پایان نامه بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مشهد

بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

جرم خیانت در امانت مانند جرایمی چون قتل ، سرقت ، کلاهبرداری از گذشته‌های دور وچود داشته است و احادیث و دستورات زیادی از بزرگان دین در باره امانت داری وجود دارد. در ایران عنوان خیانت در امانت برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ به عنوان یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، جرم و قابل مجازات شناخته شده‌است. ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴مصادیق جرم خیانت در امانت و مجازات آن را تعیین کرده بود.مصادیق موضوع جرم خیانت در امانت مذکور در این ماده عبارت بود از: اموال، اجناس، امتعه، بلیط‌‌های بانک و نوشتجات. هم اکنون ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده انها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نکند ،به حبس از۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.در این میان با توجه به نزدیکی قوانین ایران و فرانسه تطبیق موضوع در میان حقوق دو کشور بسیار تاثیر گذار و مثمر ثمر است .بالاخص در باب خیانت در امانت می توان به تطبیق و بررسی پرداخت .در این باب گاها لازم به ذکر است که خیانت در امانت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در اموال شرکت روی میدهد.با توجه به همین مسائل محقق موضوع پژوهش خود را تحت عنوان بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه قرارداده و تلاش می کند با این تطبیق و بررسی بتواند خلاء های موجود در این زمینه را مورد تحلیل قرار دهد.

واژگان کلیدی : جرم ، خیانت در امانت ، اموال شرکت ، مدیر عامل ، هیات مدیره

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه. 12

1 : بیان مساله. 12

2 : اهمیت و ضرورت تحقیق.. 14

3 : پیشینه تحقیق.. 14

4 : سوالات تحقیق.. 15

-سوال اصلی.. 15

-سوالات فرعی.. 15

5 : فرضیات تحقیق.. 16

-فرضیه اصلی.. 16

-فرضیات فرعی.. 16

6 : جنبه جدید و نوآوری تحقیق.. 16

7 : اهداف تحقیق.. 16

8 : روش شناسی تحقیق.. 17

9 : ساختار تحقیق.. 17

بخش اول : مبانی نظری جرم خیانت در امانت در اموال شرکت.. 18

فصل اول : کلیات.. 18

مبحث اول : مفاهیم و مبانی نظری.. 18

گفتار اول : تعاریف.. 18

بند اول : جرم و تعاریف آن در حقوق ایران و فرانسه. 18

الف : تعریف لغوی.. 19

ب : تعریف اصطلاحی.. 19

ج : بیان مفهوم جرم و اقسام آن در حقوق ایران و فرانسه. 20

بند دوم : خیانت و تعریف آن در حقوق ایران و فرانسه. 22

الف : تعریف لغوی.. 22

ب : تعریف اصطلاحی.. 22

بند سوم : امانت و تعریف آن در حقوق ایران و فرانسه. 22

الف : تعریف لغوی.. 22

ب : تعریف اصطلاحی  معنای اصطلاحی امانت درتعاریف زیربکاررفته است: 23

بند چهارم : مال و تعریف آن در حقوق ایران و فرانسه. 24

الف : تعریف لغوی.. 24

ب : تعریف اصطلاحی.. 24

مبحث دوم : جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه. 26

گفتار اول : خیانت در امانت و تعریف آن در حقوق ایران و فرانسه. 26

گفتار دوم :تاریخچه جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه. 27

فصل دوم : مبانی و منشاء جرم انگاری  خیانت در امانت و بررسی آن در حقوق ایران و فرانسه. 29

مبحث اول : خیانت در امانت و جرم انگاری آن.. 29

گفتار اول :انگیزه جرم انگاری ،جرم خیانت در امانت و تحقق آن در حقوق ایران و فرانسه   30

گفتار دوم : عناصر متشکله جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه. 32

بند اول: عنصر قانونی.. 32

بند دوم : عنصر مادی.. 33

بند سوم : عنصر معنوی.. 34

مبحث دوم  :منشاء رابطه حقوقی امانی در حقوق مدنی ایران و فرانسه   . 34

گفتار اول : انواع رابطه حقوقی امانی.. 34

بند اول : رابطه امانی قانونی.. 34

بند دوم : رابطه عرفی امانی.. 35

بند سوم :رابطه امانی قراردادی.. 35

گفتار دوم : شمول جرم خیانت در امانت نسبت به روابط امانی ،قراردادی ،قانونی وعرفی  36

بند اول : انحصار یا عدم انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی.. 38

الف : تحلیل نظریه انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی در حقوق ایران و فرانسه. 38

ب : تحلیل نظریه عدم انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی در حقوق ایران و فرانسه. 38

بند دوم : خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم ازدیدگاه حقوق جزای ایران و فرانسه. 39

الف : موضوع جرم خیانت در امانت   وتحلیل تحول درآن در حقوق جزای فرانسه. 39

ب : تعلق به غیر داشتن.. 39

ج : سپرده شدن.. 40

بند سوم : نقش  مدیران  شرکت در ارتباط با قراردادی بودن امانت.. 40

الف : موکل تلقی شدن مدیران شرکت.. 41

بخش دوم :احراز جرم خیانت در امانت در اموال شرکت در حقوق ایران و فرانسه. 43

فصل اول : تحقق و احراز  جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه. 43

مبحث اول : احراز وقوع جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل در حقوق ایران و فرانسه و تطبیق آن با عناصر جرم. 43

گفتار اول : عناصر مادی تحقق جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل.. 43

بند اول : استعمال نمودن در حقوق ایران و یا مصرف معین آنها در حقوق فرانسه. 43

الف : سپرده شدن اموال شرکت به هیات مدیره و مدیر عامل و استعمال آن شرط تحقق خیانت در امانت.. 43

ب : احراز سوء نیت هیات مدیره و مدیر عامل در استعمال نمودن.. 45

ج : سپرده شدن مال به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن.. 46

بند دوم : تصاحب کردن.. 46

الف : تعلق مال به غیر شرط تحقق خیانت در امانت و احراز سوء نیت در این موضوع.. 47

ب :افعال و ترک فعل های مختلف در تصاحب کردن توسط هیات مدیره و مدیر عامل در حقوق ایران و فرانسه. 47

بند سوم : اتلاف کردن.. 49

الف : احراز سوء نیت عام و خاص مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در تلف کردن و احراز جرم خیانت در امانت . 50

بند چهارم : مفقود کردن.. 50

الف : احراز سوء نیت عام و خاص مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در مفقود نمودن اموال شرکت.. 50

گفتار دوم : عناصر روانی تحقق جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل.. 51

بند اول : عمد و اراده مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره. 51

بند دوم : قصد اضرار به اموال شرکت.. 52

مبحث دوم : مصداق های جرم خیانت در امانت و قابلیت احراز آن در اموال شرکت توسط مدیر عامل و هیات مدیره در حقوق ایران و فرانسه. 53

گفتار اول : سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مصداق جرم خیانت در امانت.. 53

بند اول : سوء استفاده و تعریف آن.. 53

الف :تعریف لغوی.. 53

ب : تعریف اصطلاحی.. 53

ج : تعریف سوء استفاده از منظر حقوقدانان.. 54

بند دوم : سفید امضاء و تعاریف مرتبط با آن.. 55

الف : تعریف سفید امضاء. 55

الف .1 : تعریف امضاء. 55

مهرامضاء :الف .2. 56

الف.3 : اثر انگشت.. 56

الف.4 : وقوع جرم با امضاء یا مهر امضاء  و مبانی جرم انگاری سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء در حقوق ایران و فرانسه. 57

گفتار دوم : سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مورد امانت در اموال شرکت مصداق خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه. 59

بند اول : شرایط مقدم و لازم مربوط به جرم ,مجرم و بزه دیده (خیانت در امانت ,مدیر عامل و اعضای هیات مدیره , شرکت و اموال آن  ). 59

بند دوم : مستقیم بودن خسارت ناشی از سوء استفاده از سفید مهر و یا سفید امضاء  . 61

بند سوم : سوء نیت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در سوء استفاده از سفید مهر و سفیدامضاء در مورد اموال شرکت   مصداق  بارزسوء استفاده از اختیارات.. 63

گفتار سوم : استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت در حقوق ایران و فرانسه. 64

بند اول : شرایط تحقق جرم در استفاده از اموال یا اعتبارات  شرکت.. 65

الف : معلوم و معین کردن اموال و یا اعتبارات.. 65

ب : اثبات استفاده از اموال یا اعتبارات.. 65

بند دوم : شروع به جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره. 65

فصل دوم : خیانت در امانت در اموال شرکت و تحلیل و بررسی مسئوولیت کیفری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مرتکب آن.. 66

مبحث اول : مسئوولیت کیفری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در جرم خیانت در امانت.. 66

گفتار اول : خیانت در امانت و تحقق مسئوولیت کیفری.. 66

بند اول : مسئوولیت و تعریف آن.. 66

بند دوم : مسئوولیت کیفری.. 66

الف : مفهوم مسئوولیت کیفری.. 67

ب : ارکان مسئوولیت کیفری.. 67

ب.1 : اهلیت جزایی.. 68

ب.2: تقصیر. 68

بند سوم : تحلیل و بررسی وضعیت مسئوولیت کیفری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در خیانت در امانت در اموال شرکت در حقوق ایران و فرانسه. 68

گفتار دوم :مجازات خیانت در امانت در قوانین گذشته و حال در حقوق ایران و فرانسه. 69

بند اول : مجازات اصلی.. 69

بند دوم : مجازات تبعی و تکمیلی.. 70

بند سوم : تاثیر گذشت شاکی در تعقیب بزهکار. 70

گفتار سوم : خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و چگونگی مجازات آن در حقوق ایران.. 71

بند اول : نقد و بررسی خیانت در امانت بی مجازات در خصوص مدیران شرکتهای تعاونی در حقوق ایران.. 71

الف : تحلیل و بررسی ماده 128 قانون شرکتهای تعاونی.. 72

بند دوم:  خیانت در امانت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در اموال شرکت در حقوق فرانسه و تعیین مجازات با کیفیت مشدده. 74

– نتیجه گیری.. 74

– پیشنهادات.. 75

منابع و ماخذ. 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در قانون ایران و فرانسه سپرده شدن مال برای هر کار با اجرت و بی اجرت را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته اند .گاها مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در شرکتها مرتکب جرم خیانت در امانت در اموال شرکت میشوند .موضوعی که در اینجا باید مد نظر قرار بگیرد این است که صرف ورود ضرر موجب تحقق جرم خیانت در امانت میشود و علاوه بر این برای تحقق این جرم توسط این افراد هم باید سوء نیت وجود داشته باشد و در عمل خود عمد داشته باشند و البته لازم به ذکر است که گاها مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مقداری از اموال شرکت البته در حد متعارف را در مقابل مطالبه حق الزحمه نگه میدارند که این مصداق خیانت در امانت محسوب نمیشود و این دعوا ،دعوای حقوقی است .در قانون تجارت هردو کشور غالبا به مجازات وقوع این جرم توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اشاره شده و در جهت چگونگی احراز این جرم باید به قانون جزااشاره کرد .البته به این جرم درقانون شرکتهای تعاونی بیشتر اشاره شده است .ضمنا قابل ذکر است که اموال شرکت باید قانونا به دست مدیر عامل و اعضای هیات مدیره سپرده شده باشد . تصرف اموال شرکت  بایست امری محرز و مسجل باشد و چنانچه امری مبهم باشد نمی توان موضوع را مشمول خیانت در امانت نمود مثلاً تأخیر در تسلیم اموال و یا مسامحه در تحویل اشیاء  را نمی توان مشمول خیانت در امانت قرار داد.با توجه به اهمیت این موارد محقق ، در این تحقیق به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته و مباحث را اینگونه آغاز کرده است .

1 : بیان مساله

اگـر بـا دیدى وسیع تر به مفهوم امانت بنگریم، درمى یابیم که حتى افـراد لاابالى و بى ایمانى که بویى از حسن خلق نبرده انـد، به نوعى شیفته و جذب امانت و امـانـت داران مـى شـوند. دلیل آن این است که امانت دربردارنده امـنـیـت و امـان است. کلمه اى که شنیدن نام آن، نوعى آرامش خـاطـر و آسـایـش خـیـال را براى انسان به ارمغان مى آورد و در پـنـاهش امنیت روح و روان او را تضمین مى کند و از هرگونه خوف و ترس در امان مى دارد. این رفتار ضد اخلاقی چه در حقوق ایران و چه در حقوق کشور فرانسه در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و شباهت آن با برخی جرایم دیگر در مقام تطبیق عنوان مجرمانه گاه قضات و کارشناسان حقوقی را با اختلاف نظر مواجه می‌نماید. شاهد این مدعا نیز صدور آراء وحدت رویه قضایی متعدد از هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی فراوان از ناحیه اداره حقوقی دادگستری و مانند آن در حقوق کشورمان و حتی در حقوق کشور فرانسه است (پیرگانی،۱۳۹۴، ص۶۴)خیانت در امانت از لغات مربوط به حقوق جزا است. مطابق ماده مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب  ۹۲ هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل چک و سفته و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا مفقود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال   محکوم خواهد شد  (طاهری،۱۳۹۵ ،ص۶۶)یعنی به واقع خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.( میر محمد صادقی،۱۳۹۴)  بصورت کلی می توان گفت  برای تحقق جرم خیانت در امانت 3 شرط لازم است:

الف:وجود تعهد یا قرارداد قبلی

ب: موجودیت مال سپرده شده

ج: تعهد امین به نگهداری مال و استرداد آن

امانت داری از معنا و مفهوی فراگیر برخوردار است که نه به فرد و گروهی خاص از امانت گذاران وامانت داران اختصاص دارد و نه به نوعی خاص از انواع امانتها محدود می شود.(امانی،۱۳۹۴،ص۴۴)

از طرفی قابل ذکر است که در حقوق فرانسه  جرم خیانت در امانت تحقق عنوان فرتوم قابل مجازات بوده است.فرتوم عنوان بزه عام و کلی بوده که شامل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مفاهیم امروزی آن می شد. و عبارت بود از تصاحب یا تصرف مال متعلق به غیر اعم از اینکه شئی مورد تصرف، توسط خود مالک یا متصرف به بزهکار تسلیم میگردد یا اینکه شخصا آن را بدست می آورد. (حبیب زاده،۱۳۹۱، ص۳۴)  گاها این جرم در مراجع حقوقی نیز اتفاق میافتد و بطور مثال مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مرتکب این جرم در مورد اموال شرکت میشوند و از آنها به نفع خود استفاده و بهره برداری می کنند .  در حقوق فرانسه و رویه قضایی آن مصادیق و مواردی به عنوان خیانت در امانت در قوانین فرانسه تعیین شده است که در ارتباط با این موضوع  می توان به مواردی مانند تحویل اشیاء برای فروش و تصرف به نفع خود اشاره کرد یعنی اشیاء و مال تحت عنوان اموال شرکت تحت اختیار این افراد قرار بگیرد و آنها در مورد این اموال مرتکب جرم خیانت در امانت بشوند و چون رابطه این افراد با شرکت بسان رابطه وکیل و موکل است در این رابطه امانی قراردادی خود این جرم را انجام بدهند که در مورد این مجازات این جرم در قانون تجارت کشورمان مقادیرش تعیین شده است و در مورد ماده قانونی مرتبط با خیانت در امانت مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در قوانین فرانسه باید گفت سوء نیت این جرم مد نظر قرار گرفته شده و عنوان شده که با احراز آن این افراد در صورت ارتکاب جرم خیانت در امانت دارای مسئوولیت کیفری و مجازات هستند و ضمنا مجازات آنان تا ۵ سال حبس و تا ۳۷۵ هزار یورور جزای نقدی است .

باتوجه به اهمیت این موضوع محقق پژوهش خود را تحت عنوان بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه به رشته تحریر در آورده است و با تطبیق و تحلیل موضوع سعی در پر کردن خلاء های موجود در این مساله دارد و از آنجا که بطور کلی برای تشریح ابعاد مسئله لازم است ارکان متشکله و شرایط مقدم و لازم برای تحقق این جرم عنوان شود، در این رساله به جنبه های مختلف آن توجه خواهد شد و سپس موضوع در تطبیق و مقایسه قرار میگیرد .

2 : اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از علت های انتخاب این موضوع، علاقه شخصی محقق، به بررسی موضوع در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت بوده، و با توجه با اهمیت اموال و دارایی که از آنها در قرآن یاد گردید (در قرآن از اموال و اولاد تحت عنوان فتنه یاد می نماید) و همچنین روایت نبوی، که حرمت مال مسلمان به مانند حرمت خون اوست، حکایت از اهمیت موضوع مال بوده،لذا نگارنده را مجاب نموده تا در خصوص آن، مطالبی را در قالب پایان نامه، ارائه نماید. علت دیگر انتخاب این موضوع، تازگی این موضوع و عدم سابقه کار تحقیقی و یا ارائه مقاله و پایان نامه، در این حوزه بوده است.علیرغم آنکه، این جرم قدمتی هشتاد و هشت ساله در نظام قانونگذاری ایران دارد، یعنی اولین قانونی خیانت در امانت  را جرم انگاری نمود، قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴بوده و قبل از آن یعنی در قانون جزای عرفی به این جرم اشاره ای نشده است. تا این که قانونگذار اسلامی مجدداً در سال ۱۳۶۲ مهر تأییدی بر مجرمانه بودن سوءاستفاده از سفید امضاء زده است. و این امر در سال ۱۳۷۵در قانون مجازات اسلامی­تکرار گردیده است.تعدادی مقاله یا کار تحقیقی­در این زمینه موجود است که البته به کلیات خیانت در امانت پرداخته شده است  اما در بررسی های محقق در باب خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه چیزی یافت نشد .

بنابر این سعی می­گردد، با توجه به تازگی موضوع، همچنین کمبود منابع در این موضوع ، با استفاده از دیدگاه های مختلف و ابزارهای حقوق کیفری، تحقیقی جامع آنهم در حد پایان نامه، تقدیم علما و فضلای علم حقوق که در مسیر پر پیچ و خم حق و حقیقت قدم می گذارند، نماییم.

تعداد صفحه :81

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com