پایان نامه بررسی تطبیقی نفقه اقارب در حقوق ایران و مصر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی

(M.A)

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی نفقه اقارب در حقوق ایران و مصر

تابستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول :تاریخچه ، ماهیت نفقه…………………………………………………………………………………….  4

1- 1- تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-1-1-انفاق در روم قدیم………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-1-2- انفاق در یونان قدیم………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-1- 3 -انفاق در آلمان و فرانسه……………………………………………………………………………………………………………..6

1-1-4- انفاق در عربستان ……………………………………………………………………………………………………………………………7

1-1-5- انفاق در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-2- ماهیت نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-2-1- مفهوم نفقه ………………………………………………………………………………………………………………………………………1

01-2-2- معنای لغوی……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

11-2-3-تعریف اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-2-4- تعریف پیشنهادی …………………………………………………………………………………………………………………………13

1-2-5- ماهیت حقوقی نفقه…………………………………………………………………………………………………………………….

131-2-6- بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….15

فصل دوم : منابع،نظریه الزام،  عناصرنفقه………………………………………………………………………….. 16

2-1- منابع فقهی………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

62-1-1- قرآن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-1-2- روایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………

172-1-3- اجماع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

92-1-4- عقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-2- منابع حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-3– بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….2

52-4-نظریه الزام به انفاق …………………………………………………………………………………………………………………….

282-4-1- نظریه مؤلفین رومی بر حاکمیت پدر ………………………………………………………………………..282

-4-2- نظریه پدرو فرزندی………………………………………………………………………………………………………………………30

2-4-3-نظریه تعاون اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………….

312-5- عناصر نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-5-1- موضوع نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………………..342

-5-1-1- مسکن………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

52-5-1-2- البسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

62-5-1-3- خوراک………………………………………………………………………………………………………………………………………………

372-5-1-4- اثاث منزل………………………………………………………………………………………………………………………………………….

382-5-1-5- نیازمندی ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..

392-5-1-6- هزینه دارو ودرمان………………………………………………………………………………………………………………………….4

02-5-1-7- هزینه حمام ونظافت……………………………………………………………………………………………………………………….4

12-5-1-8-  هزینه تعلیم وتربیت…………………………………………………………………………………………………………………… 4

22-5-1-8-1- بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….4

42-5-2- میزان نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-5-2-1- معیار تعیین میزان نفقه……………………………………………………………………………………………………………………45

2-5-2-2مقدار ونفقه ازنظر رویه قضای………………………………………………………………………………………………………462

-5-2-3- هزینه خانواده مستحق نفقه…………………………………………………………………………………………………………

47 2-5-2-4-بررسی تطبیقی………………………………………………………………………………………………………………………….492

-6- ویژگی نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………   50 2

-6-1- متقابل بودن ………………………………………………………………………………………………………………………………………5

02-6-2- قابل تملیک نبودن………………………………………………………………………………………………………………………….5

02-6-3- قابل مطالبه نبودن……………………………………………………………………………………………………………………………5

02-6-4- غیر قابل تهاتر بودن…………………………………………………………………………………………………………………… 52

2-6-5-نفقه آینده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

2-6-6- تعدیل نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

فصل سوم :انواع خویشاوندان،شرایط منفق ومنفق علیه ،الزام به انفاقتعددو امتیازات ………………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-1– خویشاوندان وانواع آن……………………………………………………………………………………………………………5

63-1-1- خویشان نسبی ………………………………………………………………………………………………………………………………56

3-1-2- خویشان سببی …………………………………………………………………………………………………………………………………

583-1-3- خویشان رضاعی ……………………………………………………………………………………………………………………………..58

3-1-2-خویشاوندان مستحق نفقه……………………………………………………………………………………………………………60

3-1-2-1 نفقه اولاد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

13-1-2-1-1-بررسی تطبیقی………………………………………………………………………………………………….63

3-1-2-2- ابوین واجداد ………………………………………………………………………………………………………………………..64

3-1-2-2-1-بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………

653-1-2-3- فرزند طبیعی …………………………………………………………………………………………………………………………………….

63-1-2-4- فرزند لعن شده………………………………………………………………………………………………………………………………..6

73-1-2-5- فرزندخواندگی …………………………………………………………………………………………………………………………………

-1-2-6- تلقیح مصنوعی …………………………………………………………………………………………………………………………………

703-1-2-7- بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………

713-2- شرایط منفق ومنفق علیه…………………………………………………………………………………………………..7

33-2-1- شرایط منفق………………………………………………………………………………………………………………………………………3

43-2-2- شرایط منفق علیه ……………………………………………………………………………………………………………………………

743 -2-3- بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………….763

– 3- اوصاف الزام به انفاق……………………………………………………………………………………………………………..79 3

-3-1- الزام با نظم عمومی………………………………………………………………………………………………………………………..793

-3-2- قابل تکثیر بودن الزام ………………………………………………………………………………………………………………….803

-3-3- قائم به شخص بودن …………………………………………………………………………………………………………………..81

3-3-4- نفقه خود شخص ملزم …………………………………………………………………………………………………………82

4– تعدد مستحق نفقه………………………………………………………………………………………………………………………..

823-4-1- تعدد منفق ……………………………………………………………………………………………………………………………………83

3-4-2-تعدد منفق علیه ……………………………………………………………………………………………………………………………….

833-4-3-بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………853

-5 – امتیازات نفقه ………………………………………………………………………………………………………………………………..8

63-5-1- تقدم زوجه بر نفقه اقارب…………………………………………………………………………………………………………..8

73-5-2- تقدم زوجه بر سایر دیون شوهر…………………………………………………...……………………………………….

873-5-3- تبدیل شدن نفقه گذشته به دین ……………………………………………………………………………………………….

89فصل چهارم: اقامه دعوی، مرجع صالح رسیدگی، دادرسی اختصاری ضمانت اجرای کیفری ومدنی………………………………………………………………………………………………………9

14-1- اقامه دعوی مطالبه نفقه…………………………………………………………………………………………………………91

4-1-1- ترتیب اقامه دعوی مطالبه……………………………………………………………………………………………………………9

14-1-1-1- پدرو مادر و جد پدری …………………………………………………………………………………………………………………

914-1-1-2-اولاد کبیر بر علیه والدین…………………………………………………………………………………………………………………

914-1-1-3- اولاد صغیر………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

4-2– مرجع صالح برای رسیدگی………………………………………………………………………………………………….

9243- دادرسی اختصاری …………………………………………………………………………………………………………………….

94 4-3-1- تأمین خواسته نسبت به نفقه ……………………………………………………………………………………………….. 9

44-3-2- جریان دادرسی نفقه گذشته………………………………………………………………………………………………96

4- ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………………………………………………………..98

-4-1- کشف وصول نفقه……………………………………………………………………………………………………………………….10

24-5- ضمانت اجرای کیفری…………………………………………………………………………………………………………..1

054-5-1- عناصر متشکله ترک انفاق ………………………………………………………………………………………..10

64-5-1-1- حکم نفقه در زمان حضانت مادر (حامل )………………………………………………………………………………10

74-5-1-2- حکم نفقه در خصوص فرزندی که تحت حضانت مادر……………………………………………………….1

084-5-1-3- آثار ترک انفاق نسبت به فرزند مشروع ………………………………………………………………………………….10

94-6 – بررسی تطبیقی …………………………………………………………………………………………………………………………1

10نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

12پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

16منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

117الف: منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………117

ب: منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118   چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………119

 

 

 

چکیده

از  مهم ترین  دغدغه های  بشری در  عصر حاضر ، بنیاد  خانواده تأمین  مالی و پرداخت نفقه اقارب در حقوق اسلامی وادیان الهی و مکاتب بشری پیدا کرده است وفقهای اسلامی راه حلهای برای آن مشخص کرده اند  و خانواده  به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی نقش مؤثری در بهبودی و تعالی جامعه  بر عهده دارد . انسان به عنوان اشرف مخلوقات  در تمام ادیان آسمانی از کرامت خاص بر خوردار است و حقوق و تکالیف زیادی دارد  سال ها است  جوامع مختلف  با تدوین  قوانین  به  جنبه مختلف  حقوق  انسانی پرداخته هر روز مطلب جدید به آن افزوده اند.                                                                  مانند  حقوق شهروندی ، حقوق کودکان ، زنان وسایر موجودات جلوه پیدا می کند.  لذا امروزه توجه  به جوامع به مسأله نفقه جلب شده که فقط انسانها از حقوق مختلف بر خوردار نیستند بلکه تمام موجودات بهره مند هستند ولی گاهی هدف  این ا ست که  اعضا در  صورت  نیاز به خرجی ملزم به انفاق نزدیکان       باشد و هر توانگری نفقه فامیل مستمند خودرا بپردازد و این تکلیف باعث می شود در حد وسع نیازهای مالی یکدیگر را تأمین کنند و خویش نیازمند ناگزیر مراجعه به دیگران نباشد که هیچ رابطه خونی ونسبی با وی ندارد دراین پایان نامه سعی شده مفهوم لغوی وحقوقی اقارب وشخص منفق ومنفق علیه مشخص کنیم .ولی آنچه به نظرمی رسد این است که مفهوم خانواده تمام خویشان نسبی وسببی را در برنمی گیرد و شخص که دارای تمکن مالی است درصورت امتناع والدین وخویش بی بضاعت خود درخور مجازات دانسته اند و در صورت استنکاف منفق از پرداخت  نفقه مستحق نفقه چطور و از چه طریقی بایستی الزام و اجبار منفق را خواستار شود و چگونه دعوی را مطرح و دادگاه صالح را بشناسد  و اینکه می توان  قبل از رسیدگی به  دعوی اصلی می توان  مطالبه نفقه کند و  برای اینکه تحقیق ناقص نباشد اشاراتی مختصر کوتاه جنبه کیفری و ترک انفاق شده است ضمناً  سعی شده در موارد  مختلف حقوق مصر  مورد بررسی قرار گرفته است .                                                                                                                              واژگان کلیدی – حقوق ، نفقه ،اقارب ،ضمانت اجرا ، منفق و منفق علیه ، ایران ، بررسی تطبیقی ،مصر

 

مقدمه

در عرصه مناسبات خانوادگی ،از آنجا که موضوع کتاب نفقه و انفاق در حقوق خانواده است و همین که سخن از نفقه  به میان می آید خانواده  به ذهن متبادر  می شود . بنابراین  قبل از شروع در اساس ماهیت آن بی مورد نیست که در تمام مقدمه پیرامون خانواده اهمیت آن بحث کنیم  . در قانون  مدنی (خانواده ) به عنوان یک سازمان حقوقی ویژه ای مطالعه نشده ، رابطه میان زن ومردو حقوق وتکالیفی که پدرو مادر و فرزندان دارند ، به طور پراکنده زیر عنوان (نکاح و طلاق )و ( حجر و قیومت ) …  مورد بررسی  قرار گرفته است . می دانیم که  خانواده به گروهی از اشخاص گفته می شود که  در اثر قرابت یا  نکاح  با هم همبستگی دارند . ولی آنچه به نظر مسلم می رسد این است ، که مفهوم  خانواده  تمام خویشان  نسبی و سببی را در بر نمی گیرد . پس ،  با ملاحظه  حقوق و تکالیفی که قوانین  برای اعضای  خانواده  در برابر هم مقرر  داشته است ،  باید حد قرابتی را که سبب ایجاد رابطه  خانوادگی است تبیین کرد .خانواده بیش ازآنکه سازمان حقوقی باشد،یک نهاد اجتماعی است و ممتاز است به  همین دلیل و جهت نیز ، مفهوم آن  تابع نظام سیاسی جامعه است در حقوق  ما  از لحاظ نظری ، خانواده مفهوم وسیع تری دارد ومنحصر به زن و شوهر و فرزنداشان  نیست زیرا   جد پدری نیز ،در کنار پدر بر نواده های خود ولایت دارد .  پس از مرگ یاحجر پدر . وپرداختن  نفقه نیزدر میان خویشان درخط مستقیم وجود دارد ومحدود به خویشان درجه اول نیست . و انفاق نیز با شرایطی  که دارد ، نمی تواند  مبنای  تشکیل خانواده قرار گیرد و ضمیر ناخودآگاه هر انسان پاکی با دیدن فقر و فلاکت هم نوع خود آزرده خاطر می گردد و لذا با فقر و فلاکت نزدیکان  خود به  فکر چاره جوی  می افتد لزوم  به انفاق اقارب  که موضوع  این پایان نامه است همین احساس مسئولیت  بین افرادانسانی است که در قبال یکدیگر موردحکم قرار گیرد ، به طوری که در حال حاضر در اکثر سیستم های حقوقی جدید ، از حالت الزام اخلاقی خارج شده ، وبه صورت  الزام  قانونی  عینیت پیدا کرده است. برای بیان تحلیل موضوع نفقه درحقوق و قوانین و مقررات ایران به نظر  می رسد  سیری کوتاه ازلحاظ تاریخی حقوقی قبل ازاسلام وهمچنین نظام حقوقی که منبع اصلی قانون مدنی ایران است مورد بررسی قرارگیرد . الزام به مکلفین نفقه به تأمین هزینه های زندگی خویشان درجوامع مختلف متفاوت بوده و با نگرش دقیق در تحول  و روابط اعضای خانواده وجود تکلیف نفقه به  صورت   مقابل در روابط  اولاد و ابوین محرز می شود . بیان ریشه  اجتماعی و تاریخی نفقه اقارب و بیان  عقاید  علمی و نظریات  حقوق دانان  و جامعه شناسان موضوع فصل اول  این  پایان نامه   می باشد ،  و اضافه  بر آن  معتقدین یعنی  حقوق دانان  نیز در کتب حقوقی مسئله نفقه ،  به صورت  عام و کلی بیان کردند  در این تحقیق  اضافه  بر آن گفته ایم .  تضمین حقوق  افراد و سالخورده  از طریق مکلف نمودن  اقربا متمکن ،  بایستی عینی و واقعی داشته باشد  و به صورت  یک  تکلیف قانونی در جامعه عینیت پیدا کند .  در واقع در  نظام حقوقی اسلام الزام به انفاق اقارب ازابتدا به صورت یک الزام شرعی موجود بوده ،مضافاًبر اینکه از لحاظ اخلاقی  نیز از تکلیف  میان مسلمان رایج بوده است .فصل دوم به  بررسی  مبانی فقهی االزام به نفقه می پردازیم ، درفقه شیعه احکام تکلیفی بایدمستند به یکی از چهار ادله قرآن ،سنت ، اجماع ،و عقل  می باشد هر حکمی  که مستند به  یکی از چهار ادله نباشد  اعتبار ندارد در  فصل سوم  مصادیق  و انواع موضوعات نفقه  منحصردر آنچه که  قانون مدنی گفته ، مسکن ، غذا ، لباس ،نیست بلکه در اثر پیشرفت و تحول  جوامع که موجب اختراع وسایل و امکانات  رفاهی  جدید خواهد شد ، از  جمله مصادیق نفقه بوده است و شخص منفق مکلف به تهیه و پرداخت آن خواهد بود و اینکه  شخص متولد از روابط  آزاد زن ومرد از طریقی  می تواند پدر  ومادر طبیعی خود را وادار به تأمین مخارج و هزینه زندگیش نماید  .  علاوه بر شرایطی که برای الزام به انفاق اقارب گفته شد، این الزام دارای اوصافی است که  آن را  از الزام به انفاق زوجه متمایز می گرداند که در بخش دوم از فصل اول،  در مورد  بررسی قرار  گرفته است .   و شرط  عدم نفقه همچنین توضیح داده ایم ، که در صورت  استنکاف منفق از  پرداخت نفقه ،مستحق نفقه چطور و از چه  طریقی بایستی  الزام و اجبار منفق  را خواستار شود و  چگونه دعوای مطرح نماید  و یا کدام دادگاه  صالح  به رسیدگی  بوده و اینکه  می توان قبل از  رسیدگی  به دعوای اصلی که مطالبه نفقه         می باشد ، به موجب صدور قرارتأمین خواسته می توان معادل و تا میزان خواسته ازاموال خوانده  توقیف و بازداشت  کرد  تا اجرای حکم  در آینده با  مشکل مواجه  نشود .  همچنین  برای اینکه  تحقیق ناقص نباشد  اشاراتی مختصرکوتاه جنبه کیفری و ترک انفاق شده مبنی بر اینکه شاکی چگونه ودر چه دادگاهی باید شکوائیه خود را طرح نماید و اینکه مجازات  کیفری این جرم چیست و ماده 1206 قانون مدنی نظر حقوقین نفقه زن دین می شود بر ذمه شوهر قرارمی گیرد ،اما نفقه اقارب مبدل به دین نخواهد شد

تعداد صفحه:126

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com