهای فنی در فناوری اطلاعات…………………………………………………………… 124

5-2-1-9- توصیف مولفه زیرساختار در فناوری اطلاعات………………………………………………………………. 124

5-2-1-10- توصیف متغیر فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. 124

5-2-2- توصیف کیفی ابعاد متغیر جذب منابع…………………………………………………………………………….. 124

5-2-2-1- توصیف بعد سپرده های ریالی………………………………………………………………………………….. 125

5-2-2-2 – توصیف بعد سپرده های ارزی………………………………………………………………………………….. 125

5-3-یافته های حاصل از بررسی فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………. 125

5-3-1-فرضیه 1………………………………………………………………………………………………………………….. 125

5-3-2-فرضیه2. 125……………………………………………………………………………………………………………….

5-3-3-فرضیه1-2………………………………………………………………………………………………………………… 125

5-3-4-فرضیه 2-2………………………………………………………………………………………………………………. 126

5-3-5-فرضیه2-3………………………………………………………………………………………………………………… 126

5-3-6-فرضیه2-4………………………………………………………………………………………………………………… 126

5-3-7-فرضیه3. 126……………………………………………………………………………………………………………….

5-3-8-فرضیه1-3………………………………………………………………………………………………………………… 126

5-3-9-فرضیه2-3………………………………………………………………………………………………………………… 126

5-3-10-فرضیه3-3………………………………………………………………………………………………………………. 127

5-4-بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………………………… 127

5-5-محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 130

5-6-پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 131

5-6-1-پیشنهادات کاربردی بر اساس فرضیه های تحقیق……………………………………………………………….. 131

5-7-خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………….. 132

پیوست ها ومنابع………………………………………………………………………………………………………………….. 133

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………. 155

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

2-2-23-1-مقایسه ویژگی های بانکداری سنتی و الکترنیکی…………………………………………………………… 39

2-2-23-2-مزایا و معایب بانکداری سنتی و نوین………………………………………………………………………… 39

3-7-نحوه نمره گذاری سوالات………………………………………………………………………………………………… 83

3-8-مقیاس نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 83

4-1-مقایر شاخص های توصیفی در خصوص متغیرهای مدل………………………………………………………….. 88

4-2-جدول توزیع فراوانی بعد فناوری ملموس……………………………………………………………………………. 96

4-3-جدول توزیع فراوانی مولفه افزار……………………………………………………………………………………….. 97

4-4-جدول توزیع فراوانی مولفه نرم افزار………………………………………………………………………………….. 98

4-5-جدول توزیع فراوانی مولفه شبکه………………………………………………………………………………………. 99

4-6-جدول توزیع فراوانی مولفه نیروی انسانی……………………………………………………………………………. 100

4-7-جدول توزیع فراوانی بعد فناوری نا ملموس…………………………………………………………………………. 101

4-8-جدول توزیع فراوانی مولفه مهارتهای مدیریتی در فناوری اطلاعات……………………………………………. 102

4-9-جدول توزیع فراوانی مولفه مهارتهای فنی در فناوری اطلاعات…………………………………………………. 103

4-10-جدول توزیع فراوانی مولفه زیرساختار در فناوری در اطلاعات……………………………………………….. 104

4-11-جدول توزیع فراوانی متغیر فناوری اطلاعات………………………………………………………………………. 105

4-12-جدول توزیع فراوانی بعد سپرده های ریالی………………………………………………………………………… 106

4-13-جدول توزیع فراوانی بعد سپرده های ارزی………………………………………………………………………… 107

4-14-جدول توزیع فراوانی جذب منابع…………………………………………………………………………………….. 108

4-15-جدول نتایج آزمون آزمون کولموگروف-اسمیرنوف………………………………………………………………. 109

4-16-جدول توزیع ضریب همبستگی بین فناوری اطلاعات و جذب منابع…………………………………………. 110

4-17-ضریب همبستگی بین فناوری ملموس و جذب منابع……………………………………………………………. 111

4-18-جدول توزیع ضریب همبستگی بین سخت افزار و جذب منابع……………………………………………….. 112

4-19-ضریب همبستگی بین نرم افزار و جذب منابع…………………………………………………………………….. 113

4-20-جدول توزیع ضریب همبستگی بین شبکه و جذب منابع……………………………………………………….. 114

4-21-ضریب همبستگی بین نیروی انسانی متخصص و جذب منابع…………………………………………………. 115

4-22-ضریب همبستگی بین فناوری ناملموس و جذب منابع………………………………………………………….. 116

4-23-ضریب همبستگی بین مهارتهای مدیریتی در فناوری اطلاعات و جذب منابع………………………………. 117

4-24-ضریب همبستگی بین مهارتهای فنی در فناوری اطلاعات وجذب منابع…………………………………….. 118

4-25-ضریب همبستگی بین زیرساختار در فناوری اطلاعات…………………………………………………………… 119

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

4-1-بافت نگار مولفه سخت افزار…………………………………………………………………………………………….. 89

4-2-بافت نگار مولفه نرم افزار………………………………………………………………………………………………… 89

4-3-بافت نگار مولفه شبکه…………………………………………………………………………………………………….. 90

4-4-بافت نگار مولفه نیروی انسانی متخصص…………………………………………………………………………….. 90

4-5-بافت نگار مولفه فناوری ملموس……………………………………………………………………………………….. 91

4-6-بافت نگار مولفه مهارتهای مدیریتی در فناوری اطلاعات………………………………………………………….. 91

4-7-بافت نگار مولفه مهارتهای فنی در فناوری اطلاعات……………………………………………………………….. 92

4-8-بافت نگار مولفه زیرساختاردر فناوری اطلاعات…………………………………………………………………….. 92

4-9-بافت نگار مولفه فناوری ناملموس……………………………………………………………………………………… 93

4-10-بافت نگار متغیرفناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………… 93

4-11-بافت نگار بعد سپرده های ریالی……………………………………………………………………………………… 94

4-12-بافت نگار بعد سپرده های ارزی………………………………………………………………………………………. 94

4-13-بافت نگار متغیر جذب منابع…………………………………………………………………………………………… 95

4-14-نمودار توزیع فراوانی بعد فناوری ملموس………………………………………………………………………….. 96

4-15-نمودار توزیع فراوانی مولفه سخت افزار…………………………………………………………………………….. 97

4-16-نمودار توزیع فراوانی مولفه نرم افزار………………………………………………………………………………… 98

4-17- نمودار توزیع فراوانی مولفه شبکه……………………………………………………………………………………. 99

4-18- نمودار توزیع فراوانی مولفه نیروی انسانی متخصص……………………………………………………………. 100

4-20- نمودار توزیع فراوانی بعد فناوری ناملموس……………………………………………………………………….. 101

4-20- نمودار توزیع فراوانی مولفه مهارتهای مدیریتی در فناوری اطلاعات…………………………………………. 102

4-21- نمودار توزیع فراوانی مهارتهای فنی در فناوری اطلاعات……………………………………………………… 103

4-12-نمودار توزیع فراوانی  زیرساختار در فناوری اطلاعات………………………………………………………….. 104

4-23-نمودار توزیع فراوانی متغیر فناوری اطلاعات………………………………………………………………………. 105

4-24-نمودار توزیع فراوانی بعد سپرده های ریالی………………………………………………………………………… 106

4-25-نمودار توزیع فراوانی بعد سپرده های ارزی………………………………………………………………………… 107

4-26-نمودار توزیع فراوانی متغیر جذب منابع. 108.

فهرست اشکال

2-1- اجزای فناوری……………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-10-شش عملکرد فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. 25

 

 

 

 

 

چکیده

فناوری اطلاعات انقلاب بزرگی را در بانکداری به وجود آورده است، به گونه ای که بدون استفاده از این فناوری، بانکداری امروزی امری غیرممکن است. با به کارگیری فناوری اطلاعات در امور مالی، بانکداری به شکل الکترونیکی درآمده است. بانک ها اصلی ترین تأمین کننده منابع مالی بخش های واقعی (اقتصاد، صنعت، کشاورزی و خدمات) محسوب شده و در کنار کارکرد اصلی خود، انگیزه اصلی بانکها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی و کسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی می باشد.

این تحقیق به بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و جذب منابع در شعب بانک سپه شهر کرمان پرداخته است. با توجه به ماهیت و هدف پژوهش حاضر، از روش همبستگی از نوع توصیفی استفاده می گردد. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه کارکنان شعب بانک سپه شهرکرمان به تعداد 181 نفر می باشد. حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 123 نفر انتخاب گردید. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه می باشد. در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است. میزان روایی پرسشنامه فناوری اطلاعات 90% و پرسشنامه جذب منابع 94% تعیین گردید و پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ تعیین شده است. مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فناوری اطلاعات برابر 897/0 و برای پرسشنامه جذب منابع برابر 888/0 می باشد. برای بررسی فرضیات از همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد.همه تجزیه و تحلیل داده ها از طریق کامپیوتر و با استفاده از نرم افزار SPSS ویراست 20 انجام می شود. سطح معنی داری در این تحقیق 05/0=α می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین فناوری اطلاعات و جذب منایع در شعب بانک سپه شهر کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. قبل از آزمون فرضیه‌ها، نرمال بودن (توزیع طبیعی داشتن) متغیرهای مورد مطالعه توسط آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف یک نمونه‌ای بررسی شد. فرض نرمال برای تمام متغیر‌ها برقرار بود.

 

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، جذب منابع، فناوری اطلاعات ملموس، فناوری اطلاعات ناملموس، سپرده های ریالی، سپرده های ارزی.

 

 

 

فصل اول

 

طرح مساله

 

 

 

 

1-1- مقدمه

فناوری اطلاعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی بهتر وسریع تر به اطلاعات، به روز بودن و … است؛ به عبارت دیگر، فناوری، روش انجام کارها را دگرگون ساخته و باعث شده بستری که بر کاغذ بنا شده بود، به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود که آن را در اصطلاح تبادل الکترونیکی اطلاعات می نامند. در پی این تغییر، زمان دسترسی به اطلاعات بسیار کوتاه تر شده و نحوه مبادلات پولی منابع مالی تغییر یافته است و به جای پول، اطلاعات مالی رد و بدل می شود. درگذر از عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات نامحدود و ورود به عصر مجازی و با ارتقاءیافتن سطح زندگی فردی و اجتماعی بشر، حرکت دولت نیز به سوی جوامع اطلاعاتی و مجازی الزامی گریز ناپذیر است. بانهادینه شدن تکنولوژیهای فناوری اطلاعات در دولت الکترونیک و نفوذ در زیرساخت‌های فنی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، امکان انجام کلیه تعاملات هر شهروند در هر زمان و در هر مکان، داخل یا حتی خارج از کشور فراهم می شود. نقش بانک ها نیز بعنوان واسطه های مالی الکترونیک در تحقق این امر بایسته ایی انکار ناشدنیست، تلاش مؤسسات مالی و بانک ها در سطح جهان در جهت افزایش منابع است، بانکها باید برای جلب و تشویق مردم به سپرده گذاری، جمع آوری سپرده های کوچک و به کار انداختن، آنها در رشته های تولیدی و خدماتی، نقش مهمی ایفا کنندو به عنوان بازار پولی در کنار بورس که نوعی بازار سرمایه است بخشی از بازار مالی کشور محسوب می شوند و همانطور که جریان و گردش خون در بدن ضامن حیات انسان است وجود بانکها نیز ضامن حیات اقتصادی هر کشوری محسوب می شود. در این فصل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، اهداف، قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی، تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق بیان می شود.

 

 

1-2- عنوان تحقیق

بررسی رابطه استفاده از فناوری اطلاعات و جذب منابع در شعب بانک سپه شهر کرمان

1-3- بیان مسئله

با پیشرفت فناوری‌های نوین در کشورهای مختلف، به خصوص در کشورهای پیشرفته و به دنبال آن انفجار اطلاعات در تمام بخش‌های مختلف جوامع، پاسخگویی با شیوه‌های سنتی دیگر جوابگوی انسان‌ها در زمینه انتقال سریع اطلاعات نبوده و لذا نیاز به شیوه‌های جدیدتر به شدت احساس می‌شد. با ورود کامپیوتر (رایانه)، دگرگونی عظیمی در امر انتقال و بازیابی اطلاعات به وقوع پیوست. بر این اساس، می‌توان اظهار داشت که در آستانه قرن دانش و اطلاعات، هر نوع برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و در مجموع هر نوع فعالیت حیاتی معقول، بدون کاربرد اطلاعات (به روز) و سازماندهی اطلاعاتی بر مبنای فناوری‌های جدید در امر اطلاع‌رسانی، امری به دور از واقعیت‌های جامعه جهانی یا به عبارت دیگر «دهکده جهانی» خواهد بود. بانک‌ها یکی از عظیم‌ترین مؤسس‌های اقتصادی کشور هستند که کار آن‌ها ایجاد تسهیلات جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی جامعه می‌باشد (نورزاد 1387).

توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش آن به بازارهای پولی و بانکی جهان، علاوه بر ساده کردن فرآیند کار مشتریان بانک ها، روش های جاری بانکداری نیز متحول و دگرگون ساخته است. با رشد روز افزون معامله های تجارت الکترونیکی در سطح جهان و نیاز تجارت به حضور بانک جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک به عنوان بخش تفکیک ناپذیر از تجارت الکترونیکی و دارای نقش اساسی در اجرای آن است (حسنی و همکاران 1387).

تمام خدمات و سرویس های بانکی در حال حاضر به نوعی وابسته به فناوری اطلاعات هستند. بر این اساس هر امکانی که بتواند بازدهی بانک ها در ارائه سرویس و خدمات به مشتریان را سرعت دهد مورد استقبال بانکها قرار می گیرد (عیادت و کزاک 2005).

مسئله مهم در نظام پولی و بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد بین فعالان اقتصادی و نیز مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی شده و در آن گردش می‌کند. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کاراتری عمل نماید، می‌توان شاهد کاهش هزینه های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کار آیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی می‌گردد (رمضانی 1385). سیاست جذب منابع سپرده ای از جمله اهداف اساسی و توسعه ای هر بانک و به ویژه هر بانک تجاری است. روند گسترش تاریخی شعبه های بانک‌های تجاری دولتی در کشور و تعداد شعبه های آن‌ها گواه این مدعاست. در واقع بر پایه فعالیت شعبه های بانک‌هاست که آن‌ها می‌توانند سپرده های مردمی را جذب نموده، نفوذ خود را در بازار پولی کشور توسعه داده، سهم خود را از این بازار ارتقاء بخشیده و بدین وسیله ضمن فراهم کردن امکان دسترسی مردم به بانک برای دریافت خدمات بانکی، منابع مالی خود را برای انجام فعالیت‌های برنامه ریزی شده به گونه ای تجهیز و مدیریت نمایند که بقاء و ماندگاری بانک را در بازار پولی کشور بیش از پیش تثبیت نماید (بانک پاسارگارد 1386). بانک‌ها همچنین بایستی برای سپرده گذاران امکانات مناسبی را جهت دسترسی سریع و آسان و مطمئن به سپرده های خودشان فراهم آورند. در این خصوص فن‌آوری‌های نوین امکانات جالبی را ارائه می‌نمایند که از آن جمله دستگاه های خودپرداز و عابر بانک‌ها می‌باشند که به آسانی پول مورد نیاز را در اختیار صاحب سپرده قرار می‌دهند (سپانلو 1383). واقعیتی که بانک‌ها و مؤسسات مالی در ایران نباید از آن غافل باشند این است که در یک بازار رقابتی سالم جهانی، منابع مالی چه از طریق عملیات بانکی و چه از طریق فعالیت‌های غیر بانکی به راحتی قابل دسترسی نمی‌باشد. بانک‌ها و مؤسسات مالی برای انجام فعالیت‌های بانکی مطابق استانداردهای جهانی و همچنین برای انجام فعالیت‌های مالی غیر بانکی نیاز به بسترسازی و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خود دارند. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهم‌ترین رسالت مؤسسات مالی و بانک‌ها می‌باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد (یزدانی دهنوی 1384). با توجه به پیشرفت علم و تأثیر بی چون و چرای فن آوری اطلاعات بر همه علوم و همچنین با پدید آمدن تجارت الکترونیک، بانک‌ها بر آن شدند به منظور تسهیل ارائه خدمات بانکی، خدمات بانکداری را به صورت الکترونیک به مشتریان عرضه کنند. با توجه به مطالب فوق این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین استفاده از فناوری اطلاعات و جذب منابع رابطه وجود دارد؟

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی کشور ها، وجود بانک ها با کارایی و سلامت بالا می باشند. بانک ها از سویی به تجهیز منابع و از سوی دیگر به مصرف این منابع و اعطای تسهیلات به مشتریان می پردازند. جذب سپرده که یکی از مهمترین اهداف بانک می باشد سبب می شود که سیستم بانکی با بکار گرفتن وجوه زیادی که در اختیار دارد از طریق اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری های مناسب، ایجاد در آمد کند. این منابع مالی مورد نیاز بانک برای به حرکت در آوردن چرخ های توسعه کشور از طریق سپرده گذاری مشتریان انجام می گیرد. یعنی اگر تلاش در جهت جذب سپرده انجام نشود بانک ها نمی توانند تسهیلاتی را در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور ارائه دهند. برای همین، سیاست گذاران نظام بانکی باید برنامه دقیقی را در جهت جذب هر چه بیشتر این سپرده ها بعمل آورند. هر بانکی که زودتر و هوشیارانه تر راه هایی برای جذب این سپرده ها بیابد، می تواند در دنیای پرتلاطم رقابت امروز مطمئن تر حرکت کند (آقازاده، ذوالفقاری 1389). در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک‌ها مهم و حیاتی می‌باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آن‌ها ایجاد نموده است. یکی از عمده ترین دلایل ارائه خدماتی چون تلفن بانک، فاکسی بانک، کارت‌های هوشمند و نیز ایجاد شعبه در خارج از سرزمین اصلی و یا استفاده از فن آوری  پیشرفته مانند دستگاه های خودپرداز (ای، تی، ام) و کارت‌های اعتباری و غیره جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک‌ها می‌باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر سپرده  و ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مشتریان به وجود آمده است که برخی از آن‌ها عبارتند از: بانکداری از طریق تلویزیون و موبایل و استفاده گسترده از شبکه اینترنت و ارائه خدمات بانکی مانند چک و پول الکترونیکی و رواج روزافزون تجارت الکترونیکی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی (سپانلو 1383).

تعداد صفحه:172

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com